Protokół - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy

Komentarze

Transkrypt

Protokół - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy
PROTOKÓŁ Nr 12
obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy
odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy,
przy ul. Śląskiej 11/13
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego.
Czas trwania obrad: od godz. 9
10
30
do godz. 19 .
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski dokonał otwarcia XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta,
powitał przybyłych gości, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i przystąpił do
realizacji porządku obrad.
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad XII Sesji Rady Miasta Częstochowy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski powołał na Sekretarzy obrad XII sesji Radnych:
Małgorzatę Iżyńską i Piotra Stracha.
Prezes Stowarzyszenia Mariola Mirowska Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przepraszam, że
tak na samym początku, ale myślę, że to moment ważny i chciałam dzisiaj wyrazić przede wszystkim
zaprosić Pana Prezydenta, wszystkich Państwa Radnych na koncert charytatywny, który odbędzie się
ponad podziałami 22 czerwca o godz. 18.00, to jest poniedziałek w sali naszego Teatru. W programie
znajduje się spektakl „Kartoteka” Tadeusza Różewicza, „Salon poezji” Juliusza Słowackiego, w którym
wiersze czytają przedstawiciele władz miasta i parlamentarzyści, Radni Miasta Częstochowy, koncert
poezji śpiewanej w wykonaniu młodzieży z I LO i wyjątkowa licytacja na rzecz I LO im. Juliusza
Słowackiego. Organizatorem tego koncertu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im.
Juliusza Słowackiego. Za chwileczkę do Państwa podejdą uczniowie, którzy wręczą te zaproszenia.
Są to cegiełki, do tych cegiełek dołączone są również oświadczenie jest to bywa w pracy organizacji
pozarządowej i to oświadczenie, ta deklaracja właśnie drobnej kwoty, cegiełki na nasze
przedsięwzięcia, które zamierzamy realizować tak jak powiedzieliśmy związane z rozwojem I LO.
Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy i jeszcze jedno. W każdym z tych zaproszeń znajduje się
fragment poezji o wyrecytowanie której poprośmy Państwa w trakcie naszego koncertu. Bardzo
prosimy, abyście Państwo zadeklarowali nam chęć i gotowość do wystąpienia na scenie Teatru, jest to
bardzo ważne dla ułożenia całego repertuaru naszego przedstawienia, a poza tym próbą generalna
odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.00. Tak więc bardzo prosimy o zapoznanie się z zawartością,
hojność Państwa mile widziana w dołączonych oświadczeniach i zaproszenie do recytacji.
Przy tej okazji jeszcze przed punktem 24 w imieniu Stowarzyszenia i całej społeczności I LO
wyrazić ogromne zadowolenie z tego co usłyszeliśmy od Pana Prezydenta w trakcie konferencji
prasowej następnie po spotkaniu z Panem Prezydentem Soborakiem, z którym rozmawialiśmy już o
szczegółach, które mam nadzieję jeśli tak przedstawione, jeśli będą realizowane są dla nas
satysfakcjonujące. I tyle co możemy na ten moment powiedzieć, tak więc jesteśmy raz z burzą, raz ze
słońcem dzisiaj jesteśmy ze słońcem. Dziękujemy przy tej okazji wszystkim Państwu Radnym, którzy z
nami byli, są i myślę, że do końca będą. Dziękuję bardzo.
Ad. pkt 3.
Zmiany w porządku obrad.
Radny Krzysztof Świerczyński Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący w ostatnich dniach
dotarła do nas informacja, że nastąpiło otwarcie ofert w sprawie przetargu na odbiór odpadów
począwszy od 1 lipca 2015 r., media trochę ten temat ruszyły, natomiast jest to sprawa tak istotna, że
zasługuje na swój własny punkt w porządku obrad w związku z czym zgłaszam wniosek o
umieszczenie w porządku obrad pkt. pn. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie funkcjonowania
systemu odbioru odpadów od 1 lipca 2015 r. jako pkt. 13
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk sprawa była z tego co wiem wielokrotnie
poruszana na różnych Komisjach poprzedzających posiedzenie Rady Miasta Częstochowy w związku
z tym wszystkie informacje w tym zakresie zostały na tych Komisjach udzielone, natomiast jeżeli
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 1 z 53
będziecie Państwo chcieli zadać pytania do informacji bieżącej Prezydenta albo w pytania czy
interpelacjach to oczywiście jeszcze uzupełnimy. Natomiast osobny punkt na ten cel to przetargów w
mieście mamy wiele różnych i nie wiem czy akurat każdemu z nich należy się osobny punkt w
porządku obrad sesji. Państwo Radni postanowią na temat tego czy jest taka konieczność, w moim
przekonaniu takiej konieczności nie ma.
Radny Konrad Głębocki Panie Prezydencie tak nie było. Na Komisji Rozwoju Regionalnego i
Gospodarki nie było Wiceprezydenta Soboraka, był Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, który
był z obiektywnych przyczyn bardzo słabo zorientowany w sprawie, ponieważ on tym systemem nie
zarządza, więc nie było takiej dyskusji i nie było powzięcia informacji przez nas jako Radnych,
ponieważ nie było takiej możliwości.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Krzysztofa Świerczyńskiego
Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 6 głosach przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących się
nie przyjęła ww. wniosku.
Rada Miasta Częstochowy przyjęła następujący porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Powołanie sekretarzy obrad.
Zmiany w porządku obrad.
Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
Pytania radnych.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach. (BR.8.XII.15)
10. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach. (BR.9.XII.15)
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. (BR.1.XII.15)
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 dla Prezydenta Miasta Częstochowy.
(BR.2.XII.15)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy
na lata 2015-2031. (BR.11.XII.15)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015.
(BR.12.XII.15)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku o podział zysku za 2014 r. Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego
10 w Częstochowie. (BR.7.XII.15)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul. Sieroszewskiego 16 w
Częstochowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
(BR.13.XII.15)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu zmiany Aglomeracji
Częstochowa. (BR.14.XII.15)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z
dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla
Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. (BR.15.XII.15)
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 12 wchodzącemu w skład Zespołu
Szkół Technicznych przy Alei Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie. (BR.4.XII.15)
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 10
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych przy Alei Jana Pawła II 126/130 w
Częstochowie. (BR.5.XII.15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 2 z 53
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do Bursy Miejskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto
Częstochowa. (BR.6.XII.15)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 880/XLIX/2014 w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia
Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie (BR.10.XII.15)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 15.IV.2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia
15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru
przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.3.XII.15)
24. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy nt. zamiaru przeniesienia I Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego do innego budynku.
25. Interpelacje radnych.
26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
27. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
Ad. pkt 4.
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
Częstochowy za okres od 21 maja do 11 czerwca 2015 r.
Szanowni Państwo!
Na początek tradycyjnie przedstawię aktualny raport o stanie finansów miasta.
W okresie od 1 stycznia do 5 czerwca 2015 roku do kasy miasta wpłynęło 479 mln 663 tys. zł. tj. 43,46
% planowanych dochodów, z czego:
- z tytułu subwencji miasto uzyskało 160 mln 203 tys. zł;
- z tytułu dotacji celowych 93 mln 631 tys. zł;
- dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 225 mln 829 tys. zł, w tym udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych 76 mln 437 tys. zł oraz podatek od nieruchomości - 55 mln 67 tys. zł.
Ubytek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do
wskaźnika upływu czasu wynosi 4 mln 374 tys. zł.
Ustalony w budżecie plan wydatków miasta w kwocie 1 mld 136 mln 935 tys. zł został wykonany
w wysokości 447 mln 700 tys. zł, tj. w 39,38%.
Najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły:
- utrzymania szkół i przedszkoli, na co przeznaczono 170 mln 730 tys. zł,
- utrzymania MOPS-u i placówek opieki społecznej, co pochłonęło 48 mln 733 tys. zł,
- utrzymania dróg, na które przeznaczono 56 mln 201 tys. zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy - 8 mln 825 tys. zł,
- Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, która otrzymała 8 mln 303 tys. zł,
- realizacji zadań Urzędu Miasta i jego jednostek - 154 mln 908 tys. zł.
W okresie od 1 stycznia do 5 czerwca br. zostały spłacone zgodnie z terminami płatności kredyty i
pożyczki w kwocie 6 mln 495 tys. zł i odsetki w kwocie 2 mln 417 tys. zł (łącznie 8 mln 912 tys. zł).
I jeszcze bieżąca informacja z Powiatowego Urzędu Pracy.
Sytuacja na częstochowskim rynku pracy uległa w maju dalszej poprawie. Na koniec miesiąca w
mieście zarejestrowanych było 11 378 osób bezrobotnych. To o 565 osób (4,7%) mniej niż w kwietniu
br. i o 3 175 osób (21,8%) mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dynamika spadku
bezrobocia w ostatnich 12 miesiącach jest więc zdecydowanie wyższa niż w okresie maj 2013 – maj
2014, gdy liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 178 osób, czyli o 7,5%.
Wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych spada też stopa bezrobocia i na koniec kwietnia wyniosła ona
10,9%, czyli o 0,4% mniej niż w końcu marca 2015 roku. Dla porównania stopa bezrobocia w Polsce
na koniec kwietnia była o 0,3% wyższa i wyniosła 11,2%.
W
pierwszych
pięciu
miesiącach
br.
pracę
podjęły 3
222
osoby
bezrobotne
mieszkające w Częstochowie.
Rośnie również liczba osób objętych aktywizacją zawodową. Od początku tego roku udział z
aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu rozpoczęło 1 588 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP Częstochowa.
Dodam w tym miejscu, że na trwającym właśnie kolejnym spotkaniu z przedsiębiorcami,
organizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w częstochowskim Parku PrzemysłowoTechnologicznym, prezentowane są – m.in. przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Grzegorza
Sikorskiego - możliwości wsparcia przedsiębiorców na rynku pracy.
Wysoka Rado!
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 3 z 53
Przypomnę teraz syntetycznie, w porządku chronologicznym, niektóre wydarzenia z okresu od
ostatniej sesji Rady Miasta.
22 maja wziąłem udział w konferencji prasowej w budynku Odwachu, podczas której przedstawiliśmy
szczegóły imprez plenerowych, jakie odbędą się w tym roku w Częstochowie. Oprócz dużej
festiwalowej dawki hip-hopu, reggae i muzycznej alternatywy w wydaniu międzynarodowym, będzie
można posłuchać także m.in. retro-szlagierów Henryka Warsa.
W Częstochowie w najbliższym czasie pojawią się m.in. Fisz Emade, Artur Rojek, Czesław Mozil czy
Sokół.
23 maja uczestniczyłem w charytatywnym Pikniku Wiosennym na Starym Rakowie zorganizowanym
przez Bursę Miejską i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.
25 maja w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się Gala podsumowująca II edycję projektu
informacyjno-promocyjnego „Młodzi Kreatywni”.
Podczas uroczystości, wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem Wolskim, wręczyłem
dyplomy laureatom konkursów organizowanych w ramach Projektu, którego strategicznym celem jest
rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych.
26 maja moi zastępcy Jarosław Marszałek oraz Krzysztof Łoziński wspólnie z Przewodniczącym Rady
Miasta Zdzisławem Wolskim uczestniczyli w Marszu Różowej Wstążki. Coroczna impreza jest apelem
o to, by szczególną uwagę poświęcić zdrowiu kobiet.
Tego samego dnia wspólnie z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Magdaleną
Żmudą podpisaliśmy porozumienie w sprawie realizacji i współfinansowania modernizacji odcinka
wałów przeciwpowodziowych na terenie Częstochowy - wzdłuż ulicy Drogowców. W efekcie
modernizacji zmniejszy się zagrożenie terenów przyległych do rzeki Warty przed wodami
powodziowymi.
27 maja mój zastępca Ryszard Stefaniak uczestniczył w XVII Dniu Godności Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowanym przez częstochowskie koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Tego samego dnia wziąłem udział w konferencji prasowej rozpoczynającej drugą edycję budżetu
obywatelskiego w naszym mieście. Do 27 lipca wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje
zadań do realizacji w ramach budżetu. Do wydania będzie ponad 6,6 mln zł.
Również 27 maja, w związku z 25. obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, Urząd Miasta
zwiedzili częstochowscy gimnazjaliści. O odrodzeniu samorządu terytorialnego, obradach Rady Miasta
i systemie funkcjonowania magistratu opowiadali im zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak oraz
przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski. W czasie spotkania ogłoszono również
wyniki 5. edycji Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Szanowni Państwo!
Od 30 maja w Parku Wypoczynkowym Lisiniec działa – przy nowym pomoście - wypożyczalnia
sprzętu wodnego. Przez cały sezon letni do dyspozycji wszystkich wypoczywających w parku jest w
sumie 18 rowerów wodnych, 8 kajaków, 6 kanadyjskich desek z wiosłem oraz 5 małych żaglówek dla
dzieci do nauki żeglowania. O dotychczasowych pracach rewitalizacyjnych i koncepcjach dalszego
rekreacyjnego zagospodarowania parku mówiliśmy wspólnie z moim zastępcą Jarosławem
Marszałkiem podczas plenerowej konferencji w parku 27 maja. Mamy nadzieję, że dla wielu
częstochowian park stanie się z biegiem czasu przyjaznym i atrakcyjnym miejscem do wypoczynku,
już teraz cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem.
Wysoka Rado!
28 maja wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność
Jackiem Strączyńskim i zastępcą Przewodniczącego Dorotą Kaczmarek podpisaliśmy dodatkowy
protokół Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych w Placówkach
Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto, przedłużający jego obowiązywanie o 4 lata - do
połowy 2019 r.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 4 z 53
Tego samego dnia wziąłem udział w uroczystościach nadania i przekazania sztandarów Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Regionalnemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu
Ratunkowemu.
Szanowni Państwo!
Mamy kolejnego inwestora na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma WIKO
Klebetechnik zainwestuje minimum 2,5 mln euro w „Skorkach” przy ul. Leśnej. Firma jest częścią
międzynarodowej grupy, wywodzącej się z Niemiec i zajmuje się produkcją i dystrybucją chemii
przemysłowej. Specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości klejów konstrukcyjnych dla branż
produkcyjnych. Za grunt firma zapłaci blisko 700 tys. zł. Spółka zadeklarowała także stworzenie
nowych miejsc pracy. W czerwcu odbędzie się jeszcze jeden przetarg dotyczący działki w obszarze
„Kusięcka”, również na terenie KSSE w Częstochowie, gdzie wyłoniono w ostatnim czasie czterech
inwestorów.
Wysoka Rado!
29 maja podczas uroczystej gali wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem Wolskim
wręczyliśmy Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Komisja przyznała w tym roku
54 nagrody: 19 dla uczniów szkół podstawowych, 24 dla
gimnazjalistów i 11 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
30 maja uczestniczyłem w XXV obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Częstochowie na
Promenadzie Czesława Niemena. Wieczorem w amfiteatrze wręczyłem dyplomy dla częstochowskich
organizacji pozarządowych oraz statuetki „Promotora Częstochowy”, które otrzymali w tym roku
spółka Multimedia, artystka Marta Frej oraz dziennikarz Polskiego Radia Zdzisław Makles.
31 maja w ostatnim dniu XI Międzynarodowego Festiwalu HOT JAZZ SPRING przed gmachem
Filharmonii Częstochowskiej odsłonięta została balansująca rzeźba Louisa Armstronga, wielkiego
muzyka, legendy jazzu, którego imię nosi plac przed filharmonią. Autorem pomnika jest częstochowski
artysta-rzeźbiarz Jerzy Kędziora, inicjatorami przedsięwzięcia byli częstochowscy muzycy i sympatycy
jazzu.
Szanowni Państwo!
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy
Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Wszyscy mieszkańcy mogą do 30 czerwca
składać swoje opinie i uwagi w formie pisemnej, m.in. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, w
Wydziale Polityki Społecznej, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 18 czerwca o godz. 16. 30 tutaj w
sali sesyjnej odbędzie się także otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w tej sprawie.
Panie i Panowie Radni!
2 czerwca kilkudziesięciu uczniów z częstochowskich szkół, którzy uczestniczyli w rajdzie rowerowym
„Śladami Jana Pawła II po Częstochowie” zorganizowanym przez społeczność Gimnazjum nr 3 im.
Armii Krajowej złożyło kwiaty pod tablicą upamiętniającą papieża w budynku Urzędu Miasta. Z
uczestnikami rajdu spotkał się mój zastępca Ryszard Stefaniak.
4 czerwca wziąłem udział w konferencji prasowej w sprawie meczów Ligi Światowej, które w ubiegły
weekend odbyły się w Częstochowie. Reprezentacja Polski w siatkówce odniosła kolejne zwycięstwa.
W Hali Sportowej Częstochowa przy siedmiotysięcznej publiczności, biało-czerwoni dwukrotnie
pokonali Iran 3:1 i 3:2. Było to wielkie siatkarskie święto i dobra promocja miasta w skali
ogólnopolskiej i międzynarodowej.
8 czerwca mój zastępca Ryszard Stefaniak uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 9.
rocznicę odsłonięcia Pomnika Orląt Lwowskich. Inicjator jego budowy - częstochowski oddział
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich otrzymał nagrodę Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu, podczas którego oficjalnie oddane do użytku zostały
obiekty rozbudowanej i zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków „Warta”. Rozpoczęta w 2011 roku
inwestycja to kolejny etap modernizacji oczyszczalni. Wdrożenie obecnego projektu kosztowało blisko
64 mln zł, z czego ponad 20 mln to dotacja unijna. Częstochowska oczyszczalnia jest obecnie jednym
z najnowocześniejszych tego typu przedsiębiorstw w kraju.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 5 z 53
10 czerwca zorganizowaliśmy w budynku Urzędu Miasta konferencję prasową, na której
poinformowałem - wspólnie z moim zastępcą Mirosławem Soborakiem i naczelnikiem Wydziału
Inwestycji i Zamówień Michałem Koniecznym, że I Liceum Ogólnokształcące zostanie w budynku przy
alei Kościuszki 8. Ekspertyza techniczna daje możliwość takiego zaplanowania harmonogramu i
terminarza prac związanych z realizacją zaleceń straży pożarnej, aby możliwe było funkcjonowanie
szkoły w historycznej siedzibie bez potrzeby jej czasowej przeprowadzki. Zalecenia straży mają być
realizowane sukcesywnie, ale z zaplanowaniem najpoważniejszych prac budowlanych wewnątrz
budynku w okresie wakacji 2016 r. Podjęcie wspomnianej decyzji, biorącej pod uwagę
bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły, było możliwe dopiero po otrzymaniu ekspertyzy
technicznej, dokładnym przeanalizowaniu sytuacji i odbyciu wstępnym konsultacji rzeczoznawcy z
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. W sprawie pozostania szkoły w historycznym
budynku wydałem oświadczenie, które zostało przekazane mediom i opublikowane m.in. w miejskim
portalu.
W tym samym dniu odbyło się również w Urzędzie Miasta spotkanie z dyrektorem, przedstawicielami
rady pedagogicznej i stowarzyszenia absolwentów I LO, którzy zostali poinformowani o planie
działania i przewidywanym zakresie niezbędnych do wykonania prac.
Szanowni Państwo!
Miło mi państwa poinformować, że wyniki sprawdzianu uczniów klas VI szkół podstawowych należą do
najlepszych w województwie śląskim. W Częstochowie przystąpiło do niego 1637 osób, uzyskując
średni wynik na poziomie 68,67 %, podczas gdy przeciętny wynik dla województwa to 65,81 %.
Częstochowskich szóstoklasistów wyprzedzają jedynie ich koledzy z Bielska-Białej, ale tam uczniów
zdających egzamin było mniej o blisko 19% – a więc tylko 1380.
W Częstochowie średnia z samego języka polskiego była jeszcze lepsza, bo wyniosła 76,23%; trochę
gorzej - podobnie jak w całym województwie - było ze średnią z matematyki – 60,67 %.
Ten wynik potwierdza tendencję poprawy jakości nauczania w częstochowskich szkołach. Nasi
uczniowie nie tylko zdali egzamin na poziomie znacznie wyższym niż średnia w województwie, ale byli
w nim prawie najlepsi. Może w przyszłym roku wyprzedzą także bielszczan.
Panie i Panowie Radni, Szanowni Zgromadzeni!
Ostatnie tygodnie pełne są wydarzeń, także tych plenerowych. Chciałbym na koniec zaprosić na
kolejne imprezy, które właśnie przed nami. W najbliższy weekend m.in. Boxing Night, kolejna
INDUSTRIADA, Festiwal Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich, Turniej Policji Konnej czy
Grand Prix w Koszykówce 3-osobowej, a już niedługo, bo w dniach 19-20 czerwca odbędzie się
Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej "Frytka Off". Jak zwykle przygotujmy się na dawkę
pozytywnej energii, znakomitej muzyki, ale także występy wyjątkowych artystów teatralnych,
performerów i tancerzy. Wystąpią m.in. Fisz Emade i Artur Rojek. Dwa dni wcześniej, 17 czerwca na
Placu Biegańskiego kolejny raz zagości mobilna scena RED BULL Tour Bus. Na dachu autobusu
wystąpią kluczowi artyści rodzimej sceny hip-hop – m.in. Sokół i Ras. W przyszły weekend od 19 do
21 czerwca zaprosimy też na IX Festiwal Sztuki Kulinarnej – Aleję Dobrego Smaku.
Niemal codziennie zapraszamy na imprezy w ramach akcji „alejowej”, licząc oczywiście na bardziej
stabilną, niż w maju pogodę.
Dziękuję Państwu za uwagę!
Radny Krzysztof Janus Panie Prezydenice po raz kolejny proszę Pana o informację jak wygląda
bezrobocie na tle województwa śląskiego. Pan Przeydent w odpwedzi odsyła mnie na stronę
interntową. To jest manipulacja danymi o bezrobociu, bo na tle województwa śląskiego wyglądamy o
wiele gorzej. Bardzo proszę o podawnaie tcyh wartosci na następnych sesjach. Bardzo się cieszę, że
sześcioklaści, uczniowie w Częstochowie są lepsi w Częstochowie niż na Śląsku. Chciałbym, aby na
nastpenych wyst;aieniach o bezorbociu mógł Pan powiedzieć to samo. Dziekuję.
Radny Łukasz Wabnic Panie Prezydencie czy mógłby Pan dostarczyć Radnym albo powiedzieć na
sesji troszeczkę więcej informacji odnośnie międzynarodowej matury.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Gawroński Panie Prezydencie w swojej informacji bieżącej
przekazał Pan informację dotyczącą decyzji w sprawie Liceum Słowackiego, bardzo dziękujemy
zarówno dyrekcji, pedagogom jak i samym uczniom szkoły, a także dużej części Rady Miasta za tą
determinację, która doprowadziła do tej decyzji. Chcielibyśmy jako Klub Radnych Prawa i
Sprawiedliwości przekazać apel do Pana, by Pan osobiście dopilnował prace związane z remontem
Słowackiego, żeby przebiegały sprawnie i by te prace nie doprowadziły jednak do tego, żeby
uczniowie musli opuścić tę szkołę. Dlatego w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 6 z 53
członków Radnych PiSu przekazuję Panu apel.
To było pierwsze moje pytanie, a drugie wystąpienie, moje pytanie brzmi następująco odbył
się przetarg jeżeli chodzi o śmieci no i tutaj pytanie jest następujące – kto dzisiaj Panie Prezydencie
będzie zakupywał pojemniki jeżeli chodzi o śmieci i czy te pojemniki będzie zakupywać miasto ze
swoich własnych środków czy w ramach środków, które już na dzień dzisiejszy zostają przekazane w
ramach pobierania opłaty śmieciowej. Dziękuję.
Radny Krzysztof Świerczyński moje pytanie dotyczy także kwestii związanej z systemem odbioru
odpadów. Oczywiście media pewne informacje podają, ale ja bym wolał informacje o sprawach, które
są ważne dla praktycznie wszystkich mieszkańców Częstochowy, które dotyczą kilkudziesięciu mln zł
otrzymać od Pana Prezydenta w związku z tym zabrakło mi w tej informacji bieżącej i proszę o jej
uzupełnienie na temat szczegółów związanych z przetargiem na odbiór odpadów. Chciałbym wiedzieć
za jaką kwotę będzie prowadzony odbiór odpadów w najbliższym okresie, jaka firma będzie to robić
czy została podpisana umowa i czy odbiór odpadów od dnia 1 lipca nie jest zagrożony i czy mamy na
to wystarczającą kwotę pieniędzy w budżecie czy nie są potrzebne ewentualnie podwyżki i czy Pan
Prezydent planuje podwyżki opłat dla mieszkańców. Dziękuję.
Radny Piotr Wrona Panie Prezydencie na ostatniej majowej sesji po informacji bieżącej Pana
poprosiłem, aby na następnych sesjach, w następnych miesiącach podawał Pan nam ile osób jest
zameldowanych na terenie naszego miasta. Bardzo proszę o uzupełnienie.
Radny Jerzy Nowakowski Panie Prezydencie mówiąc bez żadnych ozdobników Pan jest bardzo
ładnie ostrzyżony, a miasto jest zarośnięte. Wczoraj akurat szedłem, zawsze jadę samochodem, więc
nie zwracam uwagi jak większość z nas, natomiast wczoraj przechadzałem w rejonie ulicy Popiełuszki
i Alei Jana Pawła II i to co zobaczyłem przerosło moje (pokaz zdjęć). Pytam czy kalendarium zieleni
miejskiej przewiduje to, że w czerwcu trawy rosną najszybciej. Czy po prostu my strzyżemy w grudniu,
dzisiaj jest akurat absolutorium i powinien Pan posprzątać miasto. To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie w bieżącej informacji dotyczącej Liceum Juliusza Słowackiego zabrakło mi
Panie Prezydencie deklaracji w bardzo ważnej sprawie – droga dojazdowa czy od Wałów
Dwernickiego czy poprzez aktualną bramę. Tak wygląda brama dojazdowa jeśli chodzi o wysokość,
tam widzimy dwa użebrowania z cegły. Tam jest cegła i metrowe takie dwa zastrzały, użebrowania.
Przecież prawdopodobnie jeśli chodzi o wysokość jeśli byśmy dali tuż pod sufitem belki stalowe, a
skasowali te dwa użebrowania to by wyższe auta wjeżdżały. Gdybyśmy udrożnili to, tak wygląda teren,
jest bardzo słabe ogrodzenie i mnóstwo zieleni na kolejną posesję w kamienicy gdzie jest biblioteka,
przy udrożnieniu tego miejsca również dostalibyśmy dostęp do obsługi ppż na kamienice sąsiednie.
Także apeluję o jakąś wnikliwą analizę, ponieważ ta wytyczona droga od strony Wałów Dwernickiego
jak gdyby to już jest pewnik, bo jest tam wytyczona droga tylko trzeba udrożnić, ale jest druga
alternatywa właśnie przeciwpożarowa. Tu są krzaki i takie drawnianie symboliczne ogrodzenie, które
można skasować w weekend już byśmy udrożnili plus poszerzenie wjazdu od strony. Czy ma Pan
jakiś pomysł jak dojechać do Liceum Słowackiego. Dziękuję.
Radny Artur Sokołowski do informacji bieżącej takie pytanie, bo wczoraj na Komisji Skarbu padła ze
strony Pana Wiceprezydenta Soboraka taka dość istotna informacja. Myśmy w sprawie śmieci
właściwie jako Rada Miasta dowiadywali się o pewnych sprawach z mediów, z tego co ja się orientuję
kwota umowy, za którą miasto podpisze wywóz śmieci przez następne 2 lata to będzie 36 mln zł, do
tej pory było było 26 mln , wzrost o 40% na pytanie zadane podczas Komisji Skarbu Pan Prezydent
powiedział, że ta kwota, która będzie obecnie zapewnia bilansowanie się systemu i nie oznacza
konieczności podejmowania nowej uchwały o stawkach czyli stawki zostają na dotychczasowym
poziomie. I teraz moje pytanie jest takie czy to oznacza, że przez dotychczasowe 2 lata miasto, że tak
powiem, zarabiało na tym z górką 10 mln zł, bo system miał się ponoć bilansować, ja tu wyczuwam
pewną dramatyczną niekonsekwencję. Jeżeli teraz będzie się bilansował no to gdzie te 10 mln, które
zaoszczędziliśmy przez te ostatnie 2 lata.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk chciałem bardzo serdecznie podziękować
wszystkim zatroskanym Radnym sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego I LO, natomiast
Kochani pozwólcie, żeby fachowcy z branży budowlanej i z fachowcami z branży pożarniczej za nas
opracują zasady w jakich należałoby to bezpieczeństwo zapewnić. Na pewno oni wiedzą więcej niż
my w tym zakresie. Natomiast za wszystkie uwagi i podpowiedzi bardzo serdecznie dziękuję.
Zastępca Prezydenta Miasta Mirosław Soborak 28 maja wszyscy zainteresowani, którzy mogli
złożyć oferty złożyli te oferty w siedzibie CzPK było otwarcie tych ofert, ostatecznie wpłynęły 3 oferty:
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 7 z 53
oferta Sita Południe Sp. zo.o. na kwotę 36 295 000 zł, z jednoczesną deklaracją zatrudnienia w
oparciu o umowę o pracę 72 osób. Druga oferta konsorcjum, którego liderem jest Remondis Sp. z o.o.
Oddział w Częstochowie oraz jego spółka córka czy oddział w Tarnowskich Górach, złożyli również
ofertę, która opiewała na kwotę 46214 044 zł, z taką samą deklaracją co do zatrudnienia osób czyli
72 osoby w oparciu o umowę o pracę oraz oferta PZOM Strach Sp. z o.o., sp. komandytowa z
Konopisk na kwotę 37 209 313 zł z deklaracją zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 40 osób. To
są oferty brutto, na które składa się m.in. to o czym żeśmy informowali wcześniej, o tym co było
zawarte w specyfikacji przetargowej czyli w tej cenie jest również wartość pojemników, które po
zakończeniu tejże umowy staną się własnością gminy. Generalnie rzecz biorąc postępowanie trwa, bo
ono nie może być zakończone z jednego prostego powodu, ze zgodnie z przyjętą przez nas kalkulacją
ofert, kalkulacja kosztów systemu śmieciowego mamy w WPFie lekko powyżej 34 mln zł co oznacza,
że w aktualnym stanie prawnym nie może dojść do rozstrzygnięcia tego przetargu i wybrania oferty
najkorzystniejszej, bowiem najniższa z tych ofert przekracza kwotę określoną, przyjętą przez nas w
Wieloletniej Prognozie Finansowej i dopiero z chwilą kiedy Rada podejmie decyzje o wprowadzeniu
tejże kwoty, o podniesieniu tejże kwoty zobowiązań, bo tak to się nazywa, do podjęcia przez
Prezydenta dopiero z tą datą może nastąpić z punktu widzenia formalno – prawnego rozstrzygniecie
przetargu. Zatem rozstrzygnięcia jako takiego nie ma, potem jest procedura tego typu, że mamy do 10
dni o ile mnie pamięć nie myli do 10 dni po rozstrzygnięciu przetargu pozostali uczestnicy
postępowania mają prawo do złożenia sprzeciwu, odwołania od rozstrzygnięcia i dopiero z chwilą
kiedy z tego prawa nie skorzystają rozstrzygnięcie stanie się mówiąc umownie prawomocne i dopiero
z tą chwilą możemy uznać, że przetarg został rozstrzygnięty i umowa jest skuteczna.
Różnica w ofertach wynika z dwóch rzeczy – po pierwsze z tego, że przyjęliśmy takie
założenie, że chcemy te pojemniki mieć na własność,a drugi istotny element i tutaj z pamięci, że tak
powiem mogę powiedzieć, że różnicę w ofertach dotyczące kosztów pojemników to było chyba ok. 5,9
mln do ponad 8 mln zł w zależności od firmy. Suma summarum najkorzystniejszą łączną ofertę, ale
również z punktu widzenia wyceny tychże pojemników złożyła Sita Południe Sp. z o.o. i koszt tych
pojemników nie przekracza o ile mnie dobrze pamięć nie myli nie przekracza 6 mln zł tak jak żeśmy
mniej więcej szacowali przy pierwszym postępowaniu przetargowym na funkcjonowanie na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Drugi powód dla którego ta kwota jest istotnie większa to
jest zmiana ustawy i zmiana ustawy, która skutkuje zwiększeniem częstotliwości odbioru tychże
odpadów, bo do tej pory odbiór odpadów następował w stosunku do nieruchomości jednorodzinnych
raz w miesiącu, natomiast w stosunku do nieruchomości wielomieszkaniowych czyli do zasobu
spółdzielni czy zasobów komunalnych tam było raz w tygodniu, teraz mamy zwiększenie do 2 razy w
tygodniu z zasobu wielomieszkalnego i do 2 razy w miesiącu z zasobu jednorodzinnego. To powoduje,
że koszt funkcjonowania tego systemu jest znacząco wyższy według naszych szacunków będzie to
gdzieś między 2 – 4 mln, w tej chwili bardzo trudno precyzyjnie odpowiedzieć, ale tego typu kalkulacje
przechodzą. Dlaczego nie będziemy wnioskować, jeszcze nie mam takiej 100% pewności, ale ta
pewność jest w granicy 99,9%, że nie będzie wniosku o zmianę dotychczasowej uchwały dotyczącej
stawki opłaty tego tzw. podatku śmieciowego czyli 10,50 i 12,50 w zależności segregowane,
niesegregowane dlatego, że po analizie rzeczywistych kosztów wykonania systemu, który był
projektowany dotychczas i funkcjonował dotychczas, a w stosunku do tego co będzie nie powinno być
z punktu widzenia kasowego, z punktu widzenia, że tak powiem płynności całego systemu, nie
powinniśmy podnosi tej opłaty i nie powinniśmy przekroczyć tych kosztów. Dziękuję.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w uzupełnieniu jeszcze do informacji na
pytania to chciałem poinformować, że 221 286 osób jest zameldowanych na pobyt stały, 5 384 na
czasowy. Dziękuję.
Radny Krzysztof Świerczyński dziękuję za te informacje Pana Prezydenta natomiast no dalej proszę
o drobne uzupełnienie dlatego, że wiemy o tym, że w WPFie tych pieniędzy jest za mało na pokrycie
przynajmniej w takiej wysokości jak oferty przetargowe, natomiast wiemy, że te pieniądze w tym
budżecie w dokumencie pn. WPF tych pieniędzy nie ma. Skądś te pieniądze się biorą tzn. są
pobierane w ramach stosownych opłat od mieszkańców i moje pytanie jest takie, że skoro Pan
Prezydent mówił o tym, że tej opłaty na 99% czyli najprawdopodobniej nie trzeba będzie podwyższać
no to w takim razie pozostaje pytanie czy ta opłata w tej chwili nie była za wysoka, bo jeżeli my o 10
ponad mln będziemy więcej płacić za odbiór odpadów o prawie 50% więcej i nie podnosimy opłaty no
tzn., że ta opłata w chwili obecnej była za wysoka i pytanie teraz czy ta wypowiedź Pana Prezydenta
dotyczyła roku bieżącego czy całego okresu świadczenia usług czyli tego całego 2 – letniego okresu
jeżeli chodzi o podnoszenie opłat dla mieszkańców.
Radny Artur Sokołowski ja chciałem trochę sprostować swoją poprzednią wypowiedź, przyznaje
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 8 z 53
moja wina, tak szybko mówiłem, nie do końca powiedziałem to o co mi chodziło, jeżeli ta kwota
wzrasta o 10 mln z 26 na 36 to troszeczkę źle przedstawiłem ciąg rozumowania logiczny.
Oznaczałoby to, że przy utrzymaniu dotychczasowych stawek albo firma Remondis pracowała poniżej
kosztów przez ten okres 2 lat chwała im za to, ale nie za bardzo w to wierzę albo wypowiedź Pana
Prezydenta Soboraka o tym, że podniesienie ceny o 10 mln nie spowoduje podniesienia stawek jest
bym powiedział nie do końca prawdziwą.
Radny Łukasz Kot ja mam inne pytanie do informacji bieżącej, Panie Prezydencie na początku
informował Pan o tym, że chyba Poznański Zarząd Wód będzie remontował wały na Wyczerpach i
mam pytanie czy przy okazji tej inwestycji czy jest planowana, czy są przewidziane jakieś inwestycje
rowerowe w tym okresie czy jakieś drogi rowerowe na wałach czy tego w tym momencie nie będzie.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przy okazji realizacji tej inwestycji
powstanie jeżeli dobrze pamiętam ponad 700 mb wału zwieńczonych nie tylko ścieżką rowerową, ale
również drogą dojazdową do posesji, które są zlokalizowane wzdłuż tego wału także będzie
udogodnienie i dla kierowców i dla rowerzystów na tym terenie.
Radny Piotr Strach ja bym wrócił tutaj do pytania Kolegi Świerczyńskiego a propos terminu czy
zdążymy do 1 lipca, pamiętajmy, że koszy do rozstawienia jest kilkadziesiąt tys., jest nowy operator
więc zasadnym wydaje się pytanie czy my zdążymy w ciągu w zasadzie tych 3 tygodni czyli 15 dni
roboczych czy firma zdąży rozstawić tyle tysięcy oczipowanych i w systemie działających koszy, czy
miasto znowuż nie spóźniło się z przetargiem. Jeszce umowa nie jest podpisana, jeszcze nie wiadomo
czy nie będą jakieś odwołania, więc po prostu warto odpowiedzieć na to pytanie czy na pewno
zdążymy. Dziękuję.
Ad. Pkt. 5
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski przedstawił informację bieżącą za okres od 22 maja
do 10 czerwca 2015 r.
Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi reprezentował Radę Miasta podczas
następujących spotkań:
22 maja w I Jurajskim Festiwalu Społeczności PaT Realizowanego w ramach Programu Komendy
Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” oraz we wręczeniu kluczy do miasta studentom ramach
Juwenaliów.
23 maja na zaproszenie Stowarzyszenia Hospicjum „Dar Serca” w konferencjo pt.: „chory z
zaawansowaną chorobą nowotworową – diagnostyka, leczenie onkologiczne i postępowanie
objawowe”
Tego samego dnia w II Pikniku Wiosennym na Starym Rakowie
25 maja na Gali Projektu Informacyjno – Promocyjnego „Młodzi – Kreatywni” oraz w uroczystości
podpisania aktu ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Częstochowie.
26 maja na zaproszenie Stowarzyszenia Częstochowskiego „Amazonki w Marszu Różowej Wstążki
pn.: „Bądź zdrowa mamo...”
27 maja w XVII Bajkowym Dniu Godności organizowanym przez Częstochowskie koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz w spotkaniu z uczniami
częstochowskich gimnazjów w ramach „25 lat samorządności” podczas którego wręczone zostały
nagrody dla zwycięzców Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
28 maja w uroczystym nadaniu sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Częstochowie
Tego samego dnia w IX konferencji rodzicielstwa zastępczego pod hasłem: „Moje serce dało Ci dom”
Oraz w uroczystości przekazania Sztandaru Regionalnemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu
Ratunkowemu w Częstochowie
29 maja w uroczystej gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 9 z 53
uzdolnionych.
-
-
30 maja w następujących imprezach:
na zaproszenie Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa im. por. Arkadiusza
Ordyńskiego w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej żołnierzom 6 kompanii 27 pułku piechoty
broniącym umocnionego wzgórza 296,6 w dniu 2 września 1939 roku
w obchodach Dnia Dziecka 2015 przez Częstochowski Klub Sportowy Victoria
w ramach imprez „Aleje tu się dzieje” „AZS w Alei – obchody 70-lecia Akademickiego Związku
Sportowego w Częstochowie.
31 maja w uroczystości odsłonięcia pomnika Louisa Armstronga.
1 czerwca w uroczystym wprowadzeniu na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w
Częstochowie.
2 czerwca na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Pomocy Dziecku
Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie oraz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej
Ruchowo „Razem” w organizowanej z okazji dnia dziecka imprezie integracyjnej pt.: „Baw się razem z
nami”.
6 czerwca w uroczystym spotkaniu przy torcie urodzinowym z okazji XX-lecia UKS „Hetman”
Częstochowa w ramach Otwartego Ogólnopolskiego Festiwalu Szachowego.
7 czerwca na zaproszenie Kazimierza Kardynała Nycza Metropolity Warszawskiego w VIII obchodach
Święta Dziękczynienia (A. Gawroński)
8 czerwca w uroczystości oddania inwestycji pt.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków
„Warta” S.A. w Częstochowie” oraz w uroczystości z okazji rocznicy odsłonięcia pomnika Orląt
Lwowskich w Częstochowie jak i w koncercie charytatywnym pn.: „Pomóż Dziecku” zorganizowanym
przez Częstochowski Oddział Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
10 czerwca na promocji książki Ryszard Stefaniaka pt.: „Częstochowa wobec śmierci Józefa
Piłsudskiego 1935 – 1939”
Ilość złożonych interpelacji i zapytań na koniec V kadencji wynosiła 1701.
Na koniec VI kadencji liczba ta wynosiła 1443.
W obecnej kadencji za okres niespełna 6 miesięcy złożono interpelacji i zapytań 860.
Radny Artur Sokołowski ja mam pytanie do informacji bieżącej, ale nie o tym co pan
Przewodniczący zrobił, ale bardziej o tym czego nie zrobił w ostatnim okresie, ale to jest też myślę
element informacji bieżącej. Cieszę się, ze dyskoteka w Don Kichocie się udała natomiast chciałabym
Panie Przewodniczący zapytać się jakie są przyczyny dla których blokuje Pan Prace Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy, ponieważ dowiedziałem się i myślę, że Pan Przewodniczący
też głos w tej sprawie zabierze albo poprze to co ja mówię, że Pan Przewodniczący Rady Miasta
blokuje pismo Komisji Rewizyjnej do Ministra Infrastruktury, które zostało przez Przewodniczącego
Komisji skierowane na Pana ręce po prostu do dalszego przekazania. Ja nie wiem czy Pan
Przewodniczący jakąś nową ustawę o samorządzie gminnym wymyślił, bo wydaje mi się, że przepisy
co do zakresu działania Komisji Rewizyjnej są jasne no i fajnie byłoby gdyby po prostu to co ustawa w
tym wypadku nakazuje zrobić, bo zwracanie czegoś z powrotem do Komisji Rewizyjnej to jest jakieś
takie co najmniej niedelikatne wkraczanie w jej kompetencje.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski jak często Panie Radny, czasami co Pan dzisiaj
nawet potwierdził szybciej mówi niż myśli, ale czasami tworzy Pan swoją rzeczywistość, na pewno nie
blokuję prac Komisji Rewizyjnej, a wręcz przeciwnie, nawet z egoizmu, bo bardzo wygodne dla mnie
jest przesłanie do Komisji Rewizyjnej wielu pism, którymi nie muszę się sam zajmować o różnych
czasami prawdziwych czy wyobrażanych przez piszącego nieprawidłowościach i nie ma mowy o
blokowaniu prac Komisji Rewizyjnej, wszystko w tempie najdalej parodniowym Komisja Rewizyjna
dostaje, już nie wiem czy są gdzieś tak szybkie prace i Biura Rady i mnie, żeby to rozrzucać.
Wracając do tej sprawy, o której Pan mówi jest to sprawa po pierwsze wychodźmy jako Rada Miasta
do różnych ważnych instytucji, poruszamy sprawę, która tu też była wiele razy omawiana, nie chcę
wchodzić w merytorykę tego, bo ewentualnie być może Pan Prezydent powtórzy to co był już
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 10 z 53
wielokrotnie mówione i do tego wiąże się to z wydatkowaniem nie wiem jakich, ale znaczącej kwoty
pieniędzy publicznych naszych. Jeżeli byśmy zlecali kolejną wycenę to nie za darmo tylko
musielibyśmy zapłacić ileś tys. zł naszych pieniędzy.
Ale wracając do istoty problemy. Wtedy członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili mi uwagę na
to, że wtedy było 5 osób, a nie 7, oczywiście kworum było, ale na rzecz bardzo ważna, że nie było
głosowania Komisji Rewizyjnej nad tym punktem, to było tak bardziej jakby temat w dyskusji
poruszonej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie poddał tej sprawy pod głosowanie, mając 5 osób
to było kworum, można było to zrobić i nie zostało to przegłosowane czyli w jakiś sposób gdyby to
chodziło o banalną sprawę pewnie by można puścić, ale tak jak mówię w tej chwili wychodzimy z
poważną sprawą na zewnątrz do różnych instytucji i od tego mamy płacić jakąś tam znaczącą kwotę
pieniędzy, bo tak jak mówię ja tej kwoty nie znam jeżeli Komisja Rewizyjna przegłosuje będzie takie
stanowisko całej Komisji, a Przewodniczącego czy w wyniku luźnej dyskusji oczywiście, że o to
wystąpię będę jeszcze musiał, bo ja nie mam prawa sam dysponować pieniądzmi czy Pana
Prezydenta czy Panią Skarbnik żeby też zgodził się na finansowanie z publicznych pieniędzy i wtedy
wystąpię i będziemy czekali. To tyle jeśli chodzi o tą jednostkową sprawę natomiast jakieś tam
sugestie Pana Radnego Sokołowskiego, że ja blokuję prace Komisji są co najmniej nieuzasadnione.
Radny Krzysztof Janus Panie Przewodniczący spróbuje się z Panem nie zgodzić. Jeżeli było 5
członków Komisji Rewizyjnej tzn. że było kworum. Jeżeli Komisja obradowała i dyskutowała nad tą
sprawą 1 godz. czy 1,5 i wszystko zostało wyjaśnione i dokumenty miały wyjść do Komisji
Odpowiedzialności Zawodowej do Ministerstwa Infrastruktury i rozwój,a koszt oceny tego przez
Ministerstwo to jest 2 – 3 tys. zł prawdopodobnie nie więcej, to nie jest żadna znacząca kwota.
Natomiast powtórne zebranie się w tej sprawie Komisji Rewizyjnej dlatego, żeby byli wszyscy obecni
pragnę przypomnieć, że Komisja Rewizyjna to jest 7 osób. Koalicja ma znaczącą większość w Komisji
Rewizyjnej i w takim wypadku żadne dokumenty nigdy nie wyjdą z Komisji Rewizyjnej jeżeli chodzi o
wycenę, ocenę kogoś z zewnątrz. Dlatego Komisja Rewizyjna obradowała, dokumenty powinny wyjść
już miesiąc temu i teraz ma się drugi raz zbierać i dyskutować nad tym samym. To jest nie w
porządku. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski Panie Przewodniczący było głosowanie nad tą
propozycją Pana czy Radnego Sokołowskiego, bo aż tak szczegółów nie znam, czy nie było?
Radny Krzysztof Janus Panie Przewodniczący stosuję wielokrotnie taką regułę, że jeżeli nie usłyszę
głosu sprzeciwu to będę uważał, że wszyscy się z tym zgadzają i taka reguła była zastosowana. Nie
pamiętam dokładnie czy akurat było podniesienie rąk, ale z Komisji Rewizyjnej pismo miało wyjść do
Ministerstwa Infrastruktury. Pismo nie wyszło, a teraz jeżeli zrobimy głosowanie no to my zawsze
przegramy, bo koalicja ma zdecydowaną większość nawet w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski jest Pan członek, który uczestniczył Pan Ryszard
Szczuka czy ta propozycja, bo tak sugeruje, że Komisja była zgodna, nie przeprowadził głosowania,
że należy tą sprawę mówimy o tej wycenie skierować do Komisji, nie zaprzecza Pan, że głosowania
Pan nie przeprowadził w Komisji Rewizyjnej i to ja mówiłem, a Pan powtarzał było 5 z 7 członków
czyli kworum było także to dla mnie będzie powrót, a to co Komisja zrobi i Rada Miasta i Komisja i
wszystkie w tym Komisja Rewizyjna w większości jednak sprawy idą do przodu, nie ma jakiś
obstrukcji, jakiegoś blokowania dla blokownia.
Radny Krzysztof Janus Panie Przewodniczący w poprzedniej kadencji sesje Rady Miasta i wszystkie
Komisje były nagrywane oprócz Komisji Rewizyjnej, która nie była nagrywana. Na trzecim czy na
czwartym posiedzeniu podjęliśmy decyzję w głosowaniu, aby Komisja Rewizyjna także była
nagrywana. Pan wtedy przyszedł na tę Komisję i optował i przekonywał, żeby posiedzenia Komisji
Rewizyjnej nie były nagrywane. Ponieważ jest nagranie z ostatniej Komisji Rewizyjnej, więc prace tej
Komisji rewizyjnej, która odbędzie się w najbliższym czasie w środę rozpoczniemy od przesłuchania
posiedzenia poprzedniej Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poruszałem temat danych wrażliwych i
udostępnienia nagrań z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Radny Krzysztof Janus Panie Przewodniczący to nagranie jest dokumentem na to, że kworum było i
decyzja była podjęta, nie było sprzeciwu. Dokumenty do Ministerstwa powinny wyjść. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski czy przeprowadził Pan głosowanie czy nie?
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 11 z 53
Odpowiadam nie i kończę ten temat.
Radny Artur Sokołowski Panie Przewodniczący znam Pana od wielu, wielu lat, uważam Pana za
wytrawnego i doświadczonego samorządowca, bardzo Pana cenię, mało tego ja bardzo Pana lubię
natomiast powiem w ten sposób, że to co Pan teraz robi i być może użyłem za pierwszym razem zbyt
łagodnych słów – to jest skandal i to wbrew pozorom, wbrew temu, że może to rzeczywiście jest taka
wydawało by się dla niektórych błaha dyskusja to jest sprawa bardzo poważna, bo to dotyka samej
istotny samorządu. Pan w tej chwili swoją autorytarną decyzją próbuje ingerować w autonomiczność
Komisji i to najważniejszej Komisji w Radzie Miasta Częstochowy, Komisji Rewizyjnej. Co to znaczy,
że Pan będzie decydował czy było głosowanie czy nie było głosowania? Wszystko zostało
przeprowadzane zgodnie z procedurą jest na to dowód w postaci nagrania
o czym Pan
Przewodniczący Panu powiedział. Ja zupełnie nie rozumiem Pana zachowania.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski Panie Radny proszę pójdźmy dalej. To nie ja
decyduję i oceniam czy było głosowanie czy nie tylko stwierdzam suche fakty. Faktem jest, że
glosowania nie było, faktem jest, że to nie jest decyzja całej Komisji. Była dyskusja, nie wiem być
może Pan włączy się Pan Radny Szczuka. Podobno jak przy obywatelstwie honorowym jakaś
rzekomo aklamacja była, bo takie są sugestie.
Radny Ryszard Szczuka tak, żeby może troch wygasić emocje. Proszę Państwa nie ma potrzeba
wysłuchiwanie, bo jeżeli ktoś chce słuchać to oczywiście może, ale sytuacja była tego rodzaju, że
kworum było na Komisji, była ta spraw omawiana i poruszana i Pan Przewodniczący zaproponował,
aby ta sprawa była wysłana do rzeczoznawcy do wyceny ponownej i po tym wniosku spytał wszystkich
członków Komisji czy jest jakieś inne zdanie, czy są jakieś głosy przeciwne i wtedy nikt się nie
odezwał w związku z czym zostało to przyjęte przez aklamację i tyle całej sprawy.
Radny Artur Sokołowski bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu Szczuce.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski Komisja przejrzy te zapisy, które są, ja relacje mam
inne.
Radny Konrad Głębocki przecież to jest normalna procedura zwyczajowa jeżeli chodzi o
podejmowanie decyzji w Komisjach. Pytamy czy nikt nie jest przeciwny, jeżeli nie ma to znaczy, że to
jest przyjęte jednogłośnie, a tak Panie Przewodniczący jakby sięgnąć do nagrań sesji to bodaj Pan nie
raz tak względem całej Rady Miasta robił pytając czy nikt nie jest przeciwny.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski w sprawie przerwy, bo to jest sprawa błaha i jak nikt
nie protestuje, żeby nie głosować czy ma być przerwa czy nie, ale co innego jest taka rzecz
techniczno – organizacyjna, a co innego poważny, wiążący się z wydatkami ileś tys. zł dokument, nad
którym nie było głosowania.
Radny Krzysztof Świerczyński ja pozwolę sobie zaprosić wszystkich zainteresowanych na
spotkanie z przedstawicielami rad dzielnic Komisji Praworządności i Samorządu z udziałem Pana
Przewodniczącego, które odbędzie w najbliższy poniedziałek o godz. 18.00 w sali sesyjnej.
Ad pkt.6
Pytania radnych.
Radny Jacek Krawczyk Panie Prezydencie pierwsze moje pytanie dotyczy przedszkola, a dokładnie
tego co do mnie dociera od mieszkańców, bo zwrócili się do mnie z prośbą o interwencje w sprawie
wygaszenie, zlikwidowania oddziału miejskiego przedszkola 37 przy szkole podstawowej nr 53.
Mieszkańcy skarżą się, że było ponad 30 chętnych dzieci i było 20 parę miejsc w tym oddziale,
zostało to nie wiem zlikwidowane, przeniesione w inne miejsce, w każdym bądź razie tam podobno
tego nie ma i rodzice tych przedszkolaków muszą wozić dzieci w inne miejsca znacznie dalsze w
Częstochowie. Ja w tej kwestii składałem co prawda interpelację, ale ja to celowo podnoszę, bo jest to
ważna kwestia i chciałbym uzyskać informacje czy ten oddział przedszkolny powróci, żebyśmy mieli
na uwadze, że no jednak tych miejsc brakuje czego zresztą jest i efekt niebawem projekt uchwały o
uruchomieniu kolejnego przedszkola.
Moje drugie pytanie dotyczy kwestii dotyczącej realizacji hotelu czterogwiazdkowego przez
firmę Warmus Investment. Ja bym chciał wiedzieć, bo dostałem odpowiedź na interpelację, że w
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 12 z 53
zasadzie to już nie jest nasza sprawa. Sprzedaliśmy działkę i jest to kwestia dotycząca hotelu. Tutaj
wielokrotnie nawet Koledzy z PiSu podnosili kwestię dotyczą Najświętszej Maryi Panny 49, zgłaszali
wątpliwość, a tymczasem z tego co pamiętam to była to inwestycja, o którą Państwo zabiegli i to
Państwa inwestor nazwijmy, który przyszedł do miasta i teraz okazuje się, że mieliśmy działkę na
Oleńce, a w tej chwili tej działki już nie mamy, stoi tam nie wiadomo czy hotel, nie wiadomo co i miasto
nie ma już nad tym żadnej kontroli. Ja bym chciał wiedzieć co tam będzie, bo może Biedronka będzie.
Dlatego ja bym chciał wiedzieć co będzie tam zrobione. Tak więc jeżeli rozmawiamy i, że tak powiem
dyskutujemy o pewnych inwestycjach, ja bym chciał wiedzieć, żeby może nie wiem czy
Przewodniczący Klubu PiS się wytłumaczył w tej chwili czy Pan Artur Sokołowski, który lubi takie
sprawy, więc może docieknie co się stało z miejską działką. Ja nie twierdzę, że doszło do jakiegoś
złamania prawa, ale w efekcie hotel nie wiadomo czy powstanie, a my działki nie mamy, za jaką cenę
poszła i czy była z tego tytułu bonifikata. Dziękuję.
Radny Łukasz Banaś Panie Prezydencie mam pytanie – ul. Okulickiego 57 przy tym adresie jest
zlokalizowane przedszkole, a po drugiej stronie takiej alejki jest taki pawilon handlowy. Z uwagi
właśnie na ten pawilon handlowy i sklepy, w którym jest sklep spożywczy na tej alejce spotykają się
osoby, które kupują sobie w tym sklepie napoje alkohole przebywają tam zachowując się różnie, a
matki, które prowadzą dzieci do przedszkola mam wrażenie, że przechodzą przez taką publiczną
toaletę. Ja bym prosił, aby coś z tym zrobić, być może jakieś patrole straży miejskiej,a być może
założyć w tamtym miejscu monitoring. Bardzo dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Gawroński pytanie do Pana Prezydenta, bo myślę, że
temat będzie powracał, a jest bardzo istotny i ja bym chciał poznać tą kalkulację jeżeli chodzi o
wywóz odpadów to, którą w tej chwili Państwo są w stanie opracowywania albo tą kalkulację zarówno
za okres I półrocza, gdzie jest realizowana po staremu jak i kalkulacje po nowemu, która będzie
realizowana z chwilą kiedy ofert przejmie w tym momencie wywóz nieczystości. Myślę, że temat
będzie powracał dlatego chciałbym, żeby to było w formie pytania czternastodniowego, ale nie w
formie interpelacji o wiele dłuższej.
Ja bym chciał zadać pytanie Panu Radnemu Jackowi Krawczykowi kto rządził Częstochową
kiedy te prace w Częstochowie związane z hotelem były, co robił w tym momencie jeżeli chodzi o
rządy Pana Kurpoiosa, czy spotykał się z oferentem w tej sprawie i mam pytanie w jaki sposób 5
głosów Radnych PiSu zadecydowało o tym, że z tą działką się stało w ten czy w innych sposób skoro
Rada liczyła 28 osób. No myślę, że tutaj matematyka jest taka, a nie inna, Klub Radnych Platformy w
tamtym czasie liczył dużo więcej głosów niż Klub Radnych Pisu i jak to się stało, że mniejszy Klub w
tym momencie 3 większe Kluby przegłosował. No ja tego nie rozumiem.
Radny Albert Kula moje pierwsze pytanie dotyczy mojej interpelacji dotyczącej zniesienia zakazu
jazdy rowerom tunelem na dworcu Raków PKP. Chciałem się dowiedzieć jakie są postępy w
rozmowach z PKP, w odpowiedzi dostałem informację, że takie rozmowy już się rozpoczęły. Czy jakieś
nowości w tej kwestii.
Drugie pytanie dotyczy tego jak często sprzątane są przystanki autobusowe i tramwajowe w
dzielnicy Raków. Chciałbym zwrócić uwagę Panu Prezydentowi, że większość przystanków na
Rakowie tonie w szkle po butelkach i filtrach p papierosach. Podobna sytuacja jest na Groszu i
Wrzosowiaku. Dodam, iż niektóre przystanki graniczą z prywatnymi posesjami mieszkańców czy jest
możliwość zwiększenia częstotliwości sprzątania przystanków, być może Centrum Integracji
Społecznej mogłoby się tym zająć. Prosiłbym o informacje na ten temat.
I trzecie pytanie dotyczy wizyty delegacji PZPNu, która oglądała i oceniała stan stadionu
Rakowa pod kątem ewentualnego przyznania licencji Rakowowi do gry na zapleczu ekstraklasy.
Chciałbym się zapytać jakie uwagi przedstawił PZPN podczas tej wizyty? Jakie działania podjęło
miasto, aby spełnić wymagania PZPNu. Czasu jest coraz mniej, a pierwszy mecz barażowy
przypominam Rakowa i wiara w awans już za kilka dni. Prosiłbym o odpowiedź na moje pytanie.
Dziękuję.
Radny Zbigniew Mizgalski ja na kilku poprzednich sesjach Rady Miasta zwracałem uwagę na
olbrzymie korki na skrzyżowaniu ulicy Sabinowskiej z Jagiellońską. Pomijam już ten temat, dlatego, że
uważam, że to pięknie zbudowane i ślicznie wyglądające skrzyżowanie to jest bubel projektowy i tego
się naprawić nie da poza przebudową, ale w związku z powyższym no trzeba się jakoś ratować i
złożyłem kilka interpelacji do Pana Prezydenta. Pierwsza dotyczyła ul. Hetmańskiej, która
przeniosłaby część ruchu z tej zakorkowanej ul. Sabinowskiej na Zamoyskiego, Tarnowskiego.
Prosiłem to ileś czasu temu dotąd ta ulica, po której nie mogą przejechać samochody nie została w
jakiś sposób wyrównana i doprowadzona do możliwości użytkowania przez kierowców. I to jest
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 13 z 53
pierwsze pytanie czy władze miasta, Pan Prezydent czy Miejski zarząd Dróg biorą pod uwagę jak
najszybsze doprowadzenie tej ulicy do stanu jezdnego dla kierowców. To jest bardzo ważne nie tylko
dla naszej dzielnicy, dla mieszkańców Stradomia, ale także dla Tarnowskich Gór, dla Dźbowa, Zabrza,
Gliwic itd. wjeżdżających do naszego miasta od części południowej i to było pierwsze pytanie.
Drugie też związane z tym skrzyżowaniem. Jedna z moich interpelacji dotyczyła ulicy
Artyleryjskiej kawałka ul. Kościelnej, która dochodzi do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej. Mogło to być
wykorzystanie do odciążenia ul. Sabinowskiej. W rozmowach z włodarzami Miejskiego Zarządu Dróg
stwierdzono, że położenie dywanika asfaltowego, frezowanie starego, bo tam są dziury przekryte
dziurami i jeszcze do potęgi dziura także to eliminuje jazdę po tych odcinakach ul. Artyleryjskiej, że za
duże koszty, bo trzeba krawężniki wymienić. No krawężniki były 30 – letnie do wymiany, teraz, że nie
ma odwodnienia. Przez 30 lat ta woda jakoś spływała i ta ulica nie była zalewana, więc wydaje mi się,
że decyzja Pana Prezydenta jest tu bardzo pilnie potrzebna w oparciu o Pana Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i o to bym bardzo prosił.
Trzecie pytanie dotyczy kapliczki, tej znanej już sprawy kapliczki na ul. Piastowskiej. Ja
rozmawiałem z wieloma włodarzami miasta i usłyszałem odpowiedź, że są kłopoty finansowe, muszą
być środki na cel itd., itd. niedawno rozmawiałem z księdzem proboszczem parafii na Stradomiu i on
mnie zaskoczył taką odpowiedzią, że przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg rozmawiali z nim i
jeżeli zgodzi się on i rada parafialna na przeniesie tej kapliczki na cmentarz to zrobią to
natychmiastowo w trybie przyspieszonym, poniosą wszelkie koszty itd. Zarząd Dróg ma osobną kasę
od kasy miejskiej czy jak mogę to interpretować. Czy zależny na na tym placu, który się tam odkrywa
w centrum starego Stradomia. Bardzo bym prosił o decyzje czy są już jakieś decyzje Pana Prezydenta
odnośnie tego obiektu.
Czwarta sprawa i czwarte moje pytanie. Składałem interpelację odnośnie autobusu na
cmentarz na Stradomiu, który jednocześnie o przywrócenie autobusu linii 27, może nie w pełnym
wymiarze, ale w wymiarze takim, żeby skierować go w okolice cmentarza. Ja mam przed sobą pismo,
bo oczywiście było to negatywnie, nie można, trzeba oszczędzać na transporcie itd. Mam przed sobą
pismo niejakiego Pana Dariusza Tyrały z ul. Konwaliowej czyli z Kawodrzy i on zebrał 212 podpisów
osób z samej Kawodrzy, Stradom i okolice tam Zacisze tego nie robiły, o potrzebie uruchomienia linii
autobusowej wspomagającej linię nr 17. Dane, które Pan Dyrektor Sosnowski przytaczał są danymi
trochę śmiesznymi, bo nie było korelacji w rozkładzie jazdy między tymi autobusami i jadąc jeden za
drugim to wypaczało wynik jakiś tam pomiarów itd. Dlatego prosiłbym w imieniu mieszkańców tych
podpisanych, tego Pana Dariusza Tyrały oraz całej okolicy Stradomia i ponowne rozpatrzenie i
uruchomienie autobusów, który by obsługiwał cmentarz na Stardomiu, bo to jest cmentarz dla wielu
okolicznych terenów m.in. dla Kawodrzy też.
Radny Krzysztof Janus ja mam kilka pytań do Pana Prezydencie. Panie Prezydencie pierwsza
sprawa – remont Warszawskiej. Otrzymuje wiele informacji tego typu - koordynacja prac okropna,
roboty rozgrzebane, organizacja objazdów tragiczna, Rząsawska zamknięta. Mieszkańcy i firmy
wiedziały, że łatwo nie będzie, ale przy dobrej organizacji dolegliwości byłyby mniejsze. Czy terminy
zostaną dotrzymane? To pierwsze pytanie.
Drugie. Kto wydał zezwolenie na druga budkę z piwem na Placu Biegańskiego, która zasłania
Dąb Wdzięczności Bronisława Komorowskiego? Ten Dąb Wdzięczności usechł, ale usechł według
mnie, bo według Pani Redaktor jednej z gazet w Częstochowie w kraju słabo się przyjął, ale jest
jeszcze. Czy tę decyzję zaakceptował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta
Częstochowy i kiedy? Czy ten decyzje zaakceptował estetyk miejski i kiedy?
Trzecie pytanie. Kto decyduje w którym miejscu upiększyć Plac Biegańskiego Toi Toiami? Czy
to jest decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy czy to jest
decyzja estetyka miejskiego?
Czwarte pytanie. Nie otrzymałem odpowiedzi czy straż miejska sprawdziła pozwolenia na
reklamę rentgena zębów i jaki jest dalszy ciąg tej sprawy? Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla miasta Częstochowy podjął działania i skorzystam z obecności, że jest Pan
Prezydent, bo później go nie będzie, jak zawsze, Panowie Prezydenci publicznie na ostatniej sesji Pan
Prezydent Soborak i Pan Prezydent Stefaniak zgodzili się, że w obecności Prezydenta lub zastępcy
odbędzie się spotkanie Śląska 30 – Nowowiejskiego 15. Takiego spotkania nie było, kiedy zatem
będzie na każdej sesji zgłaszam tę samą interpelację ze strony Prezydentów czy Wiceprezydentów
jest obstrukcja. Pan Rozpondek nie potrafi rozwiązać tej sprawy. To było przed debatą, wszyscy się
spieszyli, ale dwóch Wiceprezydentów się zgodziło, że można tą sprawę rozwiązać, i że zaproszą
strony i w ich obecności zostanie to rozwiązane. Do tej pory nikt nie został zaproszony, takiego
spotkania nie było. Jeszcze raz powtarzam – Pan Rozpondek nie potrafi rozwiązać tej sprawy.
Odpowiedzi, które otrzymałem są nie do przyjęcia. Pół roku jest załatwiana drobna sprawa. Dziękuję.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 14 z 53
Radny Piotr Wrona Panie Prezydencie mam przygotowane 4 pytania. Dla Pana pierwsze dotyczy
moich próśb, że w ramach informacji bieżącej podawał nam liczbę osób zameldowanych na terenie
miasta Częstochowy i w maju było to 226 887 osób. Chciałem wrócić do historii w 2013 r. Pan
Prezydent Mirosław Sobrak udzielał wywiadu i czytam, że ze złożonych deklaracji wynika, że w
Częstochowie 173 tys. osób. Moje pytanie jest takie – różnica 54 tys. osób niepłacących za śmieci.
Jak Pan myśli czy to jest błąd systemu czy martwe dusze, czy nieuczciwość mieszkańców
Częstochowy?
Drugie pytanie czy wiadomo coś Panu Prezydentowi na temat planu naprawczego szpitali
miejskich. Tutaj Pan Dyrektor mówił, że będzie coś takiego przedstawiał, chciałem się dowiedzieć
kiedy ten plan naprawczy będzie nam Radnym przedstawiony.
Trzecie pytanie moje dotyczy pytania, które skierowałem 21 maja do Pana (pokaz slajdów)
dotyczyło stanu technicznego budynku przy ul. Kurpińskiego 6, tam właśnie komisja wyborcza miała
swoją siedzibę, było to przed II turą wyborów, ja dostałem odpowiedź na moje pytanie i Państwo
pozwolicie, że ja przeczytam tą moją odpowiedź: „w odpowiedzi na Pana pytanie zgłoszone na sesji
21 maja 2015 r. uprzejmie informuję, że obiekt komisji wyborczej znajdujący się w Miejskim
Przedszkolu nr 11 przy ul. Kurpińskiego 6, na czas pracy komisji wyborczej został doposażony w nowe
stoły, urnę i kabinę. W budynku przedszkola, w pomieszczeniu bez okien, zamykanym drzwiami z
kratą znajduje się szafa pancerna, w której przechowywane są w trakcie wyborów materiały wyborcze.
Budynek przedszkola wyposażony jest w zewnętrzny monitoring wizyjny i sygnalizację alarmową”.
Pytałem o stan techniczny.
Pytanie dotyczy rekrutacji w Liceum Słowackiego. Wczoraj odbyła się Komisja Edukacji,
niestety ja nie dostałem zgody, żeby użyć tutaj przedstawić ścieżkę dźwiękową z tej Komisji, a jednak
opowiem słowami. W 11:55 zapytałem Pana Prezydenta czy będąc pod wrażeniem wystąpienia Pana
Prezydenta Matyjaszczyka z informacją o Liceum Słowackim, zapytałem Pana Prezydenta czy po
wystąpieniu, już w trakcie wystąpienia zauważył znaczny napływ uczniów zapisywania się w czasie.
Pan Prezydent w czasie 55 sekund powiedział, że nie było żadnych zapisów rekrutacyjnych do liceum
jest to między 0, 75, a 0,81 jest 11 osób w jednym dniu po wystąpieniu Pana Prezydenta zapisało się
11 osób. Ja jestem dumny z młodzieży, że jednak zapisuje się do szkoły. Mogę to udostępnić gdyby
Pan Prezydent chciał. Dziękuję.
Radna Monika Pohorecka ja mam też pytanie dotyczące przedszkola. Panie Prezydencie w kwietniu
tego roku złożyłam interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Wrzosowiak
przy przedszkolu nr 20 w Częstochowie. Otrzymałam informację, odpowiedź na początku maja, że
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie wydzieli z parkingu strefę, na której uniemożliwione
będzie parkowanie co poprawi widoczność pieszego zbliżającego się do jezdni czyli zgodnie z tą
odpowiedzią jakby Państwo uznaliście, że zasadna byłaby ta interpelacja i wskazujecie na działanie,
które zostaną podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie mówię o dzieciach, które
uczęszczają do przedszkola. Do tej pory, mamy połowę czerwca prawie nic nie zrobiono w tej kwestii.
Miejski Zarząd Dróg nie uczynił tego co obiecał. W tym tygodniu otrzymałam kolejną informację od
rodziców, że doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Pani Dyrektor placówki w rozmowie z rodzicem
przyznała, że sama uratowała jedno z dzieci. Szanowni Państwo no sytuacja jest dla mnie bardzo
poważna. Ja rozumiem i przyjmuję argument Pana Przewodniczącego, który dzisiaj podał, że liczba
jest bardzo duża i tych interpelacji jest nadmiar i oczywiście zdaję sobie sprawę, że to przysparza
dodatkowej pracy urzędnikom miejskim i nie chcę tutaj generalizować dlatego za wszystkie
wyczerpujące i kompetentne i merytoryczne odpowiedzi na interpelacje bardzo wszystkim Państwu
dziękuję. Natomiast są interpelacje bardzo zasadne, ważne i taka jest myślę i dlatego proszę i
przestrzegam należy podjąć te działania w celu zabezpieczenia tego przejścia, bo dojdzie tam do
bardzo nie daj Boże, ale może dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dziękuję.
Radna Anna Majer Panie Prezydencie pierwsze pytanie jaki jest status sprawy w kwestii zabudowy
działki przy Prądzyńskiego 1. Pytam oczywiście w imieniu mieszkańców Prądzyńskiego 4. jak Pan
wie oni bardzo nie chcą, żeby ta zabudowa miała miejsce i ja po raz kolejny bardzo tak mocno
apeluję, żeby wziąć tą kwestię mocno pod uwagę i pamiętać, że rozmawiamy o starszych osobach dla
których naprawdę jest to sprawa życia i śmierci. Nie chcę dramatyzować, ale naprawdę te osoby tak ta
kwestię traktują dlatego uprzejma prośba, żeby poinformować co w tej kwestii, w tym momencie się
dzieje, czy już są, bo wiem, że mieszkańcy złożyli odwołanie, razem składaliśmy i chciałabym
wiedzieć jak to teraz wygląda jaki jest status tej sprawy.
To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie prośba o wykaz tych przejść dla pieszych, które są
najbardziej niebezpieczne u nas w mieście ostatnie 3 lata mnie interesują. Bardzo dziękuję.
Radny Jerzy Nowakowski Panie Prezydencie powołanie bursy miejskiej miało przynieść
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 15 z 53
oszczędności czy ta teza się sprawdziła? Czy mamy jakieś oszczędności odkąd powołaliśmy bursę
miejską? I jaki jest nabór młodzieży do bursy miejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych na przestrzeni
ostatnich 3 lat, ale w stosunku do całkowitej ilości. Dziękuję.
Radny Krzysztof Świerczyński Panie Prezydencie chciałbym zadać kilka pytań, część z nich dotyczy
wcześniejszych odpowiedzi na moje interpelacje i pytanie zgłoszone na poprzedniej sesji. Pierwsze
pytanie kontynuując tą linię przedszkolną dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 4. W ubiegłym roku
miały miejsce uroczystości związane z nadaniem imienia tej placówce i obecny tam Pan Prezydent
Stefaniak mówił o tym, że planowane jest w roku 2015 termomodernizacja tego przedszkola,
natomiast w odpowiedzi na moją interpelację już nie ma tak twardej deklaracji i czytamy tylko o tym,
że zadanie będzie rozpatrzone przy planowaniu budżetu miasta na rok 2016. W związku z tym moje
pytanie – czy tamta deklaracja jest aktualna i czy w tym przedszkolu będzie modernizacja. Proszę o
rozszerzenie tej odpowiedzi, no bo deklaracje padły.
Drugie moje pytanie i uśmiecham się tutaj, bo na poprzedniej sesji przedstawiłem kwestię
związaną z ławkami przy Alei Pokoju, gdzie były pewne sprzeczności pomiędzy odpowiedziami, które
dostawałam kilka lat temu, a które otrzymywałem później dotyczy to ławek po stronie północnej Alei
Pokoju, których w tej chwili nie ma i które zostały zdemontowane i teraz uśmiecham się, bo dostałem
kolejną odpowiedź , gdzie czytam, że wskutek pomyłki pracowników firmy doszło do zamontowania
ławek w niewłaściwych miejscach, po stwierdzeniu błędu podczas odbioru prac pod koniec września
wydano wykonawcy polecenie przestawienia ławek na właściwe miejsca to jest po stronie północnej
jako dokończenie ciągu ławek ustawionych od Wojska Polskiego do Placu Orląt. Jednocześnie
informuję, że dotychczas nie było planów ustawienia ławek po południowej stronie ulicy. Panie
Prezydencie wszystkie ławki w tej chwili stoją po stronie południowej, po stronie północnej nie ma ani
jednej ławki, więc ja proszę jeszcze o ustawienie ławek po stronie północnej i proszę wziąć te
wszystkie odpowiedzi na to pytaniem, na moje wcześniejsze pytanie, na moją interpelację sprzed
dwóch lat, porównując te odpowiedzi i udzielić mi poprawnej odpowiedzi, bo w tej chwili wynika z tego,
że stan faktyczny jest zupełnie niezgodny z tym co dostawałem w odpowiedzi od Pana Prezydenta,
że po stronie południowej ma nie być ławek, a mają być po stronie północnej tymczasem jest zupełnie
odwrotnie.
Kolejne moje pytanie dotyczy zostanę tu przy Alei Pokoju, ładnie trawniki się rozwijają także z
tego jestem zadowolony natomiast pozostaje kwestia chodników pomiędzy blokami w ciągu Alei
Pokoju, o których była mowa, tego łącznika miedzy głównym ciągiem pieszych, a tym ciągiem na
zapleczu bloków, które według pewnych zapewnień sprzed jakiegoś czasu miały być zrobione w
ramach prac własnych ZGMu jakimiś takimi metodami innymi natomiast dotychczas nic z tego nie
wynika podobnie ten główny ciąg pieszych nadal są tam pewne miejsca, gdzie można mieć
zastrzeżenia co do jakości wykonania kostki, ja bym prosił o taki przegląd pod kątem ewentualnych
napraw gwarancyjnych.
Kolejne pytanie dotyczy Placu Orląt Lwowskich. Pan Prezydent wspomniał o tym, niedawno
mieliśmy rocznicę postawienia pomnika przy Placu Orląt Lwowskich w związku z tym pytanie kiedy
miasto zamierza dokończyć projekt pn. przebudowa Placu Orląt Lwowskich. Ten Plac miał już być
skończony w roku 2011.
Kolejne moje pytanie dotyczy informacji, która pochodzi w zasadzie z mediów, że miasto
wycofało się z pomysłów i projektów budowy nowej linii tramwajowej w kierunku Parkitki i pytanie jest
takie czy ta decyzja była rzeczywiście przemyślana. Jak wiemy w tym rozdaniu środków unijnych jest
dużo pieniędzy na rozwój tego typu infrastruktury i pytanie czy miasto po prostu nie traci pewnej
szansy, która może się już nigdy nie powtórzyć.
Kolejne pytanie dotyczy mamy dzisiaj w porządku obrad głosowanie w sprawie przedszkola
przy ul. Sieroszewskiego 16 natomiast od dłuższego czasu mieszkańcy bloku Sieroszewskiego 18
zgłaszali do mnie kwestię związaną z drzewami, które na terenie tego przedszkola są zlokalizowane
chodzi o 3 lipy w części południowo – wschodniej, które mocno wchodzą w stronę bloku i zasłaniają
widoczność. Prośba, niezależnie od decyzji, żeby tymi lipami pilnie się zająć i je przyciąć.
Kolejne pytanie dotyczy Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej. Wiem, że sprawa była poruszana
na Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki pytanie czy doszło już do kontaktu, do spotkania
roboczego pomiędzy Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta, a Starostwem Powiatowym i ewentualnie
jakie są ustalenie z takich rozmów.
I ostatnie pytanie na tym etapie dotyczy ponownej inwestycji w postaci modernizacji ulicy Bór,
bo w tej chwili została nam przedstawiona czy jakby miasto idzie w kierunku takim, żeby cała ul. Bór
od DK1 do ul. Jagiellońskiej wyremontował włączenie ze skrzyżowaniem, które wcześniej było objęte
porozumieniem z marketem Netto i to market Netto miał ze swoich środków wykonać przebudowę
tego skrzyżowania. Tymczasem w między czasie miasto wiemy jaka była historia zawarło
porozumienie, które zmieniło postanowienia tego pierwotnego porozumienia i skończy się na tym, że
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 16 z 53
miasto i to na drodze sądowej wyegzekwowało czy wyegzekwuje jakąś tam kwotę pieniędzy 900 tys.
Natomiast ja pytam się ile w tym dużym projekcie pn. przebudowa całej Bór z tym skrzyżowaniem
wynosi wartość przebudowy tego skrzyżowania w zakresie, które było przedmiotem tego pierwotnego
porozumienia i jaki jest realny koszt czy nie będzie tak, że rzeczywisty koszt przebudowy tego
skrzyżowania to będzie 1,5 – 2 mln, a od Netto dostaniemy ponad 900 tys., a pierwotnie miało być tak,
że Netto sfinansuje inwestycje i to miasto zawarło porozumienia, które umożliwiły inną drogę.
Natomiast druga wątpliwość, która mi się nasunęła odnośnie właśnie tej ulicy Bór jest tak, bo
remontujemy Bór tylko z jakim zamiarem Panie Prezydencie? Jaki jest zamiar remontu u. Bór? Czy
nie jest tak, że my w ulicę Bór nie chcemy wrzucić części ruchu tranzytowego, który od strony ul.
Jagiellońskiej podąża w kierunku DK1 czy to w stronę Warszawy czy to w stronę Katowic, bo jeżeli
takie jest założenie to myślę, że trzeba je zmienić, bo to nie jest ulica, którą powinien odbywać się
ruch tranzytowy. Na tym etapie dziękuję i będę wdzięczny za odpowiedzi.
Radny Łukasz Wabnic Panie Prezydencie proszę o informacje jaki procent mieszkańców
Częstochowy zarabia na poziomie płacy minimalnej. Ponadto proszę o informacje ile w Częstochowie
jest osób pracujących na stażu i jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy służby Pana Prezydenta
mogłyby doprowadzić do wyrównania słupków odgradzających chodnik od jezdni znajdujących się w
Alei Kościuszki w pobliżu banku. Są po prostu powykrzywianie i wyglądają trochę nieestetycznie, a
jest to w centrum miasta, więc wydaje mi zasadnym byłoby, żeby prosto one stały. I jeszcze też
chciałbym zaprosić Radnych i osoby przybyłe na imprezę breakdance, Pan Prezydent zapraszał na
galę boksu ja natomiast zapraszam na imprezę tańczącą odbędzie się ona 19 czerwca o godz. 19.00
na hali sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4. Wstęp jest bezpłatny. Jednocześnie też Panie
Prezydencie już akurat jetem przy głosie czy mógłby Pan zerknąć w swój kalendarz czy mógłby się
Pan na takiej imprezie pojawić. Dziękuję.
Radny Jacek Krawczyk ja pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć na pytania tutaj Pana Radnego
Gawrońskiego, który nie pamięta, a być może nie chce pamiętać, Wiceprezydentem wówczas był
Ryszard Majer z Prawa i Sprawiedliwości, sprawą zajmował się, nadzorował z ramienia Agencji
Rozwoju Regionalnego, bo biegał z inwestorem na Komisji Pan Paweł Szczeszek z Prawa i
Sprawiedliwości tak więc chciałem przypomnieć kto pilotował inwestycję. Zresztą na Komisji rozmowa
nie była zbyt miła, nie będę cytował co powiedział do mnie ten przedstawiciel inwestora po Komisji
poinformowałem o tym Przewodniczącego Rady Miasta, ale to nie będę szczegółów przedstawiał
natomiast tak jak mówię wyraziliśmy chyba wszyscy zgodę na to, bo wszystkim nam zależy na tym,
żeby ten hotel był i wyjście do tej inwestycji ze strony miasta i Radnych wszystkich ugrupowań było
raczej pozytywne. Nikt nie powie, że chcieliśmy blokować, żeby nie powstał hotel i ja to pytam z troski
o to czy ten hotel dalej powstanie, bo uważam, że Częstochowa potrzebuje hotelu
czterogwiazdkowego natomiast jest to niepokojące co stało się, bo nie mam żadnej informacji w
odpowiedzi na moją interpelację mam podane, że w tej chwili jest to już w kwestii inwestora, miasto
nie wie co będzie dalej z tym budynkiem, więc ja pytam tutaj nie wiem, Pana Przewodniczącego,
może ojca chrzestnego tej inwestycji co będzie dalej z hotelem na Oleńce czy on powstanie czy nie
powstanie, bo zamiary były piękne, było dużo się chwalenia natomiast nie ma efektu, więc chciałbym
wiedzieć co z tym hotelem. Dziękuję.
Radna Krystyna Stefańska mnie chodzi przede wszystkim o nasyp kolejowy przy ul. Podwale. Jest
to dzielnica Zawodzie Dąbie. Wiem, że toczą się rozmowy miedzy PKP, a Zarządem Dróg i Transportu
w sprawie zagospodarowania tego terenu i ja chcę tutaj spytać na jakim etapie są te rozmowy i czy
jest możliwość szybkiego porozumienia się w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy tak jakby mają dosyć
sąsiedztwa tego nasypu i nasyp jest siedliskiem bakterii, śmieci i ludzi z trudną przeszłością i jest
jeszcze jeden argument – nasyp dzieli skutecznie dzielnice na dwie części i jest niechciany, więc
chciałabym, żeby te dwie strony się dogadały i ten problem jak najszybciej, żeby był rozwiązany.
Dziękuję bardzo.
Radna Barbara Gieroń ja chciałabym podziękować Panu Prezydentowi za szybką odpowiedź
dotyczącą kontrowersyjnego fotoradaru na ul. Przejazdowej. Otóż proszę Państwa fotoradar będzie
uruchomiony. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna sprawa dotycząca ul. Artyleryjskiej i Kościelnej. To jest
alternatywna do Sabinowskiej w zasadzie bardzo często wykorzystywana przez mieszkańców i jest
strasznie zniszczona. Należałoby coś z tym zrobić i chodzi też o skrzyżowanie Piastowska z
Sabinowską chodzi też o tą kapliczkę, która jest w opłakanym stanie i dziękuję bardzo Panu Radnemu
Koledze Mizgalskiemu, że odczytał moje interpelacje. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Gawroński zacznę od pytania do Prezydenta, bo nie
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 17 z 53
oczekiwałem, że będą kolejne uszczypliwości, ale to za chwilę wytłumaczę i wyjaśnię Radnemu
Przewodniczącemu Krawczykowi. Moje pytanie jest następujące chodzi o zjazd z dzielnicy Północ
przy rondzie przy ul. Warszawskiej w tym miejscu są zaparkowane zarówno samochody prywatne jak i
sprzęt zmechanizowany, nie widać żadnej pracy od dłuższego okresu czasu, po prostu ten zjazd jest
nieczynny. Wielu mieszkańców dzielnicy Północ próbując wyjechać nie może się dostać na trasę DK1
i w tym momencie zarówno zza ulicy Warszawskiej muszą objeżdżać, muszą objeżdżać szerokim
łukiem, żeby dostać się w ogóle z powrotem na DK1 czyli tak naprawdę są utrudnione, czy nie można
by przeparkować tych samochodów w inne miejsce, no bo jest nagle zablokowany zjazd, znak zakaz
wjazdu i widać tylko zaparkowane samochody i różny sprzęt zmechanizowany typu koparki, które
kompletnie w tym miejscu akurat nic nie robią. Wystarczy je przeparkować gdzieś indziej, utrudnienia
w tym momencie by zniknęły.
No i chciałbym odpowiadając tutaj Rademu Przewodniczącemu Krawczykowi. Ja się dziwie,
że w tym momencie on próbuje przerzucić winę na doskonałego specjalistę jakim był w tym
momencie Wiceprezydent Ryszard Majer, który zajmował się właśnie różnymi sprawami
merytorycznymi, a komisarz zbierał śmietankę. Tak naprawdę to komisarz w tym momencie chodził i
pokazywał się z inwestorem.
I kolejna sprawa to ja bym zadał pytanie, bo mówimy o bardzo ważnym głosowaniu jak
osobiście zachował się Przewodniczący Klubu Jacek Krawczyk w tym głosowaniu, bo o ile dobrze
pamiętam to w głosowanie kluczowe spowodowało to, że nikt nie był przeciw. Szkoda, że te troski
jakby w głosowaniu też nie wyrażał. Dzisiaj wszyscy oczywiście chcemy, żeby pomagać i żeby ten
hotel został wybudowany. Ja sądzę, że spokojnie Pan jako Przewodniczący Komisji mógłby tą sprawę
w tym momencie przeanalizować na którymś posiedzeniu Komisji i w efekcie by się tą sprawą
zainteresował. A jak Pan mnie pyta o zdanie to ja myślę, że ja rzadziej widziałem inwestora niż Pan,
bo ja go widziałem raz w życiu.
Radny Łukasz Kot Panie Prezydencie na ukończeniu jest inwestycja w dzielnicy Mirów polegająca na
budowie kanalizacji na ul. Hektarowej. Jest to inwestycja, na którą czekaliśmy chyba wszyscy bardzo,
bardzo długo natomiast obawy mieszkańców budzi sposób odtworzenia ulicy. Wykonawca generalnie
wykonał dosyć głębokie doły według naocznych świadków zagęszczał to dosyć miernie tudzież słabo,
więc prośba jest taka do Pana służb, aby pilnować odbioru, aby jednak sprawdzić czy ta droga będzie
odtworzona tak jak była no bo na razie jest razie taki tor ogrodowy, ale mam nadzieję, że będzie lepiej.
Pytanie drugie jest jakby zupełnie innej treści. Prezes Kołaczyk zaprasza nas wszystkich
Radnych na mecz pokazowy na stadionie Raków 21 czerwca godz. 16.00. Mam nadzieję, że Pan
Prezydent dopisze i będzie razem z nami na tym meczu, będzie nam kibicował i będzie nas wspierał.
Prezes Kołaczyk stwierdził, że w tym roku da nam szansę i będzie miał skład słabszy niż w zeszłym
roku, gdzie przegraliśmy chyba 7:0 czy 8:0, ale mam nadzieję, że Koledzy Radni nam dopiszą,
szczególnie nowi Radni, którzy nie grali z nami rok temu i ja jeszcze będę rozsyłał maile, ale
chciałbym, żebyśmy się wszyscy jednak zebrali i poszli jako reprezentacja Rady Miasta, Klub ma
szansę świętować awans, świętujmy razem z nim, zagrajmy ten mecz, więc czekam na Państwa maile
i zgłoszenia. Dziękuję.
Radna Małgorzata Iżyńska Panie Prezydencie rozbudowa mostu w ciągu ul. Mirowskiej też
cudownie, że się toczy, wiem, że jest termin na sierpień natomiast pragnę zauważyć, że może by było
ewentualnie ten remont troszeczkę przyspieszyć, bo rzeczywiście jest to dosyć spore utrudnienie dla
dwóch dzielnic dla Mirowa i dla Zawodzie komunikacyjny jeśli chodzi o ten nieszczęsny autobus także
bardzo bym prosiła jeżeli istnieje taka możliwość, żeby troszeczkę przyspieszyć dokończenie tej
inwestycji. Dziękuję.
Radny Albert Kula mam kolejne pytanie do Pana Prezydenta budynek z jakim przeznaczeniem
powstaje na skrzyżowaniu dróg Warszawskiej i Garibaldiego?
I moje drugie pytanie czy grunt, teren, na którym powstaje nowy budynek należy do miasta.
Dziękuję.
Radny Artur Sokołowski pierwsze pytanie z zakresu drogownictwa. Od pewnego czasu nie
obowiązuje już zakaz wjazdu dla samochodów powyżej 16 t w ul. Marszałkowską czy w korytarz
północny i tu mam pytanie co się znowu dzieje na tym korytarzy północnym, bo było wielokrotnie
obiecywane, że będzie to ograniczenie powyżej 16 t, w tej chwili znak drogowy, który stoi został
zaklejony ja rozumiem, że jest to jakaś sytuacja przejściowa i chciałbym się dowiedzieć skąd ta
przejściowość wynika i jak długo trwa. Trochę to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Wydawało mi się,
że jeśli korytarz północny będzie miał to ograniczenie to powinien je mieć cały czas.
Drugie pytanie. Tutaj przypominam któryś raz z rzędu mamy kolejną sesję czerwcową nie
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 18 z 53
wpłynęła do obrad Rady żadna uchwała, żaden projekt uchwały zaopiniowany przez zespól
nazewnictwa ds. ulic. My w tej kadencji praktycznie w ogóle tematem nie zajmujemy, nie wiem co robi
ten zespół, są wnioski, które czekają ponad pól roku VII Dywizja Piechoty II RP, Panie Prezydencie
kłania się Panu i przypomina się.
Trzecia sprawa to jest sprawa znowu z zakresu drogownictwa, ponieważ rozmawialiśmy na
Komisji Gospodarki bodajże z Panem Prezydentem Łozińskim, który ustami jednego ze swoich
urzędników stwierdził, że na kolejną sesję tę 2 lipca wpłynie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
nieaktualności studium. Bardzo cenne spostrzeżenie i bardzo się cieszymy, że w końcu będziemy to
procedować natomiast ja przy okazji zapytałem o taki dokument towarzyszący, który będzie się
nazywał plan rozwoju sieci drogowej. Przywołałem obecnego Pana Dyrektora Sikorę z Miejskiego
Zarządu Dróg i Transportu, który obiecywał publicznie w wywiadzie prasowym w 2013 r., że ten
dokument do końca 2013 r. będziemy oglądać. Jest rok 2015 my go nie oglądamy, natomiast Pan
Dyrektor Sikora na moją uwagę zwrócił, zripostował, że taki dokument jest, został uchwalony przez
Radę w roku 2010 i obowiązuje na 5 lat. Ponieważ ja bardzo słabo posługuję się Biuletynem
Informacji Publicznej, nie wiem jakoś sobie dziwnie nie radzę próbowałem wpisywać na różne
sposoby plan rozwoju sieci drogowej w wyszukiwarkę uchwał w Częstochowie, sobie nie radze nie
wiem czemu, natomiast nie mogłem takiego dokumentu znaleźć. Myślę, że to jest prosta sprawa i
faktycznie taka uchwała w 2010 r. faktycznie została podjęta to może jeszcze w trakcie tej sesji
udałoby się podać ten numer to ja sobie poszukam i będę bardzo szczęśliwy. Także za to bardzo
dziękuję.
I czwarte i ostanie pytanie. Jak wszyscy wiemy 20 czerwca mamy rewanżowy pojedynek
barażowy z Pogonią Siedlce natomiast potem przerwa zakładamy, że wchodzimy do tej I ligi i chcemy
wejść, mówię oczywiście o Rakowie Częstochowa przerwa letnia nie jest zbyt długa natomiast pytanie
brzmi czy te 500 zadaszonych siedzisk, gdzie nam Polski Związek Piłki Nożnej nie odpuści będzie na
czas, na ta I ligę, no bo z informacji prasowych widzę, że Prezes Kołaczyk zapobiegliwie zgłasza
stadiom Zagłębia Sosnowiec jako rezerwowy, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Radna Krystyna Stefańska jeszcze raz sprawy przyziemne. Panie Prezydencie czy po oddaniu
mostu na ul. Mirowskiej będzie możliwy powrót autobusu linii 18 i tu jest prośba od wszystkich
właścicieli ogródków działkowych, proszą o to, żeby chociaż na okres letni przywrócić ta linie i też
musimy zadbać o pielgrzymów, którzy w tym okresie odwiedzają nasze miasto, ponieważ bardzo dużo
osób ma noclegi w Mirowie także, żeby im jakoś pomóc i chociaż na ten okres letni, żeby ta linia
autobusowa wróciła na tę trasę bardzo bym prosiła.
Jest jeszcze jedna sprawa, po mojej ostatniej interpelacji został sprawdzony kanał na ul.
Chałbińskiego na Dąbiu i wyszła bardzo poważna sprawa, ponieważ ten kanał burzowy niestety
wymaga remontu i chciałabym prosić, żeby się przyjrzeć baczniej jak to wygada, ponieważ kanał ten
znajduje się przy kładce i jeżeli są nadmierne opady to wtedy kanał wylewa i odcina jakby drogą
przemieszczania się mieszkańców. Bardzo proszę o przyjrzenie się. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Strach chciałem się przyłączyć do pytania Pan Alberta Kuli i Radnego Sokołowskiego
dotyczącego stadionu Rakowa, bo jeśli Pan Prezydent nie odpowie w tym momencie to chciałbym też
uzyskać te informacje na piśmie, którą też Koledzy Radni dostaną.
Moje pytanie już takie własne dotyczy termomodernizacji dwóch szkół. Pamiętamy rok temu
media rozpisywały się o termomodernizacji szkół w Częstochowie, mówiono wtedy o 4 szkołach,
największych szkołach no i minął rok i nadal nie wiemy czy te szkoły będą w końcu
termomodernizowane czy nie. Mnie interesują dwie szkoły nr 48 i nr 50 na Północy. Jaki jest stan
obecny czy te szkoły będą termomodernizowane i w jakim czasie, bo pamiętajmy, że w momencie
kiedy jest zapowiedź termomodernizacji ona dotyczy wszystkiego począwszy do elektryki, poprzez
oświetlenie itd. Czy dyrektorzy wstrzymują się z własnymi powiedzmy inwestycjami modernizacyjnymi,
czekają, więc to jest bardzo ważne, żeby tam zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy i nauki
dzieciakom.
Moje kolejne pytanie dotyczy może tak troszeczkę bardziej polityki wyższego rzędu.
Mianowicie dowiedzieliśmy się ostatnio, że była dymisja Ministra Zdrowia czy też odwołanie i jak to
wpłynie na sytuację w naszym szpitalu. Pamiętajmy, że czekamy na kontraktowanie, które jest bardzo
ważne. Wiemy, że autorskim programem ministra była kwestia pakietu onkologicznego, który wiemy,
że w naszych szpitalu jest wdrażany nadal i on jakby kosztochłonny czy są może jakieś informacje do
tego, że rząd zamierza się z tego wycofywać, bo skoro ministra, autora tego projektu odwołano czy
także rząd będzie się wycofywał z tego. Czy są jakieś sygnały czy szpitalowi grożą z tego tytułu
jakieś konsekwencje.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące śmieci, bo w tym momencie mamy taką sytuację jak tutaj
Pan Prezydent Soborak przedstawił kwoty, które poszczególne firmy zaproponowały. W sumie łatwo
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 19 z 53
policzyć – Sita, która obecnie wygrała ten przetarg i zapewne została albo za chwilę zostanie
wezwana do podpisania umowy, bo poprzednim razem zgłosiła się także na kontrakt na 2 lata za 18
mln, dziś proponuje 26, Remondis poprzednim razem 26 kilka mln dzisiaj 40 kilka, 20 mln więcej.
Trzeci oferent z poprzedniego przetargu nie wystartował, wystartował zupełnie inny ofert i ta sytuacja
w tym momencie jest trudna do porównania, ale te 2 firmy, które obsługiwały miasto, mam pytanie czy
za 2 lata no już nie podwoimy tych stawek, bo jak było 18 jest 36 to może następnym razem będzie po
prostu 60 kilka albo 70. Dziękuję.
Radny Konrad Głębocki ja mam pytanie dotyczące przetargu co do odpadów komunalnych. Czy
zostało dopuszczone podwykonawstwo? Dlatego, że to jest sprawa absolutnie kluczowa, to przecież 2
lata temu ze względu na podwykonawstwo zaistniała no niezwykle dziwna sytuacja, niech każdy sobie
tłumaczy jak chce, że po prostu jedna firma się wycofała po czym stała się podwykonawcą tyle, że
zapłaciliśmy jako miasto nie pamiętam 6 czy 7 czy 8 mln więcej. Proszę o odpowiedź na to pytanie.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk Szanowni Państwo w związku z tymi
Waszymi wypowiedziami zanotowanych zostało bardzo wiele wniosków, nie będę ich tutaj omawiał
czy przytaczał, również było wiele zaproszeń, zaproszenia zostały przyjęte no i były również pytania,
na które odpowiemy na piśmie, bo wiele z tych pytań wymaga szczegółowego rozpoznania. Mógłbym
nie wiem np. na pytanie dotyczące termomodernizacji szkół odpowiadać, że zależy to od środków
europejskich ten program termomodernizacji w związku z pieniędzmi na efektywność energetyczną, a
jak pytacie konkretnie, o konkretne szkoły to trzeba to po prostu najpierw sprawdzić czy one są w tym
programie czy nie. Dlatego na pytanie odpowiemy na piśmie. Dziękuję bardzo.
Radny Krzysztof Świerczyński liczę na te pisemne odpowiedzi natomiast wcześniej w trakcie pytań
nie miałem możliwości pokazania jednej fotografii to pozwolę sobie jeszcze jedno króciutkie pytanie
uzupełnić, bo jeden z mieszkańców dostarczył mi to zdjęcie - miejsce nad rzeką Wartą, w odległości
500 m od Alei Pokoju, ten mieszkaniec zgłosił sprawę straży miejskiej, straż miejska mówiła, że jest to
teren miejski, kontakt później zaginał w związku z czym proszę o odpowiedź na pytanie czy jakieś
działania zostały w tej sprawie podjęte, uporządkowania tego terenu. Nie wiem w jakich okoliczności
to powstało, to te by było warto wyjaśnić. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemysław
Przewodniczącemu Zdzisławowi Wolskiemu.
Wrona
przekazał
prowadzenie
obrad
Ad pkt.7
Wystąpienia zaproszonych gości.
Żaden z zaproszonych gości nie zabrał głosu w tym punkcie.
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków.
Radny Krzysztof Świerczyński w imieniu Klubu Radnych Mieszkańcy Częstochowy zgłosił
kandydaturę Radnego Zbigniew Mizgalskiego.
Radny Jacek Krawczyk w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydaturę Radnego
Łukasza Banasia.
Radny Ryszard Szczuka w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosił kandydaturę Radnego Łukasza
Wabnica.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Gawroński w imieniu Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Nowakowskiego.
Radni wyrazili zgodę na udział w Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie następujący skład Komisji
Uchwał i Wniosków: Radny Jerzy Nowakowski, Radny Zbigniew Mizgalski, Radny Łukasz Banaś i
Radny Łukasz Wabnic.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 20 z 53
Rada Miasta Częstochowy przy 23 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła ww. skład Komisji Uchwał i Wniosków.
Ad. pkt. 9 i 10
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektów uchwał w
sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. (BR.8.XII.15) –
załącznik nr 3 do protokołu oraz w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach. (BR.9.XII.15) – załącznik nr 4 do protokołu
Opinia Komisji Praworządności i Samorządu – załącznik nr 5 do protokołu
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski przedstawił wyjaśnienia wydziału Nadzoru
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – załącznik nr 6 do protokołu
Radna Jolanta Urbańska moje uzadnaienie jest na drugiej stronie tego wniosku. Tutauj odnoszę sie
do kwestii prawnych jakie Pan Wojewoda zarzucił naszym uchwałom. Odnśnie tego co prawnicy Pana
Wojewody uznali czyli, że są to dane wrażliwe, w mojej opinii nie do końca są to dane wrażliwe,
ponieważ nie mają klauzuli o przetwarzaniu, tylko ma być jedno zdanie przy naborze do żłobków i
przedszkoli pt. „dziecko XY przeszło obowiązkowe szczepienia zdrowotne.” Nie ma być to dalej
poddawane jakimkolwiek przeróbkom, przetwarzaniu itd. To jest pierwsza kwestia.
Druga kwestia dotyczy zarzutu prawników Pana Wojewody odnośnie łamania ustawy o
ochronie danych osobowych i ja nie jestem prawnikiem w związku z tym mogę się mylić, ale wydaje
mi się, że jeśli jest obowiązek przedstawiania przy naborze np. zaświadczenia o tym, że któreś z
rodziców jest niepełnosprawne i tu jeszcze trzeba okazać ten stopień niepełnosprawności dokument,
ewentualnie rodzeństwo dziecka, które kandyduje PESEL, wszystkie dane osobowe dziecka
ewentualnie jak dziecko nie ma peselu to nr paszportu to są rzeczywiście dane osobowe.
W związku z tym nie wiem gdzie jest ta różnica i to nieważne czy ja mam rację czy prawnicy
Pana Wojewody tylko sadze, że w tej chwili warto by było się dowiedzieć co na to sąd, żeby on
rozstrzygał te kwestię, więc dzisiejsze uchwały, dzisiejsze głosowanie tak na dobrą sprawę nie ma
służyć opowiedzeniu się za ideologią szczepień, bądź przeciw szczepieniem tylko ma być
potwierdzeniem czy my ewentualnie chcemy się dowiedzieć co na to mówi litera prawa, która jest
ponad nami. I tutaj
się zwracam do Mieszkańców Częstochowy z prośbą, ponieważ Pan
Przewodniczący Maranda deklarował podczas poprzedniego głosowania, że jest zwolennikiem
szczepień i na facebooku też Pan tak deklaruje jednocześnie Pan zastrzegał, że nie podoba się Panu
forma czyli sama uchwała. To może to będzie sposób weryfikacji jeśli mogą tak prosić, weryfikacji, że
rzeczywiście ta uchwała ma podstawy prawne, bo na to Pan zwracał uwagę czy nie ma podstaw
prawnych i nie chodzi tutaj o określenie czy jesteśmy proszczepionkowi, antyszczepionkowi, ale czy
mamy rację z punktu widzenia prawa czy tej racji nie mamy.
Ja chciałabym prosić jeszcze o jedną rzecz, po pierwsze patrzy na nas cała Polska, ponieważ
jesteśmy prekursorami, a po drugie proszę Państwa bardzo bym prosiła o to, żeby to nie był spór
polityczny tylko po prostu kwestia wypowiedzenia się na zasadzie pewnej idei. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Gawroński ja dziękuję za wystąpienie Pani Radnej
Platformy Obywatelskiej i skierowanie takiego jakby apelu, żeby nie kierować czy jest głosowanie za
czy przeciw szczepionkami. Panie Prezydencie ja też to widzę w ramach tego projektu uchwały, który
jako samorząd częstochowski kieruje tą skargę do sądu administracyjnego na decyzję Wojewody,
który wskazuje z mojego punktu zaś do tego, że Pan Wojewoda widocznie ma brak swoich
kompetencji. Dlatego powinniśmy tutaj jako Pan jako Prezydent jako organ naczelny powinien
natychmiast wystąpić do Pani Prezes Rady Ministrów i żądać natychmiastowego odwołania Pana
Wojewody ze swojego stanowiska ze względu na uzasadnienie, które znajduje się pod tymi projektami
uchwały wskazujące na kompletną niekompetencje ze strony Pana Wojewody, bo jeżeli czytam w tym
momencie w uzasadnieniu zarzuty zarówno w tym momencie ze strony Wojewody, że zarzuca nam,
Radzie Miasta brak realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, a z drugiej strony Pani Radna zarzuca
Wojewodzie, że nie wykonuje swoich obowiązków, ponieważ nie ukarał z tego tytułu ani jednego
dziecka no to oznacza jednoznacznie, że dzisiaj powinniśmy natychmiast podjąć takie działania, a w
dobie tych dymisji, które się odbywają myślę, że Pani Premier podpisze od ręki tego typu formę
szczególnie, że pod apelem uważam, że zarówno wnioskodawca czyli Pani Radna z Platformy jak i
cały Klub powinien się podpisać pod tego typu forma, a być może i zarząd częstochowski. Dziękuję.
Radna Jolanta Urbańska jeśli mogę to chciałabym odpowiedzieć na słowa mojego poprzednika - nie
było moją intencją uderzanie w Wojewodę i mój apel, szkoda, że jest mi bardzo przykro, że nie
wysłuchał Pan moje apelu, żeby to nie była kwestia polityczna, nie podpisuję się pod odwołaniem
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 21 z 53
Wojewody Śląskiego.
Radny Artur Sokołowski odnosząc się do tego co powiedziała Pani Radna Urbańska
wnioskodawczyni tej uchwale ja powiem tak – dyskusja merytoryczna na temat samej ideologii
szczepienia bądź nie szczepienia proszę Państwa na tej sali już się odbyła, każdy w tej sprawie miał
możliwość wypowiedzieć się i wypowiedział. To o czym dzisiaj rozmawiamy to już nie jest debata
ideologiczna, to jest kwestia pewnej ścieżki prawnej, jest to kwestia pewnego sporu prawnego, w
której jedno to jest kwestia pewnej ścieżki prawnej, to jest kwestia pewnego sporu prawnego, w
którym jedną stroną tego sporu jest Wojewoda Śląski, a drugą strona być może będzie Rada Miasta
Częstochowy.
Kto to jest Wojewoda Śląski zadajmy sobie takie pytanie. Otóż Wojewoda Śląski dla tych,
którzy może nie wiedzą to jest proszę Państwa urzędnik państwowy, który zgodnie z nadanymi mu
kompetencjami reprezentuje w terenie rząd Rzeczpospolitej Polskiej. On się nazywa Piotr Litwa jakby
ktoś nie wiedział. Ja musiałem też to sprawdzić, bo nie byłem pewny, więc generalnie jest to urzędnik
administracji rządowej Wojewoda Śląski Piotr Litwa i to on wydał takie, a nie inne zarządzenie
działając w ramach swoich kompetencji jako organ administracji rządowej. Natomiast my w tej chwili
jako organ administracji samorządowej debatujemy nad tym czy że tak powiej wstąpić na pewną
ścieżkę prawną przeciwko
Wojewodzie na tą
ścieżkę prawną związaną ze skargą
do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ja w moim przekonaniu nie widzę, że tak powiem tego,
żeby ta sprawa była jakaś polityczna, np. bo jeśli tu jest element polityczny to niestety, ale tylko jest
spór, że tak powiem Platformy przeciwko Platformie. Wojewoda jest członkiem Platformy
Obywatelskiej, Pani Jolanta, która jest wnioskodawczynią i autorką tej uchwały jest również z
Platformy Obywatelskiej.
Natomiast chciałbym jeszcze zaakcentować to co powiedział Pan Radny Gawroński. Mamy w
Polsce ustawowy nakaz sczepienia dzieci, mamy narzędzia prawne w postaci ustawy, więc jeżeli
mamy narzędzia prawne w postaci ustawy, mamy Wojewodę, który z Urzędu ma obowiązek pilnować
przestrzegania tej ustawy no to powstaje pytanie dlaczego ten Wojewoda tego nie robi. My jako Rada
Miasta w tej chwili być może działając w dobrej wierze próbujemy wejść w rolę pewnego rodzaju
protezowania Wojewody czyli próbujemy protezować prawo wyższego rzędu jakim jest ustawa
uchwałą czyli prawem lokalnym, prawem niższego rzędu. Oczywiście działamy w dobrej wierze
zapewne, natomiast gdyby to prawo wyższego rzędu było w Polsce egzekwowane to w ogóle cała ta
dyskusja byłaby bezprzedmiotowa. Po prostu wszystkie dzieci byłby szczepione szczepionkami
obowiązkowymi, więc generalnie to tak naprawdę cała ta dzisiejsza dyskusja to jest dyskusja o tym,
że państwo polskie jak wiemy wszyscy działa tylko teoretycznie, bo gdyby nie działało teoretycznie to
w ogóle nie było by tej uchwały, bo nie byłoby o czym mówić, bo wszystkie dzieci byłby po prostu
szczepieniami obowiązkowymi zaszczepione. Ja powiem w tej sprawie tylko tyle – mam nadzieję, że
następny Wojewoda Śląski będzie to prawo realizował, że będzie wykonywał swoje uprawnienia, które
z mocy ustawy ma przyznane i mam takie dziwne przekonanie, że to będzie już niebawem. Dziękuję.
Radny Krzysztof Świerczyński oczywiście dyskusja w zasadzie przetoczyła się na poprzedniej sesji
Rady Miasta natomiast ja tak bardzo ogólnie odniosę się do tych projektów uchwał i tutaj też głosu
Pani Radnej Urbańskiej. Otóż rzeczywiście Radni Klubu Radnych Mieszkańcy Częstochowy podczas
poprzedniej sesji generalnie nie sprowadzali dyskusji do tego czy szczepienia są dobre czy złe, czy
powinno się je wykonywać czy nie, bo to było jakby meritum tej sprawy. Natomiast w naszej
argumentacji m.in. w mojej przewijało się to, że niezależnie od czyiś poglądów to nie tędy droga do
egzekwowania tych szczepień i jak się okazało decyzja Wojewody w pewnym zakresie podzieliła tą
naszą argumentację, że po prostu zapisy tych naszych uchwał są niezgodne z prawem i w związku z
powyższym zamierzam głosować przeciwko tym uchwałom, bo nie widzę powodu, aby występować
na drogą sądową po prostu w obronie złego prawa, które dyskryminuje dzieci i przede wszystkim robi
na złość dzieciom,a przypomnę, że decyzje dotyczące szczepień podejmują ich rodzice, bo te dzieci
jeszcze są za małe na to, żeby decydować o tym czy będą zaszczepione czy nie. W związku z
powyższym ja myślę, że konsekwentnie trzeba po prostu głosować przeciwko tym uchwałom, bo nie
ma o co kopii kruszyć, jeżeli ma naszym mieście obowiązywać złe prawo to ja się pod czymś takim
nie podpisuje. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemysław Wrona Szanowni Państwo dziwie się głosom z
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, trochę Radny Artur Sokołowski powiedział to delikatnie,
Przewodniczący Gawroński myślę, że niepotrzebnie wplatał w to całe te kwestie polityczne oczywiście
rządowe, ideologię, dobór jakiś afer itd. itd. Myślę, że trochę odbiegamy od meritum, ale tak jak było
powiedziane ta dyskusja odnośnie zasadności była na wcześniejszej sesji. Wydaje mi się, że
powinniśmy się skupić jeżeli jest taka nasza intencja, a nie inna, na problemie i wiem, że były głosy
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 22 z 53
różne, a nie powinniśmy jednak próbować ubarwiać to historiami politycznymi. Wiem, że niektórzy są
bardzo zniecierpliwieni i głodni sukcesu te parę miesięcy jesteście Państwo w stanie wytrzymać jak
przyjdzie nowy Wojewoda to rozumiem intencje, że te szczepionki pewne będą. Ja chciałbym
przypomnieć, że Wojewodowie różnych rejonów mieli różne opinie, więc być może podejrzewam, że
taka była intencja Koleżanki Radnej Urbańskiej i bardzo bym prosił, żeby chociażby w tym temacie,
który dotyczy zdrowia, żebyśmy nie wrzucali takich uwag czy aluzji politycznych, że to jest wojna
Platformy z Platformą czy wojna z Wojewodą i myślę, że to jest troszeczkę niesmaczne. Dziękuję
bardzo.
Radna Jolanta Urbańska ja chciałam odpowiedzieć na głos Pan Radnego Świerczyńskiego,
przepraszam z pełnym szacunkiem, ale to był stek nielogicznych zdań, bo z jednej strony Pan zaczął
swą wypowiedź od stwierdzenie, że o merytoryce nie będziemy rozmawiać tylko o kwestiach
prawnych, a następnie przeszedł Pan do oceny w swojej wypowiedzi co do zasadności szczepień i
powiedział, że to jest prawo rodziców. Więc albo mówi Pan o kwestiach prawnych albo mówi Pan o
zasadności szczepień, o czym było mówione przy przyjmowaniu tego rodzaju uchwał. Dziękuję
bardzo.
Radny Łukasz Kot ja nie ukrywam wchodząc na sesję miałem ochotę się wstrzymać w tym
głosowaniu, ale przypominam sobie taki przypadek, który miał miejsce w tym tygodniu może to będzie
teraz niemerytorycznie, a le chyba warto to wspomnieć. Kilka dni temu w Hiszpanii była błonica o ile
się nie mylę i też rodzice byli z takiego powiedzmy lobby antyszczepionkowego dziecko zachorowało,
nie było w całej Europie antyciał, gdzieś z Rosji zwozili pocztą dyplomatyczną, ale do meritum –
chodzi o to, że cały ten system hiszpański jak i rodzice byli przerażeni tym, że choroba wróciła, której
nie było 30 lat, nie ma antyciał i właściwie nie wiadomo jak to się zakończy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Gawroński ja bardzo dziękuję za ten głos
Przewodniczącego Przemysława Wrony, ponieważ ja tego naprawdę nie odczuwam politycznie. Po
prostu czytam i jestem przerażony, bo to wygląda tak jakby Pan Wojewoda skarżył się na koalicję SLD
- Platforma w Częstochowie, a Platforma skarżyła się na Pana Wojewodę. No to zadaję pytanie o co
tutaj chodzi, bo już w tym samym uzasadnieniu dokładnie tak to wygląda czyli są zarzuty zarówno
Wojewody w stosunku do Rady Miasta Częstochowy czyli ja czytam oczywiście koalicji, która tu
panuje i są zarzuty Pani Radnej w stosunku do Wojewody. No to ja w ogóle tego nie upolityczniam
tylko wyrażam swoją opinię na podstawie przeczytania uzasadnienia.
Radna Jolanta Urbańska tylko jedno zdanie – to była wypowiedź polityczna.
Radny Konrad Głębocki teraz będzie wypowiedź bardziej prawna. W doktrynie prawa od zawsze
mówi się od zawsze, że jedna z podstawowych zasad, która powoduje, że prawo w ogóle funkcjonuje
to jest respektowanie prawa natomiast brak respektowania to jest demoralizacja. Przepis, który jest w
ogóle nie stosowany to jest demoralizacja, demoralizująco wpływa na społeczeństwo i dlatego też jest
to niezwykle dziwna sytuacja, w której Wojewoda z ramienia Platformy Obywatelskiej nie realizuje
przepisu, a potem Klub Radnych czy też Pani Urbańska z Platformy Obywatelskiej idzie inną ścieżką
zamiast domagać się realizacji tego przepisu.
Radny Krzysztof Janus Pani Radna Jolanta Urbańska powiedziała, skomentowała wypowiedź Pana
Artura Gawrońskiego to była wypowiedź polityczna. Pani Radna polityka to jest roztropna troska o
wspólne dobro i wszystko jest polityką. To, że my tutaj siedzimy i dyskutujemy jesteśmy politykami
lokalnymi, ale czy chodnik ma być po lewej stronie czy po prawej stronie ulicy jak jest tylko na jedną
kasa to to też jest polityka – roztropna troska o wspólne dobro. Dziękuję.
Radny Piotr Strach ja tutaj mógłbym tutaj próbować podzielić PiS i Platformę i powiedzieć, że ja się
bardzo cieszę z tego, że Wojewoda różni się jeśli chodzi o ocenę prawną, merytoryczną w tej sytuacji
związanej z przymusem szczepienia do przedszkoli, że właśnie różni się z lokalnymi działaczami
swojej własnej partii, że to nie jest właśnie polityka, tylko to jest właśnie merytoryka, więc ja bym tutaj
powiedział, że się cieszę z tej decyzji i cieszę się również z tym, że mieliśmy rację jak Klub
Mieszkańców Częstochowy poprzednim razem co było niepolitycznie tylko merytorycznie ocenił.
Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemysław Wrona ja zabiorę ostatni raz głos akurat w tym
temacie, bo myślę, że już szkoda męczyć głosu. Jest mi bardzo przykro i to nieraz przy decyzjach jak
zwykle nasze dyskusje schodzą na bardziej polityczne, a myślę, że w tak ważnych sprawach
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 23 z 53
powinniśmy tego używać jak najmniej tym bardziej mi przykro, że używa to Przewodniczący Konrad
Głębocki posługuje się partiami politycznymi, bo go bardzo szanuję i doprowadza to od podziału
Platformy itd. Myślę, że nie będę używał mocnych słów, ale jest to przykre chociaż sami Państwo
widzicie, że dzięki tym naszym podjętym uchwałom czy decyzjom wywołaliśmy jakąś dyskusję, która
być może coś wniesie i dla rodziców i dla naszych najmłodszych, dla dzieci i myślę, że to powinno być
najważniejszą sprawą, a nie nasze głupie uśmiechy, przepraszam, że tak mówię, ale to widzę, z tak
poważnego tematu. Ja powiem tak – chyba jest demokracja i to, że ktoś się z kimś różni to samo
państwo o tym mówiliście, że tak to powinno wyglądać, a teraz spychacie nas i próbujecie naprawdę
z ważnego tematu robić jakąś przygrywkę. Tak jak mówię jest mi wstyd i zabieram w tym temacie
ostatni raz głos, myślę, że jest ta dyskusja zupełnie niepotrzebna, a mimo, że powinna być ważna.
Dziękuję.
Radny Artur Sokołowski no to niech na koniec głos zabierze Wojewoda, bo mam go tu na
Facebooku i tak sobie myślę, że to trochę refleksja natury ogólnej sprzed 3 godzin. Wojewoda napisał
tak: „podstawowy wniosek po ostatnich wypadkach jest taki, że państwo polskie wymaga głębokiej
reformy i wzmocnienia pod każdym prawnie względem”. Ja myślę, tak obserwując to co się dzieje w
kwestii szczepień mam pewne podejrzenia, że łatwiej będzie prawdopodobnie zmienić Wojewodę niż
przejść całą tą drogę, którą przechodzimy. Dziękuję.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.8.XII.15
Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 5 głosach przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących się
podjęła uchwałę w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.9.XII.15
Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 5 głosach przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących się
podjęła uchwałę w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach.
Ad. Pkt. 11 i 12
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektów uchwał w
sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. (BR.1.XII.15) – załącznik nr 7 do
protokołu, a także Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 dla Prezydenta Miasta Częstochowy.
(BR.2.XII.15) – załącznik nr 8 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 9 do protokołu.
Opinia Komisji Edukacji - załącznik nr 10 do protokołu.
Opinia Komisji Sportu i Turystyki - załącznik nr 11 do protokołu.
Opinia Komisji Kultury i Promocji - załącznik nr 12 do protokołu.
Opinia Komisji Praworządności i Samorządu - załącznik nr 13 do protokołu.
Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki - załącznik nr 14 do protokołu.
Opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - załącznik nr 15 do protokołu.
Opinia Komisji Skarbu - załącznik nr 16 do protokołu.
Wniosek Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Częstochowy sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2014 r. - załącznik nr 17 do protokołu.
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowyzałącznik nr 18 do protokołu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2014 oraz sprawozdanie z wykonania
planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rokzałącznik nr 19 do protokołu.
Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. załącznik nr 20 do protokołu.
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego biegłego rewidenta - załącznik nr 21 do
protokołu.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 - załącznik nr 22 do
protokołu.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 24 z 53
Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Częstochowy w roku 2014 załącznik nr 23 do protokołu.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk - prezentacja stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.
Radny Konrad Głębocki Wysoka Rado, Panie Prezydencie w imieniu Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwości przedstawiam stanowisko w sprawie wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok
2014. Zacznę od różnych istotnych wskaźników finansowych ważnych dla całego budżetu miasta i
postaram się i deklaruję to Państwu, że będę mówił obiektywnie bez pewnych sztuczek, które czasem
się prezentuje mówić o tym, że dynamika zadłużenia spada można odnieść wrażenie, że zadłużenie
spada. Po pierwsze nie zrealizowano zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014 dochodów
miasta. I tutaj jeszcze taka uwaga natury ogólnej będę się odnosił przede wszystkim do pierwotnego
planu, ponieważ w trakcie roku jeżeli za każdym razem jak zmieniamy ten budżet nawet w grudniu
możemy zmienić to punktem odniesienia, po prostu kolejne zmiany być nie mogą, bo w ten sposób
można wszystkie wskaźniki w budżecie poprawić.
Pierwotny plan budżetu opiewał na ponad 1 104 000 000 mln zł, wykonanie osiągnęło pułap 1 068
000 000 zł co stanowi 96,7%. To co bardzo martwi to to, że czwarty rok z rzędu miasto odnotowuje
wzrost wydatków bieżących na niepokojącym poziomie średnio 6,6% rocznie. Należy także podkreślić,
że planowany pierwotnie poziom wydatków bieżących został przekroczony, plan 881 mln zł 600 tys,
wykonanie 905 300 000 zł. Po raz kolejny na bardzo niskim poziomie zrealizowane wydatki majątkowe
– plan pierwotny przypomnę to ponad 222 mln zł wykonanie 163. Panie Prezydencie ten wskaźnik to
jest 73,3% wykonania planu pierwotnego. Pan pokazał wskaźnik ok. 90%, ale to możemy w każdej
chwili zmienić uchwałę budżetową nawet w grudniu w ostatniej chwili wskaźnik na się z dnia na dzień
może poprawić także odniosę się do pierwotnego planu i w tym kontekście budżet miasta jak plan
przychodów i wydatków powinien być precyzyjnie konstruowany i precyzyjnie realizowany na
początku roku. Taka jest w ogóle idea planowania budżetu żeby zaplanować dobrze plan przychodów i
wydatków przed rozpoczęciem roku, a po potem w ciągu roku go zrealizować. Jeśli realizacja w
stosunku do planu różni się radykalnie zaczynamy mieć do czynienia z wirtualnym częściowo
budżetem. Wskaźnik inwestycyjny, który w wykonaniu widzimy jest nieco ponad 15%. Jest to bardzo
niepokojące dlatego, że wiele miast w Polsce ma znacząco wyższy wskaźnik, a porównywalne do
Częstochowy różne miasta takie jak Toruń ten wskaźnik mają ponad dwukrotnie wyższy.
Kolejna sprawa to zadłużenie miasta, w dalszym ciału wrasta zadłużenie obecnie ono wynosi
ponad 441 mln zł przypomnę, że kiedy Prezydent Matyjaszczyk obejmował rządy w Częstochowie
było to 357 mln zł. Oczywiście znowu możemy pokazać slajd, że dynamika wzrostu zadłużenia spada.
No dla kogoś kto nie będzie szczegółowo analizował takiego slajdu to z tego wykresu wyniknie, że
właściwie zadłużenie spada oczywiście tak nie jest. To zadłużenie mocno rośnie w ostatnich latach. W
fatalnym stanie są finanse Miejskiego Szpitala Zespolonego. Zobowiązania tej placówki można
powiedzieć, że rosną w tempie już nie kontrolowanym i wynoszą ponad 104 mln zł na koniec roku, rok
2014 zakończył się stratą finansową w wysokości 5 100 000 zł. Odnośnie wskaźników zadłużenia
Panie Prezydencie tak można patrzeć na te wskaźniki, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że w ostatnich
latach do budżetu zostały włączone bardzo duże kwoty środków dotyczy to np. gospodarki odpadami
jak też gospodarki mieszkaniowej czyli całego budżetu ZGMu. To są wydatki przecież bieżące
znacząco poprawiły wskaźniki zadłużenia budżetu miasta i tą świadomość trzeba mieć i trzeba o niej
pamiętać, bo sądzę, że bez włączenia tych dziesiątek mln zł sytuacja była by znacznie gorsza w
zakresie wskaźników procentowych, które Pan Panie Prezydencie przestawiał.
Dla nas jako Klubu Prawa i Sprawiedliwości w częstochowskiej Radzie Miasta sprawy rozwoju
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, przyciągania nowych inwestorów, a także jak najlepszych
warunków inwestowania i funkcjonowania dla częstochowskich firm te sprawy mają znaczenie
priorytetowe. Stąd też teraz odniosę się do wydatków budżetu miasta za rok 2014 w tym obszarze.
Pan Prezydent tych akurat liczb nie pokazał, domyślam się dlaczego. Był tylko jedne taki slajd o
wspieraniu rozwoju gospodarczego bez żadnych liczb to ja te liczy w tej chwili podam. Otóż w sumie
wydatki na wspieranie rozwoju gospodarczego, bezpośrednie wspieranie rozwoju gospodarczego były
w 2014 r. na bardzo niskim poziomie, wydano 2 830 000 zł co stanowi w kontekście, w relacji do
wszystkich wydatków budżetu wynosi 0,26%. ¼ 1% mówiąc bardziej uproszczony. Przy tej okazji też
trzeba powiedzieć, że pierwotnie w budżecie np. na strefę Skorki była kwota 6 mln 795 tys. zł, ale z
tego zrealizowano ok. 2,5 mln zł. Było to oczywiście związane z tym, że nie uzyskaliśmy w
odpowiednim zakresie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu
operacyjnego Infrastruktura i Ochrona Środowiska. W bardzo niewielkim zakresie finansowaliśmy
dalszy rozwój strefy Kusięcka. Ta strefa nie jest w pełni wyposażona. Było to w 2014 r., była to kwota
58 tys. zł w tym materiały promocyjne, tablice pamiątkowe, ale też uzupełnienie sieci wodociągowej i
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 25 z 53
kanalizacji sanitarnej. Niewielkie środki w 2014 r. zostały spożytkowane na promocję rozwijalnych
stref, Pan Prezydent powiedział, że my wiele rzeczy robimy bezkosztowo, ja myślę, że promocja na
dużą skalę pociąga za sobą koszty. Tego się uniknąć nie da. Myśmy w 2014 r. wydatkowali 129 tys. na
m.in. druk materiałów promocyjnych „Invest in Czestochowa”, ale też kwotę 207 tys. w ramach Agencji
Rozwoju Regionalnego. Chcę tutaj przy tej okazji powiedzieć, że i tak niewielkie środki zostały
pomniejszone o 26 tys. w związku ze zwrotem części dotacji projektu „Good city for good business”
zainwestuj w Częstochowie w związku z koniecznością dokonania korekty finansowej nałożonej po
kontroli projektu.
Kolejna sprawa, która nas niezwykle martwi to jest to, że wiele z poprzednich inwestycji nie
zostało w Częstochowie wykonanych w 2014 r. zaplanowanych i niewykonanych. Nie zrealizowano
m.in. budowy kolejnego etapu korytarza północnego czyli inwestycji o wartości 16 mln zł.
Nieporadność władz miasta w kwestii ustalania przebiegu, wiele niepokojów społecznych, które
istniały przy okazji związanej z realizacją tej inwestycji. Nieporadność dlatego, że jak słyszałem na
wielu spotkaniach Pan Prezydent Soborak mówił, o tym, że powstało już 10 koncepcji, ja myślę, że
niepotrzebnych było, aż 10 koncepcji. Potrzebne były po prostu dobre konsultacje społeczne i podjęcie
konkretniej, dobrej dla mieszkańców decyzji. Pragniemy też zwrócić uwagę na to, że podczas budowy
przedłużenia ul. Śląskiej do ul. Bohaterów Monte Cassino nastąpiła sytuacja przedziwna i Panie
Prezydencie postawię tylko pytanie czy uważa Pan, że była to niegospodarność czy jednak
gospodarność w Pana odczuciu, ponieważ wybrana oferta na realizację inwestycji była o 1 mln zł
droższa względem innej oferty w związku jedynie z tym, że miało być o miesiąc szybciej, ale żeby było
jakoś nie chcę tego pobocznie komentować, chcę suche fakty przedstawić, niestety ta inwestycja i tak
została z miesięcznym poślizgiem zrealizowana. Z uwagi oczywiście na pewne obiektywne kwestie,
które wyniknęły w takcie realizacji tej inwestycji tylko pytanie dlaczego budżet miasta stracił naszym
zdaniem 1 mln zł. Nie zrealizowano także szeregu inwestycji bardzo ważnych dla dzielnic
peryferyjnych, które już czekać nie mogą. W wielu tych dzielnicach od kilku lat nie się nie dzieje, wiem
to dobrze, bo jestem z tamtego okręgu. Tutaj z budżetu 2014 r. choćby wystarczy wspomnieć budowę
ulicy Lwowskiej czy budowę ul. Legnickiej, ale można powiedzieć, że te inwestycje dotyczące całego
miasta, przedłużenie ul. Racławickiej np. nie zrealizowano w terminie z kolei budowy ul. Nadrzecznej,
nie zrealizowano rozbudowy ul. Załogi, no Żyzna też ma jakoś pecha, ponieważ w budżecie nie
została zrealizowana ta inwestycja jeśli chodzi o budowę jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej.
Zatrważający niski stopień realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W
tych planach nie chodzi tylko o ich uchwalanie, chodzi o to, żeby one były potem realizowane. Była
przewidziana kwota 1 mln zł wydatkowano zaledwie 29%. zasadniczo nie zrealizowano bardzo
ważnych inwestycji dotyczących budowy budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych.
Stopień wykonania 3%. w trakcie trwania roku budżetowego dokonano zbyt wielu zmian w wydatkach
majątkowych, w efekcie zrealizowane inwestycje to w 50% wprowadzone w trakcie roku budżetowego.
Można sobie postawić pytanie po co w ogóle planować budżet na kolejny rok jeżeli właściwie on
potem ma nie za dużego znaczenia. Ponadto nie zostało zrealizowane wiele inwestycji lub też ich
etapów, a także różnych zadań. Wspomnę tu o budowie linii tramwajowej do obsługi dzielnicy
Tysiąclecie – Parkitka, termomodernizacji oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wymiana taboru tramwajowego, remont torowiska na
kwotę 1 300 000 zł, wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego na kwotę
5 245 000 zł. O wiele z tych inwestycji zabiegał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest to kolejny
rok, w którym brak realizacji wykonanych wcześniej projektów. Odwodnienie dzielnicy Grabówka,
przebudowa ul. Św. Brata Alberta, budowa ul. Mącznej, budowa ul. Olszyńskiej i kolejny obszar, do
którego się odniosę w strukturze wydatków bieżących miasta Częstochowy w roku 2014 największy
udział o czym mówił Pan Prezydent wcześniej miały wydatki związane z oświatą, one rzeczywiście
stanowią może nie pół wydatków, ale jest ta bardzo znaczący procent ok. 42% wydatków bieżących.
To jest po części naturalne w świetle obecnych obowiązków gminy, a także systemów finansowania
oświaty. Nie chcę się na ten temat rozwodzić natomiast warto zwrócić uwagę na trochę inny problem
związany z edukacją generalnie, warto zwrócić uwagę, że w coraz większym stopniu motorem
nienapędzającym rozwój miasta mogą być i powinny szkoły wyższe. Prężne szkoły wyższe
współpracujące z firmami do czego miasto powinno odpowiednio zachęcać mogą w przyszłości
okazać się kluczową szansą dla rozwoju Częstochowy. Bardzo niewielkie środki wydatkowane na
wsparcie szkół wyższych Pan Prezydent na slajdzie pokazał tych kilka inwestycji. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że było to jedynie odpowiadanie na niektóre prośby kierowane ze strony szkół wyższych
podczas gdy miasto powinno mieć własną precyzyjną politykę w tym względzie tworzoną oczywiście
we współpracy ze szkołami wyższymi. Pan Prezydent pokazał kilka inwestycji, Panie Prezydencie ile
procent wydatków stanowią te inwestycje w budżecie miasta? Otóż proszę Państwa te wydatki
wynosiły 0,05% czy tak Panie Prezydencie wygląda program „Akademicka Częstochowa”? Oczywiście
można to wszystko sprowadzić tą dyskusję do zwykłego administrowania. Mamy podstawowe
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 26 z 53
zadania, nic nas nie interesuje, ale tak nie robią liderzy najszybciej rozwijających się miast w Polsce
warto do tych doświadczeń sięgnąć.
W zakresie planowania przestrzennego wykonano w 2014 r. zaledwie 72% planu i to planu już oo
zmianach. Wydatki miejskiej pracowni osiągnęły pułap 140 tys. natomiast pierwotnie opierały one na
kwotę 322 tys. Pytamy zatem jak to możliwe, żeby planiści budżetu pomylili się o taką kwotę? Tego
typu pomyłki mogą rodzić pewne podejrzenie, że być może już przy konturowaniu budżetu niektóre
wydatki są sztucznie zawyżane, żeby następnie w trakcie roku dokonywać różnych przesunięć.
Pomoc społeczna. Cyklicznie z roku na rok rzeczywiście środki finansowe wydatkowane na pomoc
społeczną są coraz większe. Czy ten fakt należy skonstatować z zadowoleniem - nie bardzo. Taki
wzrost wydatków na pomoc społeczną w związku ze ścisłymi pułapami otrzymywania takiej pomocy
świadczy o coraz trudniejszej sytuacji mieszkańców miasta. Przybywa po prostu petentów pomocy
społecznej. W zakresie sportu tylko raptem parę słów.
Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że finansujemy dużą kwota halę sportową i jej funkcjonowanie,
myślę, że trzeba się po raz kolejny się zastanowić czy ta hala jest po prostu właściwie zarządzana?
Czy ona mogłaby w większym stopniu na siebie zarabiać. A jednocześnie jeśli chodzi o
dofinansowanie klubów sportowych poziom wsparcia jest minimalny, mniejsze kluby właściwie działają
siłą rozpędu, bo z pewnością nie dzięki dotacjom miejskim.
W związku z tymi krytycznymi uwagami, które wypowiedziałem dotyczącymi zarówno nie
realizowania w pełni dochodów miasta, wzrastającym wydatków bieżących przy bardzo niskim
wskaźniku inwestycyjnym niezrealizowaniu wielu inwestycji majątkowych także w kontekście tych
bardzo niskich wydatków, które dotyczą działań strategicznych związanych z rozwojem
gospodarczym, ze szkołami wyższymi, które to wydatki są na śladowym poziomie. Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje przeciwko udzieleniu Prezydentowi Miasta absolutorium z
wykonywania budżetu za rok 2014. Dziękuję bardzo.
Radny Jacek Krawczyk Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie po wnikliwym
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014, sprawozdaniem finansowym za
rok 2014, opinią RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu, a także informacją o stanie
mienia gminy Miasta Częstochowa pozytywnie opiniuje sformułowany przez Komisję Rewizyjną
wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi
z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2014.
Oceniamy wykonanie budżetu jako poprawne, choć nie jest to budżet marzeń – i pewnie nigdy
nim nie będzie. Doceniamy jednak zrealizowane bez zakłóceń oraz bez merytorycznych zastrzeżeń
inwestycje, które służą wielu naszym mieszkańcom.
Wobec powyższego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie zagłosuje za
uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium.
Radny Krzysztof Świerczyński Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado w imieniu Klubu
Radnych Mieszkańcy Częstochowy przedstawię stanowisko w sprawie absolutorium dla Pana
Prezydenta za rok 2014. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim służbom miejskim za pracę
wykonaną podczas tego roku 2014. Dziękuję też za przedstawienie swojego punktu widzenia Panu
Prezydentowi natomiast nie zamierzam tutaj prowadzić jakieś długiego wywodu akademickiego, bo
miejsce na to było na Komisjach Rady Miasta natomiast chciałbym w merytoryczny sposób zwrócić
uwagę na kilka istotnych elementów. Można patrzeć na liczby i tutaj po pierwsze widzimy, że wydatki
majątkowe miasta w momencie uchwalania budżetu były planowane na poziomie 222 mln zł.
Natomiast jak Pan Prezydent pokazał skończyło się zaledwie na 163 mln i tu rodzi się pytanie co tak
naprawdę stało się z tą kwotą brakującą kwotą 59 mln zł, pomimo nie wykonania tych wydatków
majątkowych w zakładanej wysokości i tak deficyt wyniósł 13 mln zł.
Po drugie można zaobserwować, że w poszczególnych pozycjach także nie zostały zrealizowane
w zakładanej wysokości niektóre dochody, a w niektórych pozycjach odbiegały od planu sposób
znaczny. Natomiast trzeba też pamiętać, że duża część dochodów wynika nie z gospodarności władz,
a po prostu z obciążenia mieszkańców wysokimi podatkami i różnymi innymi opłatami.
Po trzecie zadłużenie miasta po raz kolejny wzrosło i w chwili obecnej wynosi już ponad 441
mln zł, a do tego dochodzą jeszcze poręczenia dla spółek miejskich i innych jednostek. Czy ten
budżet był prorozwojowy? W to można było już wątpić na samym początku kiedy ten budżet był
uchwalany, a tutaj odwołam się do jednej pozycji, która jest szczególnie wymowna – mianowicie
chodzi o kwotę 387 tys. zł, która była zapisana na opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego i to brzmiano obiecująco. Natomiast wykonanie skończyło się na zaledwie 42%.
Natomiast no nie wiem jakie była jakieś ważniejsze rzeczy w tym, roku 2014, bo rok 2014 był rokiem
kampanii wyborczej, to nie ma się co krygować to trzeba powiedzieć wprost i patrząc na ten chaos,
który panował w polityce budżetowe, ciągłe zmiany pierwotnego planu, które były dokonywane w
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 27 z 53
trakcie trwania roku widząc nierealizowane zadania i jednocześnie wprowadzanie nowych patrząc na
to wszystko nie można oprzeć się wrażeniu, że Pan Prezydent wsiadł do takiej wyborczej karuzeli i tak
wirował wśród festynów, wirował wśród koncertów, wśród fajerwerków fundując mieszkańcom taki rok
cudów. Oczywiście mówię fundując z pieniędzy naszych, z pieniędzy mieszkańców Częstochowy.
Natomiast schodząc na ziemie, żeby od tego wirowania nie rozbolała głowa popatrzmy tez na
wybrane obszary. I tak gospodarka mieszkaniowa rok 2014 to przede wszystkim kolejny rok bez
budowy mieszkań. Do tego dochodzi oczywiście ciągłe pogłębianie się zadłużenia lokatorów, od
którego Pan Prezydent zresztą doprowadził podejmując decyzje o podwyżkach czynszów w
mieszkaniach komunalnych, ale zanim jeszcze ta cała karuzela wyborcza ruszyła. I tak w 2014
planowano budowę mieszkań i to nie raz pierwszy, bo planowano budowę mieszkań także w roku
2013 nie powstało ani jedno mieszkanie, planowano w roku 2012, w roku 2011 Pan Prezydent jeszcze
rozdawał klucze do ostatnich mieszkań wybudowanych decyzją poprzednich władz miasta, natomiast
w 2014 po raz kolejny planowano i za 2 400 000 zł miał powstać budynek komunalny w Częstochowie
jak wiemy nic z tego nie wyszło. Podobna sytuacja jest z modernizacją budynków mieszkalnych. W
budżecie wydano zaledwie 650 tys. zł na modernizację zasobów mieszkalnych. Za 650 tys. zł można
docieplić jeden większy budynek pytanie czy w skali miasta to jest dużo czy mało, raczej mało.
Natomiast ja rozumiem po prostu, że ZGM w tym czasie był zajęty innymi sprawami, ważnymi
sprawami jak np. organizacją festynów pod pięknym hasłem „Poznaj swoich sąsiadów”. Można taką
politykę mieszkaniową określić mianem takiej zrównoważonej polityki mieszkaniowej, bo drogi
obywatelu jeśli nie masz gdzie mieszkać albo Twój budynek się sypie albo komornik cię ściga, bo nie
zapłaciłeś czynszu, na który cię nie stać to przynajmniej można skorzystać z darmowej kiełbaski albo
waty cukrowej dla dzieci, można lepiej poznać swoich sąsiadów, a jak się dobrze rozejrzy to nawet
wśród nich samego Pan Prezydenta.
Oczywiście dzięki temu, że byliśmy w roku wyborczym przed wyborami zadziało się kilka
dobrych rzeczy jak np. budowa boisk czy placów zabaw natomiast z drugiej strony o pewnych
sprawach się nie mówiło i takim przykładem jest katastrofalna sytuacja finansowa szpitala, bo takie
sprawy oczywiście wygodniej jest schować i o nic nie rozmawiać.
Inny ciekawy obszar to inwestycje drogowe. Ja może bez szczegółów, bez nazw się do tego
odniosę natomiast w trakcie roku 2014 zaczęły się pojawiać w budżecie remonty dróg, których
wcześniej nie było, ale oczywiście kosztem innych inwestycji, które były planowane, a nie realizowane.
Natomiast ja się dziwię, bo nie raz słyszymy o tym, że żeby realizować inwestycję drogową musi to
być inwestycja przygotowana, a tymczasem w ubiegłym roku z dnia na dzień rozpoczęto asfaltowanie
wszystkiego na raz w pewnym momencie, co gorsza bez jakiejkolwiek koordynacji co kilkakrotnie
doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego w centrum Częstochowy co wszyscy doskonale pamiętają.
Natomiast taka już może ukoronowaniem tego wszystkiego było przepłacenie o 1 mln zł budowy
przedłużenia ul. Śląskiej do Monte Casino, gdzie miasto wydało 1 mln zł więcej, 1 mln zł zmarnowało
na to, żeby droga, której wcześniej nie było i która mogła te po tych kilku czy kilkunastu latach
poczekać parę tygodni została przyspieszona kwotą, ostatecznie nie przyspieszona kwotą 1 mln zł
niepotrzebnego wydatku. Teraz mamy przebudowę Warszawskiej, Rondo Trzech Krzyży, non stop
korki, tego nie możemy przyspieszyć, a tam wydaliśmy 1 mln zł z naszych pieniędzy. I w tym
wszystkim, w tym naszym wirze zapomniano o dzielnicach peryferyjnych i wycinając poszczególne
ulice, które w tym budżecie na początku się znajdowały.
Podsumowując jak ten rok 2014 przełożył się na poziom życia mieszkańców. No wiec
fajerwerki się skończyły, owszem zostało trochę asfaltu, kilka boisk, place zabaw, ale poziom życia
mieszkańców pozostał na tym samym poziomie. Nadal brakuje miejsc pracy, nadal brakuje możliwości
rozwoju dla młodych. Mieszkańcy miasta ubożeją, bo są nękani wysokimi czynszami, podatkami
wszelkimi innymi opłatami, a to ubożenie mieszkańców widać m.in. w budżecie, w pozycjach
dotyczących chociażby zasiłków wypłacanych przez pomoc społeczną, bo tam nastąpiły wzrosty,
miasto się ciągle wyludnia, bo wiadomo, że gdy młodzi ludzie nie widzą perspektyw to po prostu
uciekają z tego miasta. Oczywiście nie dotyczy to wąskiej wybranej grupy, której się w tym mieście
powodzi, więc z jednej strony mamy festyny, często to są festyny na kredyt, z drugiej zaś mamy
dramat wielu mieszkańców miasta, którzy powoli tracą nadzieję na to, że w Częstochowie da się
zbudować swoją jakąkolwiek przyszłość i w ogóle kredyt to jest to takie słowo klucz można
powiedzieć, bo z jednej strony kredyt to rosnące zadłużenie, które już przekracza 441 mln zł, z drugiej
jednak strony o kredycie można mówić w kontekście kredytu zaufania choćby do osoby Pana
Prezydenta, Klub Mieszkańcy Częstochowy właśnie z taką dobrą wolą rozpoczynał tą kadencję i my ta
dobrą wolę chcemy podtrzymywać, bo najważniejsze jest dla nas dobro miasta, ale Panie Prezydencie
na kredyt nie da się głosować za udzieleniem absolutorium za co już było, za to co wydarzyło się w
roku 2014 i ja powiem tak już kończąc – w Klubie Radnych Mieszkańcy Częstochowy tradycyjnie już
nie ma dyscypliny głosowania, bo w naszym regulaminie nie ma takiej instytucji i każdy z nas będzie
głosował zgodnie z własnym przekonaniem natomiast po kompleksowej analizie dokumentów i faktów,
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 28 z 53
które miały miejsce doszliśmy do pewnej konkluzji, że za przedłożoną uchwałą absolutoryjną
głosować po prostu nie możemy i jako Radny Klubu Radnych Mieszkańcy Częstochowy w całości
zagłosujemy przeciw udzieleniu absolutorium za rok 2014.
Radna Ewelina Balt "Klub Radnych SLD bardzo wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi dokumentami
dotyczącymi realizacji budżetu za rok 2014 oraz Sprawozdaniem z działalności Prezydenta Miasta
Częstochowy. Uczestniczyliśmy w Komisjach Rady Miasta, które dokonywały oceny tych materiałów.
Mieliśmy możliwość zadania pytań i wysłuchania wyjaśnień. Realizacja budżetu została przez nasz
Klub oceniona również pod kątem dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego. Klub radnych
Sojuszu Lewicy Demokratycznej swoją ocenę oparł również na opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, a także biegłego rewidenta.
Sojusz stwierdza, że budżet roku 2014 zamknął się dobrymi wynikami finansowymi
i merytorycznymi. Ta ocena wynika z następujących danych finansowych ujętych w sprawozdaniu z
realizacji budżetu:
- Wykonane dochody ogółem w kwocie 1 mld 54 mln 651 tys. zł oraz wydatki ogółem w wysokości
1 mld 68 mln 293 tys. zł pozwoliły na osiągnięcie niższego o ponad 15 mln zł od planowanego
deficytu. Wypracowany deficyt wyniósł 13 mln 641 tys. zł.
- Osiągnięto wysoką nadwyżką operacyjną w kwocie 78 mln 134 tys.zł oraz marżą operacyjną na
poziomie 8%. Nadwyżka pozwoliła na spłatę długu zaciągniętego w latach poprzednich, a także
częściowe sfinansowanie pozostałych zadań budżetowych.
- Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec 2014 roku wyniósł aż 42 mln 487 tys. zł.
- Wskaźniki zadłużenia liczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych ukształtowały się znacznie
poniżej ustawowych limitów. (wskaźnik zadłużenia – 41,9% przy ustawowym limicie 60%, wskaźnik
obsługi zadłużenia – 3,2% przy ustawowym limicie 15%).
Do pozostałych bardzo ważnych i zasługujących na uwagę wyników budżetowych oraz działań
mających wpływ na wyniki budżetu Klub Sojuszu zaliczył :
1. Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych prawie 2,5 mln zł powyżej
założonego planu. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od poziomu wpłat
dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta.
2. Wykonanie powyżej zakładanego planu o 3 mln 148 tys. zł podatku od nieruchomości.
Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiły 13,8% ogólnych wpływów do budżetu.
3. Pozyskanie w ciągu roku dodatkowych źródeł dochodów takich jak:
- subwencje, w tym na inwestycje 3 mln 876 tys. zł,
- zwrot podatku VAT w kwocie 3 mln 923 tys. zł,
- dodatkowe dotacje w kwocie 18 mln 787 tys. zł, w tym na utrzymanie przedszkoli 8 mln 991
tys. zł.
1. Wydatki miasta realizowane były z uwzględnieniem zasady efektywnego ich wykorzystania, co
ma odzwierciedlenie w niższej niż planowano realizacji.
2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych wykorzystano jedynie kredyt zaciągnięty na
preferencyjnych warunkach w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz pożyczkę Jessica. Były
to jedyne zwrotne źródła pokrycia niezbilansowanych potrzeb budżetowo - inwestycyjnych
miasta.
3. W 2014 roku realizowano 196 zadań inwestycyjnych, z czego zakończono 132.
Z budżetu miasta w roku 2014 na oświatę przeznaczono 380 mln 92 tys. zł. Budżet miasta w środki
finansowe zasilał łącznie 129 szkół. Stanowiło to 42% ogółem wydatków bieżących całego budżetu
miasta.
Subwencja oświatowa stanowiła źródło finansowania 70% oświatowych wydatków bieżących. Kwota
90 mln 847 tys. zł to dochody miasta przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych.
W bazę oświatową zainwestowana została kwota 9 mln 491 tys. zł. Z tego sfinansowano między
innymi:
- modernizację i budowę boisk sportowych,
- budowę sal gimnastycznych,
- poprawę bazy rekreacyjno – ruchowej w przedszkolach.
Bardzo ważnym zadaniem dla budżetu miasta były bieżące zadania z zakresu pomocy społecznej, na
które przeznaczono kwotę 164 mln 188 tys. zł, co stanowi 18,1% wszystkich poniesionych z budżetu
wydatków bieżących. W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanoświadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe . Na
przeciwdziałanie bezrobociu przeznaczono kwotę 11 mln 630 tys. zł.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 29 z 53
Na bieżące utrzymanie dróg oraz zapewnienie transportu zbiorowego dla naszych mieszkańców
przeznaczono 82 mln 123 tys. zł.
W ramach tych wydatków sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi,
powiatowymi
i gminnymi, z tego wykonano:
2,
 remonty cząstkowe nawierzchni – 67 403,29 m
2
 nakładki bitumiczne – 74 507,21 m
2
 remonty chodników – 5 504,26 m
2
 utwardzenie dróg gruntowych 9 068,20 m
2
 równanie dróg gruntowych na powierzchni – 236 138 m
 zamontowano 2 984 szt. Nowych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
2
drogowego a także odtworzono 48 934 m oznakowania poziomego,
 bieżące utrzymanie i konserwację instalacji i urządzeń sygnalizacji ulicznej świetlnej na 65
skrzyżowaniach i 5 przejściach dla pieszych,
 utrzymanie obiektów mostowych,
 konserwację i remont kanalizacji deszczowej,
W 2014 roku miasto kontynuowało program opieki nad mieszkańcami. Zrealizowało szereg
programów
zdrowotnych,
w tym:
 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 195 tys. zł,
 Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki) – 177 tys. zł,
 Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia – rehabilitacja ruchowa – 150 tys. zł,
 Program szczepień ochronnych przeciw grypie – 134 tys. zł,
 Badanie przesiewowe słuchu dla dzieci z I klas szkół podstawowych – 93 tys. zł,
 Program wspierania rozwoju rodziny – metoda in vitro – dofinansowanie zabiegu - 21 tys. zł.
 Pogodna jesień – starzej się zdrowiej – 60 tys. zł
Z budżetu miasta w 2014 roku wsparto szkolnictwo wyższe kwotą 558 tys. zł. Zgodnie z decyzją
wynikającą z uchwał Rady Miasta udzielono dotacji po 150 tys. zł dla Akademii Jana Długosza i
Politechniki Częstochowskiej.
Klub Radnych SLD zauważa poprawę w zakresie wspierania zadań z zakresu kultury. Znaczącą kwotę
bo 24 mln zł przekazano w formie dotacji na rzecz naszych instytucji kultury. Wsparto też z tej
dziedziny szereg inicjatyw mieszkańców bardzo przez nich oczekiwanych. Aleje wreszcie zaczęły
„żyć”.
Bardzo pozytywnie Klub Radnych SLD ocenia zintensyfikowanie działań władz miasta
nastawionych na pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów. W 2014 roku dzięki staraniom Prezydenta
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec włączono tereny przy ul. Korfantego,
natomiast o tereny przy ul. Leśnej i przy ul. Kusięckiej rozszerzono obszar Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Dobra ocena wykonania budżetu to nie tylko ocena Klubu, ale również instytucji nadzorującej
działalność naszego miasta jaką jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Regionalna Izba
Obrachunkowa Uchwałą nr 4200/VII/61/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku VII Składu Orzekającego
wydała pozytywną opinię o przekazanym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.
Prawidłowość przedstawionych sprawozdań finansowych Miasta potwierdził biegły rewident w swojej
opinii stwierdzając, iż sprawozdania:
 przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Miasta Częstochowa na dzień 31.12.2014 r., jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu Miasta Częstochowa.
Na podstawie przedłożonych przez Prezydenta dokumentów ocenionych pozytywnie przez
Regionalną Izbę Obrachunkową i biegłego rewidenta Klub radnych SLD pozytywnie ocenia
sprawozdanie z realizacji budżetu oraz sprawozdanie finansowe i będzie głosował za udzieleniem
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 30 z 53
Prezydentowi Miasta absolutorium.
Dlatego proszę Państwa Radnych o odwagę, aby racjonalnie ocenić wykonanie budżetu, zgodnie
z własnym sumieniem, a nie interesem politycznym, czy dyscypliną partyjną. Proszę o odwagę, aby
wziąć na siebie odpowiedzialność za losy miasta i mieszkańców i włączyć się do wspólnego działania
na rzecz Częstochowy, bo to Częstochowa i jej mieszkańcy są najważniejsi."
Radny Artur Sokołowski zdanie Klubu Prawa i Sprawiedliwość zostało już przedstawione przez
Kolegę Pan Konrada Głębockiego natomiast chciałbym odnieść się ad hoc do tej prezencji, którą nam
tutaj zaprezentował Pan Prezydent, bo myślę, że na ten temat czyli na temat formuły prezentowania
nam danych, na podstawie których będziemy podejmować tak ważną dla Pana Prezydenta decyzję
też warto parę słów powiedzieć, więc ja powiem w ten sposób. Oglądałem tą prezentację z szerokim
uśmiechem, może ten uśmiech wynikał z trochę innych przyczyn ponieważ mówiąc językiem
młodzieżowym to była tzw. socjotechnika level hard, zabrakło mi tylko takiego slajdu z różowymi
balonikami pękającymi, z konfetti sypiącym i sztucznymi ogniami myślę, ze to by było dobre
dopełnienie tego co żeśmy oglądali. Generalnie poziom dyskusji Pan Prezydent wyznaczył jednym
prostym założeniem czy też służby finansowe, które przygotowywały tą prezentację każąc nam jako
Radnym odnosić się do planu budżetowego po zmianach. Wszyscy jak tu siedzimy na tej sali wiemy,
że metodyka uchwalania budżetu jest taka, że go w ciągu roku kilkanaście może nawet kilkadziesiąt
razy poprawiamy, więc ja powiem tak Panie Prezydencie jeśli już przyjęliśmy taką metodologię, że
jako punkt wyjścia przyjmujemy to co było uchwalone gdzieś tam 30 grudnia 2014 r. i w stosunku do
tego sprawdzamy wykonanie no to słabo, bo przecież można było te wskaźniki wszystkie zarówno na
100% naciągnąć i powiem tak, że no wyglądałoby to jeszcze lepiej.
Oczywiście punktem wyjścia każdej kolejnej dyskusji powinien być plan pierwotny uchwalony
uchwałą budżetową w listopadzie 2013 r. troszkę inne zasady obowiązują w samorządzie, troszkę
inne zasady obowiązują na szczeblu krajowym. Pan Prezydent ma doświadczenie jako Poseł więc
oczywiście wie jak to jest. Samorząd jest żywym organizmem, samo życie wymusza te zmiany w
trakcie roku na szczeblu rządowym o ile dobrze pamiętam bodaj raz albo dwa razy w ostatnich
kilkunastu latach ustawa budżetowa w zakresie tych zasadniczych wskaźników była zmieniana i za
każdym razem powodowała wielki tumult.
Natomiast powiem tak – najważniejsze kwestie, kwesta zadłużenia miasta, bo to jest myślę
klucz do wszystkiego co wpływa na ta naszą jakość oceny tego co się dzieje. Te wszystkie wskaźniki
wyglądały tak pięknie, że doprawdy nie mogę uwierzyć jak to jest, że w roku 2004 zadłużenie na 1
mieszkańca wynosiło 700 zł, w 2009 1400 zł, a w roku 2014 2100. Przez ostatnich 10 lat zadłużenie
liczone na 1 mieszkańca moim zdaniem to jest taki najbardziej wymierny wskaźnik tego co się w
Częstochowie dzieje potroiło się. Jak to wpłynie na decyzje życiowe naszych dzieci to mogą sobie
Państwo sami odpowiedzieć. Ja nie do końca jestem przekonany, że akurat moje dzieci będą chciały
płacić długi, które nie one zaciągnęły i na które nie one miały wpływ. Oczywiście można zaciągać te
zobowiązania na różne cele, można rzeczywiście przeznaczyć sporo tych pieniędzy na inwestycje i
wtedy mamy tą nadzieję natomiast ja powiem tylko w ten sposób – jeżeli będziemy dalej to zadłużenie
powiększać no to ta granica w szybkim tempie nastąpi, no bo potrojenie w ciągu 10 lat no to już nie są
żarty. Oczywiście mówimy o tych inwestycjach wskaźnik na poziomie 15% jeśli chodzi o wykonanie
całości budżetu sytuuje nas w gronie miast z drugiej dziesiątki wielkości miast w Polsce na
przedostatnim miejscu. Gorsze był i jest Sosnowiec chociaż nie wiem jak to w tym ostatnim roku
wygląda natomiast patrzyłem na kilka lat wstecz Sosnowiec jest takim pariasem wśród miast drugiej
dziesiątki. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się jakie ugrupowanie rządzi w Sosnowcu
nieprzerwanie od 25 lat to trzeba się Pana Prezydenta Soboraka zapytać może będzie wiedział.
Natomiast powiem jeszcze w ten sposób - zostało tu wskazanych bardzo wiele inwestycji,
które nie zostały zrealizowane, została też wskazana pewna zasada ogólna jako ogólną liczbę
inwestycji Pan Prezydent podał 196 realizowanych w trakcie trwania roku budżetowego. Tutaj widzę
pewną dziwną sprzeczność między tym co Pan Prezydent mówi, a sprawozdaniem, które sam Radzie
Miasta przedłożył, bo według sprawozdania tych inwestycji było 185, więc jeżeli, że tak powiem Pan
Prezydent sam się nie może zdecydować ile tych inwestycji było to jest to pewien problem.
Zrealizowano według znów Pan Prezydenta 132 z tych inwestycji. Natomiast warto powiedzieć jedną
rzecz – na początku tych inwestycji było 95 ok. 50%, a że nawet więcej dołożono w trackie trwania
roku budżetowego. Z tych, które były na początku w zdecydowanej większości nie zrealizowano. O
czym to świadczy? Świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że miasto nie jest rządzone, miasto jest co
najwyżej nieudolnie administrowane. Nie ma czegoś takiej jak plan, który w jakiś sposób
determinowałby działania władzy wykonawczej w naszym mieście. Cały 2014 r. to była szarpanina,
zmienianie i dopisywanie tych nowych inwestycji, wykreślanie starych, nie było w tym żadnej myśli
przewodniej. dlaczego tej myśli nie było, bo warto też o tym powiedzieć. Otóż dlatego, że
Częstochowa od kilku lat tak jak powiedziałem jest jedynie co najwyżej nieudolnie administrowana.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 31 z 53
Jeśli wejdziecie sobie Państwo na stronę Urzędu Miasta Częstochowy w zakładkę dokumenty
strategiczne to dokument strategia rozwoju miasta, który tam znajdziecie to jest dokument uchwalony
w sierpniu 2009 r. od 6 lat w naszym mieście nie zostało uchwalone tak podstawowy dokument, który
determinowałby
właściwe wszystko inne czyli kierunki rozwoju miasta. Już nie mowie o
dokumentacjach strategicznych w poszczególnych dziedzinach. Jak dwie sesje temu zapytałem
Wiceprezydenta Marszałka na temat takiego dokumentu, w który mogłaby być strategia promocji
miasta poprzez sport to wywalił na mnie wielkie oczy, bo był bardzo zdziwiony, że inne miasta mają
dokumenty i że potrafią promocję miasta poprzez sport również w strategiczny sposób określać w
perspektywie 5 – letnie, a nie tak jak u nas na zasadzie, że dzisiaj na boks, a jurto na KSW albo
jeszcze coś tam. W naszym mieście nie istnieje coś takiego jak strategiczne zarządzenie miastem. To
jest po prostu wielka szarpanina tej kołdry, którą jest budżet miasta.
Trudno mówić w tej sytuacji o jakimś planie władzy wykonawczej i trudno w tej sytuacji w
kontekście tej prezentacji myślę, że to było widać najlepiej podejmować pozytywną decyzję chociaż
rzeczywiście przemówienie Pani Przewodniczącej Balt było bardzo wzruszające i muszę przyznać, że
poruszyło najgłębsze pokłady emocji we mnie. Z tych 185 inwestycji, z których większość szczególnie
tych pierwotnych nie była jednak zrealizowana chciałbym jeszcze Państwu zwrócić uwagę jeszcze na
jedną rzecz, jest to inwestycja, która w budżecie w wydatkach majątkowych została określona jako nr
116. Taka skromna inwestycja i chciałbym na jej przykładzie pokazać co tak naprawdę się z naszym
miastem dzieje. Ja Państwu przeczytam jak ta inwestycja się nazywa –ona została zrealizowana w
roku 2014, zrealizowana teoretycznie inwestycja ta nazywała się: „budowa instalacji wodociągowej –
przeciwpożarowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Al. Kościuszki 8
w Częstochowie”. Kosztowała ok. 50 tys. zł. Jeżeli ta inwestycja Panie Prezydencie została
zrealizowana co do cholery się dzieje? Po co nam teraz te hydranty budujemy, dlaczego teraz straż
pożarna się nas o to czepia. No w końcu zrealizowano inwestycję. Ja nie rozumiem. Albo generalnie
ktoś wziął pieniądze za coś czego nie zrobił albo miasto Częstochowa istnieje tylko teoretycznie w
pewnym fragmencie. Już kończąc ta moją wypowiedź powiem tylko tak – obaj znamy to powiedzenie
istnieje małe kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka. Ja nawet wiem kto to powiedzenie ukuł to Mark
Twain, natomiast powiem w ten sposób – w którymś momencie odwoła się Pan w tej prezentacji do
rankingu czasopisma Wspólnota dotyczącego zadłużenia powiatów grodzkich miast na prawach
powiatu. Miałem niewiele czasu, ale zdążyłem sobie znaleźć ten ranking zadłużenia i muszę przyznać,
że uśmiałem się jak norka, ponieważ wybrał Pan czy też służby finansowe wybrały do tej statyki akurat
taki rok,w którym byliśmy jak to się mówi najgorzej, najbliższej w czołówce natomiast nie powiedział
Pan o tym, że w 2003 r. w rankingu było 20 miast sklasyfikowanych, natomiast w 2014 już 48, więc w
ogóle zmieniała się metodologia prowadzenia takiego rankingu natomiast przyjrzałem się kto w tym
rankingu zadłużenia jest przed nami oczywiście to jest bardzo fajnie wybrać takie najgorsze z tych
kilkunastu, które były zapewniam Państwa, że tak jest, prezentację mam u siebie można sobie
sprawdzić, natomiast sprawdziłem, że wśród tych 17 miast, które są przed nami są miasta, o których
na pewno nie można powiedzieć, że się gorzej rozwijają niż Częstochowa, ponieważ naprawdę dużo
inwestują. Tam są miasta typu Świnoujście, typu Gdynia, typu Płock bodajże, więc tego typu
argument, że jest fajnie myślę, że to nie jest również taki argument w pełni uczciwy w stosunku do
Rady Miasta. To generalnie tyle jeśli chodzi o sposób zaprezentowania nam nazwijmy to tez, które
miały nas przekonać. Dziękuję.
Radny Tomasz Tyl Panie Sokołowski hydranty o ile się nie mylę to się nie buduje tylko odlewa i
składa natomiast do meritum sprawy. Ja Panie Prezydencie chciałbym Panu podziękować, a myślę, iż
mam do tego mandat gdyż kilka ostatnich lat byłem Przewodniczącym Dzielnicy Ostatni Grosz i ta
dzielnica szczególnie w ostatnim roku nabrała zupełnie innego blasku. Chciałbym podziękować za ul.
Szczytową, Stromą, dwa boiska wielofunkcyjne, że już nie wspomnę o kilku pomniejszych rzeczach
jak wiaty przystankowe, lampy itd., itd. Chciałbym również przypomnieć, iż jak dzielnica wyglądała za
czasów poprzedniego Prezydenta przez 4 lata w dzielnicy Ostatni Grosz wybudowało się tylko i
wyłącznie jeden chodnik i to prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego, iż on prowadzi do gimnazjum
katolickiego, a to przypominam Radnym, którzy dobrze wiedzą skąd się wywodzą. Dziękuję ślicznie.
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk Szanowni Państwo można mówić, ale
można też oceniać w perspektywie różnych danych. Ja bym był jednak chciałbym tutaj Wam pokazać,
że Częstochowa nie jest taką wesołą jak wszyscy mówicie. Często zarzuca się, że Częstochowa się
wyludnia, ze jesteśmy jednym z najszybciej wyludniających się miejsc w kraju itd., itd. No to
zobaczycie jak wyglądamy, to co ciekawe takie dodatkowe informacje, które na pewno pomaga wam
w podjęciu decyzji przy głosowaniu nad absolutorium. Prezentacja stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 32 z 53
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.1.XII.15
Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 14 głosach przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2014 rok.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.2.XII.15
Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 14 głosach przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 dla
Prezydenta Miasta Częstochowy.
Ad.pkt.13 i 14
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektów uchwał w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031.
(BR.11.XII.15) - załącznik nr 26 do protokołu i zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015.
(BR.12.XII.15)- załącznik nr 27 do protokołu.
Opinia Skarbu - załącznik nr 28 do protokołu.
Opinia Infrastruktury i Ochrony Środowiska – załącznik nr 29 do protokołu.
Poprawka Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość – załącznik nr 30 do protokołu.
Radny Krzysztof Świerczyński w pierwszej kolejności chciałem odnieść się do zmian w budżecie,
ponieważ zostały tutaj zwolnione pewne środki i Pan Prezydent w uchwale dot. zmian w budżecie
zaproponował, na co przeznaczyć te środki i przynajmniej jedno zadanie jest niedookreślone. Jest
mowa o programie budowy i przebudowy ulic z kwotą 1 700 tyś zł., natomiast nie są wskazane ulice,
które miałyby zostać potencjalnie zrealizowane. Jesteśmy też w szczególnej sytuacji, po ekspertyzach
odnośnie Słowackiego i z uwagi na te okoliczności Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy w składa
dwie poprawki.
Poprawka Nr 1 – załącznik nr 31 do protokołu.
Poprawka Nr 2 – załącznik nr 32 do protokołu.
Radny Artur Gawroński chciałem podziękować Panu Przewodniczącemu w sprawie tej drugiej
poprawki, a kwestia dotyczy Placu Orląt Lwowskich, bo to nie kto inny tylko nasz św. Pamięci Kolega
Radny Wacław Baczyński o to cały czas zabiegał. My, jako Klub Radnych wielokrotnie składaliśmy
wnioski, niestety w ramach także tego budżetu, który w koalicji trzech klubów został zawarty, też ten
wniosek nie znalazł się do realizacji. Oczywiście Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość będzie
głosował za. Jeśli chodzi o tą pierwszą poprawkę to my przygotowaliśmy wcześniej poprawkę dot.
realizacji budynku Słowackiego, ale w tej sprawie w imieniu Klubu prosiłby o zabranie głosu Radnego
Artura Sokołowskiego.
Radny Artur Sokołowski Szanowna Rado, Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym pokrótce
objaśnić przyczyn złożenia tej poprawki. Jak już wspomniał Kolega Przewodniczący Świerczyński tak
się składa, że w ramach zmian budżetowych przygotowanych przez Pana Prezydenta na tą sesję
zwolniły się pewne środki inwestycyjne, m.in. związane z oszczędnościami poprzetargowymi na
budowie ul. Warszawskiej. W każdym razie pewna możliwość dyspozycji tymi środkami jest i
propozycja dyspozycji tymi środkami znalazła się w tym wariancie uchwały, który Pan Prezydent był
uprzejmy nam - Radym -zaprezentować. Wydarzenia ostatnich dni, bo jednak sytuacja dot. budynku
im. Juliusza Słowackiego była taka dość dynamiczna, to się z dnia na dzień się zmieniało, ale
jesteśmy w takim momencie, jeśli chodzi o budynek I LO: zapadła już decyzja ze strony Prezydenta,
że zostaną wykonane pewnego rodzaju prace polegające na dostosowaniu budynku do wymogów
przeciwpożarowych. Z informacji, których posiadamy, prace te zostaną rozłożone na dwa lata - rok
2015 i rok 2016. Ja podczas wczorajszej Komisji Skarbu starałem się dowiedzieć jak najwięcej na
temat zakresu tych prac, na temat harmonogramu, na temat kosztów z tym związanych i pewnie moje
pytania były jak sądzę przedwczesne, bo z informacji udzielonej mi przez Pana Wiceprezydenta
Soboraka wynika, że na tym etapie nie możemy mówić o dokładnych rzędach kwot, czy o dokładnym
harmonogramie, bo jest sytuacja związana z koniecznością przekazania pewnych dokumentów. Głos
w sprawie zabierze Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej. To jest jakby teraz światło dla niego
przez jak sądzę okres od czerwca do sierpnia. On będzie pewnego rodzaju elementem bardzo
istotnym, bo będzie ustalał zakres tych prac. Natomiast nie ma wątpliwości, co do jednej kwestii- te
prace trzeba przeprowadzić. Jest wola ze strony Pana Prezydenta przeprowadzenia tych prac i ta
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 33 z 53
wola została wyrażona podczas konferencji prasowej, która została przeprowadzona dwa dni temu.
Jest również wola Radnych ze strony Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwości i zachęcam wszystkie
Kluby, aby się do tej woli przyłączyły- udzielenia Panu Prezydentowi jak najdalej i najszerzej idącej
pomocy w realizacji tych prac. Pan Prezydent zrobił pierwszy krok, my chcemy zrobić kolejny.
Otwieramy szufladę w budżecie miasta Częstochowy z napisem „Modernizacja budynku I LO. Im.
Juliusza Słowackiego” i wstępnie proponujemy, aby w tej szufladce znalazła się kwota 500 tyś zł.
Dlaczego mówię wstępnie? Ponieważ tak jak już powiedziałem po dyskusji i po pytaniach zadanych
Panu Prezydentowi Soborakowi wynika, że na tą chwilę nie możemy się jeszcze dowiedzieć, jaka to
będzie kwota dokładnie przewidziana. Natomiast będziemy mieli kolejne sesje Rady Miasta, będzie
sesja lipcowa, potem będzie przerwa wakacyjna, więc myślę, że kiedy Pan Prezydent uściśli te liczby
będziemy mieli możliwość regulować tą kwotę przeznaczoną na to zadanie, ale chcemy już teraz na
tym etapie podkreślić swoją wolę współpracy z Panem Prezydentem, współpracy i pomocy w tym
dziele, które trzeba zrobić. Widzę, że Pan Prezydent jest uradowany- to naprawdę mnie cieszy.
Również bardzo szczegółowo zapytałem Panią Skarbnik i Pana Prezydenta o zakres tych prac. Padło
kluczowe słowo:, „że musi się pojawić w związku z koniecznością dostosowania do wymogów
przeciwpożarowych ten element dodany” i tu pewna podpowiedź dla kolegów z Klubu Mieszkańcy
Częstochowy, bo oni w swoim wniosku, troszkę mniejszym kwotowo, napisali sformułowanie nie
„modernizacja„ tylko coś związanego z remontem. Otóż mielibyśmy wtedy problem natury formalnej,
ponieważ nie można przesuwać środków z wydatków majątkowych na środki na wydatki bieżące- to
Pani Skarbnik by potwierdziła – nie ma takiej możliwości budżetowej. Natomiast jest taka możliwość
budżetowa przesuwania środków w ramach wydatków majątkowych, więc tutaj błędu formalnego- jeśli
chodzi o ustawę o finansach publicznych- Panie Prezydencie, nie popełnimy. Myślę, że tutaj moje
słowa Pani Skarbnik potwierdzi, a pewnym kluczem do tego, aby od strony formalnej poprowadzić to
wszystko jak najlepiej jest słowo „modernizacja”. Pan pewnie w części chce się do tego odnieść, bo
żeby gdzieś dać, trzeba gdzieś zabrać i jak sądzę Pana wypowiedź, która nastąpi za chwilę będzie w
dużej mierze tego dotyczyć. Otóż, program budowy i przebudowy ulic przed zmianą, zaproponowany
przez Pana Prezydenta opiewał na kwotę 23 mln złotych. Pana propozycja przewidywała zwiększenie
go o kwotę 1 818 tyś zł. My jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość nie pozbawiamy Pana
możliwości zwiększenia tej kwoty, a jedynie korygujemy ta zmianę z 1 818 na 1 318 tyś. w
odpowiednim wierszu wydatków majątkowych, tj. wiersz 23 i wprowadzamy nowe zadanie
inwestycyjne: „ modernizacja budynku I L.O. w związku z koniecznością dostosowania go do
wymogów przeciwpożarowych.
Radny Krzysztof Świerczyński odnosząc się do słów Pana Radnego Sokołowskiego, nasze zadanie
jest dość ogólnie sformułowane i mowa jest o poprawie stanu technicznego budynku. Natomiast moje
pytanie w chwili obecnej dotyczy zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie w ostatnim
akapicie czytamy: „ponadto dokonuje się zwiększenia wysokości limitu upoważnienia Prezydenta
Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 1 500 tyś. do kwoty 64 300 tyś., w tym limitu na
administrowanie mieniem Miasta Częstochowy o kwotę 1,5 mln- celem zapewnienia planu
koniecznego do zawarcia umowy na odbiór i transport odpadów na lata 2015 – 2017- i tutaj wracam
do dyskusji, która toczyła się na początku sesji. Czy mamy rozumieć, że to jest taka przygrywka, żeby
sprostać i zapłacić tą o 10 mln wyższą kwotę? Bo ja tej wypowiedzi Prezydenta Soboraka nie
rozumiem. Jeśli poprzednio do zapłaty mieliśmy 26 mln i ściągaliśmy na ten cel od mieszkańców
opłaty w określonej wysokości, a teraz będziemy mieli do zapłaty potencjalnie o 10 mln więcej i Pan
Prezydent twierdzi, że prawdopodobnie pieniędzy od mieszkańców wystarczy to ja jestem trochę
zdziwiony, gdzie jest to 10 mln brakujących z tych lat poprzednich? Pytanie jest takie: „czy ten zapis w
zmianach do WPF-u tak naprawdę jest taką przygrywka do podwyższenia opłat”? Proszę o
wyjaśnienia w tym temacie.
Jeśli mogę jeszcze na koniec, rzeczywiście przyznaję i pamiętam jeszcze, jako członek Rady
Dzielnicy współpracę z Panem Wacławem Baczyńskim i jego wkład w to, żeby ta inwestycja pod
nazwą „Przebudowa Placu Orląt Lwowskich” doszła do skutku jest ogromny.
Radna Małgorzata Iżyńska Panie Prezydencie, nawiązując jeszcze do sprawy I L.O. chciałbym, żeby
Pan jasno i wyraźnie odpowiedział na pytanie, które tak samo często się powtarzało jak inne z opinii
publicznej – „nie daj Boże w razie jakichkolwiek prowadzonych prac w czynnym budynku, jeśli nie daj
Boże wydarzy się jakiś wypadek, kto będzie odpowiedzialny za dopuszczenie szerokiego remontu lub
w części remontu i to przypuszczam też będzie się później wiązało z jakimiś finansowymi”? Ja bym
prosiła, aby Pan Prezydent jasno i wyraźnie odpowiedział na to pytanie, bo to jest jedno z pytań opinii
publicznej, które się często powtarza.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 34 z 53
Radny Konrad Głębocki nasz wniosek - Klubu Prawa i Sprawiedliwości - jest pewnym sygnałem
zwianym z tym, żeby nie było tak, a takie głosy równe się pojawiały, że każda szkoła powinna na
swoich barkach nieść realizacje nakazów p. poż. To jest za duże obciążenie. Sygnał, dlatego, że 500
tyś, a być może potrzeba tam więcej, ale Panie Prezydencie zapewne Pan zauważył- Rada Miasta
jest gotowa dołożyć tam środków. Myślę, że może gdyby trzeba by więcej na Pański wniosek, wiec
wtedy też sukces będzie wszystkich. Chce także zadeklarować, że na Komisji Rozwoju Regionalnego
i Gospodarki będę proponował, abyśmy się dalej tematem Liceum Słowackiego zajmowali, od strony
takiej, że jest to jeden z budynków miejskich, a nasza Komisja się budynkami miejskimi zajmuje- ich
wykorzystaniem, itd. Te zarzut, które się pojawiły, że my, jako pierwsi nie powinniśmy się zajmować
tymi tematami, bo to powinna robić Komisja Edukacji moim zdaniem są nietrafione i ja deklaruję, że do
tematu będziemy powracać i za każdym razem będziemy pytać o stan realizacji tych nakazów p. poż i
będziemy dbać o to, aby ta szkoła mogła normalnie funkcjonować.
Radny Łukasz Kot ja myślałem, że dyskusji o Słowackim już dzisiaj nie będzie, tym bardziej po
porannej dyskusji i po tym co ma być później, ale widzę, że się nie da. Naprawę uważam, że w tej
sprawie to dzieci zachowały się dużo dojrzalej niż my- Rada Miasta. To oni mówili, że chcą w tej
szkole zostać, zdają sobie sprawę z ryzyka, natomiast ich zachowanie, postępowanie obywatelskie
jest dużo bardziej dojrzałe niż nasze, bo w tej chwili zaczynamy wyścigi między Klubami, który Klub
złoży, jaki wniosek i który będzie lepszy, przy założeniu, które padło wielokrotnie wcześniej na każdej
Komisji, na której był poruszany temat, że jeśli będzie trzeba to każdy z nas przyjedzie i zwoła Radę
Miasta nadzwyczajną tylko po to, żeby Słowacki miał środki zabezpieczone na remont. Wiec,
prosiłbym każdego z nas, aby spojrzał w lusterko i zobaczył czy jest tylko niedojrzałym facetem,
Paniom, że możemy zaufać słowom Prezydenta, poczekać na jakoś opinie biegłych, projekt i w tym
momencie spotkajmy się specjalnie, nawet w lipcu, podejmijmy decyzje w tej sprawie, a nie na chybił
trafił, który Klub wpisze jaką kwotę, długopisem poprawi wniosek jeden albo drugi, bo naprawdę
wyglądamy trochę śmiesznie.
Radny Tomasz Tyl odnoszę wrażenie, że mamy jednego Prezydenta prawdziwego i dwóch
wiceprezydentów półprawdziwych- to jest Radny Sokołowski i Radny Głębocki. Naprawdę Panowie,
skończmy już tą dyskusję. Trzeba zrobić to trzeba zrobić. Wiem Kochani, ze stoicie już w blokach
startowych i czujecie się już posłami, ale na litość boską skończmy już tą dyskusję i przejdźmy do
merytoryki.
Radny Krzysztof Janus ja do Pana Radnego Tyla, który teraz się wypowiedział. Prawdziwego
prezydenta to mamy prezydenta elekta, nazywa się Andrzej Duda.
Zastępca Prezydenta Mirosław Soborak chciałbym się odnieść merytorycznie do tego, bo nie
zamierzam komentować różnego rodzaju gierek czy spraw, które się tutaj dzieją. Po pierwsze,
jakakolwiek obawa, że jakakolwiek jednostka budżetowa ma wziąć cokolwiek na swoje barki to się
dziwię Panu Panie Przewodniczący, bo jest Pan już któryś raz radnym miasta, był Pan
Przewodniczącym i nie wie Pan jak funkcjonuje budżet. Jednostka budżetowa nie ma innych własnych
zadań. Ona przychodzi do Pani Skarbnik, ma założony plan i mówi tyle i tyle pieniędzy na realizację
moich płatności i moich zobowiązań i Pani Skarbnik przelewa te pieniądze i tyle. Także nie ma
żadnego przeniesienia zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym na jednostkę budżetową, jaką
jest szkoła.
Drugie primo - odpowiadając Panu Radnemu Świerczyńskiemu - to trochę jest niezrozumienia
jak funkcjonuje WPF i budżet. Budżet jest planem na rok, a WPF jest planem wieloletnim. Żeby można
było podpisać umowę, która nie kończy się w danym roku budżetowym, trzeba korygować WPF, czyli
musi być, żeby można było dokonać wyboru oferty w tą czy w tamtą i podpisać w konsekwencji
umowę musi być tzw. plan. Jeśli Pani Skarbnik nie będzie miała planu zgodnego z najlepszą czy
najkorzystniejszą ofertą to żadna Komisja, czy żaden organ w tym mieście, czy to wykonawczy czy
ustawodawczy nie jest w stanie podjąć decyzji dot. podpisania tej umowy i ona nie wejdzie w życie.
Skutek będzie taki, że będziemy musieli udzielić zamówienia z wolnej ręki, a wtedy nie chciałbym być
w skórze tego, który będzie musiał podejmować decyzję dot. udzielenia zamówienia z wolnej ręki
firmie dotychczas wykonującej usługę, bo ona wtedy jest w pozycji takiej, że to ona dyktuje warunki jak
tą usługę zrobi i za ile tą usługę zrobi- i to jest tylko to. Nowelizacja WPF, tak to jest zapisane, że jest
to upoważnienie dla Pana Prezydenta do podjęcia zobowiązania wyższego niż w aktualnie
obowiązującej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowego.
Zastępca Prezydenta Ryszard Stefaniak Szanowni Państwo, chciałbym o tym jeszcze raz
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 35 z 53
powiedzieć, bo mówiłem o tym na posiedzeniu Komisji Pana Radnego Głębockiego - mamy 19
placówek oświatowych, gdzie Straż Pożarna wydała w różnym zakresie zalecenie do realizacji i
proponuje, abyśmy o wszystkich dzieciach, uczących się w naszych placówkach myśleli, bo mamy
być Radą, mamy być władzami mającymi na uwadze dobro wszystkich dzieci. Odpowiadając wprost
na pytanie Pani Radnej Iżyńskiej - nadzór, trwały zarząd nad szkołą sprawuje dyrektor i jeśli cokolwiek
się wydarzy w tej szkole to poniesie odpowiedzialność wszelką dyrektor. My - jako prezydenci, czy
Pan Prezydent być może za brak nadzoru też, ale przede wszystkim ten, który sprawuje trwały zarząd
i zarządza jednostka- tak stanowi prawo. Jeśli są jakieś wątpliwości w tym zakresie to proszę się
zwrócić do radców prawnych i Państwu odpowiedzą. Względnie mogą prawnicy tutaj nasi potwierdzić,
ze mówimy prawdę, czy wymyślamy cuda. Dziękuję.
Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk chciałem odnieść się do paru rzeczy, które zostały w tym
punkcie powiedziane.
Pierwsza sprawa to była deklaracja pomocy ze strony wszystkich właściwie klubów w Radzie
Miasta Częstochowy i to jest bardzo dobra i cenna sytuacja. Liczę, że nie będzie radnego Rady
Miasta, który byłby przeciw, aby zabezpieczyć, czy zagwarantować odpowiednie, adekwatne do
potrzeb środki finansowe na zabezpieczenie przeciwpożarowe czy to Słowackiego czy innych
placówek oświatowych, także za tę deklarację dziękuje. Do tych Państwa, którzy poskładaliście
wnioski to mam prośbę; nie przeszkadzajcie, wycofajcie się z tych wniosków, bo skutkiem np.
wniosku, żeby już teraz zabezpieczyć 0,5 mln zł na cel, którego nie jesteśmy w stanie w tym
momencie oszacować, to skutek będzie tylko taki, że zamrozimy te pieniądze na ten czas, w sytuacji
kiedy moglibyśmy realizować już jakieś zadania inwestycyjne, rozpisywać przetargi i uruchamiać te
środki, to my po prostu zamrozimy te środki i nie będzie to nikomu przysparzało chwały, bo będzie to
niegospodarność. Państwo Radni, możecie oczywiście podjąć takie decyzje i w ten sposób je
zrealizować, ale proponowałbym, abyśmy merytorycznym pracownikom pozwolili działać. Jeśli już
będziemy wiedzieć ile pieniędzy jest potrzebnych nam na ten rok i następny, to wtedy z Państwa
pomocą zagwarantujemy i w budżecie miasta na ten rok i w WPF-ie na przyszłe lata, ale będą to już
konkretne kwoty, a dzisiaj rzeczywiście te pieniądze są niewykorzystane, nie będzie można ich tknąć,
a mogłyby już w tym czasie być zrealizowane przetargi na kolejne zadani, które są pod te pieniądze
zapisane. Dziękuję jeszcze raz za deklarację i jak tylko będziemy gotowi, bo nasze służby rozpoznają
sprawę to na pewno z tej deklaracji skorzystamy. Wg mnie nie potrzebne będą nadzwyczajne sesje z
tego powodu, ale gdyby była taka potrzebna to będę o nią wnioskował. Wydaje mi się, że dzisiaj nie
ma takich potrzeb.
Radny Artur Sokołowski drugi -ostatni raz. Bardzo dziękuje Panu Prezydentowi za złożona
deklarację, natomiast mimo wszystko chciałbym Pana Prezydenta przekonać i przedstawię 3
przesłanki moim zdaniem dość istotne- każda z nich, dla których warto tą decyzję podjąć już dzisiaj
nie czekając do momentu, kiedy będziemy mieli ten harmonogram już zmontowany.
Pierwsza przesłanka: już w najbliższym czasie Urząd Miasta zgodnie z tym, co mówi uruchomi
zlecanie takich o charakterze projektowym, eksperckim i dokumentacyjnym, więc kolejne tego typu
opracowania będą wymagane w najbliższym czasie. Dziękuje bardzo Panie Prezydencie, skoro to
inwestycja to niech one już będą czekały w osobnej szufladce- to jest jeden element.
Teraz drugi element- to jest dość istotne. Drugi element, również myślę nie mniej istotny jest
ten element psychologiczny. To, co się dzieję to jest pewnego rodzaju operacja na żywym organizmie.
Żywym organizmem jest społeczność Liceum im. Juliusza Słowackiego. Dysponujemy już
statystykami dziennymi jak cała ta zawierucha dot. Słowackiego przekładała się na nabór do tej
szkoły. Okazuje się, że nie było najlepiej, natomiast okazuje się, że każda pozytywna decyzja, każdy
pozytywny sygnał zarówno ze strony Pana Prezydenta, jak i ze strony Rady Miasta znajduje swoje
odzwierciedlenie, i to już możemy powiedzieć, bo ta pozytywna decyzja, którą Pan podjął dwa dni
temu znalazła swoje pozytywne odzwierciedlenie, więc jeśli zależy nam aby szkoła generalnie nie
ucierpiała na tych wcześniejszych, nie wiem jak to nazwać, plotach czy sytuacjach, które miały
miejsce, więc po prostu tego typu decyzja podjęta przez Rade Miasta - mówię to do kolegów z
wszystkich klubów - będzie miała spore znaczenie dla przyszłości szkoły w sensie ogólnoludzkim, w
sensie jakości i ilości tego naboru. Myślę, że jest to istotny czynnik- czynnik ludzki, czynnik
społecznościowy, ale nie powinniśmy nie doceniać znaczenia tego. To, co było na konferencji
prasowej, z całym szacunkiem dla tych deklaracji to były słowa, natomiast to, co możemy zrobić
dzisiaj- to już są czyny, bo zmiana w uchwale budżetowej-jakkolwiek by na to nie patrzeć Panie
Prezydencie - to jest czyn. Szufladka Panie Prezydencie została otworzona, klamka zapadła. To
proszę przyjąć, jako drugi argument.
I wreszcie trzeci argument, bo tu odniosę się do tego co Pan mówił- zamrażaniu środków,
które moglibyśmy wydatkować na te inne działania, czyli na program budowy ulic- krótko rzecz biorąc.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 36 z 53
Chciałbym w pewnym sensie do tego argumentu się odnieść i staram się rozmawiać z Panem jak z
wytrawnej klasy politykiem, którym Pan jest oczywiście., natomiast czasami w tego typ rozmowach
trzeba zejść na poziom konkretny i pozwoli Pan, że za chwile na poziom konkretu zejdę i to na poziom
dużego konkretu. Otóż, na co te pieniądze mają być wydatkowane. Otóż mamy takie ogłoszenie,
chyba ostatnie, ze strony Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu- to jest przetarg, który został
ogłoszony 5 czerwca, z terminem składania ofert do 23 czerwca- właśnie realizowany z tych środków,
programu budowy dróg i ulic gminnych. Nazywa się to zadanie: ”budowa ul. Poświatowskiej w
Częstochowie I etap”. Zakres tego zadania obejmuje budowę ulicy Poświatowskiej o długości ok. 150
m, skrzyżowań z ulica Ludmiły Marjańskiej, 2 zjazdów, odwodnienia, 4 wpustów deszczowych, 5
latarni ulicznych, projektowanej szafy oświetleniowej, robót rozbiórkowych polegających na usunięciu
ziemi, rozbiór elementów kolidujących z przyjętymi rozwiązaniami, roczną pielęgnację gwarancyjną
założonego trawnika, jak również wyniesieniem punktów granicznych zgodnie z decyzję. Moim
zdaniem fantastyczne zadanie. Osoby mieszkające przy tej ulicy będą takim zadaniem na pewno
uszczęśliwione. Powiem tak: przejechałem się tam dziś rano i tego typu ulic, czy tego typu odcinków
czekających na realizacje w Częstochowie, wg moich ocen jest może 500, może więcej.
Beneficjentów tego zadania, które za chwilę z tego programu ogłosimy i rozstrzygniemy, w postaci
pustych działek zabudowanych jest de facto dwóch. Jest taka zasada w protokole dyplomatycznym
stosowanym w polityce, że zawsze ta najważniejsza osoba, przy nieparzystej liczbie osób siedzi po
środku- bardzo żałuję, że tej osoby nie ma, bo chętnie spojrzałbym w oczy – właścicielowi działki,
któremu za chwile wybudujemy 150 m pięknej drogi z miejskich pieniędzy. Panie Prezydencie,
stawiam w tym momencie pytanie: co jest bardziej, że tak powiem, racjonalne z punktu widzenia
interesu gminy i z punktu widzenia Rady Miasta, która te decyzje podejmuje. Czy wybudowanie
odcinak drogi 150 m drogi z wszelkiego rodzaju luksusami, z których skorzysta głównie Pan Jarosław
Marszałek, jako właściciel działki o numerze 15/35 obręb 30 wraz z pielęgnacją trawnika przez rok,
lampami, szafami, wyniesieniem punktów granicznych itd., czy podjęcie decyzji o przeniesieniu tych
właśnie pieniędzy, z których skorzysta Pan Marszałek na Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza
Słowackiego w Częstochowie? I Pan, jako wytrawny polityk i koledzy Radni z Klubu PO i SLD proszę,
aby sobie na to pytanie w tej chwili odpowiedzieli. Jeśli ktoś wątpi w to, co mówię, to oczywiście
dysponuję wszelkiego rodzaju dokumentacją fotograficzną, itd. - zapraszam do skorzystania. Dziękuję.
Radny Jerzy Nowakowski szanowni Państwo, zapominamy jeszcze o jednym aspekcie, który jest, a
mianowicie jest decyzja administracyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Jest
aspekt też, gdzie pisze w nagłówku- „zagrażający życiu ludzi, mówiący o warunkach technicznych”.
Na co mamy czekać? Jest kilkanaście punktów, które należy wykonać, które to wg Komendanta Straży
Pożarnej zagrażają życiu. Na co czekać, zamiatać problem pod dywan? Skoro powiedziało się A,
trzeba powiedzieć B. Przeznaczmy środki i te rzeczy, które możemy już wykonać wykonujmy w tym
roku i nie czekajmy na termin, który nam Pan Komendant wyznaczył na przyszły rok. Dziękuje.
Radny Ryszard Szczuka wydaje mi się, że ta dyskusja odbiega trochę od tego, o czym powinniśmy
mówić. Słyszeliśmy deklarację Pana Prezydenta, że w momencie, jeżeli będziemy przystępować do
realizacji tych wszystkich zadań nałożonych przez Straż Pożarną te środki finansowe będą. Tutaj
rozdzieramy szaty ustami kolegów z Klubu PIS, że jak dzisiaj nie uchwalimy tej kwoty to te remonty
przepadną i nie będą wykonywane. Jakieś może niezrozumienie faktów. Ja zrozumiałem
jednoznacznie- będzie opracowana dokumentacja, przystępujemy do robót, są pieniądze. Panowie
chcecie nam tutaj wszystkim wmówić, że jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta to nie będzie pieniędzy
na to, że będą realizowane zalecenia Straży Pożarnej. Proszę wybaczyć za słowa, ale jest to
pomieszanie z poplątaniem. A poza tym, nie wiem czy to jest takie eleganckie wyciąganie, że
wiceprezydent ma tam działkę, nie wiem czy on będzie z niej korzystał czy nie, bo wg mojej wiedzy to
ma dom na osiedlu Północy, że albo Pan wiceprezydent będzie korzystał z tych pieniędzy albo
młodzież ze Słowackiego będzie się mogła uczyć- przepraszam, ale z tej wypowiedzi to tak by wprost
wynikało. Proszę trochę pohamować tego typu komentarze, bo jest to nawet takie niezbyt eleganckie.
Radny Łukasz Kot za nim się odniosę, mam dodatkowe pytanie do Radnego Nowakowskiego.
Mówisz o tej decyzji 37, 38 – ta, która zakłada m.in. czyszczenie piwnicy i czyszczenie poddasza?
Byłeś wczoraj w szkole, bo widziałem zdjęcia i miałeś okazję zobaczyć, że to jest zrobione właściwie,
więc chodzisz do tej szkoły tylko po zdjęcie, czy chcesz coś tam załatwić? - ja nie wiem.
Radny Jerzy Nowakowski pierwszy punkt: „dobudować i zamknąć drzwi oraz wyposażyć w
urządzenia zapobiegające zadymianiu […] „- jest to zrobione? Łukaszku proszę Cię troszkę
merytoryki, a nie bicia piany.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 37 z 53
Radny Łukasz Kot żebyś przypadkiem sobie palcem oka nie wybił. Teraz merytorycznie. Radny
Sokołowski mówi tutaj o operacji na żywym organizmie, ale w tym samym momencie drogi Arturze
insynuujesz, że gdy tych pieniądz nie będzie nie będzie remontu. Moim zdaniem grasz na emocjach
dzieci, a to jest niestety najgorsze, co można zrobić.
Radny Artur Sokołowski nic takiego nie powiedziałem.
Radny Łukasz Kot powiedziałeś, że jeśli tego dzisiaj nie będzie to będzie problem z remontem. Taka
była twoja insynuacja, taki był sens Twojego zdania.
Radny Artur Sokołowski nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że jeśli damy te
pieniądze dzisiaj to z psychologicznego punktu widzenia na pewno pomoże to w lepszym naborze do
szkoły.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski myślę, że takie było przesłanie wypowiedzi Radnego
Sokołowskiego.
Radny Łukasz Kot w takim razie przepraszam.
Radny Krzysztof Świerczyński w poprzedniej swojej wypowiedzi zapomniałem zapytać o jeszcze
jedną kwestię, która co prawda stanowi dużo mniejszą kwotę, jeśli chodzi o zmiany, natomiast
chciałbym jakieś bliższe informacje, ponieważ wprowadza się zadawanie pod nazwą: ”zakup i montaż
przystankowego słupa ogłoszeniowego” z kwotą 20 tyś zł z uzasadnieniem, że jest potrzeba zakupu i
montażu podświetlanego słupa ogłoszeniowego na przystanku tramwajowym przy Wolności i w
związku z tym chciałbym zapytać, o który przystanek na wolności chodzi i ten słup jest dosyć drogi. Ja
jestem zwolennikiem dostępu mieszkańców do informacji. Natomiast pytanie czy to chodzi o system
słupów miejskich i czy ten słup po jego wybudowaniu trafi pod zarząd, pod jego administrację instytucji
czy organizacji, która w chwili obecnej zarządza i czerpie korzyści z administrowania słupami
ogłoszeniowymi w mieście?
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemysław Wrona szanowni Państwo, podczas tej sesji i
wcześniejszej nie zabierałem głosu odnośnie liceum Słowackiego, bo wierzyłem raczej w nasze dobre
intencje i liczyłem, że Pan Prezydent i my zrobimy to, o co najbardziej zależało i uczniom i gronu
pedagogicznemu i lokalnej społeczności, czyli utrzymanie Liceum Słowackiego na ulicy Kościuszki.
Dziś powiem szczerze mamy niekończącą się jakąś historię, która odbieram i mówię to z pełnym
przekonaniem, bo myślę, że mam prawo to powiedzieć- jestem już drugą kadencję w Komisji
Edukacji, są Państwo nauczyciele, jest też część grona uczniów- odbieram to jako dziwną grę, bo
większość z Państwa Radnych jest radnymi doświadczonymi i to nie pierwszy przypadek składania
poprawek, bo zaczynam rozumieć intencje. Nie potrzeba nam, i dobrze Państwo wiecie,
zabezpieczenia tych środków, przy całym szacunku, to co mówi Artur, że może to będzie miało wpływ
na nabór, czy na pozytywny wizerunek tej szkoły – to byłby być może jeden z argumentów- ale dobrze
Państwo wiecie, że ten argument nie będzie przemawiający za naborem, a to my robimy tutaj wokół
tego tematu tak jak powiedziałem dziwną grę, bo jeżeli nie przegłosujemy tego wniosku grono
pedagogicznie wraz z uczniami odbierze to jednoznacznie i podejrzewam, że pewnie taki miał by
przekaz pójść na zewnątrz- tak jak było powiedziane. Koalicja czy Radni ,zależy jak zostanie to
przegłosowane, nie chce przekazać pieniędzy dla modernizacji Liceum Słowackiego, co będzie
oczywiście nieprawdą, bo dobrze Państwo wiecie, że te pieniądze muszą być zabezpieczone i te
pieniądze trafią do Liceum Słowackiego i nie potrzeba w tym momencie ekstra zabezpieczać tych
środków. Ja nie odzywałem się przez całą dyskusję i nie chciałem z tej kwestii robić jakiejś burzy, bo
problemów edukacyjnych jest, jeśli chodzi o remonty nie tylko w kwestii liceum, bo problem ma też
Liceum Samorządowe, problem jest w Liceum Dąbrowskiego. Mieliśmy Komisję Edukacji i to nie jest
pierwsza kadencja, kiedy te Licea borykają się z naborem.
Dwa- to, że większość szkół, bo nawet nie licea- Państwo dobrze znacie i wiecie, Ci, którzy
się interesują- że mają takie same problemy prawie jak te licea. Myślę, że z naszej strony jest to
troszeczkę nieuczciwe, że od dłuższego czasu, żeby nie został źle zrozumiany, rozmawiamy odnośnie
szkoły Liceum Słowackiego, a gdybyśmy mieli tak uczciwie się przyjrzeć większości placówek czy pod
względem sanitarnym być może budowlanym, być może bardzo dużo usterek też byśmy znaleźli,
które różnymi decyzjami byłyby do pilnej naprawy, a tej dyskusji nie ma. Liceum Słowackiego miało
zostać w tym miejscu i o to prosiliśmy Pana Prezydenta i będziemy tego pilnować, żeby ten remont
został zrobiony, bo musi być zrobiony, czy cała modernizacja – to, co będzie przewidziane. W dniu
dzisiejszym wg mnie ten wniosek ma służyć tylko jakiemuś dziwnemu zamieszaniu, które miałoby
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 38 z 53
wywrzeć wrażenie, że nie chcemy wykonać tego remontu- takie jest moje zdanie i bardzo mi przykro z
tego remontu.
Radna Małgorzata Iżyńska akurat tak się złożyło, że Kolega Przemek w części wyczerpał moją
wypowiedź, natomiast chciałam wrócić tylko do tego, co powiedział Artur Sokołowski. Podawanie
przede wszystkim danych, które są w naszym oświadczeniu majątkowym w części utajonej publicznie
rodzi pewne konsekwencje. Nie będę tutaj umierała za Pana Jarosława Marszałka, natomiast podając
pod publiczkę takie przykłady to możemy powiedzieć, że ul. Mirowska została niepotrzebnie
wyremontowana, bo ja mieszkam za rogiem, albo Pani Krystyna Stefańska będzie teraz przechodziła
przez most na Mirowskiej, który jest remontowany, a na Poświatowskiej jest 60 domów. Zastanówmy
się proszę Państwa, po co to jest robione? – pod publiczkę, po raz kolejny.
Radny Piotr Strach jedno słowo na temat WPFu i Słowackiego. Słowacki to jest szkoła, która
naprawdę potrzebuje pieniędzy na dostosowanie i tutaj bez dwóch zdań i zasługuje na te pieniądze- to
jest akt dobrej woli w stosunku do tej szkoły. Jedyne, co mamy w tym momencie to mamy słowo
Prezydenta. Każdy może ocenić ile warte jest to słowo, ale ja wole mieć konkrety w ręku. Dlatego ja
jestem Radnym, aby głosować nad uchwałami, a nie na to, aby wierzyć jednemu czy drugiemu
lokalnemu politykowi. To są nasze wspólne miejskie pieniądze i jako radni my możemy decydować czy
chcemy je wydać na przedszkola, szkoły, drogi czy remont konkretnego budynku i to jest nasza
decyzja, a nie Pana Prezydenta. On proponuje, ale to my decydujemy. Dziwię się Radnym, którzy
sami sobie, już nie mówiąc, że innym Radnym, ale sobie odbierają możliwość decydowania jak chcą
wydać nasze wspólne pieniądze. My mamy mandat społeczny i to my decydujemy. Nasi mieszkańcy
nam dali prawo do decydowania o tych pieniądzach. Więc jeśli my zdecydujemy, że chcemy wydać to
wydamy, a jeśli nie to nie, więc nie stawiajmy teraz takiej sytuacji, że to co dostaniemy od Pana
Prezydenta napisane na kartce i to jest wyrocznia. Prezydent też jest osobom omylną i potrafi się
mylić. Ja uważam, że w tym momencie się akurat myli i należy przeznaczyć te pieniądze.
Rzeczywiście – tu dobrze powiedział Radny Artur Sokołowski- nie wiadomo, jaka to będzie kwota. Na
Komisja Skarbu była mowa, że to może być nawet milion złotych i może taka kwota być, ale zacznijmy
w tym momencie już te remonty na większą skalę i nie zostawiajmy sobie na ostatnią chwilę, bo na
ostatnią chwilę znowu okaże się, ze Pan Prezydent stwierdził, że się znowu nie da. Bądźmy pewni
tego, że są już pieniądze i można rozpocząć remont.
Drugi temat – dramat tego, co poruszył kolega Świerczyński. Najpierw nas Prezydent Soborak
postraszył, że jak nie podpiszemy tej umowy to nie wiadomo co się stanie- będzie napór może- tego
nie powiedział oczywiście, ale nas postraszył jeśli chodzi o to przedłużenie umowy z firmą, a nie
wspomniał o tym, że odpowiedzialność za te kwoty, które w przetargu zostały zaproponowane to
ponosi Prezydent. Myśmy, jako Klub Radnych przedstawiali, nawet do mediów informację o tym, co
należy zrobić, żeby rzeczywiście uniknąć takich sytuacji, że mamy najniższa ofertę, wyższą o 10 mln
niż w poprzednim przetargu najwyższa, a to w tym momencie nie jest pewne czy ją podpiszemy. Ja
bym powiedział tak- w tym momencie Prezydent mówi, że być może, prawdopodobnie na 99%,
chociaż na ostatniej Komisji Skarbu był pewien, ze nie będzie podwyżek, teraz jest na 99%
przekonany. Ja uważam, że z całej tej sytuacji wynika, że tak naprawdę jeśli my przegłosujemy te
WPF, to za chwilę, może po wyborach, bo wszystkie partie się wyszykują do wyborów, te podwyżki
będą i to jest otwarcie furtki do tego, aby za chwile powiedzieć mieszkańcom, nie wiem- w styczniu-,
że jednak się nie wyrabiamy w tej kwocie tych stawek, wiec musimy podwyższyć i będzie taka
sytuacja: za pół roku będzie już podpisana umowa to nie będziemy mieli wyjścia, bo umowa będzie w
toku obowiązywania i nagle okaże się, że my będziemy musieli podwyższyć te stawki, bo nie możemy
przesunąć z innych źródeł, więc zwróćcie Państwo uwagę, nad czym będziemy teraz głosować. Ja nie
mówię, że jest to pewność, ale z mojej strony jest pewność i bardzo duże zagrożenie, że jeśli
przegłosujemy ten WPF, Prezydent podpiszę ta umowę i za chwilę po prostu staniemy przed taką
sytuacją, ze będziemy musieli podwyższyć stawki. Chcieliśmy rozmawiać w tym punkcie, oczywiście
Państwo do tego nie dopuścili, więc rozwijać temat można, ale nie chcieliście rozmawiając w tym
punkcie, zablokowaliście ten punkt w porządku obrad. Tego typu wrzutki, trzeba było przegłosować,
żeby ten punkt był, a teraz się wrzuca krótkie informacje. Oczywiście skończy się na głosowaniu.
Myśmy mówili na samym początku- są zagrożenia, kwestia sektorów, kwestia wyłączenia z systemu
nieruchomości. Moglibyśmy szczegółowo rozmawiać na ten temat. Ja tylko ostrzegam, jak tylko
zagłosujemy za tym WPF-em jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli
podwyższyć te stawki, więc dlatego przestrzegam Radnych.
Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk Szanowni Państwo, proponowałbym nie kontynuować tej
linii dyskusji, proponowałbym nie straszyć opinii publicznej częstochowian, jak również przedstawicieli
Liceum Słowackiego butowaniami nieprawdziwych obrazów aktualnej sytuacji, bo to straszenie i
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 39 z 53
budowanie nieprawdziwych obrazów sytuacji już miało miejsce wcześniej, kiedy była sprawa dot.
rzekomej potrzeby obrony Słowackiego. Ona się okazała rzekoma, tylko, ze wtedy nie mogliśmy tego
powiedzieć z całą stanowczością i przekonaniem, bo nie mieliśmy na to dokumentów, dziś takie
dokumenty mamy i już możemy to mówić. I znów robi się dokładnie to samo, tylko teraz w ramach tej
manipulacji jest ustawa śmieciowa i ewentualne stawki podatku śmieciowego i inne sprawy. Szanowni
Państwo ja rozumiem, że jesteśmy przed wyborami parlamentarnymi, rozumem, że siedzą na sali
potencjalni kandydaci, którzy chcą sobie robić kampanię w wyborach parlamentarnych. Rozumiem, że
wilk poczuł krew i działa. Po co straszymy częstochowian? po co budujemy nieprawdziwe obrazy
sytuacji w mieście? po co to wszystko? W sprawach śmieciowych powiem tyle: jeśli przegłosujecie te
poprawki, które dotyczą WPFu to nie będziemy musieli podejmować uchwał o regulacjach podatku
śmieciowego, bo tych pieniędzy nam wystarczy. Czy to jest zapewnienie, które wystarczy? Czy
jeszcze będziecie dalej budować psychozę wśród częstochowian jak to wzrosną opłaty do …? Czy
takie stwierdzenie Wam wystarczy? Chyba bardziej konkretnego już nie można była zawrzeć.
Druga sprawa dot. Liceum Słowackiego. Mamy kilkanaście szkół, które muszą zrealizować
zalecenia pożarnicze. Te kilkanaście szkół w ciszy i spokoju negocjują ze strażakami, realizują
zalecenia pożarnicze i łatwiej, uwierzcie, łatwiej dyskutuje się z pożarnikami wtedy, kiedy Dyrektor
przychodzi i mówi: „to ja zrobię to, a to proszę mi przedłużyć”. A to może się uda zrealizować w inny
sposób” i wtedy okazuje się, że wszystko się udaje i na ten cel są pieniądze w dzisiaj zaplanowanym
budżecie. Są pieniądze zarówno w tematach inwestycyjnych i remontowych Wydziału Edukacji i
szkoły dostają na niezbędne potrzeby te środki i są pieniądze w dokumentacji przyszłościowej, gdzie
też jak jest potrzeba opracowania dokumentacji są już zagwarantowane pieniądze. Proszę, żeby nie
była to kolejna sprawa polityczna jak niektórzy próbują wskazywać. Nie róbcie sobie na tym kampanii
wyborczej. To jest zdrowie, życie, bezpieczeństwo ludzi. Nie grajcie emocjami. A potem przyjdziecie
jeszcze może z pretensjami, że może nabór nie wychodzi tak jak trzeba. A kto straszył tych ludzi
wcześniej? Kto opowiadał głupoty? Nie można inaczej określić tego, co było opowiadane w temacie
np. Słowackiego. Szanowni Państwo bądźcie odpowiedzialni. Jeśli mówimy o odpowiedzialnym
zachowaniu to ja tylko powiem jedno: pieniądze na to co jest potrzebne obecnie, w ramach zaleceń
pożarniczych, czy to w Słowackim, czy w innych kilkunastu szkołach są zagwarantowane. Jak będzie
taka potrzeba, żeby tych pieniędzy było więcej w związku z zakresem albo terminami to napewno się
o tym dowiecie. Mamy dwie rezerwy w budżecie miasta- rezerwę kryzysowa i rezerwę ogólną- która
może zostać też uruchomiona na wszelkie nadzwyczajne sytuacje, które mogą się wydarzyć i nie
troszczcie się fałszywie o Słowackiego czy o inne sytuacje. Możecie, jako Radni podjąć decyzję o tym,
żeby przeznaczyć jakieś środki w budżecie, włożyć je do szufladki i czekać czy będą czy nie będą
potrzebne- możecie, ale w moim przekonaniu będzie to niegospodarność, ale oczywiście możecie
podjąć taką decyzję i za chwile będziecie wiedzieć czy tak czy nie. Natomiast głosowanie nad tą
decyzją, nad tym Waszym wnioskiem, który został poprawiony, bo najpierw opiewał chyba na 50 tyś.,
ale ktoś się chyba obciął, że to za mało medialne jest i poprawił na tym wniosku na 500 tyś., może na
5 mln. Ja już chcemy być fajni to, czemu nie na 5 mln? Szanowni Państwo to jest nieodpowiedzialne i
oczywiście szanowni Państwo Radni możecie to zrobić. Ja mam propozycję do wszystkich Państwa
Radnych, chwila koncentracji – mam prośbę i propozycję, proszę, aby podnieśli ręce, bez włączania
maszynki do głosowania wszyscy Radni, którzy są za przeznaczeniem niezbędnych środków na
Słowackiego i inne szkoły w celu zabezpieczenia im bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Proszę
bardzo o podniesienie rąk. Szkoda, że tylko Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej podnieśli ręce.
Żebyśmy mieli jasność- a przepraszam, Platforma Obywatelska również podniosła ręce- żebyśmy
mieli jasność to głosowanie nad tymi wnioskami o których mowa nie będzie wyrazami troski o
przyszłość Słowackiego, będzie tylko wyrazem pokazania się, tylko pamiętajcie, że przeznaczamy
setki tysięcy złotych do szufladki, z której być może nigdy ich nie wydamy w tym roku i zamrażamy
pieniądze, które mogłyby posłużyć na realizację inwestycji potrzebnych do realizacji w mieście
Częstochowa. Jeszcze w międzyczasie szybciutko sprawdziłem jedną sensację, gdzie tutaj nasz
jeden dociekliwy Radny odkrył sensację. Powiem w ten sposób – czy ten Radny wie, w którym roku
miasto wykupiło od prywatnych właścicieli działki pod budowę tej drogi, o której mowa? i kto był wtedy
Prezydentem Miasta, kto był wtedy Naczelnikiem Wydziału Mienia, kto był wtedy Dyrektorem
Miejskiego Zarządu Dróg? Ja wiem. Nie grajmy emocjami, bo to czasami do niczego nas nie prowadzi
i dla bardzo dociekliwych to był rok 2007, resztę sobie dośpiewacie.
Radny Konrad Głębocki nie słyszałem, żeby którykolwiek z Radnych Miasta Częstochowy mówił o
konieczności przeniesienia Słowackiego do innego budynku. To nie my jesteśmy źródłem strachu,
który miał miejsce. Natomiast chcę powiedzieć proszę Państwa, że nie da się uzasadniać czegoś,
czego się po prostu nie da uzasadnić. Wystarczyłoby po prostu zapytać środowisko I LO im. Juliusza
Słowackiego czy lepiej, żeby te środki były już zarezerwowane w budżecie miasta czy też lepiej, żeby
one nie były zarezerwowane. Moglibyśmy też zapytać mieszkańców ulic, gdzie budowa dróg była
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 40 z 53
wpisana na 2014, a w końcu nie została wykonana, czy oni mają zaufanie czy woleliby, żeby to było
nadal wpisane, czy już zrezygnowali całkiem?
Jeszcze jedna kwestia. Ja nie mówiłem nigdy, nie pamiętam takiej wypowiedzi, że tylko w
Liceum Słowackiego należy zrealizować nakazy p. poż. Ja uważam, że jeśli one się pojawiają należy
je wszędzie realizować, dlatego, że ze zdrowiem i życiem uczniów, nauczycieli i rodziców igrać nie
wolno.
Radny Artur Sokołowski zacząłem odbierać następującą sytuacje w pewien sposób, okazuje się, że
na początku fajnie jest rozpalić pożar, podlać go jeszcze benzyną, dobrze przedmuchać, a po jakimś
czasie dobrze ubrać się w hełm nomen omen strażaka i zacząć ten pożar gasić i jeszcze pokazywać
na wszystkich dookoła, ze to oni ten pożar rozpalili. Za chwile jak rozumiem to będzie tego typu
obowiązywała za strony koalicji rządzącej dyrektywa dla radnych, że mają mówić, ze to PIS chce
wyprowadzić Słowackiego i że to PIS tego Słowackiego od początku skazuje na przeprowadzę na
Andresa. To już nawet nie jest humorystyczne, to jest jakieś kuriozum, bo my dobrze wiemy kto ze
współpracowników Pana Prezydenta z czyich ust tego typu słowa padały. Jeśli są jakieś granice
manipulacji to one w tej sprawie zostały już dawno przekroczony. My proponujemy konkret i prosimy
kolegów z wszystkich klubów, niezależnie od ich przynależności politycznej – zróbmy ten konkret
wspólnie i nie będzie wtedy dyskusji nad tym, że złożył taki klub czy taki klub, po prostu zabezpieczmy
tą kwotę temu Słowackiemu teraz. Ponieważ tutaj mój kolega Głębocki zwrócił uwagę na bardzo
ważną rzecz, a mianowicie zadał takie pytanie czy z punktu widzenia społeczności Słowackiego lepiej
byłoby, żeby te pieniądze zostały zabezpieczone teraz czy za 3 miesiące. Otóż ja pozwoliłem sobie
zadać to pytanie i to we stosunku- myślę- do osób dość istotnych, bo te pytania padły już w stosunku
do dyrekcji, jak i do reprezentacji społeczeństwa Słowackiego i z obu stron padła deklaracji -tak, z
punktu widzenia m.in. tego psychologicznego, o którym już mówiłem, czyli z punktu widzenia naboru
to jest bardzo istotne, żeby Rada Miasta taki ruch zrobiła, natomiast my naprawdę nie wyrządzimy
żadnej szkody budżetowej z tego tytułu, jeśli zarezerwujemy kwotę już teraz. Odnosząc się trochę tak
ad vocem do tych wypowiedzi mniej merytorycznych, które tu padały proszę zwrócić uwagę na
jeszcze jedną rzecz. Ja nie chciałem, żeby ta dyskusja nabrała takiego kierunku i nie chciałem używać
wszystkich możliwych argumentów, natomiast to stanowisko Pana Prezydenta skierowało dyskusję na
te tory, negatywne stanowisko Pana Prezydenta. Z mojej strony była to pewnego rodzaju retoryka,
która miała pokazać na co pieniądze można wydawać, a na co, że tak powiem, które priorytety są
ważniejsze, a które nie. Chce przy okazji z tego miejsca powiedzieć, tak jakby odpowiadając Panu
Prezydentowi, że się do żadnego Sejmu, ani Senatu nie wybieram. Moim żywiołem jest jak Państwo
widzicie samorząd. Wszelkiego rodzaju insynuacje- „bo tutaj niektórzy robią sobie kampanię
parlamentarną”- to Kochani szanujmy się. Jeszcze raz powtarzam- nigdzie się nie wybieram. Zabawy
w wyliczanki, ze w 2007 roku był wykup działek pod drogę – no też nie wygłupiajmy się, bo ja też
wiem z kolej, w którym roku wiceprezydent kupił tą działkę, więc. Tutaj stanowczo zaprzeczam
jakobym ja czy ktokolwiek Panu Prezydentowi Marszałkowi chciał zrobić prezent. Wiceprezydent
Marszałek kupił tą działkę jak już był wiceprezydentem. Poza tym tu Pani Radna Iżyńska mówią, że
na ulicy Poświatowskiej jest 60 domów, pewnie nawet więcej. Koleżanko Małgosiu jak chcesz to
przyjdę Ci pokaże na mapie te 150 m i te dwie działki, których dotyczy ten przetarg. Na własne oczy
zobaczysz. To nie jest inwestycja, która cokolwiek przyniesie mieszkańcom ulicy Poświatowskiej. To
mieszkańcy ulicy Poświatowskiej powiadomili mnie o tym, co się dzieje. Ich to ani ziębi, ani grzeje,
ponieważ oni maja swoje potrzeby drogowe akurat zabezpieczone, natomiast powiem tylko w ten
sposób, mamy pewnego rodzaju ranking priorytetów w mieście. Jeżeli chcemy zdecydować w ten
sposób to proszę bardzo, ale myślę, że jednak Słowacki z punktu widzenia zaufania społecznego, u
którego pewnego rodzaju kryzys w stosunku do osoby Prezydenta wystąpił, byłaby na pewno lepszym
rozwiązaniem. Jeśli chodzi jeszcze, bo tutaj też padła taka supozycja, że zostały naruszone jakieś tam
informacje- wydaje mi się, że nic z tego, co zostało utajnione w oświadczeniu majątkowym nie zostało
powiedziane. Ja generalnie nie wskazałem. Konsekwencje prawne jestem gotów wziąć na siebie, jeśli
Radni są innego zdania to proszę, natomiast nie jest to pierwszy przypadek. Z tego, co pamiętam to w
poprzedniej kadencji, kiedy zbudowany 50 czy 150 m odcinek drogi dla osoby prominentnej w Radzie
Miasta Częstochowy- coś na ten temat Radny Zając mówił w poprzedniej kadencji, ale słabo
pamiętam. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o to co tam jest na tej działce no to ja myślę, ze jeśli
mowa o kandydowaniu do Sejmu czy Senatu to to był partking dla lawet wyborczych. Jeśli chcemy ten
parking dla lawet zbudować szybciej to proszę bardzo.
Radny Zbigniew Niesmaczny złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod glosowanie wniosek złożony przez
Radnego Zbigniewa Niesmacznego o zamknięcie dyskusji w bieżącym punkcie.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 41 z 53
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 12 głosach przeciwnych i 2
głosach wstrzymujących się przyjęła ww. wniosek.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku
BR.11.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 16 głosach za, 4 głosach przeciwnych i 7
głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Częstochowy na lata 2015-2031.
Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Łukasz Wabnic przeczytał poprawkę
Klubu PIS do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015.
(BR.12.XII.15)
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 14 głosach przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się nie przyjęła poprawki.
Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Łukasz Wabnic przeczytał poprawkę Nr 1
Klubu Radnych Mieszkańcy Częstochowy.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 14 głosach przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się nie przyjęła poprawki.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Łukasz Wabnic przeczytał poprawkę Nr 2 Klubu
Radnych Mieszkańcy Częstochowy..
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 14 głosach przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się nie przyjęła poprawki.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie projekt uchwały
na druku BR.12.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 15 głosach za, 13 głosach przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy
na rok 2015.
Ad. Pkt.15
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz
wniosku o podział zysku za 2014 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.7.XII.15) – załącznik nr 33 do
protokołu.
Opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – załącznik nr 34 do protokołu.
Opinia Komisji Skarbu- - załącznik nr 28 do protokołu.
Radny Krzysztof Janus Panie Przewodniczący, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Pogotowia
Ratunkowego, którą Pan rozpoczął i głównym punktem, który wcześniej nie był uzgodniony i przesłany
członkom Rady to była nagroda dla Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, natomiast ja nie wiem, jestem
przeciwny tej nagrodzie, ponieważ ludzie, którzy pracują w Pogotowiu Ratunkowym- są to kierowcy,
ratownicy, pracownicy administracji, lekarze w stosunku do innych miast zarabiają najmniej- tak
twierdzą przedstawiciele załogi. Przedstawiciele Pogotowia chcieli mi wręczyć od razu te dane
porównujące z Bielskiem, Katowicami, Sosnowcem. Poznaniem, średnią krajową itd. Poprosiłem, aby
główna księgowa – czyli administracja, razem z Panem Dyrektorem przygotowali wspólnie te dane na
następne posiedzenie Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego. Podobno w Częstochowie jest
najgorzej. Pan Dyrektor liczy, zresztą Pan Przewodniczący też o tym wie, że Szpital Miejski zapłaci
Pogotowiu dosyć dużą kasę, a Szpital Miejski jest zadłużony w sumie na ponad 100 mln zł. Te
sprawozdania, słupki pewnie się zgadzają, ale polityka, która jest prowadzona w Pogotowiu moim
zdaniem i zdaniem przedstawicieli załogi jest zła. Najpierw powinniśmy wiedzieć jak to wygląda na tle
innych miast, żeby nagradzać Dyrektora- to po pierwsze, a po drugie- najpierw podwyżkę to trzeba
dać ludziom, a kapitanowi na samym końcu – tak jak kapitan schodzi ze statku, który tonie. Tu mi się
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 42 z 53
też przypominają słowa piosenki „A gdy Titanic tonął to też orkiestra grała […]”. Nagroda dla Dyrektora
na samym końcu. Najpierw chciałbym poznać jak wyglądają dane rzeczywiste, ile ludzie zarabiają? Bo
jak jest kredyt na 0,5 mln zł na rachunku to ten kredyt trzeba spłacić i odsetki też trzeba zapłacić, a to
musza wypracować ludzie. Ja będę głosował przeciwko przyjęciu tego sprawozdania.
Radna Monika Pohorecka pozytywna opinia została wydana przez Komisję, choć ja osobiście
wstrzymała się od głosu. Nie chciałam być tak radykalna, ani jednoznaczna z uwagi, że do dziś
chciałam doprecyzować pewne informacje, które wczoraj na spotkaniu otrzymałam od Pana
Dyrektora, a wczoraj po Komisji, chciałam je jeszcze sprawdzi, uzupełnić. Niestety musze się tutaj
zgodzić z tym co powiedział mój przedmówca. Również otrzymałam informację, ze słabo wypadamy
na tle innych instytucji o tym zakresie obowiązków, na tle województwa śląskiego. Niestety pracownicy
są bardzo słabo opłacani, skarżą się na wysokości wynagrodzeń- to jedna kwestia i zgadzam się z
Panem Krzysztofem Janusem, ze w pierwszej kolejności powinniśmy się skupić na tym, żeby te kwoty
zwiększyć.
Druga kwestia, jaką podniosłam wczoraj na Komisji i szczerze powiem- bardzo jestem
rozczarowana tym, co usłyszałam. Dotarły do mnie informacje- jestem nową Radną- nie znam historii,
dlatego liczyłam, ze obecność Pana Dyrektora i informacje od niego uzyskane w jasny i precyzyjny
sposób pomogą wyjaśnić kwestię archiwum tej instytucji, chyba nawet od 30 jest bardzo mocno
zaniedbana. Przechowujemy archiwa innych instytucji. Na pytanie czy możemy się domagać od
innych instytucji, których to właśnie archiwa przetrzymujemy, padła odpowiedź, że moglibyśmy od
Miejskiego Szpitala, ale jest sytuacja- no wiemy wszyscy jaka jest szpitala, z tego co zrozumiała, Pan
Dyrektor jest tutaj obecny, jeśli dobrze zrozumiała, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić, ale, że z
racji tych zobowiązań finansowych szpitala tego robić nie będziemy. Więc pytam czy to jest jedyna
alternatywa?
Szanowni Państwo, wiemy o tym, ze sytuacja jest mocno zamierzchła, nieuregulowana, zła, a
tkwimy w tym i nie podejmujemy żadnych działań. Pan Dyrektor jakoś tak nieporęcznie próbował z
Panią Naczelnik wybrnąć- widziałam, że to pytanie wzbudziło ogromną konsternację- ja zadaję dzisiaj
po raz kolejny, może Pan Dyrektor będzie chciał po raz kolejny publicznie, na forum się do tego
odnieść, ale prosiłabym o to, żeby zająć się tą kwestią. Ja będę do tego wracać, będę to monitorować
i co jakiś czas do tego tematu, chociażby w ramach interpelacji wracać i dopytywać. Ja dzisiaj będę
głosowała przeciw. Dziękuję.
Radny Ryszard Szczuka wracając do zarobków Pogotowia, chciałbym zadać takie pytanie: Czy te
zarobki pracowników Pogotowia to wynikają z chytrości Pana Dyrektora czy z mizerii w jakiej znajduje
się Pogotowie i zawartych porozumień i kontraktów? Bo to są dwie różne rzeczy. Jeśli mówimy i
troszczymy się o zarobki pracowników Pogotowia to zatroszczmy się również o pracowników Szpitala
Miejskiego, gdzie zarobki są bardzo niskie. To wcale nie wynika w Szpitalu Miejskim z chytrości
dyrekcji, bo robi co może, ale po prostu z istniejącej sytuacji gospodarczej w jakiej znajduje się Szpital
i podejrzewam Pogotowie. A co do archiwum to służę pomieszczeniami na archiwum pięknymi, prawie
800 m, które do tej pory zajmował Urząd Skarbowy – stoi puste i mogę wynająć miastu.
Radna Monika Pohorecka bardzo się cieszę i mam nadzieję, ze tutaj władza Pogotowia będzie
zechciała skorzystać. Pani Naczelnik, która wczoraj była obecna i obiecała, że przyjrzy się tej kwestii i
te działania w jakimś stopniu zostaną podjęte. Ja nie mówię tego personalnie, ani złośliwie- naprawdę,
tylko jest to kwestia, która od wielu, wielu lat nie została podjęta i myślę, ze nadszedł moment, że
trzeba się temu przyjrzeć i tym zająć. Dziękuję.
Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Łoziński szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do
Państwa skądinąd cennych uwag. Zgadzam się, ze zarobki są takie jakie są, jakie mogą być, ale to
też zależy od nas jakie te zarobki być powinny w Szpitalu czy w Pogotowiu. Generalnie
powiedziałbym, że w tych obu instytucjach nie ma rewelacji i tak samo, może tym bardziej pracownicy
Szpitala mogą się skarżyć, że mają niższe zarobki, bardziej oni mają niższe zarobki niż pracownicy
Pogotowia. Ja tutaj widzę, że Dyrekcja dokłada wszelkich możliwych starań żeby stworzyć dobre
warunki pracy i też płacy. Przypomnę, że w tej chwili przedmiotem naszych obrad jest zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, natomiast to sprawozdanie
finansowe jak Państwo z pewnością się zapoznaliście przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji
finansowej i majątkowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pogotowia w Częstochowie. Proszę
Państwa, ponieważ jakoś tak nie wyrażacie chęci żeby dalej słuchać mojej wypowiedzi, ja powiem tak,
chciałbym żebyśmy wrócili do tematu, który jest przedmiotem obrad, natomiast te wszystkie dyskusje,
które są w tej chwili to są takie dyskusje, które są powiedziałbym potrzebne, ale w pewnym stopniu
pomocne, próbujące odwieść nas od zasadniczego tematu i powiedzieć, że wszystko jest źle w
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 43 z 53
Pogotowiu, a to jest nieprawda. Sytuacja finansowa Pogotowia w relacji do tego, co jest gdzie indziej
w kraju jest naprawę bardzo dobra, a że istniej problem niskich zarobków o on istniej wszędzie, w
całej Polsce istnieje i to niezależnie od Dyrektora Pogotowia poziom zarobków w tej jednostce, bo to
zależy od tego, jaki ta jednostka będzie miała budżet i jakie środki wygospodaruje. Są takie środki,
jakie możemy wygospodarować i uważam, że one są, wynagrodzenia w tej chwili są na miarę
możliwości finansowych Pogotowia i jeżeli chcielibyśmy, żeby one były wyższe to trzeba by się
zastanowić jak taką działalność dofinansować. Może tyle na ten temat.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.7/XII/15.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 14 głosach za, 10 głosach przeciwnych i 2
głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku o podział zysku za 2014 r. Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w
Częstochowie.
Ad. Pkt.16
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto
Częstochowa, położonej przy ul. Sieroszewskiego 16 w Częstochowie oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.13.XII.15)- załącznik nr 35 do protokołu
Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego I Gospodarki- załącznik nr 36 do protokołu
Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska- załącznik nr 28 do protokołu
Opinia Komisji Skarbu- załącznik nr 29 do protokołu
Radny Krzysztof Świerczyński Wysoka Radno, Panie Prezydencie, ja z wielką przyjemnością
powiem, że bardzo cieszy mnie ta uchwała. Dlatego, że społeczność lokalna, w której zlokalizowany
jest budynek przy ul. Sieroszewskiego 16 od lat żyła tym tematem, od lat mieszkańcy wyrażali
potrzebę taką, aby zagospodarować ten teren, aby zagospodarować ten budynek, aby ten budynek
nie niszczał i nie straszył i po drugie, aby w tym budynku ponownie tak jak kiedyś, mogło mieścić się
przedszkole. Stąd moja radość, że sprawa znajduje taki finał, że w tym budynku będzie znajdować się
przedszkole. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku i mieszkańcy Dzielnicy po pierwsze
zobaczą zmiany na tym terenie, zobaczą budynek w lepszym stanie i ich dzieci będą mogły korzystać
z przedszkola. Chce, jakby to wyrazić, że przez ostatnie 4 lata kadencji i wcześniej głosy bardzo wielu
ludzi, którzy dopytywali się o ten budynek i tylko się cieszyć, że tak sprawa jest finalizowana.
Radny Artur Sokołowski Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, chciałbym powiedzieć, również
wyrazić swoją radość z faktu podjęcia tej uchwały i to z kilku powodów. Pierwszy z powodów jest
zbieżny z tym, co powiedział mój kolega - Przewodniczący Świerczyński, bo rzeczywiście ten budynek
straszył od pewnego czasu, Niestety w moim przekonaniu ten budynek jest pewnego rodzaju
wyrazem porażki, jeśli chodzi o edukację publiczną w naszym mieście, ponieważ jak część z Państwa
pewnie wie, w tym budynku przez lata było publiczne przedszkole. Poprzednie władze miasta podjęły
decyzję o likwidacji tego przedszkola. W moim przekonaniu decyzja zapewne przedwczesna, bo życie
samo pokazało i problemy z naborem do przedszkoli, które są właśnie teraz, w ostatnich dniach- jak
informują media, że przedszkoli, także w tej części miasta brakuje, więc decyzja o tym, że będzie tam
niepubliczne przedszkole jest decyzją bardzo dobrą. Natomiast ten wymiar porażki jest w tym, że
miasto przez ostatnie lata nie potrafiło wrócić tam z tym przedszkolem publicznym, bo wydaje mi się,
że taka potrzeba wystąpiła już jakiś czas temu i nic nie stało na przeszkodzie, żeby to przedszkole
publiczne w jakiś sposób tam na nowo zainstalować. To jest pewnego rodzaju szkoda, ale życie nie
znosi próżni. Jak sami widzimy tam gdzie samorząd nie potrafi sobie poradzić tam sobie radzi podmiot
niepubliczny i bardzo dobrze, i bardzo się cieszę, bo jest to dowód na to, że te podmioty niepubliczne
działają lepiej niż samorząd. Jest to pewnego rodzaju wykładnik też, że to, co publiczne nie zawsze
jest tym najlepszym.
Akurat tak się składa, że mam przyjemność znać ten podmiot- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich - jest podmiotem, były tu też wyciągane, także przez Pana Prezydenta, różne zdarzenia z
mojego życiorysu, więc ja pozwolę dzisiaj uprzedzająco sam się pochwalić. W 2008 roku miałem
przyjemność wystąpić w charakterze sprzedającego temu podmiotowi ten budynek, w którym jest
obecna siedziba tego Stowarzyszenia- to jest budynek przy ul. Łukasińskiego 24, w pobliżu
komisariatu policji i w pobliżu budynku Delite. Byłem wówczas wiceprezesem państwowej spółki, była
to bardzo udana transakcja, zresztą dwa podmioty, dwie szkoły niepubliczne biły się o tamten
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 44 z 53
budynek. Zwyciężyło Stowarzyszenie Szkół Katolickich za bardzo godziwą cenę- bardzo udana
transakcja i serce rośnie jak się patrzy, że w tym budynku, przy Łukasińskiego ten budynek odżył, tam
funkcjonuje szkołą, ten budynek został odbudowany – to jest to, o co chodziło. To jest przykład
rewitalizacji Dzielnicy Raków. Mam nadzieję, że z budynkiem przy ul. Sieroszewskiego 16 będzie
podobnie. Mam też nadzieje, że ten podmiot, nie wiem czy na sali jest Pani dyrektor Janina
Grewenda, natomiast mam nadzieję, że ten podmiot pójdzie tą samą drogą. Myślę, wręcz jestem
pewien, że przedszkole niepubliczne tam rozkwitnie, że będzie służyło całej społeczności i że wszyscy
będą zadowoleni i że generalnie będzie to pewnego rodzaju początek, może odmłodzenia tej części
dzielnicy, że Ci młodzi ludzie będą tam chętnie się osiedlać mając takie przedszkole pod ręką.
Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz- myślę, że w tych beczkach dziegciu, które dzisiaj na
siebie wylewamy jest to też pewnego rodzaju, niech to będzie gest w drugą stronę, ponieważ tak się
składa, że z tym Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich miały też miejsce pewnego rodzaju
niedobre sytuacje, które działy się tutaj na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie w poprzedniej
kadencji. Pani Radna Ewelina Balt rzuciła ciężkie słowa pod adresem pracownika tego podmiotu.
Słowa okazały się nieprawdziwe niestety. Na pewno nie było to bez wpływu na wizerunek tego
podmiotu. Natomiast z pewnym zadowoleniem i radością przyjąłem wynik głosowania Komisji Pani
Radnej Balt, bo myślę, że jeśli nawet nie doszło do przeprosin oficjalnych to tego typu zachowanie jest
pewnego rodzaju formą ekspiacji, próby naprawienia tej szkody, która została temu podmiotowi
wyrządzona, więc ja z tym większą radością cieszę się, bo mówiłem tu już o przemianie duchowej
Pana Prezydenta, więc widzę i cieszę się, że ta przemiana dotknęła nie tylko jego. Bardzo dziękuję.
Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Stefaniak Szanowni Państwo, ponieważ ja z Koleżanką
Janką Grewendą to się ponad 30 lat znamy, bo razem szczep harcerski prowadziliśmy, więc, że tak
powiem mamy tutaj trochę wspólnych korzeni. Chciałbym powiedzieć, że też często bywam w tym
Stowarzyszeniu, pewno tego nie wypisuję na Fecebookach czy gdzieś, ale często na uroczystościach
i na tym co się w szkole dzieję bywam i bywałem i będę nadal bywał. Chciałem powiedzieć, że Pan
Radny wprowadza tutaj ludzi w błąd, ponieważ w ostatnich latach w edukacji przedszkolnej zrobiliśmy
znaczny postęp. Chce powiedzieć, że w ostatniej kadencji kilka nowych przedszkoli zostało
utworzonych i jeszcze kilka nowych przedszkoli zostanie utworzonych w aspekcie zmieniającej się
ustawy o systemie oświaty, kiedy oddziały przedszkolne przy szkołach z rokiem 2016 przestaną
istnieć. Natomiast dzisiaj wolnych miejsc w miejskich przedszkolach mamy 246, czyli to nie jest tak, że
my nie dysponujemy dla dzieci, które chcą korzystać z powszechnej edukacji przedszkolnej brakiem
miejsc. U nas te miejsca są, natomiast rzeczywiście budynek powinien dobrze służyć, powinien być
wykorzystany, jeśli tam powstanie przedszkole, czemu nie przeszkadzamy, bo przecież
przedstawiliśmy stosowną uchwałę- będziemy się cieszyć. Za rok mamy powszechną edukacje dzieci
4 letnich i to jest bardzo ważne, aby każde dziecko w naszej gminie mogło znaleźć miejsce w
przedszkolu. Dziękuję.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.13.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 24 głosach za, braku głosów przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul.
Sieroszewskiego 16 w Częstochowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy.
Ad. Pkt. 17
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie zaopiniowania propozycji planu zmiany Aglomeracji Częstochowa. (BR.14.XII.15) – załącznik
nr 37 do protokołu
Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki- załącznik nr 36 do protokołu
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.14.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 24 głosach za, braku głosów przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji planu zmiany
Aglomeracji Częstochowa.
Ad. Pkt. 18
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 45 z 53
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o
współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. (BR.15.XII.15) załącznik nr 38 do protokołu
Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki- załącznik nr 36 do protokołu
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.15.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy przy 23 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym
się podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6
marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu
Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020.
Ad. Pkt. 19 i 20
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektów uchwały w
sprawie:
- nadania imienia Technikum nr 12 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Technicznych przy Alei Jana
Pawła II 126/130 w Częstochowie. (BR.4.XII.15) - załącznik nr 39 do protokołu;
- nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 10 wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Technicznych przy Alei Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie. (BR.5.XII.15) - załącznik nr 40 do
protokołu.
Opinia Komisji Edukacji- załącznik nr 41 do protokołu
Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Stefaniak Pan Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, jeśli nie
widzi Pan Przewodniczący przeciwwskazań.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski w imieniu Pana Prezydenta zawsze.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowna Rado Miasta,
mam gorącą prośbę w imieniu społeczności szkolnej. Dopełniliśmy mam nadzieję wszystkich procedur
formalnych, zgłosiliśmy w imieniu Rady Pedagogicznej jednogłośnie, przeprowadziliśmy tak naprawdę
wcześniej zapytanie wśród młodych uczniów naszej szkoły, którzy są i uczniami Technikum i uczniami
zasadniczej szkoły Zawodowej o wybór patrona i oczywiście uzyskaliśmy ankietę w 80% popierającą
pomysł nadania szkole imienia. Nie musieliśmy w ogóle robić takiej ankiety. Samorząd uczniowski
oczywiście poparł jednogłośnie i Rada Rodziców poparła wniosek jednogłośnie. Szkoła Zawodowa,
Zespół Szkół Technicznych w tym roku będzie obchodził 55- lecie swojego istnienia i jest moim
zdaniem z bardzo bogatą tradycją nauki w szkole zawodowej, technicznej, a przede wszystkim
budowlanej. Uczymy właśnie w dwóch pionach- technikum i szkoła zasadnicza, głównie budowlanka.
Jesteśmy skupieni w Ogólnopolskiej Sekcji Szkół Budowlanych – skupia tylko 65 szkół z całej Polski.
Dlaczego patron i dlaczego Jan Paweł II? Troszkę tak, żeby było weselej chwilkę, dlatego, że
uczniowie od 2 lat jak jestem na studniówce, zawsze jest krojony tort i jest napisane Technikum Nr 12
im. Jana Pawła II, więc tak naprawdę uczniowie często uważają, że chodzą do szkoły, która tylko
jeszcze nie posiada imienia- stąd taka decyzja.
Po drugie, wierzę bardzo mocno, że tak naprawdę będzie wsparcie na działanie wspierające
szkolnictwo zawodowe w Częstochowie. Tutaj od kilku lat myślę, że tutaj są kroki. Niż demograficzny
tak naprawdę jest odczuwany we wszystkich instytucjach, we wszystkich placówkach oświatowych.
My, jako szkoła tak naprawdę jeszcze tego problemy nie mamy, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę
spajać nasze środowisko szkolne wobec pięknych wartości i tradycji historii. Ja, jako nauczyciel
historii- przepraszam, być może mówię za długo, ale tak się już nakręciłem, ale jestem nauczycielem
historii, więc 45 min jestem w stanie mówić.
Króciutko, w pierwszej wersji poszukiwałem patron, który byłby bardziej związany z
Częstochową. Być może kiedyś będę pełnił funkcje w innej placówce, być może założę własną szkołę
to wtedy będzie czas na bardzo lokalnego patriotę, mam na myśli np. Alfreda Franka, ale myślę, że w
100% szkoła zawodowa, szkoła techniczna zasługuje na to, aby mieć takiego patrona- Jana Pawła II.
Patrona, który jest bardzo ściśle związany z Częstochową, dlatego, że jest również honorowym
obywatelem miasta Częstochowy. Dlaczego to tłumaczę? Ponieważ u nas w środowisku szkolnym też
były dyskusje czy nie powinniśmy sięgnąć bardziej po człowieka związanego z Częstochową. Ja
myślę, że kryterium współpracy związanej z Częstochową Jan Paweł II jak najbardziej wyczerpuje.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 46 z 53
Dziękuję.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.4.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy przy 24 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym
się podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Technikum nr 12 wchodzącemu w skład Zespołu
Szkół Technicznych przy Alei Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie projekt uchwały
na druku BR.5.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy przy 24 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym
się podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 10 wchodzącej w
skład Zespołu Szkół Technicznych przy Alei Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie.
Ad. Pkt. 21
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Miejskiej, dla której
organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. (BR.6.XII.15) - załącznik nr 42 do protokołu
Opinia Komisji Edukacji- załącznik nr 41 do protokołu
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.6.XII.15.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 21 głosach za, braku głosów przeciwnych i
2 głosach wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do Bursy Miejskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
Ad. Pkt. 22
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr 880/XLIX/2014 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego
10 w Częstochowie (BR.10.XII.15) – załącznik nr 43 do protokołu
Radny Artur Gawroński ja chciałbym zaproponować w imieniu Klubu Radnych Prawo i
Sprawiedliwość, żeby tą funkcję pełniła Radna Krystynę Stefańską.
Radny Jacek Krawczyk w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pragnę zgłosić Pana
Henryka Pinisa- Radnego wcześniejszych kadencji, członka m.in. Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej, też byłego wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Nie ma Pana Pinisa, ale mam
oświadczenie i jest zgoda – załącznik nr 44 do protokołu
Radny Krzysztof Świerczyński Panie Przewodniczący, ponieważ wybór Rady Społecznej Pogotowia
Ratunkowego miał miejsce w poprzedniej kadencji, natomiast Klub Radnych Mieszkańcy
Częstochowy jest nowym klubem w Radzie Miasta i do tej pory nie miał swojego przedstawiciela w
Radzie Społecznej Pogotowia, natomiast wszystkie inne Kluby mają swoich przedstawicieli w Radzie
Społecznej Pogotowia w związku z powyższym w imieniu Klubu Radnych Mieszkańcy Częstochowy
zgłaszam, jako kandydata do Rady Społecznej Pogotowia kandydaturę Pana Radnego Zbigniewa
Mizgalskiego.
Osoby zgłoszone jako kandydaci do Społecznej Rady Pogotowia wyraziły zgodę na kandydowanie.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie kandydaturę
Radnej Krystyny Stefańskiej.
Radna Krystyna Stefańska otrzymała 10 głosów za, 3 głosy przeciwne i 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Henryka
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 47 z 53
Pinisa.
Pan Henryk Pinis otrzymał 13 głosów za, 1 głos przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego
Zbigniewa Mizgalskiego.
Radny Zbigniew Mizgalski otrzymał 5 głosów za, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących
się.
Radny Krzysztof Świerczyński w kwestii formalnej chciałem prosić o dwie minuty przerwy na
konsultacje klubowe.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski w związku z powyższą prośbą ogłosił przerwę.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie kandydaturę Pani
Radnej Krystyny Stefańskiej.
Radna Krystyna Stefańska otrzymała 14 głosów za, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących
się.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Henryka
Pinisa.
Pan Henryk Pinis otrzymał 13 głosów za, 1 głos przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia
Ratunkowego wybrana została Radna Krystyna Stefańska.
W związku z brakiem innych głosów Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod
głosowanie projekt uchwały na druku BR.10.XII.15 wraz z wpisaną do składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego Radną
Krystyną Stefańską.
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 23 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 3
głosach wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 880/XLIX/2014 w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia
Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.
Ad. Pkt. 23
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poprosił o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr 15.IV.2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2014 roku w
sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i
wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.3.XII.15)- załącznik nr 45 do protokołu
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski poddał pod głosowanie
projekt uchwały na druku BR.3.XII.15
Rada Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy przy 23 głosach za, 3 głosach przeciwnych i 1
głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 15.IV.2014 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz
zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy.
Ad. Pkt. 24
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski otworzył punkt dot. Informacji Prezydenta Miasta
Częstochowy nt. zamiaru przeniesienia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego do innego
budynku.
Radny Piotr Strach złożył wniosek o zamknięcie dyskusji nad tym punktem.
Ad. Pkt.25
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 48 z 53
Interpelacje Radnych
Radny Krzysztof Janus
w sprawie sporu między mieszkańcami budynków przy ul. Śląskiej 30 i Nowowiejskiego 15.
Radny Tomasz Tyl
w sprawie kwoty wydanej przez UM na wodę mineralną w 2014 r.
w sprawie ilości mieszkańców zamieszkujących w Dzielnicy Ostatni Grosz
Radna Krystyna Stefańska
w sprawie wykoszenia poboczy ul. Kucelin Łąki
Ad.pkt. 26
Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
Radny Artur Gawroński chciałem oświadczyć, że na początku, kiedy Pan Prezydent zaproponował
takie głosowanie dot. m.in. zabezpieczenia p.poż szkół to może zawsze liczyć na Klub Prawa i
Sprawiedliwość, tylko niech zaproponuje w projekcie uchwały budżetowej, być może na następnej
sesji, i na pewno, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość odpowiemy, ale nie w takim głosowaniu,
które nie miało skutków prawnych, tylko w takim głosowaniu zwykłym my bardzo chętnie zagłosujemy
za. Dziękuję.
Radny Łukasz Banaś chciałem zapytać, kto jest szefem Klubu Prawo i Sprawiedliwości, ponieważ
myślałem, że jest to Artur Gawroński, a po jednym z głosowań – widziałem, że się pomylił- poleciał
szybko spowiadać się Panu Radnemu Sokołowskiemu.
Radny Artur Gawroński chciałbym odpowiedzieć i oświadczyć, akurat w tej sprawie żadnej
dyscypliny Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość nie miał i tak naprawdę każdy głosował tak jak
chciał.
Radny Konrad Głębocki oświadczam w formie takiego apelu, żebyśmy nie zniżali się poniżej
pewnego poziomu. Tutaj mowa dzisiaj była o elegancji, myślę, ze przydałoby nam się wszystkim
trochę elegancji.
Pani Jolanta Jakubowska (wniosek o zabranie głosu stanowi załącznik nr 46 do protokołu) witamy
Państwa, już w szerszym gronie niż miało to miejsce na sesji marcowej. Przybyło tych, którzy
upominają się o naprawę należnych nam warunków życiowych i o ciszę, tzn. doprowadzenie do
dopuszczalnych norm hałasu poprzez staranne, rozsądne zaplanowanie i przeprowadzenie starań w
pozyskaniu funduszy na budowę ekranów przed naszymi posesjami. Mamy już za sobą:
-zaznajomienie się z dokumentami wytworzonymi przez Urząd Miasta i innymi odnoszącymi się do
kwestii hałasu komunikacyjnego,
-miłe rozmowy z panem Prezydentem Soborakiem,
-korespondencje potwierdzająca przekroczenia hałasu,
-korespondencję potwierdzającą, iż jedynie ekrany doprowadzą do obniżenia poziomu hałasu
komunikacyjnego, tzn. do dopuszczalnych norm,
-konkretne działania Pani Moniki Pohoreckiej – Radnej PIS- było to zapytanie i dwie interpelacje wraz
z odpowiedziami,
-3 artykuły w lokalnej prasie: w Nowej Trybunie Częstochowskiej i w tygodniu czestochowskie24.pl nr
26 z marca i 34 z maja,
-2 audycje radiowe: 20 maja i 14 maja- popołudnie z radiem Fiat i rozmowa dnia- wszyscy praktycznie
pouciekali, „miejski hałas”- pod takim tytułem jest ta audycja i można jej spokojnie odsłuchać.
Teraz zbieramy podpisy mieszkańców pod wnioskiem do Prezydenta i Rady Miasta o budowę ekranu i
ten proces trwa, a w stosownym czasie - jeśli uzbieramy- przyniesiemy Państwu w darze ten wniosek i
jesteśmy po rozmowie z Panem Prezentem Matyjaszczykiem w dniu 2 czerwca 2015- czyli nie tak
dawno, której treść zawierała się w prośbie o nieodrzucanie wniosków Radnych. Ja wiem o wniosku
Radnej Pani Moniki Pohoreckiej praz młodego Świerczyńskiego (przepraszam, znałam ojca, więc taki
skrót), wniosków Radnych dot. budowy ekranów tak, aby stały się one uchwałą, której los będziemy
mogli monitorować, bo zdajemy sobie sprawę z trudności. Prosiliśmy również o wskazanie tych
inwestorów, których Pan Prezydent sprowadził do naszego miasta, abyśmy mogli udać się do nich i
poprosić ich o wsparcie budowy ekranów, a tym samym pomóc Panu Prezydentowi w jego działaniach
i tu jestem zdenerwowana, ponieważ to, co powiem jest dla mnie bardzo nieprzyjemne. Odpowiedź,
którą uzyskaliśmy w ramach uczciwej odpowiedzi, bo o taką prosiliśmy –uczciwą, konkretną i rzetelną___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 49 z 53
my zdajemy sobie sprawę z trudności. To było: „nie będzie takiej uchwały, bo miasto nie ma takich
pieniędzy w budżecie. Może jak będą pieniądze z Unii”[…], bliżej nieokreślonym czasie i brak
wskazania dokumentów zwianych z tym bliżej nieokreślonymi w czasie pieniędzmi. Więc kim Pan jest
Panie Prezydencie i za kogo się Pan uważa, żeby autorytarnie mieszkańcom stwierdzić nie, nawet dla
wniosków Radnych, skazać nas na utratę zdrowia i śmierć od hałasu? Panie i Panowie Radni prosimy
Was uratujcie nas przed śmiercią od hałasu i w hałasie. Czy nie macie nic do powiedzenia? To, po co
były składane te wnioski do końca maja? Wy macie służyć i dla dobra wypełniać służebną rolę
mieszkańców. My chcemy Wam pomóc, nie mamy pretensji, wiemy, że jest trudno. Pomóżmy sobie
wzajemnie dla dobra i ku dobru. Zapewniamy, iż konsekwentnie i zgodnie z przysługującymi nam
prawami obywatelskimi będziemy dochodzić naszych praw mając świadomość trudności, ale mając
głęboka wiarę, iż wszystko można naprawić ku dobru i dla dobra. Będziemy tu do Was przychodzić i
pisać - tak długo- aż uzyskamy te ekrany i zgodnie z upoważnieniem- nie ma tu Pani, która ma wnuki,
w tej chwili na swojej głowie, głos nowej mieszkanki blok 118, matki i babci – Pani Anny Rutkowskiej.
Szanowni Państwo o huku, bo tak można nazwać ten hałas, smrodzie spalinowym, który nie pozwala
na otwieranie okien, rozchodzących się panelach, braku spokojnego snu, przekrzykiwaniu się w domu,
aby móc zrozumieć jeden drugiego przy rozszczelnionych oknach i innych kwestiach opowiadałam już
we wspomnianej audycji, która przytaczałam Państwu. Teraz zapraszamy wszystkich Państwa ze
swoimi dziećmi i wnukami na plac zabaw przy tejże trasie i mam nadzieje, iż będzie to najlepsza droga
do podjęcia przez Was działań, aby nasze dzieci i wnuki były zdrowe i my też. Głos młodych i
przepracowanych- Pani Kołodziejska i Sebastian Dudek: „gdy wracamy do domu zapadamy w letarg,
bez możliwości wypoczynku. Huk samochodów, smród spalin i ten syf. Dzikie postoje tirów przed
oknami, 18 metrów od bloku. Kwiatki na balkonie nie dają ukojenia, bo umierają nie zdążywszy
wzrosnąć. Jak żyć w takich warunkach? Życie ludzkie nie ma ceny, a za ekran można zapłacić. A teraz
po kobiecie i kobietach, których mówiłam głos -jak zwykle najważniejszy- zostaje mężczyźnie.”.
Pan Jan Możybloch staropolskim obyczajem zapraszamy włodarzy naszego miasta i Radnych
naszych mieszkań na plac zabaw, a może i na hałaśliwy spacer wzdłuż trasy przed naszymi blokami.
A przewodnikiem niech będzie Pan Prezydent, który tu do niedawna mieszkał. Dziękuję.
Pan Ryszard Raczek (wniosek o zabranie głosu stanowi załącznik nr 47 do protokołu) dzień dobry
Państwu, ja chciałem się usprawiedliwić, że może nie zastosuję się do wniosku Pana
Przewodniczącego obrad, z racji tego, że zapisywałem się 3 razy do zabrania głosu na sesjach, a
poza tym ośmieliłem się tutaj zapisać po raz pierwszy do głosu podając swój numer domu itd.,ale chcę
zacząć od wystąpienia jako Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, który z wielkim
zainteresowaniem przysłuchiwał się poprzedniej sesji Rady Miasta Częstochowy i ku mojemu
zadowoleniu padła z Państwa ust deklaracja daleko idącej współpracy z Miejską Radą Seniorów i
wielkich oczekiwań od tej tu Rady. Ja ze swej strony chcę powiedzieć, również i złożyć taką tu
deklarację, że mimo, że Państwo złożyliście duże oczekiwania to jednak zaczęliście od rzucenia kłody
pod nogi Miejskiej Rady Seniorów uniemożliwiając jej wykonywanie swoich funkcji statutowych, bo w
związku z tym, że nie podjęliście uchwały o możliwości, aby Przewodniczący Miejskiej Rady czy jego
członkowie mogli jechać w delegację służbową, my ryzykujemy własnym życiem z racji tej, że nie
podlegamy żadnemu ubezpieczeniu, a jesteśmy doceniani w Polsce, bo zarówno Prezydent
urzędujący, jak i Premier zapraszają Miejską Radę Seniorów do swoich kancelarii czy pałaców.
Wprawdzie są tam dobre poczęstunki i nie chodzi nam o pieniądze, nie mniej formalnie nie
powinniśmy jechać, bo w razie wypadku nie mamy ubezpieczenia. Ponieważ padały tutaj głosy o
oszczędnościach chcę się Państwu przedstawić, bo w tej kadencji jestem może Państwu nie znanyjestem mieszkańcem Częstochowy od ponad 67 lat- tutaj się urodziłem i nie chodzi absolutnie o
pieniądze, bo jestem dość znanym społecznikiem, chcę się Państwu przedstawić, ze swoją
działalność społeczną zaczynaliśmy- żeby Pan tutaj jednak, 28 Rady Miasta Częstochowy, który
lubuje się w grzebaniu życiorysów nie musiał tego robić to się przedstawię, że zaczynałem od
wspólnej pracy w socjalistycznych organizacjach młodzieżowych Politechniki Częstochowskiej
wspólnie z moim kolegą Tadeuszem Wroną zrobiliśmy tam wiele wspólnego dla braci studenckich. O
majątku to nie musze mówić, bo nie pobieram żadnych diet. Jeszcze jeden temat, ale to już kończęchce teraz przejść do swojego wystąpienia, jako mieszkańca Częstochowy. Zdziwiłem się troszkę, że
moja poprzedniczka wystąpiła tutaj z obstawą, z racji tej, że czasy, w który Radni bili mieszkańców
Częstochowy na tej sali uległy zakończeniu w obecnych kadencjach. Mówię to tak śmiało, z racji
takiej, że w ubiegłym tygodniu Pan Sławomir Świerczyński – radny poprzedniej kadencji został uznany
winny o pobicie mnie tutaj na wejściu do tej sali sprzed 10 lat. Oczywiście, że musi wypłacić
odpowiednie dywidendy czy odszkodowania z procentami sprzed 10 lat. 10 lat tutaj procenty urosły.
Chcę powiedzieć to, dlatego, że zazdroszczę tutaj występującym, że czasy te minęły bezpowrotnie. I
jeszcze jedno- nigdy bym się nie ośmielił powiedzieć następnej kwestii, nie mniej ośmielony wpisami
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 50 z 53
na Facebooku i nie tylko Pana Przewodniczącego Mieszkańców Częstochowy o wizycie Pana
profesora śp. Bartoszewskiego w Częstochowie, to pozwólcie Państwo o chwilę cierpliwości, że
zacytuję pewien fragment artykułu z 22 czerwca 2006 r. –to jest życie częstochowskie. Wstęp i tak
dalej opisywane jest to spotkanie. Spotkanie dało szansę zadawania pytań uczestnikom- skorzysta z
niej, choć nie bez przeszkód, bo obsługa sali sesyjnej próbowała nie dopuścić do jego wypowiedziwyłączając mikrofony. I sugerując, żeby nic nie mówiła. Były dyrektor MPK czyli ja, przypominając
sądowe sprawy toczące się przeciwko władzom miejskim i rozmaitym instytucjom w Częstochowie
zapytał czy warto być uczciwym wśród nieuczciwych. Padła wówczas z ust Profesora jedna z
najcenniejszych odpowiedzi: „warto, bo wartości są niezależne od tego, co mówi otoczenie”. Dla
przypomnienia chcę powiedzieć, że były to czasy, w których ówczesny Prezydent Częstochowy nie
czerpał z korpusu rezerw samorządowych pracowników, a zrobił sobie kuźnie kadr z ławy
oskarżonych sądów karnych w Częstochowie. W następnej kadencji zrobił krok naprzód, bo sięgnął
do Centralnego Rejestru Skazanych przestępców i również ich zatrudniał na odpowiedzialnych
stanowiskach. Dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego o tym powiedziałem, że do chwili obecnej na tą
sale przychodzą ludzie skrzywdzeni przez ówczesną administrację rządową w czasach, w których
tutaj zarządzał Pan Prezydent Wrona przy pomocy również Pana Naczelnika Sokołowskiego i
siedząca tam Pani, która dysponuje dokumentami, że w czasach tych doprowadzano do
antydatowania katów notarialnych, żeby skrzywdzić ludzi. Mówię to odważenie z racji tej, że
poprzednia Komisja Rewizyjna stwierdził to swoją uchwałą, że działania Prezydenta Miasta
Częstochowy w tamtych latach były niezgodne z prawem. Wprawdzie siedząca tam osoba może sobie
tą Państwa uchwałę powiesić nad łóżkiem, bo jak do chwili obecnej pracownicy zadbali o to, że to jest
uchwała pusta. Dlatego prosiłbym tutaj siedzące osoby o kontynuację tego tematu, żeby nie było tak,
że sprawa się przedawnia. No i jeszcze jeden temat na zakończenie. Niestety nie mogę Państwa
zaprosić na następną sesję Sądu Karnego w Częstochowie, gdzie siedzący na ławie oskarżonych były
Radny Miasta Częstochowy Sławomir Świerczyński (to apropo tej rodziny, o której Pani wspomniała)
proces jest odroczony bezterminowo, z racji tej, że do tej pory sądziłem, że to pod wpływem tylko
jednej osoby inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli zmieniają swoje zeznania zawarte w protokole
kontroli z roku 2002. Jakby mogli to przed sądem by ten protokół zjedli. No, ale nie dziwię się, bo być
może są – jak się dowiedzieliśmy w kampanii wyborczej- pod wpływem dwóch pracowników
Najwyższej Izby Kontroli.
Pan Kamil Rajczyk (wniosek o zabranie głosu stanowi załącznik nr 48 do protokołu) miałem
przygotować kilka slajdów, ale stwierdziłem, że Radni pewnie znają miasto dobrze, wiec nie ma to
najmniejszego sensu. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Panowie Prezydenci, wszystko wskazuje
na to, że Częstochowa będzie miała zakończenie autostrady A-1 na śląskim odcinku. Niektórzy nawet
w ramach myślenia życzeniowego mówią o darmowej obwodnicy- można by powiedzieć, że
wspaniale. Tylko należy spojrzeć czy to naprawdę będzie obwodnica. Autostrada A-1 przekracza DK-1
daleko przed Częstochową, patrząc od Śląska, a z Częstochową ma dopiero kontakt w ramach węzła
Zawodzie, bądź też można powiedzieć Pekin. Potem autostrada przebiega wzdłuż granicy miasta,
okrążając je od strony zachodniej, raptem z granicą się mija tylko chyba w jednym kawałku, na jednym
odcinku i to bardzo delikatnie. Potem mamy wyloty na Blachownię i Kłobuck i dopiero z DK-1 spotyka
się na węźle Rząsawy. Miejmy nadzieję, że na Północ nasza Gierkówka zostanie przekształcona tylko
w drogę ekspresową, o co zabiegają lokalne samorządy, bo już nie Częstochowa, niż w płatna
autostradę. Efekty bardzo łatwe do wyjaśnienia, bo dzięki temu ten ruch nie przeleje nam się ulicą
Warszawską, która teraz jest z takim mozołem odbudowana. A jeżeli będziemy mieć płatna autostradę
i to z tych najdroższych w kraju w stronę Łodzi, to niestety tą Warszawską będziecie Państwo
corocznie wpisywać do budżetu w ramach remontów, bo nie ma mowy, żeby te 40 tyś pojazdów
wszystkie się przeniosły na A-1. Jednak wracając do naszego miasta chciałem zwrócić uwagę
Państwa na obsługę tych węzłów autostradowych. W budżetach ostatnich lat mieliście Państwo okazję
zatwierdzać projekty drogowe na różnych etapach rozwoju, które mają przeprowadzić ruch tranzytowy
przez całe miasto, do Alei Wojska Polskiego. Jeżeli chcecie to możecie sprawdzić ile będzie
kilometrów dróg pomiędzy tymi węzłami, a naszą gierkówką. Za każdym razem pomiędzy każdym z
tych węzłów kilka albo kilkanaście wręcz kilometrów, kilometrów od dróg za które będzie musiało
nasze miasto utrzymywać. Czy ktokolwiek zapytał Dyrektora Sikorę czy w samym Ministerstwie, czy
któreś z naszych krajówek zostanie przesunięta na obwodnicę, na tzw. obwodnicę. Z tego co mi
wiadomo, żadna nie jest w planie do 2020 r. i to z rozmowy w Zarządzie dróg ta informacją dysponuje.
Na chwilę obecną daliście Państwo pieniądze na wykonanie potrzebnego remontu ulicy Bór o
co już się dzisiaj na sesji pytał Radny Świerczyński. Czy ktoś sprawdził czy będzie dopuszczony ruch
tirów, od Jagiellońskiej do Wojska Polskiego, a jeśli tak to czy tamtejsza stara zabudowa wytrzyma
wzmożony ruch. A ulica Bardowskiego , bo to będzie wylot w druga stronę, dla tego łącznika na ulicy
Bór.
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 51 z 53
Druga Państwa inwestycja to budowa łącznika pomiędzy ulicami Bór i Jesienną- tu można
zapytać jak wytrzyma niska zabudowa ulicy Jesiennej na Wrzosowiaku czy też jak zareagują
mieszkańcy, którym w tej chwili hałasuje tramwaj na Błeszno, który przejeżdża raptem w obu
kierunkach raz na 12 minut. A to przecież jest element rozprowadzenia ruchu z autostrady, jakby nie
patrzeć. Gdy Państwo spojrzą odrobinę dalej niż wiadukt na Jagiellońskiej to macie Państwo w trakcie
przygotowania południowe przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino- bardzo potrzebne od lat jako
odciążenie ulicy Sabinowskiej, ale robione tylko dlatego, ze jakoś trzeba przyjąć wzmożony ruch z
tego kierunku. Ten projekt jak Państwo wiecie obejmuje także przebudowę ulicy Dźbowskiej i
Powstańców Warszawy, a że w granicy miasta, tam gdzie będzie rondko włączające ruch z węzła
autostradowego. Wracając do połączenia Jagiellońskiej oraz Bohaterów Monte Cassino to w tym
miejscu będzie także obsługiwany strumień samochodów z węża z Wyrazowa, czyli od Blachowni.
Przecież projekt przebudowy Głównej, Przejazdowej oraz budowa obejścia kościoła św. Barbary
zakończy się blisko Alei Monte Cassino. Jak komu wygodnie to pojedzie przez ulicę Sobieskiego, albo
przez wiadukt na Stradomiu. Planowany jest także wiadukt dla tranzytu, nad torami i połączenie się z
Aleją Wojska Polskiego, oraz przebudowa ulicy 1 Maja. Dzięki autostradzie na tym terenie można
będzie mówić o szansach na rewitalizację dla Starego Miasta? Ktoś się osiedli przy takiej trasie?
Ekrany dźwiękochłonne w kolejnym paśmie. Wiadukt czy inny przejazd przez te tory jest konieczny,
ale dla ruchu lokalnego, bo niestety w alejach mamy takie, a nie inne warunki dla ruchu, a tory
jedynki??? niestety przecinają nam miasto tworząc bariery dla ruchu miejskiego nie do przebycia.
Zupełnie inną sprawą jest to czy miasto uzyska dofinansowanie dla przebudowy obu dróg krajowych
DK-43 i DK-46 w takim wariancie byłaby szansą na poprawę stanu ulicy św. Rocha i Jadwigi.
Niezależnie od tego tranzyt pojawiać się może także tutaj, choć moim zdaniem będzie to kierunek, z
którego będzie najmniejszy dodatkowy potok samochodów. Teraz jednak spójrzmy raz jeszcze na
przebieg autostrady po zachodniej granicy. Jak dawno temu rozmawialiśmy z Panią Grzelak, ta
autostrada będzie murem, który będzie oddzielał Częstochowę, jako centrum regionu od części
swojego regionu co za tym idzie stanie się barierą, dla tego aby kiedykolwiek mówić o funkcji
wojewódzkiej dla Częstochowy, no bo tamta cześć naszego cudownego województwa zacznie szukać
sobie nowego centrum do którego zaczynać ciążyć. Częstochowa na własne życzenie i przez własne
zaniedbanie sprawi, ze mieszkańcy tamtych terenów będą odcięci od głównego ośrodka
metropolitarnego w regionie to tamte gminy zyskają tereny inwestycyjne po swojej stronie autostrady,
bo tam będą tereny, nie po swojej stronie autostrady. Atrakcyjność miasta przez to może spaść, w
końcu nikt nie chce mieszkać na środku skrzyżowania, a do tego zostanie sprowadzona
Częstochowa. A w terenie ograniczonym nie będzie łatwo znaleźć duże tereny inwestycyjne z łatwym
połączeniem z autostradą. Czy jest jakieś alternatywne rozwiązanie? Ja uważam, ze jest, ale to
wymaga myślenia strategicznego i trochę odwagi od Państwa. Jak mamy rozpoczęty korytarz
północny tak samo na południe mamy wytyczony korytarz południowy, który omija gęsta zabudowę
osiedli mieszkaniowych i dałby szansę na to aby ruch z autostrady wyprowadzić z Wojska polskiego w
sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców, o czym przed chwila Państwo mówili. Bo cały te ruch
uciążliwy z węzłów Dźbów i z węzła Wyrazów trafi przez ulicę Jagiellońską, Az do wiaduktu. Wszystkie
cywilizowane kraje starają się by główne arterie komunikacyjne, tranzytowe nie przebiegały przez
centra miast. Miasto ma służyć swoim mieszkańcom, a nie być tylko dodatkiem dla skrzyżowania dróg
krajowych, które ogrodzone ekranami dźwiękoszczelnymi przeżynają tkankę miasta. Żaden mur jak to
powiedział, nie wiem kogo to jest cytat „żaden mu nie jest tak skuteczny w dzieleniu ludzi jak
wielopasmowa, ruchliwa droga”. Dziękuję.
Pan Adam Łazarz (wniosek o zabranie głosu stanowi załącznik nr 49 do protokołu) dzień dobry
Państwu, serdecznie witam Panów Prezydentów, Pana Przewodniczącego, Szanownych Państwa
Radnych, a szczególnie nowej kadencji. Dla mnie nowej, bo pierwszy raz przed nowym audytorium
występuję. Szanowni Państwo, zwracam się w pierwszych słowach do Państwa z apelem o
zainteresowanie się problemem ludzi starszych, wśród nich jestem ja, ludzi schorowanych, wśród nich
jestem ja, mieszkających w Częstochowie. Szanowni Państwo przykład z własnego życia
przedstawiam, ale nie jestem sam. Wczoraj odwiedziłem pierwszy raz, gościnnie zostałem przyjęty
przez Miejską Radę Seniorów- Pana Ryśka Raczka. Przedstawiłem problem, jestem wdzięczy, a będę
bardziej wdzięczny jeśli Miejska Rada będzie skuteczna. A teraz przedstawiam Państwu: szanowni
Państwo, co może zrobić człowiek taki jak ja, 61 lat, mieszkający od urodzenia w Częstochowie, w
miarę aktywny pomimo złamanego kiedyś kręgosłupa- kompresyjnie, planowo- nawet mogę tutaj
Państwu kiedyś przedstawić -zdjęcie-który złapał troszeczkę usilnie, doraźnie pracę w zakładzie pracy
chronionej, pracował 11 miesięcy, udało się, ale jak już eden raz i drugi po 7 dni zachorował to już mu
nie przedłużyli. A, że w związku z tym przypadł termin komisji orzecznictwa zusowskiego i kilka dni po
zakończeniu tej umowy o pracę stanąłem na komisję, więc orzecznik stwierdził, ze prawdopodobnie
lepiej się czuje, bo pracowałem. I z całkowitej niezdolności do pracy, pomimo takich samych wyników
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 52 z 53
albo gorszych, bo nie było żadnego wyniku mego stanu zdrowia lepszego, cofnął mi całkowitą na
częściową, czyli zostałem dzisiaj z 576 zł – jeśli się nie mylę, bo niedawno dostałem to wyrównanie za
2 miesiące, to musiałbym podzielić na miesiąc. Pracy usilnie szukam. Ruszam tutaj Panią dyrektor,
Pana Dyrektora Urzędu Pracy, Pana Naczelnika Starońka, wszystkich możliwych, bo nie chcę być
podopiecznym MOPSu. Skłoniłem się kilka dni temu zgłosić i dwa dni temu odwiedziła mnie Pani z
MOPSu, ale usilnie się bronię przed tym czynnikiem- jakby to można było nazwać, żebym dostał 350
zł. Do czego zmierzam- takich jak ja i może setki, a może tysiące w Częstochowie, bo jak się wczoraj
dowiedziałem na niepodległości jest około 23 tyś osób z niepełnosprawnością od lekkiej do znacznej.
Jeśli są wszystkie wydane słusznie? ale nie chcę wątpić. To jest to bardzo duży problem władz miasta
Częstochowy. Nie ma pracy,, jest praca- dwa skierowania dostałem w ostatnim tygodniu. Jedno do
magazynu, gdzie nie mam uprawnień i również trzeba dźwigać, a drugie przykładowe do sprzątania w
chłodni, gdzie tez trzeba się schylać- no wiadomo jak to w zakładzie jest. Ja u siebie w domu nie
sprzątam odkurzaczem, bo po półgodzinie będę na drugi dzień już praktycznie nie do życia i na
zastrzykach. Nie będę mówił historii choroby, bo by zabrakło całej sesji. Chciałem skrócić do tego
szanowni Państwo, ze jest to problem mój – braku możliwości egzystencji, braku możliwości
wykupywania lekarstw, no bo za 576 zł się nie da utrzymać w swoim starym własnym domku. Nie
mogę go sprzedać nawet w drodze desperacji i za odpowiednią cenę, dokładam, bo wiadomo dodaję,
że nie sprzedam go za pół ceny mieszkania np., które usze sprzedać i kupić mieszkanie, bo nie będę
pod mostem proszę Państwa i kolejny problem jest taki, ze nawet PFRON jakby przeznaczył pieniążki
jakieś na niepełnosprawnych na turnusy dla niepełnosprawności, to ja jestem wyłączony z tego
względu, ze pomimo, że mam grupę stopnia umiarkowanego z orzecznictwa na Niepodległości nie ma
możliwości skorzystania z tego turnusu, ponieważ wszystkie środki przeszły na dzieci, zgodnie z
ustawą i uchwałą jakiego zarządzenia miejskiego i znaczny stopień, czyli na wózkach przeważnie.
Dlatego Proszę państwa proszę o interwencję w mojej sprawie, o zainteresowanie się, ponieważ
usilnie szukam do swego stanu zdrowia pracy, ewentualnie jakiejś innej pomocy, ale to jest karygodne,
ze nie ma pracy dla osób chorych. A kilka ton dziennie w każdym zakładzie, co się pytałem żeby
przerzucić to niestety to nie jest praca dla chorych tylko dla zdrowych, kilka ton dziennie- dokładnie.
Proszę Państwa jest taki ten problem osób kilkunastu tysięcy. Kolejna sprawa w Częstochowieutrudnione są proszę państwa przejazdy środków MPK. Autobusami MPK, szczególnie w Alejach,
gdzie nie ma pasów wyznaczonych dla autobusów i ten autobus się ciągnie w korku dłużej od jednego
przystanku do drugiego np. od Placu Biegańskiego do Alei Wolności- skrzyżowania- niż ja idąc
normalnie dojdę. Kolejny pas od Ryneczku Wały Dwernickiego stoi w korku do świateł do ulicy
Kościuszki, stoi w korku i czeka, aż autobusy, aż samochody prywatne go wpuszczą. Dlatego
prosiłbym ten temat. Jestem do dyspozycji w razie czego. Prosiłbym tym tematem się zając,
wszystkim proszę. Zobaczę, kto z Państwa będzie zainteresowany. A to jest moja gorąca prośba w
imieniu moim i wszystkich zainteresowanych mieszkańców Częstochowy. Dziękuję bardzo za uwagę.
Wykaz głosowań stanowi załącznik nr 50 do protokołu.
Ad. Pkt. 27
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemysław Wrona
zamknął obrady XII Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zdzisław Wolski
Protokołowały:
Pkt. 1 do pkt. 13 do str. 33
(-) Joanna Rekwirewicz
Pkt. 13 do pkt. 27 do str. 53
(-) Anna Policińska
___________________________________________________________________________________
Protokół obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku.
Strona 53 z 53

Podobne dokumenty