Zarządzenie nr 35/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie nr 35/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
zARz^DzENrE
run..i.L.lzor
o
DvREKToRA
GENERALNEGo
st uZevwEztENNEJ
z dnia.....1?...t!::.HLl*......
2010r.
S t0
w sprawiezasadorganizowaniakwatertymczasowychi pokoi go6cinnychoraz
odplatno6ciza pokojego6cinneStu2byWiqziennej
Na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 9 iust.2 ustawyz dnia9 kwietnia
2O10r. o
StuzbieWigziennej(Dz.U. Nr 79, poz.523)zarzqdza
sig,co nastqpuje:
s1.
ZarzqdzenieokreSla:
1) spos6b organizowaniakwater tymczasowychi pokoi goScinnychw jednostkach
organizacyjnych
StuzbyWigziennej,
zwanychdalej,jednostkami
organizacyjnymi";
2) osobyuprawnione
do zakwaterowania
w pokojugo6cinnym;
3) wyposazeniekwatertymczasowych
i pokoigo5cinnych;
4) sposob naliczaniaodptatnosciza korzystaniez pokoi goscinnychoraz sposob
rozliczania
w jednostkach
organizacyjnych
wphywow
z tegotytulu.
s2.
1 . DyrektorGeneralnyStuzby Wigzienneji dyrektorzyokrggowiSluzby Wiqziennej
okreSlajq,
w drodzezarzqdzenia,
zas6bkwatertymczasovvych
i pokoigo6cinnych.
2 . Pokojego6cinnetworzysig w jednostkach
organizacyjnych
w ramachnieruchomosci
pozostajEcych
w ich trwatymzarzqdzie,zzastzeZeniemust.3.
3 . Pokoigo6cinnych
nietworzysiqw oSrodkach
doskonalenia
kadrSluzbyWigziennej.
4 . Kwaterytymczasowei pokojegoScinneprowadzqosobyWznaczoneprzezdyrektora
jednostkiorganizacyjnej,
zwanegodalej,,dyrektorem",
przy ktorejfunkcjonujqkwatery
tymczasowe
i pokojego5cinne.
5 . Osoba,o ktorejmowa w ust. 4, prowadziewidencjgosob korzystajqcych
z pokoju
goscinnego,
wedlugwzorustanowiqcego
zatqcznik
nr 1 do zarzqdzenia.
s3.
1 . W przypadkubrakumozliwo6ci
przydzielenia
kwaterytymczasowej
funkcjonariuszowi
przeniesionemu
z urzqdudo pelnieniasluzbyw innej miejscowoSci,
za jego zgodq,
mozeon by6zakwaterowany
pokoju
goScinnym.
w
2 . W przypadkuuzasadnionym
potrzebami
sluzby,w pokojugo6cinnymmoznar6wniez
zakwaterowac
funkcjonariusza
przeniesionego
na jego pro6bgdo pelnieniastuZbyw
innejmiejscowo5ci
s4.
1. PokojegoscinnesE przeznaczone
do zakwaterowania:
1) funkcjonariuszydelegowanychdo czasowego pelnienia stuzby w innej
miejscowoSci;
2) funkcjonariuszy
i pracownikow
sluzbywiqziennejprzebywajqcych
w podr62y
sluzbowej.
2. za zgodEdyrektoralub osobyprzezniegoupowaznionej,
w pokojugoscinnym,
w przypadku
wystgpowania
wolnychmiejsc,moznatakzezakwaterowac:
Stuzby
1) osobyprzybywajqce
do Polskisluzbowow ramachwspolpracyzagranicznej
Wigziennej;
2) pracownikowprzedsigbiorstw
i gospodarstwpomocniczych,dziatajqcychprzy
przebywajqcych
w podroZysluzbowej;
zakladachkarnychi aresztachSledczych,
przebywajqcych
w podrozysluzbowej;
3) pracownik6wresortusprawiedliwoSci
4) funkcjonariuszy
i pracownikow
SluzbyWiqziennej,a takZeemeryt6wi rencistow
SluzbyWiqziennejoraz czlonkowich rodzin,o kt6rychmowa w art. 216 ustawy
przebywajEcych
o StuzbieWiqziennej,
w podr62yprywatnej;
w podrozypn/watnej;
5) osoby,o ktorychmowaw pkt 2i 3, przebywajqce
przebywajqce
StuzbyWigziennej
6) inneosoby
z funkcjonariuszem
albopracownikiem
w podrozyprywatnej.
w pierwszej
3. Osobywymienione
w ust. 2 pkt 1-3 mogqskorzysta6
z pokoigo6cinnych
kolejnoSci
ust. 1
, z zastrzeZeniem
s5.
1. Osobazakwaterowana
w pokojugoScinnym
traciprawodo dalszegozakwaterowania
w przypadku:
pobytu;
1) razqcego
naruszenia
regulaminu
jednostkiorganizacyjnej.
2) powstaniazagrozenia
bezpieczenstwa
pokoju
go6cinnym,
2. Osobazakwaterowana
w
o ktorejmowaw S 4 ust.2 pkt 2-6, mo2e
zakwaterowania
utracicprawodo dalszegozakwaterowania
w przypadku
konieczno6ci
osob,o ktorychmowaw S 4 ust. 1.
postanawia
3. O wykwaterowaniu
dyrektorjednostkilubosobaprzezniegoupowa2niona.
jest zobowiqzana
4. Osoba, kt6ra utracilaprawo do zajmowaniapokojugo5cinnego,
ptzezdyrektora
zwolniigo w terminieokre6lonym
lubosobgprzezniegoupowaznionq,
z uwzglgdnieniem
ust.5.
5. Termin,o ktorymmowaw ust.4, niemozebyckrotszyni21doba.
s6.
1. Kwaterq tymczasowEwyposazasie w sprzgt okre6lonyw zalqcznikunr 2 do
zarzqdzenia.
2. Funkcjonariuszod dnia zasiedleniatymczasowejkwatery, przyjmujematerialnq
odpowiedzialnoSc
za znldujqcesig w niejmienie.
s7.
1. PokojgoScinny
wyposaZa
w zalqczniku
nr 3 do zarzqdzenia.
sig w sprzgtokre6lony
2. Osoba,o ktorejmowaw S 2 ust. 5, jest odpowiedzialna
obstugi
za zorganizowanie
pokojugo5cinnego
w zakresiesprzEtania
orazwymianybieliznypo6cielowej.
pobytuw pokojugo6cinnym,
3. Dyrektorustalaregulamin
ust.4.
z uwzglgdnieniem
4. RegulaminpowinienokreSla6,
w szczeg6lno5ci,
sposobwydawaniai zdawaniakluczy
do pokojugo5cinnego
orazsposobwnoszenia
optatyza pobytw pokojugoScinnym,
a takZeczqstotliwo56
regulaminu
czynnoSci,
o ktorychmowaw ust. 2. Postanowienia
przepisow
nie mogqnaruszac
niniejszego
zarzqdzenia.
s8.
1. OdptatnoSc
przezosobywymienionew S 4 ust. 2
za korzystanie
z pokoigoScinnych
pkt 2-6, ustalasiq w oparciuo wysokoSd
diety,okreSlonej
w przepisacho zasadach
ustalaniaoraz wysokoS;ci
przyslugujqcych
pracownikowi
naleznoSci
z tytulu podrozy
2.
3.
4.
5.
stuzbowejna obszarzekraju,zwanejdalej,,diet/',zzastrzezeniem
ust.3.
OdptatnoSd,
o ktorejmowaw ust.1, ustalasiqw wysoko6ci:
1) za miejscew pokojuzajmowanym
wyposaZonym
w lazienkgi WC samodzielnie,
1 dietgza dobg;
- 0,8 dietyza
2) za miejscew pokojubez lazienkii WC, zajmowanym
samodzielnie
dobq;
3) za miejscew pokojuzajmowanym
z innq osobavvyposazonym
w lazienkgi WC 0,5 dietyza dobg;
4) za miejscew pokoju zajmowanym
z innq osobqbeztazienkii WC - 0,3 dietyza
dobg.
Zwalniasig z optatza korzystanie
z pokoigoScinnych
i pracownik6w
funkcjonariuszy
Sluzby Wigziennejoraz inne osoby uprawnionedo zakwaterowania
w pokojach
goScinnych,
na podstawie
$ 4 ust.1 orazust.2 pkt 1.
Osoby,o kt6rychmowaw S 3 ust. 1 i 2, ponoszqodplatnoS6
za korzystanie
z pokoi
goScinnych
w kwociestanowiqcej
w ust.
odpowiednio
1/3wysoko6ci
oplat,okreSlonych
2.
Osoba,o ktorejmowaw S 2 ust. 5, potwierdzapisemnieosobomdelegowanym
do
czasowegopelnieniasluzbyw innejmiejscowo6ci
w podrozy
i osobomprzebywajqcym
sluzbowejfakt bezplatnego
korzystania
z pokojugo6cinnego.
ss.
1 . Wydatkizwiqzanez organizaqqorazwyposa2eniem
w sprzgt kwatertymczasowych
pokoi
goScinnych,
i
w tym wydatki zwiqzanez konserwacjEi utrzymaniemtego
sprzgtu,a takzewydatkizwiqzanez wykonywaniem
czynno6ci,
o kt6rychmowaw S 7
przy ktorej funkcjonujqkwatery
ust. 2, obciqzajqbudZetjednostkiorganizacyjnej,
tymczasowei pokojego6cinne.
2 . Wptywyuzyskanez tytutukorzystania
pozazwrotemwydatkowna
z pokoigoScinnych,
przekazuje
ichfunkcjonowanie,
sig na dochodybudzetowe.
s 10.
1. W kom6rce organizacyjnej
wlasciwejdo spraw kwatermistrzowskich
Centralnego
Zarzqdu StuzbyWigziennejprowadzisig ewidencjqkwatertymczasowychi pokoi
go6cinnychjednostekorganizacyjnych.
2. DyrektorokrggowyStuzbyWigziennejprzekazujepisemnqinformacjgo utworzeniu
kwaterytymczasowej
lub pokojugo5cinnego
oruzo wszelkichzmianachw zakresieich
funkcjonowania
do kom6rkiorganizacyjnej,
o ktorejmowaw ust. 1, w terminienie
dtuZszym
niZ2 tygodnieod ich utworzenia
lubzaistnienia
zmiany.
3. Wzoryinformacji,o ktorychmowaw ust. 1, okreSlajqzalqczniki
nr 4 i 5 do zarzqdzenia.
s11.
Zarzqdzenie
wchodziw zyciez dniem13 sierpnia2010r.
/
plk4(ajetahDubiel

Podobne dokumenty