Odpowiedzi do Quizu

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi do Quizu
Odpowiedzi do Quizu
Dołek 1, odpowiedź A.
Karą za nie stawienie się na starcie o wyznaczonej godzinie jest dyskwalifikacja. Gracz może uniknąć dyskwalifikacji,
jeżeli Komitet wprowadził w Regulaminie zapis, że za spóźnienie do 5 minut kara wynosi dwa uderzenia. W tym
przypadku takiej Reguły Lokalnej nie było, jednakże, chociaż Kevin się spóźnił to nie ponosi żadnej kary, ponieważ
start o wyznaczonej godzinie był niemożliwy z uwagi na opóźnienie spowodowane przez poprzednią grupę.
Zobacz Regułę 6-3a.
Dołek 2, odpowiedź B.
Nie ma kary za niesienie dwóch kijów tego samego rodzaju. Graczowi nie wolno przekroczyć liczby 14 kijów.
Ponieważ Shona tej liczby nie przekroczyła, więc nie ponosi kary.
Zobacz Regułę 4-4a.
Dołek 3, odpowiedź C.
Ponieważ Kevin zajął pozycję do uderzenia i oparł kij na gruncie, więc uznaje się, że zaadresował piłkę (zobacz
Definicję „Adresowanie piłki”). Ponieważ piłka przemieściła się po tym jak została zaadresowana, więc przyjmuje się,
że to Kevin ją przemieścił i dlatego ponosi on karę jednego uderzenia. W takich sytuacjach piłka musi być odłożona
na swoje pierwotne miejsce. Gdyby Kevin nie odłożył piłki na miejsce, to kara jednego uderzenia zamieniłaby się w
karę dwóch uderzeń.
Zobacz Regułę 18-2b.
Dołek 4, odpowiedź A.
Bale są nieruchomym utrudnieniem sztucznym (zobacz Definicję „Sztuczne utrudnienia”). Dlatego Shona ma prawo
wziąć uwolnienie bez kary.
Jednakże te bale są istotną cechą bunkrów na 4 dołku pola gdzie rozgrywany jest British Open. Dlatego też
wprowadzona była Reguła Lokalna mówiąca o tym, że bale są integralną częścią pola, a to oznaczało, że zawodnicy
nie mogli brać uwolnień od zakłóceń powodowanych przez bale w bunkrach. Musieli grać piłkę tak jak leży lub
deklarować piłkę nie do zagrania, oczywiście z jednym uderzeniem karnym.
Zobacz Regułę 24-2.
Dołek 5, odpowiedź C.
Szukając piłki gracz może dotykać i odchylać długą trawę lub krzaki lecz tylko w stopniu koniecznym do znalezienia i
zidentyfikowania piłki (zobacz Regułę 12-1). Jeżeli gracz stanie na swojej piłce, wtedy przyjmuje się, że piłka została
przemieszczona (w pionie) i gracz musi odłożyć piłkę na miejsce. Ponieważ oryginalne położenie piłki jak również
miejsce gdzie piłka powinna być odłożona nie są dokładnie znane, więc w praktyce gracz musi dropować piłkę. Piłka
musi być zdropowana jak najbliżej miejsca gdzie leży i nie bliżej dołka (Reguła 20-3c).
Zobacz Regułę 18-2a.
Dołek 6, odpowiedź A.
Gracz otrzymuje jedno uderzenie karne z Reguły 24-2b(ii)(b). Decydując się na dropowanie piłki poza bunkrem z
jednym uderzeniem karnym, gracz musi zdropować piłkę w takim punkcie, że dołek, oryginalne miejsce położenia
piłki i punkt dropowania znajdują się na jednej linii. (Mój komentarz: gracz nie ma takiej możliwości gdy uzna piłkę
nie do zagrania wg Reguły 28). Gdyby Shona chciała wziąć uwolnienie od stopni w bunkrze bez kary, wówczas
musiałaby wyznaczyć najbliższy punkt uwolnienia w obrębie bunkra i dropować piłkę w bunkrze w odległości nie
większej niż długość kija od tego punktu i nie bliżej dołka.
Zobacz Regułę 24-2b(ii)(b).
Dołek 7, odpowiedź A.
Informacje dotyczące dystansu nie są uważane za poradę. Nie ma kary jeżeli gracz pyta o odległość lub jeżeli gracz
odpowiada na takie pytanie.
Zobacz Definicję „Porada”.
Dołek 8, odpowiedź A.
Przed podniesiem w celu identyfikacji, piłka musi być zamarkowana.
Zobacz Regułę 12-2.
Dołek 9, odpowiedź C.
Gdy gracz zaczyna grę na dołku, jego piłka musi znajdować się w obrębie obszaru tee. Gdy gracz, zaczynając grę,
uderzy piłkę z poza obszaru tee, wtedy ponosi karę dwóch uderzeń i musi powtórzyć uderzenie z prawidłowego
miejsca. Uderzenie wykonane z poza obszaru tee, jak również ewentualne dalsze uderzenia wykonane przed
skorygowaniem błędu nie liczą się do wyniku gracza.
Zobacz Definicję „Obszar tee”, Regułę 11-1 i Regułę 11-4b.
Dołek 10, odpowiedź C.
Po zadeklarowaniu piłki nie do zagrania w bunkrze, gracz może wrócić do miejsca skąd wykonywał swoje ostatnie
uderzenie (Reguła 28a). Jest to w tym wypadku jedyna możliwość zagrania piłki z poza bunkra. Gdy gracz wybierze
opcję dropowania w promieniu dwóch kijów (Reguła 28c) lub w linii na flagę (Reguła 28b), wówczas piłka musi być
dropowana w bunkrze.
Zobacz Regułę 28.
Dołek 11, odpowiedź B.
Piłka gracza nie może uderzyć we flagę jeżeli uderzenie jest wykonywane z obszaru putting greenu. Aby uniknąć kary,
gracz może poprosić o przytrzymanie lub wyjęcie flagi z dołka.
Zobacz Regułę 17-3.
Dołek 12, odpowiedź B.
„Uwaga” do Reguły 20-1 podaje zalecany sposób markowania pozycji piłki. Pozycja piłki powinna być zamarkowana
przy pomocy ball-markera, małej monety lub innego podobnego przedmiotu, który kładzie się bezpośrednio za piłką.
Nie ma jednak kary, jeśli pozycja piłki zostanie zamarkowana w inny sposób. Można zamarkować pozycję piłki
czubkiem główki puttera, nie jest to jednak sposób rekomendowany.
Zobacz Uwagę do Reguły 20-1.
Dołek 13, odpowiedź B.
Zgodnie z definicją, kamienie są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi. Gracz nie może w hazardzie (bunkier lub
przeszkoda wodna) dotykać lub usuwać naturalnych utrudnień ruchomych (Reguła 13-4c). Gracz podlega w takim
przypadku karze dwóch uderzeń. Jeżeli jednak w turnieju obowiązuje Reguła Lokalna (Dodatek I, część B, 5) mówiąca
o tym, że kamienie w bunkrach są sztucznymi utrudnieniami ruchomymi, wówczas gracz może usunąć kamienie bez
kary zgodnie z Regułą 24-1. Taka Reguła Lokalna jest powszechnie stosowana i będzie również obowiązywała w
czasie British Open.
Zobacz Regułę 13-4c.
Dołek 14, odpowiedź A.
Mostek jest sztucznym utrudnieniem. Gracz może w hazardzie dotykać kijem każdego utrudnienia sztucznego,
utrudnienie sztuczne nie jest „gruntem w hazardzie”. Reguła 13-4b zabrania jedynie dotykania kijem gruntu.
Zobacz Uwagę do Reguły 13-4.
Dołek 15, odpowiedź B.
Altanka jest sztucznym utrudnieniem nieruchomym. Gracz ma prawo do uwolnienia bez kary jeśli piłka leży na/w
sztucznym utrudnieniu nieruchomym, lub gdy utrudnienie przeszkadza graczowi w zamierzonym swingu lub w
zajęciu pozycji do uderzenia. Nie ma uwolnienia bez kary jeśli utrudnienie zakłóca linię gry lecz nie przeszkadza
fizycznie w wykonaniu uderzenia.
Zobacz Regułę 24-2.
Dołek 16, odpowiedź C.
Piłka musi być dropowana ponownie (bez kary) jeśli potoczyła się dalej niż dwie długości kija od miejsca gdzie
pierwszy raz uderzyła w grunt czasie dropowania.
Zobacz Regułę 20-2c.
Dołek 17, odpowiedź C.
Gracz ma prawo usunąć grabie (sztuczne utrudnienie ruchome). Jest dobrym zwyczajem (lecz nie obowiązkiem)
zamarkować pozycję piłki jeśli w czasie usuwania sztucznego utrudnienia może się ona przemieścić. Jeśli piłka się
przemieści i jej przemieszczenie będzie bezpośrednio związane z usuwaniem sztucznego utrudnienia, wówczas nie
ma kary i piłka musi być po prostu odłożona na jej oryginalne miejsce.
Zobacz Definicję „Sztuczne utrudnienia” i Regułę 24-1a.
Dołek 18, odpowiedź B.
Obiekty takie jak ściany, płoty lub słupki wyznaczające granice pola nie są sztucznymi utrudnieniami i nie przysługuje
od nich uwolnienie bez kary. W tym przypadku Shona nie może wziąć uwolnienia zgodnie z Regułą 24-2 od słupka
ogrodzeniowego.
Zobacz Definicję „Poza granicami pola”.

Podobne dokumenty