Sprawozdanie merytoryczne za 2012

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie merytoryczne za 2012
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Polskiego Ośrodka ASSITEJ
za rok 2012
1. XVIII
Światowy Kongres ASSITEJ, organizowany w Polsce
(Warszawa, maj 2014) - informacje o stanie przygotowań w 2012
I. Powołanie zespołu biura Kongresu 2014
1.
2.
3.
4.
Opracowanie założeń merytorycznych, harmonogramów, budżetów
Opracowanie schematu organizacyjnego
Powołanie szefów zespołów zadaniowych
Przyjęcie programu działania harmonogramów pracy i zakresu zadań każdego
zespołu zadaniowego
5. Realizacja szczegółowych programów przyjętych przez Zespoły Zadaniowe,
6. Współpraca z konsultantami zagranicznymi
II. Praca nad koncepcją Kongresu w zakresie współpracy, partnerstwa
1. Od czerwca 2011 roku do końca 2012r. odbyło się wiele spotkań i rozmów z
naszymi sojusznikami i partnerami.
Wśród nich jest: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta St.
Warszawy, Skarb Państwa - Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Instytut Teatralny im.
Raszewskiego, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Instytut Adama Mickiewicza,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Teatr Grodzki w Bielsku-Białej, Nowa Siła
Krytyczna, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.
2. Wystąpienie o Patronat Honorowy
Pani Anna Komorowska- Pierwsza Dama Rzeczpospolitej, przyjęła patronat honorowy
nad XVIII Światowym Kongresem ASSITEJ.
3. Zaproszenie do Komitetu Honorowego XVIII Światowego Kongresu ASSITEJ
Pana Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Pana Radosława Sikorskiego - Ministra Spraw Zagranicznych,
Panią Krystynę Szumilas - Ministra Edukacji Narodowej,
Panią Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta m.st. Warszawy.
4. Podpisanie listów intencyjnych o współpracy na rzecz organizacji Kongresu przez:
Skarb Państwa - Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Teatr Lalka, Teatr Baj, Teatr 6 Pietro,
Teatr Żydowski, Pałac Młodzieży, Teatr Studio, Teatr Dramatyczny, Teatr Powszechny
5. Wystosowanie listu otwartego do środowiska teatralnego w sprawie
zaangażowania w Kongres 2014.
III. Praca nad koncepcją Kongresu w zakresie idei-myśli przewodniej, hasła
W kwestii prezentacji i selekcji spektakli z pięciu kontynentów świata współpraca z
członkami Komitetu Wykonawczego ASSITEJ:
1. Określenie idei/ hasła:
2. Powołanie Rady Artystycznej Kongresu
1
Do Rady Artystycznej Kongresu zostały zaproszone następujące osoby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halina Machulska- prezes ASSTEJ i Honorowa Przewodnicząca Rady Kongresu,
Maciej Wojtyszko- wiceprezes ASSITEJ i Przewodniczący Rady Kongresu,
Zbigniew Rudziński- Centrum Sztuki Dziecka, członek ASSITEJ,
Joanna Rogacka- kierownik artystyczny Teatru Lalka w Warszawie, członkini
ASSITEJ,
Liliana Bardijewska- dramatopisarka, członkini ASSITEJ,
Marek Waszkiel- dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek,
Jarosław Antoniuk- dyrektor nacz. i art. Teatru Lalki i Aktora w Łomży,
Lucyna Kozień- dyrektor nacz. i art. Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w
Bielsku-Białej,
Wojciech Stefaniak- dyrektor art. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i
Młodzieży „KORCZAK”, Sekretarz Generalny ASSITEJ
Alicja Morawska-Rubczak- krytyk teatru dla dzieci,
Maciej Nowak- dyrektor Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego,
Justyna Sobczyk- specjalista ds. pedagogiki teatralnej w Instytucie Teatralnym,
Magdalena Szpak- koordynator programów edukacyjnych w Instytucie Teatralnym.
Ewa Piotrowska- reżyser, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Baj w
Warszawie
Krystian Kobyłka - absolwent opolskiej polonistyki, od 1990 roku dyrektor naczelny i
artystyczny Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu. Jest reżyserem
wielu przedstawień.
3. Opracowanie kryteriów selekcji spektakli festiwalowych (zagranicznych):
Prezentacje międzynarodowe (16 spektakli z pięciu kontynentów świata)
• spektakle, które powstały od 1.01.2010 r. do 31.05.2013 r.,
• spektakle interaktywne,
• wykorzystujące nowe formy języka teatralnego,
• uwzględniające ideę festiwalu (przemiany odbiorcy/przemiany teatru dla dzieci),
• spektakle jak najbardziej różnorodne pod względem geograficznym (reprezentacja
z różnych kontynentów).
W kwestii prezentacji spektakli z pięciu kontynentów świata selekcji wspomogą nas
członkowie Komitetu Wykonawczego ASSITEJ.
Prezentacje środkowoeuropejskie (12 spektakli z Polski i okolic)
• spektakle, które powstały od 1.01.2011 r. do 1.12.2013 r.,
• spektakle interaktywne,
• wykorzystujące nowe formy języka teatralnego,
• uwzględniające ideę festiwalu (przemiany odbiorcy/przemiany teatru dla dzieci).
W selekcji spektakli z tej części festiwalu wezmą udział także członkowie Komitetu
Wykonawczego Centrali ASSITEJ, którzy zarekomendują po 5 spektakli z każdego
kontynentu.
4. Powołanie roboczej grupy warsztatowo - seminaryjnej
z udziałem Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Instytutu Teatralnego w Warszawie
Określenie obszarów warsztatowych:
• warsztaty sieci ASSITEJ (ITYARN, New Faces, Small Size),
2
• Slam,
• drama,
• grupy defaworyzowane,
• pisanie dramatów,
• warsztaty do spektakli (nadążanie za językiem współczesnego teatru – pedagogika
teatralna).
5. Poszukiwanie przestrzeni na realizację Kongresu
• spotkania w Pałacu Kultury i Nauki,
• spotkania w teatrach: Powszechnym, Lalka, Studio, Żydowskim, Baj, 6 Piętro,
Dramatycznym, Powszechnym, Rampa, Pałacu Młodzieży.
• spotkania w Centrach konferencyjnych i hotelowych
IV. Współpraca operacyjna ze Światowym ASSITEJ
1. Udział w posiedzeniach Światowego Komitetu Wykonawczego ASSITEJ, poświęconych
wypracowaniu wspólnej koncepcji XVIII Światowego Kongresu ASSITEJ w Polsce
•
•
•
26 IX- 1 X 2011 r.- Donieck, Ukraina;
20- 26 II 2012 r.- Baku, Azerbejdżan;
28 VII- 5 VIII 2012 r.- Okinawa, Japonia.
W posiedzeniach EC uczestniczyli: Yvette Hardie (Republika Południowej Afryki,
Prezydent), Ivica Simić (Chorwacja, Sekretarz Generalny), Noel Jordan (Australia,
Skarbnik), Maria Ines Falkoni (Argentyna, Wice-Prezydent) Stephan Fischer-Fels (Niemcy,
Wice-Prezydent), Kim Peter Kovac (USA, Wice-Prezydent), Marisa Gimenez Cacho
(Meksyk), Vigdis Jakobsdottir (Islandia), Marina Medkova (Rosja), Diana Krzanić Tepevac,
Imran Khan (India) Asaya Fujita (Japonia), Nina Hajlyanni (Wielka Brytania) oraz dyrektor
Festiwalu na Okinawie - Hisashi Shimoyama i Dora Jelačić Bużimski (Chorwacja),
asystentka Sekretarza Generalnego.
Z polskiej strony z ramienia PO ASSITEJ w posiedzeniach KW wzięły udział: Liliana
Bardijewska - dramatopisarka, Wojciech Stefaniak – reżyser, Magdalena Szpak koordynator programów edukacyjnych, Alicja Morawska-Rubczak – krytyk teatru dla
dzieci.
V. Ogłoszenie o naborze spektakli na XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i
Młodzieży KORCZAK 2014 specjalną edycję realizowana w Warszawie podczas 18
Światowego Kongresu ASSITEJ, otwarcie rejestracji zgłoszeń
VI. Ogłoszenie tematów warsztatów, seminariów i sympodium w ramach 18 Światowego
Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ , otwarcie rejestracji zgłoszeń.
VII. Uruchomienie lobbingu w celu pozyskiwania źródeł finansowania
VIII. Praca nad stroną internetową
IX. Przygotowanie systemu prezentacji filmowej spektakli zgłoszonych na Festiwal
KORCZAK 2014.
- praca Rady Artystycznej przy selekcji spektakli.
2. XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży
KORCZAK 2012 odbył się w dniach 6 – 13 października 2012. Sprawozdanie dostępne
jest w dodatkowym dokumencie.
3
3. Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich przy PO
ASSITEJ
Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich funkcjonuje od października 1999.
W 2012 roku Szkołę ukończyło 35 słuchaczy, z tego 31 odebrało dyplom aktora na
uroczystej inauguracji bieżącego roku szkolnego w Starej Prochowni w październiku 2012
r. Na pierwszy rok nauki w Szkole w r. 2012 zostało przyjętych 28 słuchaczy, którzy
pomyślnie przeszli egzaminy wstępne.
W roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły uczęszcza łącznie 70 słuchaczy pobierających
naukę w 5 grupach (2 rannych, 2 wieczornych i 1 grupie III roku)
W roku 2012 :
• w czerwcu 2012 Szkoła wzięła udział w Zamojskim Lecie Teatralnym , na którym
zaprezentowano trzy spektakle dyplomowe: „Sad wykarczowany” wg A. Czechowa
w reż. Jakuba Snochowskiego, „Kleopatrę i Cezara” wg C.K. Norwida w reż.
Grzegorza Mrówczyńskiego oraz „Moralność Pani Dulskiej” wg. G. Zapolskiej pod
opieką artystyczną Haliny Machulskiej; przedstawienia te zyskały uznanie
organizatorów oraz publiczności,
• Szkoła wzięła udział w międzynarodowych spotkaniach teatralnych w Grenoble w
lipcu 2012, uznanie zdobył spektakl dyplomowy „Ślub” wg W. Gombrowicza w reż.
Anny Dziedzic; o spektaklu tym bardzo pozytywnie wypowiadały się także
miejscowe miejsca.
•
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
w roku szkolnym 2011/2012 słuchacze zaprezentowali się w 12 spektaklach
dyplomowych:
„Kleopatra i Cezar” wg C.K. Norwida w reż. G. Mrówczyńskiego,
„Zakochani kryminaliści” wg. G.F. Walkera w reż. J.S.B. Weisgerbera,
„Harper Regan” wg S. Stephans’a w reż. K. Łęckiej,
„W Imię Ojca i Syna” wg. Sz. Bogacza w reż. A. Biernackiego,
„Rycerz niezłomny” wg M. Wojtyszki, w reż. J. Wojtyńskiego,
„Moralność Pani Dulskiej” wg. G. Zapolskiej pod opieką artystyczną H. Machulskiej
„Nie igra się z miłością” wg A. Musset w reż. A. Biernackiego,
„Ślub” wg. W. Gombrowicza w reż. A. Dziedzic,
„Sad wykarczowany” , wg. A. Czechowa, w reż. J. Snochowskiego,
„Samobójca” wg. N. Erdmana w reż. Sz. Szczykno,
„Silniejsza” wg. A. Strindberga w reż. M. Gnatowskiej,
„Fedra” wg. J.B. Racine w reż. J.B Weisgerbera,
Szkoła w sposób bardzo wyraźny odczuwa skutki niżu demograficznego i kryzysu
materialnego, jaki dotyka wiele rodzin, co skutkuje mniejszą liczbą chętnych kandydatów
do podjęcia nauki w naszej Szkole. Sytuację tę dodatkowo komplikuje sytuacja finansowa
Szkoły, która uniemożliwia podjęcie, niestety kosztownej, kampanii informacyjnej i
reklamowej o naszej Szkole.
W związku z decyzją kierownictwa MKiDN w sprawie włączenia w system szkolnictwa
artystycznego policealnych szkół aktorskich i uznania zawodu aktor dla absolwentów tych
szkół, trwają prace związane z opracowaniem projektów ramowego planu nauczania,
podstawy programowej i ogólnej koncepcji pracy dla policealnych szkół aktorskich. W
prace te została włączona nasza Szkoła. Formalno-prawne wprowadzenie tych zmian
planowane jest na rok szkolny 2014/2015.
4
4. Ognisko Teatralne „U Machulskich” i warsztaty teatralne - obozy:
W 2012 Ognisko zorganizowało zimowe warsztaty w Pęcławiu (14- 20 stycznia). Udział
wzięły 42 osoby. Powstało 9 warsztatów, 5 pokazów i 4 niespodzianki.
Odbyły się również Letnie Warsztaty Dramaturgiczno-Teatralne w Pałacu w Teresinie ( I
turnus 1-14.07, II turnus 15-28.07). Łącznie w warsztatach wzięło udział 120 osób. Na
warsztatach związanych z myślą Janusza Korczaka powstały w sumie 24
tzw.”niespodzianki” teatralne, 12 pokazów pod opieką instruktorów oraz 13 samodzielnych
warsztatów
(małych
form
teatralnych,
reżyserowanych
przez
młodzież).
W październiku 2012 roku do Ogniska Teatralnego „U Machulskich” zostało przyjętych 110
osób. Zostało utworzonych 6 nowych grup
W ciągu całego roku powstało ponad 30 spektakli samodzielnie przygotowanych przez
Ogniskowiczów. W październiku dyplom ukończenia Ogniska odebrało 11 osób.
16 grudnia odbyła się wspólna Wigilia, będąca przeglądem pokazów teatralnych
wszystkich grup, których tematem jest Boże Narodzenie.
Obecnie do Ogniska uczęszcza ok. 200 osób w wieku 13-18 lat.
5. Nagrody PO ASSITEJ i Atesty za rok 2011
Zarząd przyznał doroczne Nagrody dla twórców teatru dla dzieci i młodzieży:
Nagrodę imienia Jana Dormana za rok 2011 dla twórcy polskiego otrzymał Pan Robert
Łuczak za wybitną wartość artystyczną muzyki, towarzyszącej licznym spektaklom dla
dzieci i młodzieży.
Honorową Nagrodę imienia Jana Dormana za rok 2011 dla twórcy zagranicznego otrzymał
Pan Michele Sambin z TAM Teatro Musica z Padwy za „Anima blu” i „Picablo” - wybitne
spektakle dla młodego widza, zachwycające sugestywną stroną wizualną, nowoczesnym
językiem teatralnym, porozumiewające się z widzem ponad barierą językową – dźwiękami,
gestami, obrazami.
.
Nagrodę dla krytyka teatru dla dzieci i młodzieży za rok 2011 otrzymała Pani Halina
Waszkiel, filolog polski, doktor, autorka prac z zakresu teatru i dramatu XIX wieku, esejów
i recenzji dotyczących teatru, dramatu oraz teatru lalek - za pasję w opisywaniu i
analizowaniu teatru dla młodego widza, a w szczególności za rzetelność i fachowość
wobec dramaturgii tego gatunku
„ATESTY 2011 – Świadectwa Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego” otrzymały
następujące przedstawienia:
Atest nr 160. „Dokąd pędzisz, koniku”– reż. G. Kwieciński, Teatr Groteska z Krakowa
Atest nr 159. „Na arce o ósmej” - reż. M. Pecko, Olsztyński Teatr Lalek
Atest nr 157. „Czerwony Kapturek” – reż. Janusz Ryl-Krystianowski, Teatr Animacji z
Poznania
Atest nr 158. „Czarnoksiężnik z krainy Oz” – reż. P. Nosalek, Teatr Banialuka, BielskoBiała
Uroczyste wręczenie NAGRÓD i ATESTÓW odbyło się 13 października 2012 r. podczas
5
zakończenia XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak
2012” w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
6.
„Polski Szekspir” i „Młodzi Tłumacze”
Realizacja projektu przebiega w dwóch etapach: - pierwszy to część konkursowa dla
młodych tłumaczy i młodych dramaturgów, - drugi to warsztaty z udziałem uczestników
konkursów oraz młodzieży z grup aktorskich.
Adresatami projektu połączenia dwóch konkursów, realizowanych przez PO ASSITEJ byli:
młodzi dramaturdzy laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Szukamy Polskiego
Szekspira”, młodzi tłumacze - laureaci międzynarodowego konkursu „Młodzi Tłumacze”
czyli młodzież polskiego pochodzenia stale przebywająca poza krajem, młodzi aktorzy studenci i absolwenci szkół aktorskich, grup teatralnych i młodzi krytycy - studenci
kierunków humanistycznych. Grupy te miały w 2012 roku możliwość spotkania się i
współpracy podczas letnich warsztatów teatralno – dramaturgiczno – translatorskich.
Nastąpiła integracja różnych środowisk z uwagi na wiek 16-21 lat, różne zainteresowania,
miejsce zamieszkania (z Polski: Kuniów k/Kluczborka, Opole, Pruszków, Węgry, Kalisz,
Jastrzębie Zdrój, Ruda k/Janowa Lubelskiego Kielce, Kcynia, Bolków, Katowice,
Siemianowice Śląskie, Łacha, Zamość, Warszawa i świata: Litwa, Białoruś, Włochy,
Niemcy, Kanada, Francja, Portugalia). Podczas letnich warsztatów wprowadzone były
obrzędy i zwyczaje, które kształtowały postawy odpowiedzialności ze szczególnym
uwzględnieniem poczucia sprawiedliwości. W ćwiczeniach wykorzystano metodę dramy
przy rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.
XIV Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Dramaturgów „Szukamy Polskiego
Szekspira" 2011 – 2012
Ogólnopolski Konkurs na sztukę teatralną skierowany był do dzieci i młodzieży uzdolnionej
literacko w wieku od 12 do 21 lat. Co dwa lata wyłania laureatów pochodzących z
najrozmaitszych części Polski.
W roku 2011 zbierane były prace na XIV Konkurs, który rozstrzygnął się w czerwcu 2012.
Skład jury Konkursu nie uległ zmianie, są w nim: Tomasz Łubieński, Ewa Repsch, Joanna
Rogacka, Michał Walczak i Maciej Wojtyszko (przewodniczący).
Jury po przeczytaniu 36 sztuk teatralnych, postanowiło przyznać następujące nagrody i
wyróżnienia:
Grupa wiekowa 12 – 15 lat
I NAGRODA - Monika Dorożyńska, lat 14 za sztukę „Europejski koszmar”
II NAGRODA - Monika Dorożyńska, lat 14 za sztukę „Antymon”
Wyróżnienie- Katarzyna Kubacka lat 15 za sztukę „11. Nie dokuczaj”
Wyróżnienie- Magdalena Wójciak, lat 15 za sztukę „Nawrócenie diabła”
Grupa wiekowa 16 – 21 lat
I NAGRODA - Tomasz Szeląg, lat 21 za sztukę „Piękna wyspa”
II NAGRODA - Dawid Mika, lat 16 za sztukę „Homo (nie)sapiens”
III NAGRODA - Karolina Sarniewicz, lat 21 za sztukę „Nie brak mi Nietzsche'go”
Wyróżnienie- Karolina Dąbek, lat 21 za sztukę „12.XII.2012-Nowy koniec świata”
Wyróżnienie- Karolina Nieckarz, lat 19 za sztukę „Represja”
Członkowie jury pragnęli podkreślić wysoki poziom konkursu, różnorodność propozycji i
zachęcić – zarówno osoby nie wyróżnione, jak i wyróżnione – do wzięcia udziału w
6
następnej edycji konkursu. Dostrzegli (również jeśli chodzi o prace nienagrodzone) bardzo
wiele wartościowych pozycji. Niektóre nagrodzone prace okazały się pracami laureatów
wcześniejszych edycji. Potwierdza to przekonanie, że w przypadku autorów utworów
dramatycznych, niezbędny jest długotrwały proces doskonalenia i rozwoju.
Uroczystość ogłoszenia werdyktu jurorów i przedstawienia młodych dramaturgów odbyła
się podczas inauguracji XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci Młodzieży
KORCZAK 2012, w Teatrze Powszechnym w Warszawie w dniu 6 października 2012 r.
Ogromną wartością tego konkursu jest stały kontakt z laureatami poprzednich edycji.
Konkurs ma kreatywny wpływ na zmianę oblicza polskiego dramatu, wprawia nowe
pokolenie dramaturgów piszących o sobie i otaczającym ich świecie. Sztuki nagrodzonych
młodych autorów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.assitej.pl.
W tym roku w ramach projektu PO ASSITEJ delegował dwóch młodych dramaturgów Joannę Tyszkę, Paulinę Danecką z tutorem Adamem Biernackim na Interplay Europe
2012, który odbył się w Manjiró-Buitrago de Lozoya (Madryt) w dniach 2-7 lipca 2012 r.
Międzynarodowy Konkurs „Młodzi Tłumacze”
Międzynarodowy Konkurs na tłumaczenie tekstów literackich z języka polskiego na język
kraju zamieszkania i z języka kraju zamieszkania na język polski ma cykl coroczny od
2004 – podstawowym celem jest wyłonienie uzdolnionych młodych tłumaczy.
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16-21 lat, która na stałe mieszka poza
terytorium Polski, biegle włada językiem polskim i językiem kraju zamieszkania. Celem jest
nawiązanie trwałej współpracy artystycznej z młodą generacją Polaków zamieszkujących
różne kraje, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej i Europy
Wschodniej. Dzięki tym działaniom przy Polskim Ośrodku ASSITEJ w Warszawie
powstaje grupa młodych tłumaczy literatury polskiej, wywodzących się ze środowisk
polonijnych, którzy stają się promotorami i tłumaczami polskiej współczesnej dramaturgii,
poezji i prozy.
Po wnikliwej ocenie nadesłanych prac translatorskich, w nagrodę 16 osób otrzymało
zaproszenie do Polski na warsztaty teatralno-dramaturgiczno-translatorskie: Maximilian
Giejsztor – Australia, Ayla Agajeva – Azerbejdżan, Alina Ahrenicz – Białoruś, Anna Karas –
Francja, Joseph Kawalec – Francja, Katarzyna Vlahodimos – Grecja, Aleksander Frank –
Kanada, Adrianna Frank – Kanada, Elżbieta Czerniawska – Litwa, Agnieszka Matusewicz
– Litwa, Katarzyna Paszkiewicz – Łotwa, Zuzanna Sadłowska – Portugalia, Alena
Korenets – Rosja, Bianca Cichonska – Stany Zjednoczone, Krzysztof Bulzacki Bogucki Włochy, Marta Dopieralski – Niemcy .
Warsztaty Teatralno-Dramaturgiczo-Translatorskie
Odbyły się 19 -31 sierpnia 2012 r. w miejscowości Teresin w Ośrodku SzkoleniowoRehabilitacyjnym KRUS w Pałacu. W warsztatach uczestniczyła grupa młodzieży z Polski
z konkursu „Szukamy Polskiego Szekspira” (11 osób) i grupa młodzieży polonijnej z
konkursu „Młodzi Tłumacze” (9 osób) oraz grupa młodzieży uzdolnionej artystycznie
pracującej w grupach teatralnych: absolwenci Ogniska Teatralnego i Szkoły Aktorskiej
Haliny i Jana Machulskich (10 osób). Łącznie wzięło udział 30 uczestników.
Młodzi twórcy poznawali metody pracy nad tekstem oraz jego przekładu, tajniki sztuki
aktorskiej, zwłaszcza przy inscenizacjach tekstów dramaturgicznych oraz zasady reżyserii.
Bezpośrednio uczestniczyli w procesie tworzenia przedstawień teatralnych i nagrań
filmowych. Podczas warsztatów zdobyło cenne doświadczenie instruktorskie. Dzięki
pracom translatorskim udało się przekazać wiedzę o mało znanych w Polsce pisarzach i
artystach zagranicznych. Młodzi Tłumacze stają się znakomitymi „ambasadorami polskiej
7
kultury” w swoich krajach.
Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje prof. Maciej Wojtyszko.
7. Kursy dramowe i teatralne dla nauczycieli w 2012
stopień
TEATR II st
TEATR
IX edycja
go
Co i kiedy
Miejsce kursu, miasto,
dzi
impreza
n
42 „Teatr szkolny – techniki teatralne i Warszawa, Ośrodek Kultury Ochoty
dramowe w pracy z dziećmi i
młodzieżą” 18.02.12 – 31.03.12
16 „Teatr z dziećmi – jak to robić”, Warszawa, Dom Kultury Rakowiec
warsztaty 25 i 26.02. 2012
zamawiający
PO ASSITEJ
Ukończyło
osób
14
PO ASSITEJ
6
Drama I st.
40
17.03.-22.04.2012
Warszawa, Ośrodek Kultury Ochoty
PO ASSITEJ
9
Drama I st
40
Warszawa, sale PO ASSITEJ
40
13
TEATR
X edycja
16
Warszawa, Dom Kultury Rakowiec
Straż
Miejska
Warszawy
Straż
Miejska
Warszawy
PO ASSITEJ
11
Drama I st
TEATR I st
42
Warszawa, Ośrodek Kultury Ochoty
PO ASSITEJ,
19
Drama I st.
40
Kurs dla Referatu Profilaktyki 10.09.
– 18.09.2012
Kurs dla Referatu Profilaktyki 13.09.
– 21.09.2012
„Teatr z dziećmi – jak to robić”,
warsztaty 22-23.09. i 20-21.10.
2012
„Teatr szkolny – techniki teatralne i
dramowe w pracy z dziećmi i
młodzieżą” 29.09. - 18.11.2012
13.10.-02.12.2012
Warszawa, Ośrodek Kultury Ochoty
PO ASSITEJ
10
Warszawa, sale PO ASSITEJ
26
Autorzy sprawozdań:
Grażyna Karwowska-Winiarek
Anna Kozłowska
Ewa Repsch
Elżbieta Socha
8

Podobne dokumenty