Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Komentarze

Transkrypt

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym
na rok szkolny 2011/2012
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku
szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje poza szkolne związane
z działalnością Samorządu Uczniowskiego.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:
1. Statut Szkoły.
2. Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012.
3. Szkolny Program Profilaktyki.
4. Roczny plan pracy szkoły.
5. Regulamin Samorządu (podstawa: art. 55 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:
 Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.
 Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.
 Rozwój zainteresowań uczniów.
 Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.
 Podtrzymywanie szkolnych tradycji.
opracowali: Marek Tamulski i Jolanta Olejniczak
1
L.p.
1.
2.
Zadanie do realizacji
Uroczyste
rozpoczęcie roku
Szkolnego 2011/12
Przejęcie
obowiązków
przewodniczącej SU
3.
Plan pracy SU
4.
Wybory do
Samorządu
Uczniowskiego
Forma realizacji
Udział przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego w akademii
rozpoczęcia roku szkolnego.
W związku z wygaśnięciem mandatu
Przewodniczącej SU Gimnazjum w
Budzisławiu Kościelnym - Justynie
Korzeniewskiej - zgodnie z
Rozdziałem VIII § 29 pkt 2 Ordynacji
Wyborczej dla wyborów na
Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego obowiązki
Przewodniczącego SU do czasu
ogłoszenia nowych wyborów pełnić
będzie zastępca - Martyna Biernacka.
Przygotowanie planu pracy
samorządu, zawierającego zadania,
formę realizacji i termin.
- przypomnienie przez wychowawców
o wyborach do SU wyznaczonych na
dzień 9 października, zachęcanie do
zgłaszania kandydatur. Zaznaczenie,
że wraz z wyborami do SU odbędą się
wybory na stanowisko opiekuna SU
i uczniowie będą również brali udział
w akcji „Młodzi głosują”;
Termin
1 IX 2011 r.
Uwagi
początek IX
2011 r.
Przygotowanie
i zamieszczenie
informacji na
stronie WWW
szkoły.
do połowy IX
koniec IXpoczątek X
2011 roku
- przyjęcie kandydatur i pomoc
w przygotowaniu programów
wyborczych;
5.
Organizacja SU
- organizacja i prowadzenie debaty
wyborczej;
debata – 6 X
2011 roku
- organizacja i przeprowadzenie
wyborów;
7 X 2011 r.
- podanie wyników wyborów do
publicznej wiadomości.
- zebranie organizacyjne nowego
samorządu;
- zaprzysiężenie nowo wybranych
organów SU: przewodniczącego,
10 X 2011 r.
2
Możliwie
najszybciej po
wyborach
Wywieszenie na
holu dolnym
i na gazetce SU
plakatów
wyborczych.
Rozdanie ulotek
z hasłem „nasz
głos, nasz
wybór”
zachęcających
do wzięcia
udziału w
wyborach.
Przygotowanie
i zamieszczenie
informacji na
stronie WWW
szkoły.
6.
Dzień Chłopca
7.
Dzień Edukacji
Narodowej
8.
Światowy Dzień
Życzliwości
i Pozdrowień
9.
Konkursy SU
10. Pasowanie na
gimnazjalistę oraz
andrzejki
11. Akcja „Góra Grosza”
zastępcy, sekretarza i skarbnika;
- przydzielenie funkcji, podział na
sekcje: dekoracyjna; dziennikarska
(redakcyjna); kulturalno-porządkowa,
do spraw akcji charytatywnych
i konkursów;
- zaakceptowanie planu pracy
przygotowanego przez opiekunów
samorządu, dodanie nowych
propozycji.
- przygotowanie dyskoteki oraz
plakatów informacyjnych.
- uroczysta akademia przygotowana
przez SU;
- zaprezentowanie życzeń
okolicznościowych w postaci
krótkiego filmu z życzeniami;
- upamiętnienie Dnia Edukacji
Narodowej poprzez rozdanie
nauczycielom i pracownikom
administracji oraz obsługi kart z
życzeniami i drobnych upominków,
przygotowanych przez świetlicę
gimnazjum;
- wręczenie przez uczniów SU
nauczycielom samoprzylepnych
znaczków przedstawiających plakat
autorstwa Andrzeja Tylkowskiego;
- przygotowanie gazetki ściennej,
dzięki której zainteresowani mogą
dowiedzieć się więcej na temat tego
święta.
- ogłoszenie konkursu na najładniejszą
maskę na balu karnawałowym;
- ogłoszenie konkursu na najładniejszą
klasopracownię, monitorowanie w
czasie II okresu przez wybraną
reprezentację SU klasopracowni;
- konkurs na Miss i Mistera naszej
szkoły;
- Konkurs Talentów „My też mamy
talent”;
- pokaz ekomody;
- ogłoszenie regulaminów tych
konkursów.
- organizacja zabawy dyskotekowej
łączącej pasowanie z andrzejkami;
- przygotowani plakatów
informacyjnych.
- zorganizowanie akcji informacyjnej
wyjaśniającej założenia ogólnopolskiej
3
27 IX
17 X
Przygotowanie
artykułu o tym
wydarzeniu
i zamieszczenie
informacji na
stronie WWW
gimnazjum.
21 XI
Przygotowanie
artykułu o tym
wydarzeniu
i zamieszczenie
informacji na
stronie WWW
gimnazjum.
I – II
I – II
III
III
IV
cały rok
24 XI
XI – XII / I
12. W świątecznym
nastroju
13. Zabawa karnawałowa
14. Podsumowanie
pracy
15. IV Turniej Dzikich
Drużyn o Puchar
Dyrektora
Gimnazjum w
Budzisławiu Kośc.
16. Dzień św. Walentego
- Walentynki
17. Kolorowy Dzień
18. Święto Kobiet
19. Święto Wiosny jako
Dzień Samorządności
połączone z Dniem
Języków Obcych
zbiórki „Góra Grosza” ;
- przeprowadzenie zbiórki na terenie
szkoły;
- przekazanie pieniędzy.
- gazetka ścienna o tematyce
świątecznej.
- zorganizowanie dyskoteki
karnawałowej, poprzedzonej akcją
informacyjną na terenie szkoły o
konkursie SU na najładniejszą maskę
karnawałową.
- zebranie zarządu wraz z opiekunami;
- podsumowanie działalności
samorządu w I okresie;
- ustalenie wniosków do dalszego
działania.
- halowe rozgrywki piłki nożnej.
- przygotowanie skrzynki na kartki
walentynkowe;
- plakaty popularyzujące ŚWIĘTO
ZAKOCHANYCH;
- doręczanie korespondencji
walentynkowej przez „szkolnych
listonoszy”;
- dyskoteka walentynkowa.
- przygotowanie plakatu
informacyjnego;
- klasy przebierają się na jeden,
wylosowany kolor;
- klasa, która przebierze się cała w
danym kolorze wygra dzień bez
pytania.
- chłopcy z SU przygotowują plakat z
życzeniami (lub kartę z życzeniami z
okazji Dnia Kobiet) i czytają życzenia
przez szkolny radiowęzeł bądź
odczytują je w salach lekcyjnych.
- przejęcie „władzy w szkole” w
danym dniu przez SU (wręczenie
zrobionego z kartonu, dużego klucza
przez Panią Dyrektor);
- z okazji I dnia wiosny
zorganizowanie koncertu karaoke na
holu dolnym;
- zorganizowanie Konkursu Talentów;
- przeprowadzenie konkursu na Miss
4
XII
I - II
Zamieszczenie
artykułu na
stronie WWW
szkoły
koniec I okresu
ferie zimowe
Zamieszczenie
artykułu na
stronie WWW
szkoły
początek II
Zamieszczenie
artykułu na
stronie WWW
szkoły
10 II
9 II
II - III
8 III
21 III
Zamieszczenie
artykułu na
stronie WWW
szkoły
20. Konkurs Talentów
„My też mamy talent”
21. Prima Aprilis
22. Finał konkursu na
najładniejszą
klasopracownię
23. Sprawozdanie
24. A ponadto:




i Mistera naszej szkoły;
- przygotowanie zabaw i konkursów;
- wspólna zabawa;
- podsumowanie i wręczenie nagród
rzeczowych.
- ogłoszenie konkursu;
- promowanie umiejętności uczniów w
różnych dziedzinach: muzyce,
plastyce, tańcu itd.;
- ogłoszenie i wręczenie szkolnych
Oskarów.
- z okazji dnia dowcipów, żartów,
zorganizowanie na holu dolnym
pokazu mody na niby, czyli pokazu
ekomody;
- wręczenie dyplomów najciekawszym
projektom.
- rozstrzygniecie konkursu SU na
najładniejszą klasopracownię.
- podsumowanie pracy SU w roku
szkolnym 2011/2012, złożenie
sprawozdania z realizacji
zaplanowanych działań.
- rozwijanie samorządności;
- integracja uczniów Gimnazjum im.
Przyrodników Polskich w Budzisławiu
Kościelnym;
- wsparcie potrzebujących: pomoc
przy lekcjach, adaptacja nowych
uczniów, itp.;
- udział w uroczystościach szkolnych,
aktywna pomoc w ich organizacji;
- kontrola porządku i estetyki szkoły;
- widoczna działalność
poszczególnych sekcji SU przy
określonych uroczystościach;
- udział w akcjach charytatywnych;
- przygotowywanie informacji na
tablicę SU oraz redagowanie gazetek
ściennych;
- próba wznowienia gazetki szkolnej
„Bez cenzury”.
III
np. 2 IV
zorganizowanie
na długiej
przerwie
od12.30 do
12.55
początek VI
VI 2012 r.
cały rok
szkolny
2011/2012
PRACE W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO:
Organizowanie dyskotek szkolnych według potrzeb.
Redagowanie informacji na stronę internetową WWW szkoły o SU.
Zagospodarowanie gazetki ściennej SU.
Systematyczna współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.
5




Konkursy i zabawy dla uczniów.
Dbanie o estetykę szkoły – przegląd klasopracowni.
Współpraca z Dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Zatwierdzono na zebraniu
Rady Samorządu Uczniowskiego
6