Deklaracja Członkowska Zawodnicza

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja Członkowska Zawodnicza
MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY ŁĄCZANY
Łączany, 34-115 Ryczów
http://www.mkkłączany.pl [email protected]
NIP: 551-20-98-594 Regon: 070007275
Nr konta: B.S. Brzeźnica 26 8112 0008 0012 3060 3000 0010
KRS: 0000226093
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
ZAWODNICZA
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………..
3. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………..
4. Numer PESEL …………………………………………………………………..
Stwierdzam, że jest mi znany Statut MKK Łączany, któremu podporządkowuje się bez zastrzeżeń,
jak również wszelkim regulaminom, czy też zarządzeniom Władz Klubu. Zobowiązuje się godnie
reprezentować barwy Klubu w regatach, spływach, turniejach, zawodach czy innych imprezach
Klubu, kultywować i dbać o rozwój życia towarzyskiego
w jak najlepszej formie.
Łączany, dnia ………………
……………………………….
/podpis kandydata/
OŚWIADCZE NI E
Wyrażam zgodę na przynależność mojego syna /córki/ do sekcji kajakowej
Międzyszkolnego Klubu Kajakowego Łączany. Jednocześnie oświadczam, że syn /córka/
nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich /m.in. epilepsja/ lub innych do uprawiania
kajakarstwa.
Łączany, dnia …………………..
……………………………………….
……………..………………………….
/podpis rodziców lub opiekunów/

Podobne dokumenty