Urr 2G Ex ia rIB T4 cb rub I Ml Ex ia r Ma

Komentarze

Transkrypt

Urr 2G Ex ia rIB T4 cb rub I Ml Ex ia r Ma
TI.UMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
/oryginalnyformularz certyfikacyjny badania typu zgodnoit z dyrektywami Wsp6lnotyEuropejskiej/
,m
\k-y
Instytut TechnicznychTest6w BezpoSrednich
Ostrawa-Radwanice
1) SUPLEMENT NR 4 DO
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE (EC)
2) Sprzgtlub systemyochronne przeznaczonedo u2ytku w przestrzeniachzagroaonych
wybuchem - Dyrektywa 9419IEC
3) Numer Certyfikatu Badania Typu WE:
FTZU 03 ATEX 0323
4) Sprzgtlub systemochronny: Telefon typu PST z programowalnym sygnalizatorem.
5) Producent:TELVIS Przedsiqbiorstwo
UslugowoProdukcyjneSp. z o.o.
6) Adres:ul. Karoliny 4,40-186 Katowice,Polska
7) Powylszy suplementdo certyfikatu zachowujewa2noS6dla: - zastosowanianowych norm
- przedLuleniewaznoScicertyfikatu
(systemu
8) Modyfikacja certyfikowanego urzqdzenia
ochronnego)oraz wszystkichjego
zaaprobowanychwariant6w zostajewyspecyfikowanaw dokumentacji,kt6rej lista jest podana
w zalqcznikudo niniejszego certyfikatu.
9) Powylszy suplementdo certyfikatu badaniajest waZnyjedynie dla tego typu badaniaprojektu i
budowy pr6bki pro{uktu, zgodnie z Aneksem 3 paragraf(6) Dyrektywy nr 94l9lEC.
Dyrektywa ta zawierainne wymogi, kt6re producentmusi speinic przedumieszczeniem
wprowadzeniemproduktu na rynek, lub wprowadzeniado serwisu.
10) Spelnieniewymog6w podstawo!\rychprzepis6wbezpieczehstwai ochrony zdrowia zostalo
potwierdzonepoprzezzgodnoSi z (normami):
EN 60079-022012;EN 60079-ll:2012; EN 50303:2000
11)Oznaczeniesprzgtulub systemuochronnegomusi zawieracnastEpuj4ceelementy:
,F\
\Urr
2G Ex ia rIB T4 cb rub I Ml Ex ia r Ma
i2) PowyZszyCertyfrkatBadaniaTypy WE jest waZnydo: 02.10.2018
Osobaodpowiedzialna:InZ. Lukas Martinak, Naczelnik Organu Cerlyfikujqcego /-/ podpis nieczytelny
Datawydania:02.10.2013
Stronal/2
lpieczEcokr4gla z symbolem autoryzacjiFTzul
Pov'ryZszysuplementdo certyfikatu certyfikat zostajeprzyznanyz zastrze2eniemog6lnych zasad
- FTZU s.p..
InstytutTechnicznychTest6w BezpoSrednich
Powyzszycertyfikat mo?eby6 powielany jedynie w caloSciibezZadnych zmian w zalqcznlkach.
FTZU, Pikartska1.71607 Ostrawa-Radwanice,
RepublikaCzech,tel.:+420 595 223 111,faks:
+420 596232 672, e-mail: [email protected], www.ftzu.cz
/strona nr 2 oryginalu/
Instytut TechnicznychTest6w BezpoSrednich
Ostrawa-Radwanice
13)Zatqcznik
14)SUPLEMENT NR 4
DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE NR FTZU 03 ATEX 0323
15)Opis sprzEtulub systemuochronnego:
Wymienione wyhej certyfikowane wzqdzeniejest produkowanezgodnie ze zweryfikowan4
dokumentacj4podan4wpodstawowymcertyfikacie,Zalqcznlkachnr 1,2,3 orazw niniejszym
Zalqcznikiem,i jest zgodnez wymogami zmodyfikowanych norm podanych w pkt. (10)
WaZnoS6Certyfikatuzostajeprzedluhonado 02.10.2018
Dane techniczne pozo stajqb ez zmian
16) Nr Raportu: 03/0323/4
17) Specjalnewarunki bezpiecznegouZytkowania:nie ma
18)PodstawowewymogiBezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podstawowewymogi
Bezpieczeftstwai Ochrony Zdrowiaw Dyrektywie 9419/ECzostalyujgte w normachpodanych
w klauzuli (10) niniejszego zalqcznika,zgodnie z kt6rymi zostalzweryfikowany nowy model.
I 9) Wykaz Dokumeniacji :
1. Rysuneknalepek28 M2.4.02, z wrzelnia2}I3 r.
2. D eklaracjaproducentaTV/AI? I 08612013 z dnia 26.09.2013
Osobaodpowiedzialna:Inz. Lukas Martinak, Naczelnik Organu Certyfikuj4cego/-/ podpis
odrqczny
Datawydanra:02.10.20| 3
Strona2/2
I pieczg(,okr4gla z symbolem autoryzacji FTZU I
Powylszy suplementdo certyfikatu certyfikat zostaje przyznanyz zastrzeleniemog6lnych zasad
- FTZU s.p..
InstytutTechnicznychTest6w Bezpo5rednich
Powyzszycertyfikat mohebyi powielany jedynie w caloSciibezladnych zmianw zalqcznikach.
FTZU, Pikartska7.71607 Ostrawa-Radwanice,
RepublikaCzech,tel.:+420 595 223 111,faks:
+420 596232 672, e-mail: [email protected], www.ftzu.cz
KONIECTI-UMACZENIA
wpisanyna listptlumaczyprzysipglychMinistraSprawiedliwoSci
Ja,JanKalul4 tlumaczprzysipglyjgzyka angielskiego
podnumerem
powyzszego
zgodno5d
TPl1413106,
zaSwiadczam
tlumaczeniazokazanymmi oryginalnymdokumentem
w jgzyku angielskim.
Chorz6w,dnia: 29111/2013
Repertoriumnr 211412013
stawkami
Pobranooplatqzgodniez obowi4zuj4cymi
Tlumaczprzysipglyjpz. angielskiego

Podobne dokumenty

TLUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

TLUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO TLUMACZENIEUWIERZYTELNIONEZ JEZYKA ANGIELSKIEGO /oryginalnyformularz certyfikacyjny badania typu zgodnoit z dyrektywami Wsp6lnotyEuropejskiej/

Bardziej szczegółowo

TI,UMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO Instytut Technicznych Test6w BezpoSrednich

TI,UMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO Instytut Technicznych Test6w BezpoSrednich TI,UMACZENIEUWIERZYTELNIONEZ JEZYKA ANGIELSKIEGO /oryginalnyformularz certyfikacyjny badania typu zgodnoit z dyrektywami WspolnoQEuropejskiej/

Bardziej szczegółowo