Na podstawie art - Zespół Szkół Specjalnych

Komentarze

Transkrypt

Na podstawie art - Zespół Szkół Specjalnych
ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 33
1. Zadania statutowe Zespołu , w tym edukacyjne i wychowawcze realizują:
1) nauczyciele nauczania zintegrowanego i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,
2) wychowawcy świetlicy,
3) nauczyciel bibliotekarz,
4) pedagog szkolny,
5) psycholog szkolny,
6) logopeda,
7) reedukator.
2. Nauczycieli wymienionych w ust.1 w wykonywaniu zadań statutowych, w szczególności
związanych
z
zapewnieniem
bezpieczeństwa
uczniom
wspomagają
pracownicy
administracji i obsługi.
3. Zakres obowiązków, zadań i uprawnień dla osób na stanowiskach niepedagogicznych ustala
Dyrektor Zespołu.
4. Ilość etatów dla stanowisk pracy określonych w ust. 1i 2 ustala co roku arkusz organizacji
pracy szkoły na dany rok szkolny.
§ 34
1. Nauczyciela zatrudnia Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, dba o bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów, w związku z powyższym zawiera się z firmą ubezpieczeniową stosowne
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy umyślnej,
jak i nieumyślnej oraz od odpowiedzialności cywilnej.
3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
2) prawidłowa i systematyczna realizacja programów nauczania z zastosowaniem
skutecznych metod wykorzystujących dostępne pomoce i środki dydaktyczne,
3) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
4) informowanie uczniów oraz ich rodziców ( opiekunów prawnych ) o wymaganiach
32
edukacyjnych nie zbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego
programu nauczania,
5) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
6) informowanie o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom,
8) informowanie na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) przewidywanych
rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,
9) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji
odbywanych w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych i wycieczek,
10) zapoznanie się z dokumentacją zdrowotną ucznia,
11) systematyczne wpisywanie tematów lekcyjnych i notowanie nieobecności uczniów
w dzienniku,
12) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach szkolnych
według corocznie układanego grafiku, zgodnie z regulaminem dyżurów,
13) stworzenie możliwości rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań
oraz pozytywnych cech charakteru uczniów,
14) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie
dydaktyczno - wychowawczym,
15) bezstronna, obiektywna ocena ucznia, zgodna z przyjętymi w szkole kryteriami
WSO,
16) udzielenie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu potrzeb
uczniów,
17) pisemne opracowanie na każdy semestr roku szkolnego rozkładu materiału,
ustalonego na podstawie obowiązującego programu nauczania uwzględniającego
podstawę programową oraz program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,
18) znajomość sposobu odbywania stażów, rodzaj dokumentacji załączonej do wniosku
nauczyciela o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, zakres wymagań do
33
uzyskania poszczególnych stopniu awansu zawodowego.
4. W ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczyciela w roku
szkolnym 2009/2010 wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami na ich rzecz uległ zwiększeniu
o 1 godzinę tygodniowo.
§ 35
1. Nauczyciele uczący w danym oddziale ściśle współpracują z wychowawcą klasy, ustalają
zestaw programów nauczania, zestaw podręczników, uzgadniają najkorzystniejsze
dla uczniów metody pracy i współtworzą wizję oddziału.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą
zespoły przedmiotowe.
3. Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust.2 kieruje powołany na wniosek
zespołu jego przewodniczący.
4. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny zgodnie
z ustaleniami planu pracy szkoły.
5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, opracowania treści ścieżek edukacyjnych korelowania treści
nauczania treści przedmiotów pokrewnych a także proponowanych programów
nauczania,
2) analizę wyników dydaktyczno – wychowawczych i opracowanie skutecznych form
podnoszenia poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej,
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób
badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
4) organizowanie
wewnątrzszkolnego
doskonalenia
nauczycieli
oraz
doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania
7) dokonywanie ewaluacji wewnątrzszkolnej.
§ 36
1. Dyrektor Zespołu powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu
34
z nauczycieli uczących w danej klasie zwanemu wychowawcą klasy.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może odwołać nauczyciela z powierzonej funkcji
wychowawcy klasy.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien
prowadzić swoją klasę przez cały etap edukacyjny.
4. Wychowawca jest świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie
opiekunem
dziecka.
Jest
szczególnie
odpowiedzialny
za
poziom
wychowawczy
powierzonego oddziału.
5. Pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, realizując zadania wynikające
z programu wychowawczego szkoły, a w szczególności:
1) występuje w roli mediatora i negocjatora w rozstrzyganiu spornych spraw między
uczniami oraz między uczniami a dorosłymi,
2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,
3) tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia,
4) współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, pedagogiem szkolnym,
psychologiem, logopedą, bibliotekarzem i pozostałymi pracownikami,
5) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
6) dąży do wszechstronnego poznania warunków środowiskowych, sytuacji rodzinnej,
zdrowotnej każdego wychowanka, jego deficytów i powodów trudności w nauce,
7) utrzymuje stały kontakt z rodzicami i zapewnia pełną informację o postępach dziecka
oraz udziela wskazówek jak wspierać rozwój dziecka,
8) wykonuje czynności administracyjne dotyczące powierzonej mu klasy.
6. Na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)
o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania,
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, pedagoga i psychologa, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
§ 37
1. Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
35
3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:
1) analizowanie warunków środowiskowych uczniów,
2) ustalenie wspólnej strategii postępowania zarówno w stosunku do uczniów
wyróżniających się, jak i stwarzających trudności wychowawcze,
3) dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi pomysłami,
4) modyfikowanie form pracy z rodzicami,
5) przygotowanie propozycji form pracy pozalekcyjnej,
6) analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i ustalenie form pomocy uczniom
z trudnościami w nauce,
7) opracowanie i modyfikowanie programu wychowawczego szkoły,
8) wdrażanie szkolnego programu profilaktyki
9) dokonywanie ewaluacji wewnątrzszkolnej.
§ 38
1. Pedagog szkolny. W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny. Jest on współtwórcą systemu
wychowawczego szkoły oraz koordynatorem poczynań wychowawczych nauczycieli.
2. Pedagog jest także koordynatorem wdrażanych i realizowanych w szkole programów
profilaktyki.
3. Pedagog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.
4. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) analizowanie we współpracy z wychowawcami klas warunków rozwoju i uczenia się,
określanie potrzeb rozwojowych, indywidualnych potrzeb edukacyjnych, trudności
w rozwoju i uczeniu się uczniów,
2) współdziałanie z Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w ustaleniu
zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz specjalistycznych działań wspierających
rozwój uczniów odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) inicjowanie i współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej uczniom
przejawiającym szeroko rozumiane trudności w rozwoju i uczeniu się,
4) wpieranie wychowawców klas w organizowaniu współpracy rodziców ze szkołą,
5) współdziałanie z wychowawcami klas, Radą Rodziców i administracją szkoły
w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej,
6) współdziałanie z poradniami specjalistycznymi dla dzieci w zakresie diagnozy
specjalistycznej, konsultacji merytorycznej, programów pomocy i analizie efektywności
36
działań na terenie szkoły, wspierających rozwój uczniów,
7) współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami
zajmującymi się problemami
pomocy specjalistycznej, opieki i wychowania; koordynacja, analizowanie efektywności
podejmowanych współdziałań.
5. Pedagog szkolny prowadzi:
1) dziennik pracy,
2) dokumentację uczniów objętych różnymi formami opieki specjalistycznej na terenie
szkoły.
§ 39
1. Psycholog szkolny. W szkole jest zatrudniony psycholog szkolny. Jest on współtwórcą
systemu wychowawczego szkoły oraz koordynatorem poczynań wychowawczych
nauczycieli.
2. Psycholog jest także koordynatorem wdrażanych i realizowanych w szkole programów
profilaktyki.
3. Psycholog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.
4. Do zadań psychologa szkolnego należy:
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym działań
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i
nauczycieli,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,
- zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
- wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego szkoły.
5.
Psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany
przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6.
Pod koniec każdego semestru psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.
37
7.
Psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
. § 40
1. W Zespole Szkół za zgodą organu prowadzącego tworzy się stanowisko wicedyrektora
lub inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej
2. Do obowiązków wicedyrektora należy:
1) udział w opracowaniu organizacji szkoły i procesu dydaktyczno – wychowawczego,
2) opracowanie wspólnie z Dyrektorem Zespołu harmonogramu nadzoru pedagogicznego i
udział w jego realizacji,
3) opracowanie grafiku międzylekcyjnych dyżurów nauczycieli i kontrola nad ich realizacją,
4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
5) pomoc Dyrektorowi Zespołu w przydziale dodatkowych czynności dla nauczycieli,
6) organizowanie terminowego zaprowadzenie pełnej dokumentacji pedagogicznej
- cyklicznie kontrolować dokumentację szkolna,
- systematycznie kontrolować dzienniki lekcyjne, dzienniki rewalidacji
indywidualnej i
nauczania indywidualnego,
7) opiniowanie pracy zawodowej nauczyciela,
8) wnioskowanie do Dyrektora o nagrody i wyróżnienia,
9) wydawanie decyzji i poleceń w ramach obowiązujących przepisów i ustaleń wewnętrznych
Zespołu, organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej,
10) wnioskowanie do dyrektora o dokonywanie zmian mających na celu poprawę organizacji
pracy szkoły
3.
W przypadku jawnego naruszenia dyscypliny przez nauczyciela lub innego pracownika nie
będącego nauczycielem wicedyrektor ma prawo do podjęcia decyzji w sprawie w przypadku
nieobecności dyrektora oraz do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora
Zespołu.
4.
Wicedyrektor ma prawdo używania pieczątki osobowej.
5.
W czasie nieobecności Dyrektora przejmuje uprawnienia Dyrektora i w pełni odpowiada za
całość funkcjonowania placówki.
§ 41
1. W procesie wychowawczym szkoła współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami
38
uczniów.
2. Rodzice mają prawo w szczególności prawo do:
1) uzyskiwania od nauczycieli informacji o wynikach nauczania i zachowania dziecka,
2) znajomości WSO,
3) otrzymywania rzetelnej i pełnej informacji na temat osobowości dziecka,
4) wnioskowania na piśmie do Dyrektora o zmianę wychowawcy, gdy ten rażąco
zaniedbuje obowiązki wymienione w §35 pkt. 4.
5) współtworzenia planu wychowawczego szkoły.
3. Na wniosek zwykłej większości rodziców danej klasy Dyrektor może odwołać nauczyciela
z funkcji wychowawcy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Rodzice mają obowiązek w szczególności:
1) dopilnować realizacji obowiązku szkolnego swojego dziecka,
2) uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez wychowawcę klasy, do której
uczęszcza dziecko,
3) przychodzić na indywidualne wezwania nauczyciela.
39

Podobne dokumenty