Regulamin - Nakręć się na BIZNES

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - Nakręć się na BIZNES
Regulamin konkursu
„Nakręć się na biznes!”
aktualizacja z dnia 22.06.2016 roku
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany Regulaminem)
określa zasady i warunki uczestnictwa oraz
przebiegu Konkursu „Nakręć się na biznes!”
(zwanego Konkursem).
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz.U. z 2015 r. poz.612 z późn. zm).
3. Celem organizacji Konkursu jest wyłonienie i
nagrodzenie Uczestników Konkursu, którzy
zaprezentują najlepszy pomysł na rozwój
prowadzonego przez siebie biznesu oraz jego
wdrożenie w firmie (zwany Pomysłem).
Pomysł ma być zapowiedzią kolejnych
sukcesów, a uzyskana nagroda ma pomóc w
jego realizacji.
§2
Organizator i czas trwania Konkursu
1. Konkurs jest organizowany przez Fundację
„Twoja Inicjatywa. Fundacja Wspierania
Przedsiębiorczości” z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 00-848) przy ul. Żelaznej 59a,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
po numerem KRS 0000466323, posiadającą
numer NIP 5272706314 (zwaną
Organizatorem).
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w
okresie od dnia 01.04.2016 roku do dnia
29.09.2016 roku z zastrzeżeniem, że
zgłoszenia do udziału w Konkursie
przyjmowane będą do godziny 23:59:59 w
dniu 30.06.2016 roku.
3. Z zastrzeżeniem §13 ust.6 Regulaminu,
Konkurs składał się będzie z 3 (trzech) etapów,
które odbędą się w następujących terminach:
1) I etap Konkursu przeprowadzony
zostanie w okresie od dnia 01.04.2016 roku do
dnia 31.07.2016 roku;
2) II etap Konkursu przeprowadzony
zostanie w okresie od dnia 01.08.2016 roku do
dnia 24.08.2016 roku;
3) III etap Konkursu przeprowadzony
zostanie w okresie od dnia 25.08.2016 roku do
dnia 29.09.2016 roku.
4. Konkurs jest organizowany na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Patronat
Oceny Uczestników Konkursu dokonuje
kapituła Konkursu (zwana Kapitułą Konkursu)
w składzie:
1) Doktor Leszek Czarnecki –
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Getin Holding S.A. ;
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
2) Jarosław Augustyniak – Prezes Zarządu
Idea Bank S.A.;
3) Adam Głos – Prezes Zarządu Tax Care
S.A.;
4) Paweł Szydziak – Wiceprezes Zarządu
Idea Box S.A.;
5) Anna Flaga – Prezes Zarządu Fundacji
Twoja Inicjatywa. Fundacja
Wspierania Przedsiębiorczości;
6) Arkadiusz Słodkowski – Prezes Zarządu
PROFIT System Sp. z o.o.;
7) Arkadiusz Krupicz – Współzałożyciel
Pyszne.pl .
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i
bezpłatne.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć
mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy w
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze
zm.) o potencjale wzrostu, poszukujący
kapitału do sfinansowania rozwoju i ekspansji
na rynku, którzy w dniu zgłoszenia swojego
udziału w Konkursie prowadzą działalność
gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nieprzerwanie od co najmniej 6
miesięcy kalendarzowych oraz spełniają
łącznie następujące warunki (zwani
Uczestnikami):
1) Zgłoszą swój udział w Konkursie
poprzez przesłanie do zakończenia I
etapu Konkursu, tj. w terminie do dnia
31.07.2016 roku:
a) kompletnie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego on-line
dostępnego na stronie internetowej
Konkursu pod adresem:
www.nakrecsienabiznes.com.pl
(zwana Stroną internetową), w którym
wskażą następujące dane i informacje:
•
imię i nazwisko,
•
dane kontaktowe - numer
telefonu, adres e-mail,
•
nazwę i adres prowadzonej
działalności gospodarczej,
•
datę rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej,
•
branża,
•
dane identyfikujące
przedsiębiorcę – numer NIP,
•
szczegóły dotyczące pomysłu
na rozwój firmy – max. 2000 znaków
b) krótkiego filmu będącego
videowizytówką biznesu oraz
przedstawiającego Pomysł na
zasadach określonych w Regulaminie
w formacie MP4 w rozdzielczości
720p.
2) Uzyskują przychody z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej
od co najmniej 6 miesięcy
kalendarzowych.
3) W ciągu ostatnich 24 miesięcy
kalendarzowych nie zostali laureatami
jakiegokolwiek konkursu, którego
przedmiot związany był ze
wspieraniem biznesu lub
finansowaniem pomysłu na rozwój
prowadzonego przez nich biznesu.
3. Filmy zakwalifikowane do Konkursu i
przesłane Organizatorowi zostaną
udostępnione na Stronie internetowej
Konkursu. Od momentu udostepnienia Filmu
internauci będą mieli możliwość klikania
przycisku „LUBIĘ TO” pod wybranym Filmem
za pośrednictwem aplikacji portalu Facebook.
4. Czas trwania Filmu nie może przekroczyć
100 sekund z zastrzeżeniem, że prezentacja
biznesu Uczestnika powinna stanowić ok. 40%
czasu Filmu, natomiast czas przeznaczony na
prezentację Pomysłu powinien stanowić
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
ok.60% Filmu. Film nadesłany przez Uczestnika
może zostać przygotowany dowolną techniką
oraz:
1) musi być wynikiem osobistej
twórczości Uczestnika;
2) nie może zawierać treści obraźliwych
lub sprzecznych z prawem;
3) nie może naruszać praw osób trzecich,
w tym w szczególności dóbr
osobistych, praw autorskich lub praw
własności przemysłowej.
5. Każdy Uczestnik przystępując do udziału w
Konkursie potwierdza, że zapoznał się z
treścią Regulaminu i ją akceptuje oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu przeprowadzenia Konkursu oraz na
komunikację telefoniczną i elektroniczną.
6. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia do
Konkursu jest otrzymanie zwrotnej
wiadomości e-mail od Organizatora na adres
e-mail podany przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe pod
warunkiem posiadania przez Uczestnika:
1) dostępu do sieci Internet;
2) konta e-mail do odbierania
wiadomości poczty elektronicznej;
3) urządzenia mobilnego/komputera
mającego zainstalowaną dowolną
przeglądarkę;
4) włączonej w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript;
5) dostępu do sieci telefonicznej;
6) aparatu telefonicznego zdolnego do
wykonywania i odbierania połączeń.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy Organizatora, osoby wchodzące w
skład Kapituły Konkursu, pracownicy
partnerów Konkursu, członkowie ich rodzin
oraz członkowie rodzin Kapituły Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do
żądania od Uczestnika przedłożenia
dokumentów dotyczących działalności
gospodarczej i innych dokumentów i
informacji, w szczególności potwierdzających,
że:
1) Uczestnik nie został prawomocnie
skazany za przestępstwo objęte
regulacją rozdziału XVII, XIX, XX, XXIII,
XXV, XXVII-XXX, XXXII-XXXVII Kodeksu
Karnego lub przestępstwo
karnoskarbowe,
2) Nie orzeczono wobec Uczestnika
prawomocnie środku karnego, o
którym mowa w art.41 §2 Kodeksu
Karnego oraz, że,
3) Uczestnik nie dopuścił się naruszenia
przepisów o nieuczciwej konkurencji.
10. Przetwarzanie danych, o których mowa w
ust.9 niniejszego paragrafu odbywać się może
wyłącznie na podstawie pisemnej zgody
Uczestnika.
11. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno
zgłoszenie do Konkursu oraz w ramach
uczestnictwa w Konkursie zgłosić wyłącznie
jeden Pomysł.
12. Każdy Uczestnik Konkursu przystępując do
Konkursu oświadcza, że wszelkie podane przez
Niego dane niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie są zgodne z prawdą oraz, że są mu
znane wszelkie konsekwencje prawne i
odpowiedzialność za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do
weryfikacji spełnienia przez Uczestnika
Konkursu przesłanek ustawowych dotyczących
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
statutu mikroprzedsiębiorcy i małego
przedsiębiorcy w szczególności poprzez
weryfikację wyników finansowych i liczby
zatrudnionych pracowników.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie
w przypadku, gdy Uczestnik na jakimkolwiek
etapie Konkursu poda niedokładne, niezgodne
z prawdą lub wprowadzające w błąd dane lub
informacje, dopuści się naruszenia przepisów
prawa w związku z realizowaniem
postanowień Regulaminu, w tym dóbr
osobistych osób trzecich lub Kapituły
Konkursu, dopuści się kopiowania prac innych
Uczestników, dopuści się zachowania
naruszającego dobre obyczaje lub nie spełni
warunków Konkursu. Organizator poinformuje
Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu w formie
pisemnej na adres korespondencyjny
wskazany przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym.
15. Uczestnicy akceptują, iż zakazane jest
dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym, obraźliwym, treści mogących
wprowadzić w błąd lub mogących wywołać
zakłócenia lub uszkodzenia systemów
teleinformatycznych.
16. Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie
pokrywają koszty dojazdu na miejsce Gali
Finałowej oraz miejsca gdzie przeprowadzane
będą indywidualne rozmowy z finalistami III
etapu Konkursu jak również koszty powrotu, a
także ewentualnego noclegu.
17. Organizator zastrzega, że aby Konkurs
został przeprowadzony wymagane jest
zgłoszenie się do Konkursu co najmniej 30
(trzydziestu) Uczestników. W przeciwnym
razie Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania Konkursu.
§5
Zasady Konkursu
1. Celem Konkursu jest wyłonienie i
nagrodzenie Uczestników, którzy zaprezentują
najlepszy Pomysł.
2. Konkurs będzie realizowany w 3 (trzech)
etapach. Każdy etap Konkursu będzie podlegał
szczegółowej ocenie Kapituły Konkursu, w
szczególności w oparciu o następujące
kryteria:
1) pomysł na rozwój;
2) biznes plan;
3) perspektywiczność rozwoju;
4) realność wdrożenia projektu;
5) innowacyjność projektu;
6) kompetencje pomysłodawcy;
7) wielkość rynku docelowego;
8) wielkość zatrudnienia po wdrożeniu
projektu;
9) konkurencja w branży
3. Procedura oceny Uczestników Konkursu
następowała będzie wg poniższego schematu:
Etap I Konkursu
1) W etapie I Konkursu ocenie Kapituły
Konkursu podlegać będą:
a) Informacje i dane przesłane
przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym dostępnym na
Stronie internetowej, o którym
mowa w §4 ust. 2 pkt 1) lit. a)
Regulaminu;
b) Film autorstwa Uczestnika
(maksymalnie 100sekundowy), będący
videowizytówką biznesu
prowadzonego przez
Uczestnika w ramach
działalności gospodarczej i
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
przedstawiający Pomysł. Film
zostanie umieszczony na
Stronie internetowej;
c) liczba „lajków”, tj. kliknięć
„LUBIĘ TO” pod Filmem w
momencie zakończeniem I
etapu Konkursu.
2) Etap I Konkursu zakończony
zostanie zamknięciem naboru zgłoszeń
Uczestników dnia 31.07.2016 roku
oraz wyłonieniem przez Kapitułę
Konkursu 10 (dziesięciu) półfinalistów
Konkursu spośród wszystkich
Uczestników, którzy w najwyższym
stopniu spełnią warunki I etapu
Konkursu.
3) Lista półfinalistów zostanie
opublikowana na Stronie
internetowej. Każdy półfinalista
zostanie poinformowany o tym fakcie
w wiadomości elektronicznej e-mail
wysłanej przez Organizatora na adres
podany przez półfinalistę w
formularzu zgłoszeniowym.
Etap II Konkursu
4) W etapie II Konkursu ocenie
Kapituły Konkursu podlegały będą
dokumenty finansowe, księgowe lub
inne dokumenty dotyczące
działalności gospodarczej prowadzonej
przez półfinalistę, które pozwolą
Kapitule Konkursu na analizę lub
potwierdzenie informacji i założeń
przedstawianych w I etapie przez
półfinalistę lub inne dokumenty i
informacje, o których udostępnienie
zwróci się do półfinalisty Kapituła
Konkursu m.in.: dokumenty
rejestrowe (zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności gospodarczej albo odpis z
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, aktualne
zaświadczenie z urzędu skarbowego o
niezaleganiu w podatkach, aktualne
zaświadczenie o niezaleganiu w
opłacaniu składek z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, zeznanie
PIT za rok 2015, deklaracja PIT-5 za 6
miesięcy). Półfinalista jest obowiązany
do dostarczenia dokumentów, o
których mowa w zdaniu poprzednim w
terminie wskazanym przez Kapitułę
Konkursu. Niedostarczenie
dokumentów w odpowiednim
terminie skutkowało będzie
wykluczeniem półfinalisty z II etapu
Konkursu. W miejsce półfinalisty, który
zostanie wykluczony z II etapu
Konkursu, Organizator zakwalifikuje
Uczestnika, który w następnej
kolejności spełnił w najwyższym
stopniu warunki I etapu Konkursu.
Kapituła Konkursu na tymże etapie
Konkursu oceniała będzie w
szczególności ogólną kondycję
finansową firmy, w tym brak zaległości
oraz terminowość opłacania składek
do urzędów.
5) Etap II Konkursu zakończony
zostanie wyłonieniem przez Kapitułę
Konkursu 5 (pięciu) finalistów
Konkursu, którzy w najwyższym
stopniu spełnią warunki II etapu
Konkursu.
6) Lista finalistów zostanie
opublikowana na Stronie
internetowej. Każdy finalista zostanie
poinformowany o tym fakcie w
wiadomości elektronicznej e-mail
wysłanej przez Organizatora na adres
podany przez finalistę w formularzu
zgłoszeniowym.
Etap III Konkursu
7) W etapie III Konkursu ocenie
Kapituły Konkursu podlegała będzie
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
kompletna kandydatura danego
finalisty przedstawiona w I i II etapie
Konkursu oraz przedstawiony przez
finalistę podczas indywidualnych
spotkań z Kapitułą Konkursu, w
miejscu i czasie wyznaczonym przez
Organizatora, biznes plan na rozwój i
wdrożenie Pomysłu w działalności
gospodarczej prowadzonej przez
finalistę. Prezentacja biznes planu, o
którym mowa w zdaniu poprzednim
jest znaczącym elementem końcowej
oceny Kapituły Konkursu.
8) Etap III Konkursu zakończony
zostanie 29.09.2016 roku Galą
Finałową podczas której Kapituła
Konkursu wyłoni 3 (trzech) laureatów
Konkursu, którzy zostali ocenieni w
najwyższym stopniu we wszystkich 3
(trzech) etapach Konkursu i którym
przyznane zostaną 1,2 oraz 3 miejsce
w Konkursie oraz wyłoni 1 (jednego)
laureata Konkursu (publiczności),
którego Film uzyska najwięcej
„lajków” do godziny 23:59:59 w dniu
poprzedzającym zakończenie
Konkursu, tj.28.09.2016 r.
9) Gala Finałowa odbędzie się w
miejscu i czasie wyznaczonym przez
Organizatora o czym Organizator
poinformuje Uczestników.
10) Lista laureatów Konkursu zostanie
opublikowana na Stronie
internetowej. Każdy laureat Konkursu
zostanie poinformowany o tym fakcie
w wiadomości elektronicznej e-mail
wysłanej przez Organizatora na adres
podany przez laureata w formularzu
zgłoszeniowym.
11) Prezentacje Filmów laureatów
Konkursu oraz laureata publiczności
odbędą się podczas Gali Finałowej z
udziałem Kapituły Konkursu oraz
zaproszonych gości.
§6
Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie są: Idea
Bank S.A. oraz Idea Box S.A. Nagrodami w
Konkursie są:
1) 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) na realizację Pomysłu
dla laureata Konkursu, któremu
Kapituła Konkursu po
przeprowadzeniu postępowania
konkursowego przyzna miejsce nr 1 w
Konkursie;
2) 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych) na realizację Pomysłu
dla laureata Konkursu, któremu
Kapituła Konkursu po
przeprowadzeniu postępowania
konkursowego przyzna miejsce nr 2 w
Konkursie;
3) 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) na realizację Pomysłu
dla laureata Konkursu, któremu
Kapituła Konkursu po
przeprowadzeniu postępowania
konkursowego przyzna miejsce nr 3 w
Konkursie;
4) Nagroda rzeczowa na realizację
Pomysłu dla laureata Konkursu
(publiczności), któremu Kapituła
Konkursu przyzna nagrodę
publiczności na zasadach określonych
w §5 ust.3 pkt 8) Regulaminu.
2. Każdemu laureatowi Konkursu przysługuje
prawo do otrzymania wyłącznie jednej
nagrody w kategoriach Konkursu. Nagroda
publiczności nie może zostać przyznana
laureatowi Konkursu, któremu Kapituła
Konkursu przyzna 1,2 albo 3 miejsce w
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
Konkursie. W sytuacji, gdy Film, który posiadał
będzie największą ilość „lajków” należał
będzie do laureata Konkursu, któremu
Kapituła Konkursu przyzna 1,2 albo 3 miejsce
w Konkursie, nagroda publiczności przyznana
zostanie następnemu w kolejności
Uczestnikowi, którego Film uzyskał największą
liczbę „lajków”.
3. Laureatowi Konkursu nie przysługuje żadne
roszczenie o wydanie mu w miejsce
przyznanej nagrody innej nagrody lub innej
korzyści majątkowej.
4. Nagroda przeznaczona jest tylko dla
laureatów Konkursu. Prawo do nagrody nie
może zostać przeniesione na osoby trzecie.
5. Laureat Konkursu może zrzec się prawa do
nagrody.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest
spełnianie przez laureatów Konkursu w dniu
zakończenia Konkursu warunków uczestnictwa
w Konkursie, o których mowa w §4
Regulaminu, które spełniali jako Uczestnicy
przystępujący do Konkursu.
7. Nagrody zostaną przekazane laureatom
Konkursu w dniu zakończenia Konkursu
podczas Gali Finałowej zorganizowanej przez
Organizatora w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Organizatora, o czym Organizator
poinformuje Uczestników.
8. Każdy laureat Konkursu obowiązany jest do
samodzielnego opodatkowania otrzymanej w
ramach Konkursu nagrody.
9. Nagroda może zostać przeznaczona
wyłącznie na realizację Pomysłu, a Laureat
Konkursu zobowiązany jest do
rozdysponowania nagrody zgodnie z
przedstawionymi mu przez Organizatora
założeniami.
10. Warunkiem realizacji prawa do nagrody
jest podpisanie przez laureatów Konkursu
porozumienia z Organizatorem określającego:
zobowiązanie laureata Konkursu do
wydatkowania nagrody na realizację Pomysłu,
obowiązek zwrotu nagrody w przypadku nie
wydatkowania nagrody na realizację Pomysłu
oraz sposób rozliczenia wydatkowania
nagrody.
11. W przypadku nieodebrania nagrody przez
laureata Konkursu bądź niespełnienia
wszystkich warunków jej odebrania, nagroda
pozostanie do wyłącznej dyspozycji fundatora.
§7
Promocja Konkursu
1. W celu promocji Konkursu Organizator
zapewnia przeprowadzenie szeregu działań
promocyjnych wspólnie z partnerami
medialnymi. Na łamach mediów patronackich
zostaną opublikowane artykuły dotyczące
Konkursu – jego inauguracji oraz
rozstrzygnięcia. W opisie podsumowania
Konkursu zostanie przedstawiona sylwetka
zwycięzcy Konkursu wraz z krótkim opisem
zwycięskiej inicjatywy.
2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na
informowanie w środkach masowego
przekazu o podstawowych założeniach
Pomysłu.
§8
Odpowiedzialność Organizatora
1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji
związanej z udziałem w Konkursie.
2. Reklamacje mogą być składane w formie
pisemnej, przesyłką pocztową w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe na adres
Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i
nazwisko, nazwę firmy, adres
korespondencyjny, numer telefonu, dokładny
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
opis przyczyn reklamacji oraz jednoznacznie
sformułowane oczekiwanie.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora w terminie 30 dni licząc od dnia
ich doręczenia Organizatorowi.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie
przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej
na adres korespondencyjny wskazany w
formularzy zgłoszeniowym.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za brak dostępu do Strony internetowej z
przyczyn od niego niezależnych. Ze względów
bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Organizatora,
Organizator ma prawo czasowo zawiesić
dostęp do Strony internetowej na okres
konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń
lub nieprawidłowości. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu czasowego
zawieszenia dostępu do Strony internetowej,
o którym mowa powyżej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za niemożność oraz jakiekolwiek utrudnienia
we wzięciu udziału przez Uczestników w
jakimkolwiek etapie Konkursu z przyczyn
nieleżących po stronie Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za nieprawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego przez Uczestników, a w
szczególności nie ponosi odpowiedzialności
względem osób trzecich, których dane zostały
zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym
bez ich wiedzy i zgody.
9. Organizator zastrzega, że nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu,
których nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w
tym siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumieć
należy jedno lub więcej zdarzeń niemożliwych
do przewidzenia w dniu rozpoczęcia Konkursu,
tj. wojna, bunt, działania terrorystyczne,
strajki, ekstremalne niekorzystne warunki
pogodowe, działania wojenne lub inne
okoliczności pozostające poza kontrolą
Organizatora.
10. Organizator zastrzega, że nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku niewyłonienia
odpowiedniej liczby laureatów Konkursu na
skutek okoliczności za które Organizator nie
ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w
razie zbyt małej liczby Uczestników, którzy
spełnili warunki Konkursu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za kopiowanie, naśladowanie przez osoby
trzecie koncepcji biznesowych lub Pomysłu
przedstawionych przez Uczestników Konkursu.
§9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującą Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz.
2135 ).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny ale niezbędny do wzięcia udziału
w Konkursie.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo do ich
poprawiania.
§ 10
Rezygnacja
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
1. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do
rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie
powinna zostać przesłana przez Uczestnika
drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres
Organizatora.
§ 11
Poufność
1. Organizator oraz Kapituła Konkursu są
zobowiązani do zachowania w poufności
informacji dotyczących biznesplanów
przedstawionych przez Uczestników Kapitule
Konkursu podczas indywidulanych spotkań w
trakcie trwania etapu III Konkursu oraz
informacji i danych wynikających z
dokumentów finansowych, księgowych,
innych dokumentów dotyczących działalności
gospodarczej prowadzonej przez Uczestników
lub innych dokumentów i informacji
analizowanych przez Kapitułę Konkursu w II
etapie Konkursu, o których udostępnienie
zwróci się do Uczestnika Kapituła Konkursu
(zwanych Informacjami poufnymi).
2. Obowiązek zachowania poufności będzie
obowiązywał również po zakończeniu
Konkursu z wyłączeniem przypadków, kiedy
obowiązek ujawnienia informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu, nie
obejmują Informacji poufnych, które:
1) Są lub staną się powszechnie znane
z powodów innych niż naruszenie
jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania
poufności wynikającego z przepisów prawa lub
z czynności cywilnoprawnej;
2) Ich ujawnienie jest wymagane przez
przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu objęte będą zakazem chyba że uchyli go zgoda udzielona przez
Uczestnika:
1) Kopiowania, powielania w
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposób (elektronicznie, mechanicznie,
poprzez nagranie, wykonywanie
kserokopii lub w inny sposób)
jakichkolwiek druków,
oprogramowania, taśm, dysków,
nagrań, notatek, plików
elektronicznych i innych zapisów
Informacji poufnych w celach innych
niż w ramach prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu;
2) Podjęcia, w jakiejkolwiek formie,
działalności gospodarczej w oparciu o
Informacje Poufne lub Pomysły
zgłoszone do Konkursu;
3) Udzielanie wywiadów, wygłaszanie
przemówień, prelekcji,
przygotowywanie publikacji
związanych z wykorzystaniem
Informacji poufnych w celach innych
niż w ramach prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu;
4) Udostępniania Informacji Poufnych
osobom trzecim.
§ 12
Prawa autorskie
1. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że
Film zgłoszony do Konkursu został stworzony
samodzielnie przez Uczestnika, nie jest
wynikiem popełnionego przez Uczestnika
czynu nieuczciwej konkurencji i jest wolny od
praw i roszczeń osób trzecich, w tym
dotyczących praw autorskich i pokrewnych
oraz, że ponosi wobec Organizatora
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go
z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w
Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji niewyłącznej do Filmu bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na
następujących polach eksploatacji:
1) Utrwalanie, zwielokrotnianie i
wytwarzanie Filmu w całości lub w
części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od
formatu, systemu lub standardu,
techniką zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzenie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalanie
lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne wykorzystanie i
rozporządzanie tymi kopiami
(zwłaszcza na taśmie magnetycznej,
płytach DVD, Blue-ray, CD-R, CD-RW,
Video-CD, Mini Disc, twardym dysku
komputera, plikach MP3, MP4);
2) Wprowadzanie do obrotu,
użyczanie lub najem oryginału albo
zwielokrotnionych egzemplarzy;
3) Tworzenie nowych wersji i adaptacji
(tłumaczenie, przystosowanie, zmianę
układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
4) Publiczne rozpowszechnianie, a w
szczególności wyświetlanie, publiczne
odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie
lub standardzie a także publiczne
udostępnianie Filmu w ten sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a w szczególności
udostępnianie na Stronie internetowej
oraz wyświetlenie podczas Gali
Finałowej;
5) Nadawanie za pomocą fonii oraz
wizji, w sposób bezprzewodowy
(drogą naziemną i satelitarną zarówno
kodowane jak i niekodowane) lub w
sposób przewodowy, w dowolnym
systemie i standardzie, w tym także
poprzez sieci kablowe i platformy
cyfrowe;
6) Rozpowszechnianie całości Filmu
lub części przez sieć komórkową
(telewizja komórkowa, wiadomości
SMS);
7) Webcasting;
8) Simulcasting własny i simulcasting
cudzy;
9) Sporządzanie obcojęzycznych wersji
Filmu (lektor, dubbing, napisy
dialogowe);
10) Wykorzystanie Filmu lub jego
fragmentów do celów promocyjnych i
reklamy;
11) Prawo do określania nazw Filmu
pod którym będzie wykorzystywany
lub rozpowszechniany, w tym nazw
handlowych;
12) Prawo do wykorzystania Filmu do
celów marketingowych lub promocji,
w tym reklamy, sponsoringu, promocji
sprzedaży, w dowolnych mediach, na
dowolnych nośnikach i kanałach
rozpowszechniania, recenzjach,
opisach, komentarzach, teledyskach i
innych utworach audiowizualnych,
programach telewizyjnych i
radiowych, konkursach, programach;
13) Prawo wykorzystania Filmu dla
celów edukacyjnych lub
szkoleniowych;
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
wykonanie praw autorskich zależnych, w
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
szczególności na twórcze przekształcanie,
przerabianie i adaptowanie, opracowanie i
adaptację całości lub fragmentów Filmu,
wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie
imienia, nazwiska i nazwy firmy Uczestnika) na
wszystkich polach eksploatacji określonych w
ust.2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku zaistnienia po stronie
Organizatora potrzeby nabycia dla celów
związanych z przeprowadzeniem i promocją
Konkursu licencji niewyłącznej do Filmu na
innych polach eksploatacji niż określone w
ust.2 niniejszego paragrafu, Organizator zgłosi
taką potrzebę Uczestnikowi wskazując
odpowiednie pola eksploatacji. Nieudzielenie
licencji niewyłącznej do Filmu na wskazanych
przez Organizatora polach eksploatacji
skutkowało będzie wykluczeniem Uczestnika z
Konkursu.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest
równoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestników zgody na nieodpłatną publikację i
wykorzystanie ich wizerunków na potrzeby
Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych,
ilościowych i czasowych we wszystkich
materiałach promocyjnych Organizatora (jak
również samego Konkursu), w ramach
informowania o marce Organizatora oraz jego
działalności w środkach masowego przekazu
(prasa, telewizja, Internet), a w szczególności
na Stronie internetowej i na wszystkich
nośnikach, niezależnie od formy, techniki,
sposobu lub innych okoliczności, a także w
ramach prezentowania jego dorobku.
6. W przypadku gdyby przesłany przez
Uczestnika Film przedstawiał wizerunek lub
wypowiedzi osób trzecich, Uczestnik
oświadcza, iż posiada zgodę tychże osób na
wykorzystanie ich wizerunków lub wypowiedzi
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co
do wyłącznego autorstwa Filmu lub w
przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń
lub roszczeń przez osoby trzecie, dotyczących
naruszenia ich praw, Uczestnik na żądanie
Organizatora jest zobowiązany złożyć
wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie
dowody potwierdzające jego wyłączne
autorstwo Filmu oraz wszelkie wymagane
zgody. W przypadku ich nieprzedstawienia lub
uznania ich przez Organizatora za
niewystarczające, Organizator ma prawo
wykluczenia takiego Filmu, a w przypadku
kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia
zostaną zgłoszone już po przyznaniu nagrody
takiemu Uczestnikowi, Organizator ma prawo
zdecydować o utracie prawa do nagrody przez
Takiego Uczestnika, a następnie przyznać
nagrodę innemu Uczestnikowi albo
zadecydować o innym przekazaniu nagrody.
§ 13
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest
dostępny w siedzibie Organizatora oraz na
Stronie internetowej.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem
określającym zasady Konkursu, chyba, że
wprost z Regulaminu wynika odesłanie do
innych dokumentów lub źródeł informacji
zawierających opis określonych elementów
Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w treści Regulaminu, w
szczególności wynikających ze zmiany
obowiązujących przepisów prawa lub
istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu. Zmiana Regulaminu
nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji
prawnej Uczestników, a tym bardziej naruszać
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]
praw nabytych już przez Uczestników przed
dokonaniem zmian w Regulaminie.
5. Zmiana lub odwołanie Regulaminu nastąpi
poprzez jednostronne ogłoszenie Organizatora
zamieszczone na Stronie internetowej.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego
publikacji na Stronie internetowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminów przeprowadzenia
poszczególnych etapów Konkursu albo
odwołania Konkursu w przypadku zgłoszenia
zbyt małej liczby Uczestników lub w przypadku
zajścia zdarzeń uniemożliwiających
przeprowadzenie Konkursu, w szczególności
określonych w §8 ust.9 Regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016
roku do dnia zakończenia Konkursu.
8. Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia
Organizator.
9. Wszelkie spory powstałe na skutek
stosowania Regulaminu poddane zostaną do
rozstrzygnięcia sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami przepisów Kodeksu
Postepowania Cywilnego.
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Email: [email protected]

Podobne dokumenty