Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy

Komentarze

Transkrypt

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
R. 5, z. 10 (68) : wtorek, 30 marca 2009 roku
Zapraszam do lektury blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie,
pozdrawiam, Twój Wojciech, redaktor
o
Komunikaty Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
o
ISBNik : informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy
Zarządzie Głównym SBP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTYKUŁY
PodróŜe kształcą – Portugalia
PodróŜe kształcą. Zapewne ten slogan przyświecał twórcom koncepcji programu Erasmus, którego celem jest
organizowanie wyjazdów zagranicznych w ramach krajów Unii Europejskiej. Jest on dedykowany zarówno studentom, jak i pracownikom uczelni. Wyjazdy na wykładów nauczycieli akademickich są dosyć popularne. Niestety segment programu Erasmus, poświecony wymianie doświadczeń pracowników nie zajmujących się bezpośrednio dydaktyką, do tej pory nie jest odpowiednio rozpowszechniony. Postanowiłyśmy to zmienić. Nie pierwszy raz chorzowska Biblioteka jest prekursorem na nowym polu doświadczeń. Tak było i tym razem.
Odwiedziłam wraz z Kariną Szołtysik partnerską dla WSB Uczelnię w Portugalii - Instituto Politecnico de
Viana do Castelo (IPVC), w pierwszych dniach marca bieŜacego roku. Towarzyszyła nam dr Maria Ochwat, politolog, która w tym samym czasie miała zaplanowane wykłady na tejŜe Uczelni.
Instituto Politecnico de Viana do Castelo,
Technology and Management College
Business College w Valenza
IPVC jest stosunkowo młodą szkoła wyŜszą, powstała w 1980 roku. Składa się z pięciu wydziałów: Zarządzania i Technologii, Biznesu, Pedagogicznego, Pielęgniarskiego i Rolniczego. Słowo pojawiające się w nazwie
uczelni „politecnico”, jak widać moŜe mylić, ale z drugiej strony pokazuje, jak szkoła wyŜsza ewoluuje, otwierając wydziały, na które jest zapotrzebowanie na rynku edukacyjnym. Nas, z WyŜszej Szkoły Bankowej, kształcącej na przykład politologów lub logistyków to oczywiście nie dziwi. Wręcz przeciwnie – pokazuje, Ŝe jest to europejska tendencja.
Zostałyśmy przez naszych Gospodarzy z Instituto Politecnico de Viana do Castelo przyjęte bardzo ciepło, gościnnie, moŜna by rzec wręcz po przyjacielsku. Być moŜe wpływ na to ma trochę inna – południowa mentalność Portugalczyków, ich otwartość i naturalna Ŝyczliwość. Co by nie było tego przyczyną, było nam
z tego powodu bardzo miło.
W programie naszego pobytu jednym z głównych punktów było zwiedzenia bibliotek IPVC. I tu nastąpił
pierwsze zaskoczenie. Okazało się, Ŝe polityka biblioteczna IPCV jest zasadniczo odmienna od stosowanej
w naszych ksiąŜnicach. Tam najpopularniejszą formą udostępniania jest nie wypoŜyczanie do domu, lecz korzystanie ze zbiorów w czytelni. W związku z tym, czytelnie są duŜe i przewaŜnie pełne czytelników, ale księgozbiory są małe. Gdy opisywałyśmy portugalskim koleŜankom profile i wielkości naszych zbiorów, wzbudziłyśmy
niemały zachwyt. Z kolei w nas zazdrość wzbudziła jedna z czytelń, które widziałyśmy – amfiteatralnie ułoŜone
stanowiska do pracy skierowane w stronę olbrzymiej, ciągnącej się kilkadziesiąt metrów tafli szkła, która jest
„oknem z widokiem” na Ocean Atlantycki!
Budynki poszczególnych wydziałów róŜnią się miedzy sobą. Wydział Technologii i Zarządzania wraz
z biblioteką mieści się w nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym budynku, Wydział Biznesu połoŜony
w niedalekiej Valency zajmuje XIX wieczny pałacyk, natomiast Wydział Rolniczy rezyduje w starym klasztorze.
Biblioteki są róŜne, choć odnosiłyśmy wraŜenie, Ŝe w jakimś znaczeniu podobne do naszych polskich. Sporo
multimediów, organizacja zbiorów i usług dość podobna do naszych (za wyjątkiem sprawy, która poruszyłam
powyŜej).
1
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
Jednym z najbardziej odkrywczych rozwiązań, z którymi zapoznały nas portugalskie bibliotekarki była
kwestia połączenia zakupu elektronicznych baz danych dofinansowywanych przez ministerstwo z aktywnością
publikowania w nich przez portugalskich naukowców. Im więcej naukowców danej uczelni publikuje
w czasopiśmie elektronicznym, tym wyŜsza jest kwota dofinansowania z ministerstwa. Korzyści z takiego rozwiązania są wielorakie. Po pierwsze rozwój elektronicznej komunikacji naukowej, po drugie wzrost znaczenia
portugalskich naukowców, po trzecie finanse uczelni, po czwarte większa moŜliwość wpływu władz uczelni na
aktywność publikacyjną jej pracowników. Pewnie moŜna mnoŜyć dalej... U nas jest to traktowane oddzielnie.
Zakup baz czasopism elektronicznych nie łączy się nijak z aktywnością publikacyjną pracowników uczelni.
W moim odczuciu jest to rozwiązanie gorsze. Głównej winy dopatruję się jednak w wadliwych rozwiązaniach
ministerialnych lub wręcz w braku jakichkolwiek rozwiązań w tej materii.
W ramach naszych spotkań odbyła się równieŜ moja prezentacja naszej grupy wszystkich uczelni WSB,
chorzowskiego Wydziału i naszej Biblioteki. Planowana początkowo na 15 minut, trwała 2 godziny! Nasi gospodarze byli zainteresowani tak wieloma sprawami, zadawali mi mnóstwo pytań i prosili o liczne wyjaśnienia. JuŜ
na początku zaimponowała im wielkość naszego holdingu: 4 uczelnie, 8 lokalizacji w głównych aglomeracjach,
około 50 szkół policealnych w całej Polsce. No i skala naszych przedsięwzięć. Gdy wspominałam o tym, Ŝe chorzowska Biblioteka obsługuje około 6000 uŜytkowników (studenci i wykładowcy), Ŝe jest nas w zespole 5 bibliotekarek pełnoetatowych i kilka studentek na godziny oraz Ŝe pracujemy przez 7 dni w tygodniu, wywołałam
prawdziwą konsternację. Prosiły, bym to powtórzyła, a potem napisała na kartce. Tak trudno było im w to uwierzyć. MoŜe przyczyną było to, ze IPVC jest uczelnią państwową, a my prywatną. U nas państwowe uczelnie teŜ
nie pracują pod taką presją zaspokajania potrzeb czytelnika, jak prywatne. A moŜe to kwestia róŜnic w mentalności Europejczyka „Południowego” i „Środkowego”?
Bogumiła Urban przed prezentacją o WSB
Na mojej prezentacji było dwóch wykładowców z Hiszpanii. Na ich z kolei największe wraŜenie zrobiło
to, jak opisywałam, Ŝe zamawiamy ksiąŜki na potrzeby nauczycieli akademickich. I to nie tylko te konieczne
w procesie dydaktycznym lecz równieŜ związane z ich pracą naukową. Wspomniałam, Ŝe jest to powszechny
proceder na naszej Uczelni. Zaimponowało im to, gdyŜ jak nam wyjaśniali, oni swój warsztat naukowy muszą
budować samodzielnie z własnych środków.
Spotkanie to było dla mnie prawdziwym poligonem. Prowadziłam je po angielsku, liczne pytania zadawane były nie tylko w tym języku, lecz po portugalsku i hiszpańsku, potem tłumaczone na angielski. Czasem
konsultowałam coś po polsku z Kariną. Normalne u południowców mówienie wszystkich na raz ze wszystkimi
robiło nie mały rozgardiasz. Na moje szczęście ja równieŜ jestem gadułą, więc sobie poradziłam ☺. Ale najwaŜniejsze, Ŝe prezentacja naszej Uczelni i Biblioteki zrobiła takie dobre wraŜenie, spowodowała wzrost zainteresowania i chęć przyjazdu do nas. Mamy nadzieję, na kontynuację współpracy z Portugalczykami.
Dodatkowym, bardzo ciekawym punktem naszego pobytu była zorganizowana dla nas przez nasze miłe
Gospodynie wycieczka do Biblioteca Municipal w Viana do Castelo. Jest to nowoczesna ksiąŜnica publiczna,
przestronna i jasna, pięknie połoŜona nad rzeką Lima, prawie przy jej ujściu do oceanu. Imponujące jest to, iŜ
niewielka w zasadzie społeczność tego miasta i regionu, najwyŜej kilkudziesięciotysięczna posiada tak wspaniałą
i wykorzystywaną na wiele sposobów bibliotekę publiczną. Dla mnie najbardziej zajmujące było zapoznanie się
z moŜliwościami pracy dla osób niedowidzących i z chorobami wzroku. Poznałyśmy naukowca niedowidzącego,
specjalistkę od literatury dla dzieci wraz z jej psem przewodnikiem (pytałyśmy w Ŝartach, czy piesek ma wystawioną kartę biblioteczną ☺). Wartym zastosowania równieŜ z naszych publicznych bibliotekach jest rozwinięty program czytelniczy, teatralny i artystyczny dla dzieci. Biblioteca Municipal pełni równieŜ funkcje koordynatora opracowania całościowego katalogu regionalnego dla bibliotek szkolnych. Z Ŝalem stwierdziłyśmy, Ŝe niestety
u nas nawet przeznaczone do wspierania szkół i nauczycieli biblioteki pedagogiczne tego nie robią. Warto uczyć
się od innych.
2
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
Biblioteca Municipal w Viana do Castelo
Portugalia jest pięknym krajem. Przyroda tego kraju zadziwia bogactwem, ocean, liczne góry, zieleń
przez cały rok. Wygospodarowałyśmy czas, by zwiedzić piękną Lizbonę, a takŜe bajkowe Porto. Najbardziej
charakterystycznym elementem architektonicznym tego kraju są azulejos, ceramiczne glazurowane płytki, podobne do kafelek, które zdobią zarówno fasady, jak i wnętrza większości budynków, kościołów, kamienic, stacji
kolejki i metra, restauracji, a nawet (powiem to szeptem) toalet publicznych. Większość z nich jest w róŜnych
odcieniach niebieskiego: błękitne, granatowe, lazurowe, lecz trafiają się równieŜ inne kolory. Przedstawiają
sceny obyczajowe, ornamenty roślinne lub geometryczne, w kościołach są to często sceny biblijne. Będąc
w Portugalii nie sposób nie zauwaŜyć azulejos. Są wszędzie. Tworzą niepowtarzalną atmosferę, nigdzie indziej
nie spotykane impresje, zwłaszcza w starych opuszczonych i zaniedbanych zakątkach. I wieczory przy muzyce
fado, nostalgicznych pieśniach przy akompaniamencie gitary, opisujących ludzki los oraz minioną wspaniałą
przeszłość okresu wielkich odkryć geograficznych Portugalczyków i kolonialnego mocarstwa. Metafizyka w czystej formie!
Karina Szołtysik z Sofia Amaral i Rosą Venancio
Przy kawie z Teresą Bernardino
Pobyt nasz w Portugalii w Instituto Politecnico de Viana do Castelo był dla nas niezwykle ciekawy pod
kaŜdym względem. MoŜliwość poznania dogłębnego pracy na portugalskiej uczelni, zobaczenia na własne oczy
rozwiązań, porozmawianie z ludźmi o ich problemach, porównania i wymiana doświadczeń – to wszystko da
tylko osobiste spotkanie. Mamy nadzieję, na kontynuację współpracy. JuŜ w maju przyjeŜdŜa do nas do Chorzowa jedna z naszych koleŜanek, w tej chwili przygotowujemy w szerszym gronie program jej pobytu. DuŜe
zainteresowanie bibliotekarek wzbudziła informacja o licznych organizowanych przez nas konferencjach. Okazało się, Ŝe tematyka tychŜe jest bardzo interesująca dla nich. Po raz kolejny pokazało to, ze większość problematyki bibliotecznej jest dla obu naszych krajów wspólna. Zainspirowało nas to do pomysłu organizacji
w przyszłości konferencji międzynarodowej. Dzięki naszym wyjazdom mamy kilka zaprzyjaźnionych ośrodków
w Europie.
Zachęcam wszystkie KoleŜanki i Kolegów do korzystania z programu Erasmus. Jedynym warunkiem
jest znajomość języka. Podczas naszej wizyty językiem roboczym był angielski. Korzyści dla pracownika szkoły
wyŜszej z takich wyjazdów studyjnych są niezliczone! PodróŜe kształcą. Bez wątpienia!
Bogumiła Urban
Fotografie i konsultacja: Karina Szołtysik
Źródło: Bogumiła Urban, korespondencja nadesłana 23.03.2009
3
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
Co z tą ksiąŜką? : dyskusja nad wynikami badań
W czwartek 26 marca 2009 roku w warszawskiej siedzibie Instytutu KsiąŜki odbyła się dyskusja panelowa
o stanie ksiąŜki i czytelnictwa w Polsce. Zorganizowano ją w kilka dni po ogłoszeniu przez Instytut KsiąŜki
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej wyników badań czytelnictwa w Polsce przeprowadzonych w listopadzie ubiegłego roku. Wykazały one, Ŝe w ciągu ostatnich czterech lat poziom czytelnictwa spadł drastycznie z 58 do 38
proc., znacząco, bo z 33 do 23 proc. zmniejszyła się teŜ grupa kupujących ksiąŜki.
Współorganizatorami spotkania były: Biblioteka Narodowa i Biblioteka Analiz. Jako paneliści wystąpili:
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Katarzyna Wolff z Instytutu KsiąŜki i Czytelnictwa BN, Łukasz
Gołębiewski, prezes Biblioteki Analiz i Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄśKI”,
a takŜe Marek Frąckowiak z Izby Wydawców Prasy, który przedstawił informacje o czytelnictwie gazet i czasopism. Moderatorem był Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu KsiąŜki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.
Głównym tematem dyskusji była próba interpretacji dwóch sprzecznych tendencji – wzrostu sprzedaŜy
ksiąŜek przy jednoczesnym spadku poziomu czytelnictwa. Z badań „Biblioteki Analiz” wynika, Ŝe w ciągu ostatnich 16 lat polski rynek ksiąŜki wzrósł dziesięciokrotnie pod względem wielkości sprzedaŜy i przekroczył 2007
roku wartość 2,5 mld zł, zaś pierwsze szacunki odnoszące się do 2008 roku wykazują dalszy wzrost sprzedaŜy.
Katarzyna Wolff komentując wyniki badań przedstawione przez Bibliotekę Narodową w poprzednim tygodniu i opublikowane w Bibliotece Analiz z 24 marca przedstawiła metody stosowane w trakcie tych badaniach.
Zwróciła przy tym uwagę, Ŝe badania prowadzone są co dwa lata od 1992 roku z uwzględnieniem tej samej
metody badawczej. Nie wykazują one jednak, ile ksiąŜek kupiono w Polsce, co nie pozwala na dokonanie podsumować rynkowych. Są one natomiast odbiciem obrazu polskiego społeczeństwa, które w 40 proc. składa się
z mieszkańców wsi, a pomimo znaczącego wzrostu w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczby osób z wyŜszym
wykształceniem ich odsetek w społeczeństwie nie przekracza 14 proc., a przecieŜ najwyŜszy poziom czytelnictwa notuje się właśnie wśród osób z wyŜszym wykształceniem i mieszkańców duŜych miast liczących ponad 500
tys. mieszkańców. Ogromny spadek czytelnictwa nastąpił w małych miastach do 20 tys. mieszkańców, zaś na
wsi sytuację ratują młode i stosunkowo dobrze wykształcone kobiety.
Tomasz Makowski poinformował, Ŝe koszt badań wykonanych przez TNS OBOP na zlecanie Biblioteki
Narodowej wynosił 17 tys. zł i stwierdził przy tym, Ŝe generalnie na biblioteki wydaje się w Polsce niewielkie
kwoty, które bibliotekarze potrafią wydawać bardzo sprawnie. Postawił teŜ pytania: czy opublikowane wyniki
badań świadczą, Ŝe czytelnictwo przesunęło się do Internetu i czy poziom 38 proc. czytających jest rzeczywiście
stanem faktycznym?
Piotr Dobrołęcki przypomniał, Ŝe przed dziesięciu laty równieŜ dyskutowano nad statystykami publikowanymi przez Bibliotekę Narodową, przy czym wówczas chodziło o liczbę tytułów wydawanych co roku w Polsce. W odróŜnieniu do tamtej sytuacji, gdy w oficjalnej publikacji Biblioteki Narodowej napisano, Ŝe „wszelkie
szacunki dotyczące tej wielkości są nieprecyzyjne i nie mają właściwych podstaw” – tym razem dyrekcja Biblioteki Narodowej wykazała pełną gotowość do dyskusji nad wynikami badań. Piotr Dobrołęcki przywołał następnie
wydany właśnie przez Bibliotekę Narodową 53. rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” za rok 2007, w którym przedstawiono statystykę wydanych tytułów od roku 1994 do 2007. Począwszy od roku 1999 liczba ta
wynosi od 20 do 25 tys. tytułów rocznie, w latach poprzednich – zwłaszcza przed 1989 rokiem – była ona
znacznie niŜsza i wynosiła nieco ponad 10 tys. tytułów rocznie. Tak znaczący wzrost liczby tytułów w ostatnich
latach powinien być jeszcze jednym wskaźnikiem potwierdzającym rzeczywisty rozwój rynku wydawniczego
w Polsce.
Rezultaty opublikowanych badań bardzo negatywnie ocenił Łukasz Gołębiewski. – Nie wierzę w te wyniki. Są
one nieprawdziwe i szkodliwe, i doprowadzają ludzi do depresji – powiedział. Przypomniał o niezwykle pozytywnych wynikach sprzedaŜy ksiąŜek w Polsce w ostatnich latach, a w odniesieniu do niepublikowanych jeszcze
wyników za rok 2008 zapowiedział, Ŝe wzrost sprzedaŜy ksiąŜek wyniósł co najmniej 5 proc. w stosunku do
roku poprzedniego. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Rzeczpospolitej” w maju tego roku. Łukasz
Gołębiewski sugerował wręcz, aby Biblioteka Narodowa wycofała się z opublikowanych badań i zleciła ich ponowne wykonanie, gdyŜ wyniki są „fałszywe i szkodliwe, i bardzo źle się stało, Ŝe zostały ogłoszone”.
Grzegorz Gauden podsumowując wystąpienia uczestników panelu zaproponował, aby wydawcy uzgodnili z wydawcami prasy dołączenie kilku pytań odnoszących się do rynku ksiąŜki do prowadzonych systematycznie przez Izbę Wydawców Prasy. PoniewaŜ badania prasy prowadzone są w rytmie comiesięcznym, otrzymane
wyniki odnoszące się do ksiąŜek mogą być bardziej wiarygodne.
W dyskusji, która w duŜej mierze sprowadziła się do poszukiwania sposobów na wzrost czytelnictwa ksiąŜek,
wzięli udział Tadeusz Górny, Antoni Szperlich, Robert Miszczuk, Renek Mendruń, Bogdan Klukowski, Waldemar Janaszkiewicz, Lech Mergler, GraŜyna Skarszewska, jak teŜ inni uczestnicy spotkania.
Tadeusz Deptuła zaproponował zorganizowanie 23 kwietnia w Warszawie, podczas obchodów Światowego
Dnia KsiąŜki, „marszu z ksiąŜką” od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji po siedzibę Telewizji Polskiej, aby zaprotestować przeciw nieobecności w programach telewizji publicznej.
W podsumowaniu Grzegorz Gauden stwierdził, Ŝe zarówno wyniki badań czytelnictwa, jak i sytuacja na rynku,
a takŜe dyskusja potwierdziły pozycję ksiąŜki jako dobra luksusowego, z którego w czasie kryzysu rezygnuje się
w pierwszej kolejności. – Badania Biblioteki Narodowej mówią teŜ o rzeczach bardzo niedobrych, jak stan bibliotek
w Polsce. Na wsparcie dla bibliotek więcej pieniędzy powinny wydawać samorządy, zwłaszcza w ramach programu
„Biblioteka Plus” – powiedział. Potrzebny jest wspólny front wsparcia dla ksiąŜki i czytelnictwa, do którego powinni
wejść zarówno rząd, jak i samorządy, a takŜe Kościół, zaś wydawcy powinni się bardziej samoorganizować.
Źródło : Rynek KsiąŜki.pl, dokument online: http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/co-z-ta-ksiazka_19517.html,
data dostępu 27.03.2009
4
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
KONFERENCJE NAUKOWE i BRANśOWE – zaproszenia
Informacyjne wsparcie procesów decyzyjnych i optymalizacja ryzyka
w czasie kryzysu gospodarczego
Piąta edycja seminarium z cyklu Infobroker, Warszawa, 7 kwietnia 2009 roku
Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w piątym seminarium z cyklu Infobroker: Informacyjne
wsparcie procesów decyzyjnych i optymalizacja ryzyka w czasie kryzysu gospodarczego, które odbędzie się
7 kwietnia 2009 roku.
W programie :
● Pozyskiwanie i zarządzanie informacją w sytuacji kryzysu – Krzysztof Szymański, PRaetorianus
● Skuteczne pozyskiwanie informacji jako doskonałe narzędzie zarządzania strategicznego – prof. dr hab. Mirosław Kwieciński, Krakowska Szkoła WyŜsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
● System kompetencji infobrokera – dr Magdalena Gieras, Career & Business Consulting Center
● Specjalizacja w infobrokeringu – na czym polega i czy warto – Patrycja Hrabiec, InspirMed
● Infobroker – wolny zawód, własna firma czy etat ? – Bartosz Pastuszka, IBBC Group
● Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera – dr Piotr Tafiłowski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
● Skuteczne wyszukiwanie informacji w consultingu – Adam Oszczypała, ConQuest Consulting
● Dyskusja z udziałem zaproszonych prelegentów i słuchaczy: Infobroker - mity, szanse i zagroŜenia
Szczegółowy program : http://www.cpi.com.pl//imprezy/2009/ib/index.php
Informacje organizacyjne : http://www.cpi.com.pl//imprezy/2009/ib/informacje_organizacyjne.php
Formularz zgłoszeniowy : https://www.cpi.com.pl/imprezy/2009/ib/formularz_pr.php
Kontakt z organizatorem : Magdalena Kowalska ([email protected])
Źródło : Elektroniczna Biblioteka, dokument online: http://www.ebib.info/content/view/1857/, data dostępu
27.03.2009
Spotkanie UŜytkowników Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
Warszawa, 19-20 maja 2009 roku
Pracownia Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Bibliotece Narodowej oraz Komisja Opracowania Rzeczowego
Zbiorów przy ZG SBP uprzejmie informuje, Ŝe w dniach 19-20 maja 2009 roku w Bibliotece Narodowej
(Al. Niepodległości 213) odbędzie się spotkanie UŜytkowników UKD. Spotkanie odbędzie się w sali 200 w BN
(19.05.09 w godz. 11.00-15.00; 20.05.09 w godz. 9.00-13.00). ZaleŜy nam na poznaniu opinii i potrzeb środowiska bibliotek akademickich i naukowych. Proponujemy następujące tematy:
1.
2.
3.
4.
5.
UKD w bibliotekach akademickich i naukowych (tu oczekujemy na Państwa propozycje, problemy).
Tablice UKD P058 - ich funkcjonalność, uŜyteczność. Wydania tablic UKD – tradycja i perspektywy
rozwoju.
Potrzeba tłumaczenia całego pliku wzorcowego UKD (Master Reference File). Tablice skrócone niewystarczające ??
Kartoteki wzorcowe. Indeksy UKD.
Format dla Klasyfikacji (Marc 21 Format for Classification Data).
Zainteresowanych spotkaniem prosimy o przygotowanie krótkich komunikatów nt. stosowania UKD
w Państwa bibliotekach (indeksy UKD, kartoteki wzorcowe, wyszukiwanie wg UKD, itp.). Pozwoli to nam na
wyodrębnienie problemów, którymi warto się zająć.
Jednocześnie zapraszamy osoby, które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami w korzystaniu
z UKD do przygotowania i wygłoszenia referatów. Honoraria za referaty (niewielkie) płaci SBP.
Czekamy na propozycje tematów wartych omówienia. Do tego listu dołączono ankietę na temat stosowania UKD. Prosimy o jej wypełnienie i przesłanie, bądź przywiezienie ze sobą. MoŜe ona posłuŜyć do przywołania problemów, które naleŜy omówić i rozwiązać. Tym z Państwa, którzy juŜ wypełnili ankietę bardzo dziękujemy.
Spotkanie ma charakter roboczy. Uczestnictwo w nim jest nieodpłatne. SBP z pewnością zagwarantuje
nam kawę, herbatę, jakieś ciasteczka, obiad juŜ we własnym zakresie. Nie zapewniamy zwrotu kosztów transportu i noclegu. Mile widziane jest aktywne uczestnictwo. Propozycje do dyskusji, problemy i pytania prosimy
nadsyłać bezpośrednio na adres Pracowni UKD: [email protected] oraz [email protected]
Po wpłynięciu Państwa propozycji ustalimy końcowy program naszego posiedzenia. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 6 kwietnia 2009 roku.
Z wyrazami szacunku
Jolanta Hys
Pracownia Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
Biblioteki Narodowej
Źródło: Jolanta Hys, korespondencja nadesłana 27.03.2009
5
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
Informacje
o
Aktualne informacje o konferencjach naukowych i branŜowych znajdziesz na portalu EBIB : Elektroniczna
Biblioteka
Z śYCIA BIBLIOTEK UCZELNI NIEPAŃSTWOWYCH
Biblioteki świata
seminarium, Poznań , 14 maja 2009 roku
14 maja 2009 roku Biblioteka WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu organizuje seminarium „Biblioteki świata”,
które zapoczątkuje cykliczne spotkania w ramach Tygodnia Bibliotek. Podczas seminarium przedstawione będą
róŜne typy bibliotek (naukowe, publiczne, narodowe) w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy. Szczegółowych informacji udzielają:
● Paweł Pioterek : [email protected] , tel. 061 655-33-62
● Janina Przybysz : [email protected], tel. 061 655-33-62
Źródło: Paweł Pioterek, korespondencja nadesłana
Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 roku
Z Okręgu Śląskiego SBP jedyną delegatką na Zjazd ze środowiska bibliotek niepaństwowych
szkół wyŜszych jest Bogumiła Urban, dyrektor biblioteki chorzowskiego Wydziału Zamiejscowego
poznańskiej WyŜszej Szkoły Bankowej. Podczas konferencji „Nowoczesna biblioteka - kluczem
do sukcesu uŜytkowników i edukacji społeczeństwa”, która towarzyszy Krajowemu Zjazdowi
(30-31 maja 2009 roku), nasza delegatka będzie miała wykład „Finanse bibliotek : plan finansowy oraz źródła finansowania działalności bibliotek”.
Źródło: Bogumiła Urban, korespondencja nadesłana 25.03.2009; [email protected]
Delegatem z okręgu dolnośląskiego na Krajowy Zjazd Delegatów SBP z grona bibliotek niepaństwowych szkół
wyŜszych został wybrany we środę 25 marca 2009 roku dr Stefan Kubów, dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej
Szkoły WyŜszej
Źródło : Stefan Kubów, informacja nadesłana telefonicznie 25.03.2009, godz. 14.35, po zakończonym zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym Okręgu Dolnośląskiego SBP, [email protected]
Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich
XI konferencja bibliotek niepaństwowych szkół wyŜszych w Dolnośląskiej Szkole WyŜszej
Wrocław, 8-10 czerwca 2009 roku
Przygotowania do konferencji idą pełną parą, w czym największa zasługa Magdy Karciarz i Ewy Rozkosz, które
wspierane są przez innych pracowników. Powołana została rada naukowa, mamy patronów w osobach prezeski
SBP p. ElŜbiety Stefańczyk i rektora DSW prof. Roberta Kwaśnicy.
Mimo zaglądającego w oczy kryzysu finansowego zgłaszają się sponsorzy. Zarówno ci, którzy regularnie towarzyszą naszym konferencjom, jak i nowi, oferujący mniej znane w naszym środowisku produkty.
Dla uczestników konferencji zarezerwowano miejsca w nieodległym od uczelni i niedrogim hotelu. Tam
teŜ odbędzie się uroczysta kolacja. A pierwszego dnia spotykamy się wieczorem w… Browarze Mieszczańskim.
Referaty zgłaszają nie tylko bibliotekarze i bibliotekoznawcy lecz takŜe wybitni specjaliści z zakresu socjologii i pedagogiki. Zaczęli się teŜ juŜ zgłaszać inni uczestnicy. Jest więc nadzieja, Ŝe konferencja stanie się
okazją do wymiany poglądów nie tylko w kwestiach czysto bibliotekarskich lecz takŜe w szerszym społecznym
kontekście. Bo o tom nam powinno chodzić. Stefan Kubów
Źródło : Stefan Kubów, korespondencja nadesłana, 23.03.2009, [email protected]
Zakres tematyczny konferencji :
• Biblioteka szkoły wyŜszej w społeczeństwie informacyjnym : czynnik kreatywny czy reaktywny.
• Biblioteka akademicka miejscem spotkań. Przestrzenie, społeczności, nowe idee.
• Bibliotekarze w społeczności akademickiej. Rola i świadomość jej kształtowania.
• Drogi kariery w bibliotekach akademickich.
• Biblioteka akademicka w środowisku lokalnym. Funkcja kulturotwórcza i popularyzatorska.
Szczegóły programowe i organizacyjne pod adresem :
http://www.biblioteka.dswe.pl/index.php?id=1642#c5542
6
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJE DLA FACHOWCÓW
Kudrycka: w czasach kryzysu prywatne szkoły wyŜsze powinny się konsolidować
W czasach kryzysu gospodarczego i niŜu demograficznego jedynym wyjściem dla niepublicznego szkolnictwa
wyŜszego jest konsolidacja uczelni - uwaŜa minister nauki i szkolnictwa wyŜszego Barbara Kudrycka. Liczba
tych uczelni moŜe spaść z ok. 300 do ok. 100 - uwaŜają ich rektorzy. "Największą słabością sektora niepublicznego jest jego ogromne rozproszenie (...) oraz wieloetatowość pracowników naukowo-dydaktycznych" - powiedziała Kudrycka na poniedziałkowej konferencji [23 marca 2009 roku] "Osiągnięcia i zadania wyŜszego szkolnictwa niepublicznego w Polsce" z udziałem rektorów. "Jeśli uczelnie niepubliczne nie będą się konsolidować, Ŝeby
stanowić coraz większą konkurencję dla uczelni publicznych (...), to ich sytuacja, przy coraz mniejszej liczbie
studentów na rynku stanie się trudna" - mówiła Kudrycka. Według niej, poza łączeniem się uczelni prywatnych
w celu podniesienia poziomu kształcenia, szkoły powinny takŜe uatrakcyjnić ofertę edukacyjną. "Poprzez jakość
programową, przyjazne kontakty ze studentami, infrastrukturę informatyczną, bazy danych w bibliotekach" wymieniała Kudrycka. Jak podkreśliła, waŜnym problemem wpływającym na obniŜenie jakości kształcenia
w szkołach niepublicznych jest podejmowanie wielu etatów przez ich pracowników dydaktycznych. "Wysoki
poziom moŜna zapewnić jedynie wtedy, gdy mamy dwuetatowość, a nie multietatowość" - powiedziała minister
nauki. W Polsce w 2008 roku działało ok. 300 uczelni niepublicznych, które kształciły 540 tys. studentów, w tym
87 tys. przyszłych magistrów.
"Wiemy, Ŝe w tej chwili kilkanaście uczelni niepublicznych jest w stanie likwidacji" - powiedział rektor
WyŜszej Szkoły Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego prof. Jerzy Malec. Jak podkreślił, w Polsce w wyniku
kryzysu gospodarczego i niŜu demograficznego liczba prywatnych uczelni zmniejszy się z 300 do 100.
Według rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. Andrzeja Koźmińskiego, konsolidacja uczelni niepublicznych nie dojdzie do skutku, bo nie będzie się to im opłacać. "Nie wierzę w konsolidację. Z punktu widzenia biznesowego to nie ma Ŝadnego sensu. Przejmując uczelnię przejmuje się koszty, natomiast przejmując jej
studentów przejmuje się przychody" - tłumaczył. Jak podkreślił Koźmiński, dodatkowym zagroŜeniem dla polskich uczelni prywatnych jest takŜe "znaczna aktywizacja uczelni państwowych, ich bardziej agresywna konkurencja i lepsza promocja" oraz pojawiająca się na rynku oferta edukacyjna ze strony uczelni zagranicznych.
W jego opinii, zostaną tylko te uczelnie niepaństwowe, które będą miały przewagę konkurencyjną w jakiejś
dziedzinie nad uczelniami państwowymi. "A to oznacza, Ŝe zostaną tylko dwie grupy: najlepsi i najgorsi. Najgorsi dlatego, Ŝe zawsze znajdą się chętni do kupienia nawet kiepskiego dyplomu za małe pieniądze" - mówił. NNO
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, dokument online:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depes
za&dep=360151, data dostępu 25.03.2009
XI Festiwal KsiąŜek Przeczytanych
Warszawa, 5 kwietnia 2009 roku
Serdecznie zapraszamy wszystkich na XI Edycję Festiwalu KsiąŜek Przeczytanych, który odbędzie się 5 kwietnia, w godzinach 10.00-17.00 na Polach Mokotowskich, obok Biblioteki Narodowej, w salach restauracji "Nowy
Bolek".
Na stoiskach będzie 20 tys. ksiąŜek ze wszystkich działów. KaŜdy - za bilet wstępu w cenie 20 zł lub za
bilet promocyjny w cenie 10 zł (bilet promocyjny pod warunkiem przyniesienia 20 ksiąŜek) - będzie mógł wynieść tyle ksiąŜek, ile zdoła unieść w rękach.
Adres Festiwalu: Al. Niepodległości 211, 02-086 Warszawa. Przystanek autobusowy: Biblioteka Narodowa. Przystanek metra: Pola Mokotowskie.
Źródło: Portal Księgarski, dokument online:
http://www.ksiazka.net.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=16192&mail=1,
data dostępu 27.03.2009
„Damski” marzec w Bibliotece Śląskiej
W marcu w Bibliotece Śląskiej mamy okazję podziwiać trzy interesujące wystawy, których główną bohaterką
jest postać Kobiety.
Bohaterką wystawy „Madame Modjeska : Helena Modrzejewska (1840-1909)” jest wybitna aktorka Helena Modrzejewska. Na wystawie moŜna prześledzić niełatwą artystyczną drogę Modrzejewskiej, od małych scen
galicyjskich do wielkich teatrów w Anglii i za oceanem, poznać jej rodzinę (ze słynnym synem, amerykańskim
konstruktorem mostów Ralphem Modjeskim), spotkać artystów bywających salonie Pani Heleny, a nawet dowiedzieć się ciekawostek wielkanocnych i geograficznych związanych z tą słynną aktorką.
”Świat bez kobiet?! To ogród bez kwiatów”, to wystawa prezentująca sylwetki wybranych kobiet, aktywnych w róŜnych sferach Ŝycia i róŜnych okresach historycznych. Są to postaci związane m.in. z władzą, polityką, działalnością społeczną, nauką, literaturą i sztuką. Wśród nich są uczone, reformatorki, których dzieła
i czyny zmieniały losy świata, społecznice walczące o humanizację Ŝycia oraz artystki przydające mu urody.
7
Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
_________________________________________________________________________________________________________________
Bohaterkami trzeciej, równie interesującej wystawy są współczesne kobiety róŜnych profesji, artystki,
lekarki, kobiety biznesu, które są znane w regionie śląskim. Wystawa nosi tytuł „Kobiety oczami męŜczyzny”.
Autorem fotograficznych portretów jest znany śląski fotoreporter Arkadiusz Ławrywianiec.
Wszystkie wystawy czynne w godzinach otwarcia Biblioteki Śląskiej. Zapraszamy!
Źródło: Portal Księgarski, dokument online:
http://www.ksiazka.net.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=16119&mail=1,
data dostępu 22.03.2009
Czytaj o projekcie …
Czytaj
Źródło :
o
projekcie
Biblioteki
Aleksandryjskiej
w
Wirtualu
(http://www.dziennik.pl/magazyndziennika/article345304/Biblioteka_Aleksandryjska_2_0.html#reqRss). Ma 49 lat i oczy
szeroko otwarte niczym oczy dziecka. Mówi o sobie, Ŝe jest bibliotekarzem, który chce
dostarczyć ludziom wiedzę, jakiej potrzebują. I choć pomysł ten moŜe się wydawać dość
naiwny, na półkach wirtualnego archiwum zgromadzono juŜ setki tysięcy tomów. Docelowo ma ich być o wiele więcej. Tak przynajmniej twierdzi Brewster Kahle, załoŜyciel
Biblioteki Aleksandryjskiej 2.0. Od połowy lat 80. Kahle zajmował się metodami gromadzenia, przechowywania i publikowania informacji w internecie. Jego wizje przybrały
konkretną postać - Kahle zapragnął stworzyć wirtualny XXI-wieczny odpowiednik Biblioteki Aleksandryjskiej.
rYt
, korespondencja nadesłana 23.03.2009 roku
_________________________________________________________________________________________
Od redaktora
Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji:
O planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej);
O spotkaniach metodycznych i warsztatowych;
O nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści), o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;
o
O zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich;
o
O innych faktach, które moŜna zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą bibliotek niepaństwowych szkół wyŜszych.
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych
Szkół WyŜszych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Wojciech Rozwadowski
o
o
o
Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Biblioteka WyŜszej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, ul Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, tel. i fax. (022) 473-78-66, 473-88-31 473-8961, 818-15-08, 818-69-54, http://bibliotkawshgit.bloog.pl * [email protected] Stale współpracują:
Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej we Wrocławiu); Ryszard Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Bogumiła Urban (Biblioteka WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział
Zamiejscowy w Chorzowie; Barbara Zieleniecka (Biblioteka WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu).
Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie
informujemy, iŜ Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) niniejszy email nie stanowi przesyłki
mającej znamiona spamu. JeŜeli jednak nie Ŝyczycie sobie Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty
prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.
8

Podobne dokumenty