tutaj - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
MIASTO: Głogów
STANOWISKO: profesor nz.
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne
DATA OGŁOSZENIA: 11.07.2013 .
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.09.2013
LINK DO STRONY: www.bip.pwsz.glogow.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kulturoznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja społeczna,
public relations, nowe media,
I. I. Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w art. 109 Ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164, poz. 1365
(z późniejszymi zmianami) oraz odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadać stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych,
2. Posiadać znaczny dorobek naukowy w zakresie dziennikarstwa (komunikacja
społeczna, public relations, nowe media),
3. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami oraz w pracy w mediach,
4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności z przedmiotów:
internet w pracy dziennikarza, retoryka i erystyka, krytyka literacka i artystyczna,
analiza dyskursu medialnego,
5. Kilkuletni staż pracy,
II. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami”.
2. Życiorys wraz z wykazem publikacji
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych; dokumenty
potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym;
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego w przypadku
wygrania konkursu (na kierunku kulturoznawstwo, studia I stopnia);
7. Informacja o dotychczasowym przebiegu swojej pracy naukowej i dydaktycznej.
III. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8:00:do
15:00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra
Skargi 5, 67-200 Głogów. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko
profesora w Instytucie Humanistycznym”. Decyduje data wpływu do Uczelni.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 13 września 2013 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 września 2013 roku.
Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają
rozpatrzeniu.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie o wynikach wyborów jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Podobne dokumenty