CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w

Komentarze

Transkrypt

CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w
Obowiązuje od 21 lipca 2014 r.
CENNIK
opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze
w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym
(tekst jednolity)
UWAGA: przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze wskazane w pkt. 3 i 4 są zwolnione z
podatku VAT1
1. Przekaz pocztowy w obrocie krajowym2
Poz.
1
Nazwa
Opłata (w złotych)
Przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadany za 1% od kwoty przekazu + 5,00 zł
pośrednictwem Internetu.
2
Przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadany w 1% od kwoty przekazu + 5,30 zł
placówce pocztowej.
2. Przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym
Poz.
1
Nazwa
Przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym.
Opłata (w złotych)
1% od kwoty przekazu + 23,00 zł
UWAGA: usługa świadczona do krajów, z którymi Poczta Polska S.A. podpisała umowy
o wymianie przekazów.
3.
1
2
Ekspres Pieniężny (EP) w obrocie krajowym
W brzmieniu określonym w pkt 1 Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej
W brzmieniu określonym w pkt 2 Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej
Opłata
Opłata
wartość
(w złotych)
(w złotych)
Poz.
Nazwa
Ekspresu
za nadanie w
za nadanie
Pieniężnego
placówce
przez Internet
pocztowej
0,01-200
15,00
9,50
Ekspres Pieniężny
200,01-300
17,00
13,00
„na teraz”
300,01-500
18,00
14,50
/w ypłata w placów ce
pocztow ej po upływ ie 10 500,01-1000
22,00
18,50
minut od czasu nadania/. 1000,01-5000
43,00
35,00
5000,01 i więcej
85,00
70,00
1
0,01-200
36,00
34,00
Ekspres Pieniężny
200,01-300
38,00
36,00
„na dziś”
39,00
37,00
/w ypłata pod w skazanym 300,01-500
adresem w ciągu 6 godzin 500,01-1000
43,00
41,00
od nadania/.
1000,01-5000
65,00
63,00
5000,01
i
więcej
125,00
123,00
2
0,01-200
16,50
11,00
Ekspres Pieniężny
200,01-300
18,50
14,50
„na jutro”
300,01-500
19,50
16,00
/w ypłata pod w skazanym
adresem następnego dnia 500,01-1000
23,50
20,00
roboczego od nadania/.
1000,01-5000
44,50
36,50
5000,01 i więcej
90,00
71,50
3
UWAGA: do terminów realizacji określonych w poz. 1 - 3 nie wlicza się czasu
określonego w § 4 ust. 3 Regulaminu świadczenia usługi Ekspres Pieniężny w obrocie
krajowym.
Wpłaty na rachunki bankowe
4.
Poz.
1
Opłata (w złotych)
Nazwa
Wpłata na rachunek bankowy STANDARD
1) 2,50 zł przy kwocie wpłaty
w wysokości do 1000,00 zł
2
Wpłata na rachunek bankowy STANDARD
2) 0,5 % od kwoty wpłaty w
wysokości powyżej 1000,00 zł
1,00 zł
na rzecz organizacji pożytku publicznego
33
Wpłata na rachunek bankowy STANDARD na rzecz
1,75 zł
Orange Polska S.A. z tytułu opłat za usługi
telekomunikacyjne (telefony stacjonarne).
4
Wpłata na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z
tytułu składek ubezpieczeniowych.
3
W brzmieniu określonym w pkt 3 Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej
5,00 zł
5
Wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz
5,00 zł
urzędów skarbowych.
6
Wpłata na rachunek bankowy STANDARD PRIORYTET
1) 3,00 zł przy kwocie wpłaty
w wysokości do 500,00 zł
2) 0,6 % od kwoty wpłaty
w wysokości powyżej 500,00 zł
5. Opłaty dodatkowe do przekazów pocztowych i usług finansowych płatniczych
w obrocie krajowym i zagranicznym
Poz.
Opłata (w złotych)
Nazwa
Opłata netto
VAT
Opłata brutto
z VAT
1
Potwierdzenie
odbioru
przekazu
pocztowego:
1) w obrocie krajowym,
1,90 zł
zw.
1,90 zł
2) w obrocie zagranicznym.
3,00 zł
zw.
3,00 zł
UWAGI:
1)
potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego może być zgłoszone tylko w momencie
nadawania przekazu,
2)
opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przekazu pocztowego,
3)
potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym może być
realizowane tylko do krajów, które świadczą taką usługę.
2
Komunikat SMS:
1)
powiadomienie nadawcy o 0,20 zł
zw.
0,20 zł
zw.
0,20 zł
przyjęciu przekazu pocztowego lub
Ekspresu Pieniężnego do realizacji
lub
pakietu
pocztowymi
z
przekazami
lub
Ekspresami
Pieniężnymi do realizacji – za
każdy przekaz i Ekspres Pieniężny
lub za każdy pakiet,
2)
powiadomienie nadawcy o
końcowym stanie realizacji (np.
wypłata,
przekazu
zwrot
do
nadawcy)
pocztowego
lub
Ekspresu Pieniężnego do realizacji
– za każdy przekaz i Ekspres
0,20 zł
Pieniężny.
UWAGA: komunikaty określone w Poz. 2 są realizowane wyłącznie w przypadku nadania przez
Internet przekazów pocztowych i Ekspresów Pieniężnych w obrocie krajowym.
3
Wydanie
odpisu
nadania
przekazu
potwierdzenia
pocztowego, 3,00 zł
0,69 zł
3,69 zł
1,04 zł
5,54 zł
zw.
6,50 zł
odpisu zbiorowego dowodu nadania
przekazów
pocztowych,
Ekspresu
Pieniężnego, wpłaty na rachunek
bankowy – za każdy egzemplarz.
4
54
Za udzielenie informacji o Ekspresie
Pieniężnym.
Zwrot
pocztowym: 6,50 zł
przekazem
przekazu
pocztowego,
Pieniężnego
do
wyczerpaniu
4,50 zł
Ekspresu
nadawcy
możliwości
po
ich
realizacji.
Zwrot wpłaty na rachunek bankowy
po wyczerpaniu możliwości realizacji:
1) przekazem na wskazany adres,
6,50 zł
zw.
6,50 zł
2) przelewem na wskazany
2,50 zł
zw.
2,50 zł
rachunek bankowy
UWAGA: wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego
podlega zwrotowi.
6
Za przyjęcie w placówce Poczty
Polskiej
S.A.
pisemnego
zastrzeżenia adresata w zakresie
nie
doręczania
pocztowego
lub
przekazu
Ekspresu
Pieniężnego „na dziś” i „na jutro”
osobie pełnoletniej zamieszkałej
wraz z adresatem:
1)
stałego,
2)
okresowego – za każdy
21,00 zł
4,83 zł
25,83 zł
4,50 zł.
1,04 zł.
5,54 zł.
miesiąc lub jego część,
4
W brzmieniu określonym w pkt 4 lit. a Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej
3)
–
jednorazowego
odbioru
określonego
pocztowego
do 2,00 zł
0,46 zł
2,46 zł
przekazu
lub
Ekspresu
Pieniężnego.
UWAGA: w przypadku jednoczesnego złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w
zakresie stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej
zamieszkałej wraz z adresatem, opłaty za przyjęcie zastrzeżenia nie pobiera się.
7
Za
przyjęcie
pełnomocnictwa
pocztowego:
1) do stałego odbioru wszystkich 21,00 zł
lub
wskazanych
przekazów
pocztowych
lub
4,83 zł
25,83 zł
4,50 zł
1,04 zł
5,54 zł
odbioru 2,00 zł
0,46 zł
2,46 zł
Ekspresu
Pieniężnego,
2)
do
okresowego
wszystkich
lub
przekazów
pocztowych
odbioru
wskazanych
lub
Ekspresu Pieniężnego za każdy
miesiąc lub jego część,
3)
do
jednorazowego
określonego przekazu pocztowego
lub Ekspresu Pieniężnego.
UWAGA: w przypadku jednoczesnego przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego w zakresie
stałego lub okresowego odbioru przesyłek rejestrowanych, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa,
nie pobiera się.
8
Przyjęcie,
nadawcę
zgłoszonego
przekazu
przez
pocztowego
żądania w zakresie:
1) w obrocie krajowym: odstąpienia 7,50 zł
od umowy lub zmiany adresata lub
1,73 zł
9,23 zł
jego adresu,
7,13 zł
38,13 zł
2)
w
obrocie
31,00 zł
zagranicznym:
odstąpienia od umowy lub korekty
adresu.
UWAGI:
1) jeśli żądanie odstąpienia od umowy zostało zgłoszone przez nadawcę przed wysłaniem
przekazu pocztowego z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A., wniesione przy nadaniu
opłaty za nadanie podlegają zwrotowi,
2) jeśli żądanie odstąpienia od umowy zostało zgłoszone przez nadawcę po wysłaniu przekazu
pocztowego z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A., wniesione przy nadaniu opłaty
za nadanie nie podlegają zwrotowi,
3) w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przekazu opłata za potwierdzenie odbioru
podlega zwrotowi.
9
Przechowywanie
przekazu
pocztowego, na pisemne żądanie 3,50 zł
adresata,
w
placówce
0,80 zł
4,30 zł
Poczty
Polskiej S.A. po upływie terminu
odbioru – za każde żądanie.
UWAGI:
1) termin odbioru przekazów pocztowych wynosi 14 dni,
2) żądanie przechowywania przekazu pocztowego może być zrealizowane maksymalnie
do upływu terminu ważności przekazu pocztowego.
105
Wykonanie,
przyjętego
adresata
żądania
przekazu
pocztowego
od
dosłania
wskazany adres:
pod
4,50 zł
1,04 zł
5,54 zł
6,50 zł
zw.
6,50 zł
1) przyjęcie żądania dosłania
2) opłata za dosłanie.
UWAGI:
1) opłata za dosłanie przekazu pocztowego pobierana jest przy jego doręczeniu,
2) opłaty za dosłanie nie pobiera się w przypadku, gdy żądanie dosłania przekazu pocztowego
dotyczy obszaru doręczeń tego samego urzędu pocztowego,
3) w przypadku jednoczesnego przyjęcia żądania dosłania przesyłek rejestrowanych, opłaty
za przyjęcie żądania dosłania przekazu pocztowego nie pobiera się.
5
W brzmieniu określonym w pkt 4 lit. b Załącznika Nr 1 do decyzji wprowadzającej

Podobne dokumenty