Regulamin Konkursu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ
jako
święta Piękna i macierzyństwa
Z OKAZJI DNIA KOBIET
I CELE KONKURSU
- Uczczenie Dnia Kobiet i pamięci o wszystkich kobietach
– Podkreślenie roli kobiety we współczesnym świecie
– Uwydatnienie roli macierzyństwa kobiet
– Integracja uczniów zespołu szkół zawodowych w Kurzętniku
– Zasilenie Szkolnego Festynu Charytatywnego na rzecz Kamila
Najdrowskiego, Rafała Kłosowskiego i Asi Jarzembowskiej poprzez
sprzedaż wykonanych przez uczniów kartek
- Inspirowanie twórczości plastycznej
- Odkrywanie talentów plastycznych
- Integracja z elementami kultury światowej.
II ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany na etapie wewnątrzszkolnym przez Zespół Szkół
Zawodowych w Kurzętniku.
2. Szkolny Konkurs plastyczny kierowany jest do wszystkich uczniów
techników oraz uczniów szkół zawodowych.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki z okazji Dnia Kobiet dowolną
techniką manualną artystyczną z wykorzystaniem dowolnych materiałów, a
także w wybranych programach graficznych – zarówno do grafiki
wektorowej jak i rastrowej.
III WYTYCZNE DO WYKONANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Kartki powinny nawiązywać:
- do idei ustanowienia Dnia Kobiet,
- do poszanowania roli kobiety na wielu płaszczyznach jej działania,
a w szczególności do idei macierzyństwa
2. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę, w wybranej przez siebie
technice:
a) grafika komputerowa
b) prace manualne, w tym techniki malarskie, graficzne,
rysunkowe i in.
3. Prace należy przygotować w formacie A6 w układzie pionowym lub
poziomym, składane lub pojedyncze (zarówno graficzne jak i manualne)
bez życzeń na odwrocie.
4. Prace graficzne należy dostarczyć w formie jpg, pdf oraz z zapisem np. xcf,
svg lub innym podpisane wg wzoru:
Jan_Kowalski_klasa_Dzien_Kobiet_2017
5. Prace manualne należy podpisać na odwrocie ołówkiem wg wyżej podanego
wzoru, tj. Jan_Kowalski_klasa_Dzien_Kobiet_2017
Prace graficzne należy przekazać na nośniku CD/DVD/pendrive
6. Autor pracy graficznej powinien wykonać samodzielnie grafikę lub
wykorzystać materiały z wolną licencją oraz stworzyć kartkę według
autorskiego zamysłu. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane. Praca
nie powinna być publikowana nigdzie do tej pory.
IV. OCENA PRAC
1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane spośród nauczycieli szkoły.
2. Jury wyłoni trzech laureatów konkursu oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie
prawo innego podziału nagrodzonych prac.
3. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, samodzielność,
kreatywność, wkład pracy. Prace nie spełniające wymogów technicznych
zostaną odrzucone.
4. Nagrody w etapie szkolnym przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku.
V TERMINY
Prace należy składać do 24.02.2017 r.
wykonane ręcznie do P. Małgorzaty Hincman – Mróz
wykonane w programach graficznych do P. Magdaleny Kędziorskiej
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły najpóźniej
do końca lutego br.
regulamin opracowała: mgr Magdalena Kędziorska