Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
OBU-IV.271.32.2013
Załącznik nr 2
wzór
Umowa nr OBU-IV.272.1……2013
zawarta w dniu …….. 2013 roku
pomiędzy:
Miastem Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542-030-46-37, REGON 050658640
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:
…………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nr KRS …………………. , nr NIP…………………., REGON …………………………
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nie
wymagającym stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z 2013 r.poz. 907 ze zm.) zgodnie z art.4 pkt.8.
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie mycia samochodów służbowych Urzędu
Miejskiego w Białymstoku.
2. Wykonawca wystawi karnety obejmujące 10 myć, w ilości odpowiedniej dla każdego rodzaju
mycia i rodzaju pojazdu, zgodnie z zapisami ust.3
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje mycie samochodów w cyklu automatycznym
w myjni szczotkowej obejmujące:
1) mycie podstawowe(nadwozie i koła) polegające na myciu wstępnym, myciu zasadniczym
z użyciem środka myjącego oraz suszeniu samochodu w ilości:
a) dla samochodów osobowych 26 karnetów tj.260 myć,
b) dla samochodów typu BUS
84 karnety tj. 840 myć,
2) mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną (obejmuje mycie opisane w ust.1
z jednoczesnym użyciem przy myciu zasadniczym woskowania lub piany aktywnej) w ilości:
a) dla samochodów osobowych
88 karnetów tj.880 myć,
b) dla samochodów typu BUS
30 karnetów tj.300 myć,
3) mycie podstawowe z woskiem na gorąco, aktywną pianą (obejmuje mycie opisane w ust. 1
z jednoczesnym myciem felg i podwozia; ponadto zastosowanie przy myciu zasadniczym
aktywnej piany i woskowania na gorąco) dla samochodów osobowych - 16 karnetów tj.160 myć.
4. Wykonawca będzie realizował usługi mycia, o których mowa w ust.3 dla różnych typów
i marek pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego. Szczegółowy wykaz samochodów
objętych usługami będącymi przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Dopuszcza również do mycia nowo zakupione samochody w okresie obowiązywania umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust.1 na następujących
warunkach:
1) myjnia czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu,
2) zapewnienie mycia samochodów w każdej temperaturze zewnętrznej,
3) czas oczekiwania na mycie samochodu –nie dłużej niż 15 minut,
4) mycie gumowych dywaników samochodowych,
5) zapewniony dostęp do bezpłatnego czyściwa papierowego do wycierania,
6) mycie felg.
6. Realizacja usług odbywać się będzie w myjni, którą dysponuje Wykonawca zlokalizowanej na
terenie Miasta Białegostoku pod adresem:
Białystok……………………………………………………………………………………………………….
7. Wykonawca będzie realizował usługę na podstawie karnetów, którymi dysponować będą
kierujący pojazdami objętymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się wykupić
w danym kwartale 2014 roku następującą, szacunkową ilość karnetów:
I kwartał 2014 r.
- mycie podstawowe samochodów osobowych 7 szt.
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów osobowych 22 szt.
- mycie podstawowe z woskiem na gorąco, aktywną pianą samochodów osobowych 4 szt.
- mycie podstawowe samochodów typu BUS 21 szt.
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów typu BUS 7,5 szt.
II kwartał 2014 r.
- mycie podstawowe samochodów osobowych 6 szt.
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów osobowych 22 szt.
- mycie podstawowe z woskiem na gorąco, aktywną pianą samochodów osobowych 4 szt.
- mycie podstawowe samochodów typu BUS 21 szt..
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów typu BUS 7,5 szt.
III kwartał 2014 r.
- mycie podstawowe samochodów osobowych 7 szt.
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów osobowych 22 szt.
- mycie podstawowe z woskiem na gorąco, aktywną pianą samochodów osobowych 4 szt.
- mycie podstawowe samochodów typu BUS 21 szt..
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów typu BUS 7,5 szt.
IV kwartał 2014 r.
- mycie podstawowe samochodów osobowych 6 szt.
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów osobowych 22 szt.
- mycie podstawowe z woskiem na gorąco, aktywną pianą samochodów osobowych 4 szt.
- mycie podstawowe samochodów typu BUS 21 szt..
- mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną samochodów typu BUS 7,5 szt.
8. Zakup karnetów będzie poprzedzony pisemnym zamówieniem jednorazowo w danym kwartale
i będzie potwierdzony fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę w dniu sprzedaży.
9. Nie wyczerpanie zamówienia w całości nie spowoduje u Zamawiającego żadnych konsekwencji
prawno-finansowych.
§2
1. Wartość umowy brutto nie przekroczy kwoty…………….. zł słownie:…………………………………..,… ,
w tym należny podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ……………………………………………..
2.Ceny jednostkowe za usługę wynoszą:
1) mycie podstawowe
a) samochodu osobowego ….. zł brutto/ 1 mycie
b) samochód dostawczy ….. zł brutto/ 1 mycie
c) mikrobus
…… zł brutto/ 1 mycie
2) mycie podstawowe z woskowaniem lub pianą aktywną
a) samochodu osobowego ….. zł brutto/ 1 mycie
b) samochód dostawczy ….. zł brutto/ 1 mycie
c) mikrobus
….. zł brutto/ 1 mycie
3) mycie podstawowe z woskiem na gorąco, pianą aktywną z myciem felg i podwozia
a) samochodu osobowego ….. zł brutto/ 1 mycie
3.Ustalone ceny są stałe przez cały okres obowiązywania umowy a ich zmiana będzie dopuszczalna
jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek VAT i wyłącznie w wysokości wynikającej z tej
zmiany.
§3
1.Należność za usługę kwartalną opłacana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr 68 8099 0004 0010 8605 2000 0010 Podlasko Mazurski Bank Spółdzielczy
w Zabłudowie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
2.Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3.Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez jego podpisu.
4.Płatnikiem i adresatem faktury będzie Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 ,NIP 542-030-46-37,REGON 000515000
§4
1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Karnety nie wykorzystane w terminie wskazanym w ust. 1 zachowują ważność do dnia 15.02.2014 r.
§5
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający powiadomi o reklamacji Wykonawcę, który
udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni od jej otrzymania. W razie bezskutecznego upływu powyższego
terminu, reklamacja będzie uważana za uznaną w całości, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia 3-krotnej uzasadnionej reklamacji Zamawiający może rozwiązać umowę
w trybie natychmiastowym
§6
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług w zakresie mycia pojazdów wynikających
z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
2. Za wszelkie uszkodzenia pojazdu wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie mycia pojazdu odpowiada
Wykonawca w wysokości pełnych kosztów jego naprawy.
§7
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 2 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto),
o którym mowa w § 2 umowy, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w § 9 ust.1.
3. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury określonego w § 3 ust. 1
umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych wskazanych wyżej, Zamawiającemu
przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
1.Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie pan/pani
………………………… - tel…………………………………
2. Ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia uczestniczyć będzie:
Pan/pani ……………….tel. ………………………………..
3.Zmiana osób wymienionych powyżej nie powoduje konieczności sporządzania aneksu, a jedynie
konieczność poinformowania Zamawiającego na piśmie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod właściwy rzeczowo sąd
w Białymstoku.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załącznik do umowy
z dnia ……..2013 r.
WYKAZ POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. MARKA POJAZDU
NR REJESTRACYJNY
1.
SKODA SUPERB II
BI 9523K
2.
SKODA SUPERB II
BI 6343K
4.
SKODA SUPERB II
BI 4358G
5.
SKODA SUPERB
BI 1083C
6.
FORD MONDEO
BI 7070E
7.
FORD MONDEO
BI 7087E
8.
FORD MONDEO
BI 70700
9.
FORD MONDEO
BI 70777
10.
NISSAN NAVARA
BI 0795J
11.
FORD FOCUS
BI 99992
12.
FIAT STILO
BI 94000
13.
FIAT PUNTO
BI 95000
14.
FIAT SCUDO
BI 0994C
15.
VOLKSWAGEN
MULTIVAN
BI 1326 K
16.
OPEL MOVANO
BI 45771
17.
OPEL MOVANO
BI 45772
18.
OPEL MOVANO
BI 45773
19.
OPEL MOVANO
BI 45774
20.
OPEL MOVANO
BI 45775
21.
FORD TRANSIT
BI 7137C
22.
FORD TRANSIT
BI 7252C
23.
FORD TRANSIT
BI 2942G
24.
FORD TRANSIT
BI 3087G

Podobne dokumenty