BR-0052/15/07 APROTOK Ó Ł NR XV/07 Z XV

Komentarze

Transkrypt

BR-0052/15/07 APROTOK Ó Ł NR XV/07 Z XV
BR-0052/15/07
A
P R O T O K Ó Ł NR XV/07
Z XV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 20 września 2007 r.
P R O T O K Ó Ł N R XV/07
Z XV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 20 września 2007 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do 1620.
W Sesji udział wzięło 19 radnych na ogólną liczbę 21 radnych -wg listy
obecności – zał. Nr 1. ( na początku Sesji obecnych było 17 radnych ).
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Wawrzyniec Bystrzycki - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XV Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Przywitał przybyłych gości: Pana Janusza Majchra – Burmistrza Miasta
Zakopane, Pana Wiceburmistrza Jana Gąsienica Walczaka, Sekretarza Miasta
Pana Franciszka Bachledę Księdzularza, Panią Wandę Czarniak – Skarbnika
Miasta, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta
Zakopane, Zastępcę Komendanta Powiatowej Policji w Zakopanem – Pana
Roberta Szydło, Pana Adama Radko – Dyrektora Sanepidu w Zakopanem, Pana
Prezesa ZTBS Marka Pulsara, dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz
mieszkańców Zakopanego.
P. Przewodniczący stwierdził, Ŝe na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 17, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, Ŝe radni otrzymali porządek obrad – zał. Nr 4.
P. Przewodniczący – zapytał czy radni mają jakieś wnioski dotyczące porządku
obrad. Bardzo proszę Pan radny Leszek Dorula.
P. Leszek Dorula – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado,
Szanowni Państwo- Komisja Ekonomiki wnioskuje o zdjęcie z porządku
obrad punktu 13 - Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia udziału w
nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Zakopane. Komisja
2
Ekonomiki zajmowała się tym tematem na dwóch posiedzeniach. Na pierwszym
posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały wstępnie pozytywnie, jednak po
uzyskaniu dodatkowych informacji wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad
dzisiejszej Sesji tego punktu.
P. Przewodniczący - zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji.
Radni nie zabrali głosu.
P. Przewodniczący – poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
wyraziła zgodę na zdjęcie pkt. 13 – Podjęcie uchwały w sprawie zbycia
udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Zakopane –
zał. Nr 5.
P. Przewodniczący – stwierdził, Ŝe wniosek został przyjęty jednogłośnie. Do
porządku obrad proponuję wprowadzić w pkt. 25 ale z uwagi na fakt, Ŝe został
przegłosowany punkt 13, czyli automatycznie przesunie się nam liczba, aby w
takim razie pkt. 24 wprowadzić punkt dotyczący podjęcia uchwały w
sprawie
przedstawiciela Miasta Zakopane w Radzie Naukowej
Tatrzańskiego Parku Narodowego – poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za-11) przy 5
przeciw i 1 wstrzymującym się w obecności 17 radnych wyraziła zgodę na
wprowadzenie jako pkt. 24 - podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela
Miasta Zakopane w Radzie Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
P. Przewodniczący – stwierdził, Ŝe wniosek został przyjęty większością
głosów. Ponadto zwracam się z prośbą aby jeszcze w pkt. 2 porządku dzisiejszej
Sesji, a mianowicie przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Zakopane
dopisać równieŜ XIV, bo w międzyczasie mieliśmy bardzo krótką Sesję ale
waŜną, która odbyła się tydzień temu - poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
wyraziła zgodę aby pkt. 2 brzmiał przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji
Rady Miasta Zakopane.
P. Przewodniczący - zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś wnioski
dotyczące zmiany porządku obrad dzisiejszej Sesji ( wniosków nie było).
Poinformował w imieniu Komisji Oświaty, Ŝe po sprawozdaniu Burmistrza
Miasta odbędzie się wręczenie nagród Burmistrza dla uczniów szkół
3
podstawowych i gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową
postawę uczniowską w roku szkolnym 2006/2007.
P. Przewodniczący
- odczytał porządek obrad
z przegłosowanymi
poprawkami.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za- 16) przy 0
przeciw i 1 wstrzymującym się w obecności 17 radnych przyjęła
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie
porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji Rady Miasta Zakopane.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
4. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miasta Zakopane.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Zakopane za I
półrocze 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budŜecie Miasta Zakopane.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: upowaŜnienia Burmistrza miasta
Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dekoracji
BoŜonarodzeniowej w mieście Zakopane.
10.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierŜawy miejskiej nieruchomości
gruntowej.
11.Podjęcie uchwał w sprawie: obciąŜenia
nieruchomości gminnej
ograniczonym prawem rzeczowym.
12.Podjęcie uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie
usługi polegającej na usuwaniu zanieczyszczeń z potoków na terenie
gminy Miasta Zakopane w roku 2008.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego
utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2008 i 2009.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego
spłaty oprocentowania kredytów udzielonych przez Bank Ochrony
Środowiska S.A. kredytobiorcom z terenu Gminy Zakopane na zadania
związane z likwidacją niskiej emisji oraz przeciwdziałaniem
zanieczyszczeniom wód, gleby i powietrza w roku 2008.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie
usługi polegającej na odśnieŜaniu dojazdowych dróg publicznych
gminnych do osiedli Gminy Miasta Zakopane w latach 2007 do 2010.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zakup
programu prawnego „LEX”.
4
18.Podjęcie uchwały w sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane
w latach 2007-2012 zadania p.n. „Poprawa tatrzańskiego systemu
komunikacyjnego-budowa północnej obwodnicy Zakopanego”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia wkładu pienięŜnego do Spółki
PEC Geotermia Podhalańska S.A.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania.
21.Podjęcie uchwały w sprawie: nagród i wyróŜnień w dziedzinie twórczości
artystycznej upowszechniania i ochrony kultury.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
23.Podjęcie uchwały w sprawie: procedury uchwalania budŜetu Miasta
Zakopane i szczegółowości materiałów składających się na projekt
budŜetu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Zakopane w
Radzie Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
25.Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i wnioski radnych.
26.Oświadczenia i komunikaty.
27.Zamknięcie obrad.
P. Przewodniczący - stwierdził, Ŝe porządek obrad został przyjęty 16 głosami
za, przy 1 wstrzymującym się.
Ad. 2.
P. Przewodniczący – pkt . 2. - Przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji Rady
Miasta Zakopane – Poinformował, Ŝe z protokołem z XIII i XIV Sesji Rady
Miasta Zakopane zapoznali się radni: Pan Andrzej Konior i Pan P. Józef
Kowalik - poprosił o zabranie głosu.
P. Andrzej Konior – stwierdził, Ŝe zapoznał się z protokołem z XIII i XIV
Sesji Rady Miasta Zakopane i, Ŝe protokoły zostały sporządzone rzetelnie
zgodnie przebieg obrad i nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń.
P. Józef Kowalik - stwierdził, Ŝe zapoznał się z protokołem z XIII i XIV Sesji
Rady Miasta Zakopane i Ŝe protokoły odzwierciedlają przebieg obrad.
P. Przewodniczący - zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
5
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
przyjęła protokół z XIII i XIV Sesji Rady Miasta.
P. Przewodniczący - stwierdził, Ŝe protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 3.
P. Przewodniczący - pkt. 3. – Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta Zakopane – poprosił Pana Burmistrza Janusza Majchra o
przedstawienie sprawozdania.
P. Burmistrz Janusz Majcher – przedstawił sprawozdanie - zał. Nr 6 oraz
dodał, Ŝe to ogrom pracy, którą Urząd Miasta realizuje i tutaj dziękuję za to, Ŝe
mogłem, o czym nie jest powiedziane w tym sprawozdaniu oczywiście skromne,
bo skromne, ale były podwyŜki dla pracowników Urzędu Miasta. Na
zakończenie pozwólcie, Ŝe podzielę się jeszcze jedną informacją. OtóŜ mój
zastępca zdecydował się kandydować do Sejmu. Cieszę się bardzo, Ŝe Jasiek
akurat jest takim kandydatem, który, będzie moŜe wakat, czego mu Ŝyczę ale
szkoda mi z drugiej strony, bo dobrze mi się z Jaśkiem Walczakiem
współpracuje, a sprawy, które załatwia są przez niego dobrze prowadzone. Tak,
Ŝe Jasiek, wszystkiego dobrego.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Burmistrzowi za tak obszerne
sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do Pana Burmistrza, co
do sprawozdania? Proszę bardzo Pani radna Marzena Mitan Abel.
P. Marzena Mitan Abel – Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka
Rado, ja mam takie krótkie pytanie, bo nie bardzo zrozumiałam z tego
sprawozdania w punkcie jedenastym, jeśli chodzi o edukację – trwa rozliczanie
otrzymanej dotacji na realizację nauczania języka angielskiego w klasach
pierwszych szkół podstawowych. To znaczy, chciałam zapytać, czy to zostało
juŜ wdroŜone - nauka języka angielskiego od tego roku, czy to dopiero będzie?
Bardzo proszę o wytłumaczenie.
P. Burmistrz Janusz Majcher – rozliczenie języka angielskiego dla dzieci jest
realizowane, one juŜ się uczą te dzieci.
P. Marzena Mitan Abel – ale w tym roku juŜ się uczą, tak?
P. Zofia Kiełpińska - tak.
6
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pan Józef Figiel.
P. Józef Figiel – Państwo Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni
Państwo. Panie Burmistrzu mnie tu zaniepokoił dość, mianowicie przetarg na
wykonanie odcinka przy ulicy Brzozowej. Ja w miesiącu czerwcu Pana
Burmistrza Wojciecha Solika prosiłem o zrealizowanie tego zamierzenia,
poniewaŜ te prace były przewidziane juŜ na wiosnę. I niepokoi mnie, bo juŜ jest
trzecia dekada września i jeŜeli następny przetarg się nie odbędzie, jak to będzie
wyglądało? Bo nie wiem czy się uporamy z ta pracą do końca lata, do okresu, w
którym moŜna to przeprowadzić. Więc w imieniu mieszkańców bardzo bym
prosił, aby zrobić wszystko Ŝeby po prostu ulicę Brzozową przywrócić do
uŜywalności takiej, jaka ona była przewidziana. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję, bardzo proszę Pan radny Jerzy Zacharko.
P. Jerzy Zacharko – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
do sprawozdania Pana Burmistrza chciałbym dołączyć tutaj z tymi
podziękowaniami dla Pana Krzysztofa Wiśniowskiego i dla Pana Behounka, ale
chciałbym tutaj gwoli sprawiedliwości i uzupełnienia dodać, Ŝe pierwszą osobą i
takim prekursorem jeŜeli chodzi o krzewienie nauki pływania była Pani, czy jest
Pani Naczelnik Wydziału Sportu Pani Zofia Kiełpińska, która zdobyła pieniądze
spoza budŜetu sześćdziesiąt dziewięć tysięcy i mimo wielkiego oporu materii
ten program realizowała. Tak, Ŝe proszę Panie Burmistrzu równieŜ dołączyć
podziękowania dla Pani Zofii Kiełpińskiej.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo radni, czy jeszcze są jakieś pytania do
Pana Burmistrza, co do sprawozdania – nie widzę. W związku z tym dziękuję
Panu Burmistrzowi za tak obszerne sprawozdanie. Jeszcze Pan Burmistrz chciał
uzupełnić.
P. Burmistrz Janusz Majcher – dziękuję Panie Jerzy, faktycznie przyznaję i
chylę czoło przed Panią Zosią, bo to Ona zaczęła te sprawy.
Panu radnemu, ja teŜ się boję o Brzozową, Panie radny Figiel. Panie Józku, boję
się o Brzozową, faktycznie ta realizacja jest zagroŜona, ale zrobimy wszystko
Ŝeby to przywrócić. Natomiast nie mogę odwrócić tematu, nie mogę przykryć
jej, zrobić, jeŜeli tam nie ma zrobionego tego wyłączenia. To wymaga tej
kolejności i mam to na uwadze.
P. Przewodniczący – dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak juŜ informowałem
teraz nastąpi wręczenie nagród Pana Burmistrza dla wybitnie uzdolnionych
uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę w latach
2006/2007. Bardzo serdecznie na dzisiejszej Sesji witam dyrektorów szkół,
witam rodziców, witam takŜe bardzo serdecznie przede wszystkim uczniów. O
7
głos prosił Pan Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Donatowicz, bardzo
proszę.
P. Marek Donatowicz – dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Z inicjatywy Komisji Oświaty
postanowiliśmy w tym roku uhonorować najlepszych uczniów miasta
Zakopanego ze szkół podstawowych i gimnazjów nagrodą Burmistrza za
wyróŜniające wyniki w nauce i w zachowaniu. I pozwolicie Państwo, Ŝe
przywitam wychowawców w imieniu Rady, wszystkich dyrektorów, rodziców,
no i najwaŜniejszych naszych dzisiaj bohaterów czyli wszystkich uczniów,
których tutaj wyczytam. I załączam oczywiście gorące podziękowania dla
nauczycieli, którzy pracowali z tymi uczniami, bo to jest oczywiście efekt ich
cięŜkiej pracy. Zapraszam do nas Justynę Bieniara ze Szkoły Podstawowej Nr 1,
zapraszam Pana Burmistrza, Panią Naczelnik, zapraszam Justynę Pawlikowską
ze Szkoły Podstawowej Nr 2, zapraszam Mariusza Kukuca ze Szkoły
Podstawowej Nr 4, Michała Łasiczka ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Natalię
Kołodziej ze Szkoły Podstawowej Nr 5, Macieja Hagowskiego ze Szkoły
Podstawowej Nr 9, Katarzynę Jurgowską z Gimnazjum Nr 1, Mateusza Sołtysa
z Gimnazjum Nr 2 i Małgorzatę Stachoń z Gimnazjum Nr 3.
P. Burmistrz Janusz Majcher – za bardzo dobre wyniki w nauce oraz
wzorową postawę uczniowską w roku 2006/2007 kaŜdy z Was wyróŜnionych w
dniu dzisiejszym otrzymuje taki adres. Wszystkiego dobrego. KaŜdemu z
wyróŜnionych gratulował, wręczał dyplomy, ksiąŜki, plakietki.
Do gratulacji przyłączyła się Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i
Sportu Zofia Kiełpińska.
P. Marek Donatowicz – ja w tym miejscu gratuluję wszystkim wyróŜnionym za
sukcesy w nauce, Ŝyczę dalszego powodzenia, gratuluję dyrektorom.
Zapraszamy do wspólnego zdjęcia dyrektorów i rodziców i gratuluję rodzicom.
JeŜeli są nauczyciele oczywiście zapraszamy równieŜ nauczycieli jako te osoby,
które z nimi współpracują i odnoszą sukcesy.
Z sali – ja dziękuję Panu Burmistrzowi za ufundowanie tych nagród, dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – ja równieŜ w imieniu własnym i całej Rady chciałem
bardzo serdecznie pogratulować wszystkim – Szanownej młodzieŜy, ale przede
wszystkim rodzicom tej młodzieŜy, tej młodzieŜy, która włoŜyła bardzo duŜo
cięŜkiej pracy, pracy, która dzisiaj jest widoczna, ale trwa juŜ parę lat. śyczę
wszystkiego dobrego, dalszej owocnej pracy, abyście się tak dalej wyróŜniali i
byśmy za rok spotkali się w jeszcze szerszym gronie. Wszystkiego dobrego
Ŝyczę.
8
Ad. 4.
P. Przewodniczący - pkt. 4 – Sprawozdanie z działalności stałych komisji
Rady Miasta Zakopane - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
stosownych sprawozdań. Pani Renata Szych Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej przedstawi sprawozdanie z pracy tej Komisji
P. Renata Szych – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym, a dokładnie we wrześniu
spotkała się dwa razy 4 i 14 września. Na posiedzeniu w dniu 4 września
ustalono harmonogram czterech kontroli: w TBS-ie, Ośrodku Pomocy
Społecznej, w Biurze Promocji pod kątem wydatków za pierwsze półrocze oraz
kontrolę gospodarki mieniem komunalnym pod kątem zgodności z ustawą o
gospodarce nieruchomościami. W dniu 14 września Komisja rozpatrzyła skargę
Pana Romana Krzysiaka na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uzasadnienie będziecie mieć Państwo przedstawione w stosownej uchwale.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję Pani Przewodniczącej, czy są jakieś pytania co
do sprawozdania – nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z
pracy Komisji Ekonomiki Pana radnego Leszka Dorulę
P. Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado,
Szanowni Państwo. Komisja Ekonomiki mimo okresu wakacyjnego spotkała się
w okresie sprawozdawczym cztery razy. Dwa spotkania były wspólne z Komisją
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i tak w dniu 28 sierpnia na
wspólnym posiedzeniu była to Komisja wyjazdowa do Geotermii Podhalańskiej
w Bańskiej NiŜnej i zapoznanie się radnych z problematyką dalszego rozwoju
Geotermii. To więcej być moŜe powie na ten temat Pan Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W dniu 4 września
była równieŜ wspólna Komisja i tu głównie zajęliśmy się wnioskami do budŜetu
miasta na 2008 rok. W dniu 11 września Komisja Ekonomiki spotkała się a
głównymi tematami były omówienie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta
za pierwsze półrocze 2007 r. i opiniowanie uchwał na dzisiejszą Sesję. W dniu
17 września Komisja Ekonomiki miała w temacie informację na temat
pozyskiwania środków
finansowych z Unii Europejskiej przez miasto
Zakopane. I tutaj chciałem powiedzieć, Ŝe komórka, która powstała jest jeszcze
w trakcie organizacji, nie ma jeszcze duŜych osiągnięć, natomiast wiąŜemy z nią
duŜe oczekiwania i nadzieje w pozyskiwaniu środków unijnych. Na tej równieŜ
Komisji był dalszy ciąg opiniowania projektów uchwał na dzisiejszą Sesję. Jeśli
są jakieś pytania to chętnie odpowiem.
9
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Przewodniczącemu, są jakieś pytania ze
strony Państwa radnych? Nie ma. Szanowni Państwo przechodzimy do
sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
bardzo proszę Pana Przewodniczącego Roberta Kłaka o przedstawienie
sprawozdania.
P. Robert Kłak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zebrani.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska spotkała się dwa razy
raz 19 września i drugi raz 28 sierpnia. Z tym, Ŝe 28 sierpnia mieliśmy spotkanie
dwóch Komisji którego porządkiem dziennym było między innymi przejazd do
Geotermii w Bańskiej NiŜnej i zapoznanie radnych z problematyką dalszego
rozwoju realizacji inwestycji związanych z dalszym rozwojem Geotermii i gmin
w Zakopanem. Komisje jednogłośnie wyraŜają zgodę na przekazanie kwoty
wartości podatku zaległego za rok 2006 nie przekraczając 200 tysięcy na
projekty związane z realizacją sieci ciepłowniczej na terenie miasta Zakopanego
pod warunkiem przedstawienia przez Prezesa Spółki Geotermia Podhalańska
dalszych inwestycji na rok 2008, a następnie składanie sprawozdania z
wykonania raz na kwartał. Chodzi tutaj o to, abyśmy mieli rozeznanie czy
roboty postępują czy teŜ idą ślamazarnie. Czy trzeba im w czymś pomóc czy oni
dadzą sobie sami radę. Jest to bardzo waŜny temat dla Zakopanego jeŜeli chodzi
o sam rozwój Geotermii w mieście. Mamy ciepło które jest, Ŝe tak powiem
odnawialne i naleŜy o to zadbać abyśmy jak najszerzej to rozpropagowali w
mieście i dokonali takich inwestycji z których większość mieszkańców mogłaby
z tego ciepła korzystać. Jest to bardzo waŜny temat, tak jak powiedziałem 10
głosów było za i ten punkt został przyjęty. Następną sprawą która na tej samej
Komisji rozpatrywaliśmy to była wizja lokalna budynku „Świt” ulica
Zamoyskiego - miasto odzyskało budynek trzeba zagospodarować i przeznaczyć
na taki cel, który będzie najpotrzebniejszy w mieście. Komisja się zapoznała i
opracowuje się propozycje do tego tematu abyśmy jak najszybciej mogli z tego
budynku korzystać. 19 września odbyło się drugie spotkanie to jest w dniu
wczorajszym opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą Sesję Rady Miasta i
sprawozdanie z podjętych uchwał odnośnie Geotermii Podhalańskiej. Wszystkie
uchwały jakie zostały przedstawione zostały przyjęte przez Komisję
jednogłośnie i program jaki był na poprzednim posiedzeniu odnośnie Geotermii
został zaakceptowany w całości. Tyle mojego sprawozdania. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy są jakieś pytania
co do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do sprawozdania z pracy
Komisji Kultury, bardzo proszę Pana Przewodniczącego Macieja Wojaka o
przedstawienie sprawozdania.
10
P. Maciej Wojak – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo. Komisja Kultury Rady Miasta Zakopane na posiedzeniu w
dniu 7 września podjęła następujące wnioski:
Wniosek pierwszy – Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków w budŜecie
na rok 2008 w dziale kultura na następujące zadania: konkurs na
przedsięwzięcie kulturalne 350 tys. zł, współpraca z miastami partnerskimi 150
tys. zł, rocznice przypadające w roku 2008 – 150 tys. zł, wydawnictwa 50 tys.
zł.
Wniosek drugi – Komisja wnioskuje o opracowanie koncepcji hali koncertowokonferencyjnej na dolnej Równi Krupowej i zabezpieczenie środków.
Punkt trzeci – Komisja prosi o przedstawienie pisemnej informacji w terminie
14 dni kto jest właścicielem tablic w Kuźnicach i przy FIS-ie, których
dysponentem jest Biuro Promocji Zakopanego.
Punkt czwarty – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
nagród i wyróŜnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby coś dodać do sprawozdania? Nie widzę. Szanowni Państwo
przechodzimy do sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, bardzo proszę Pana
Przewodniczącego Marka Donatowicza o przedstawienie sprawozdania.
P. Marek Donatowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Zebrani. Komisja Oświaty spotkała się na wspólnym
posiedzeniu z Komisja Sportu i Turystyki w dniu 29 sierpnia. Na tym
posiedzeniu obie Komisje jednogłośnie przyjęły 16 wniosków do budŜetu, ja
moŜe nie będę odczytywał tych wszystkich wniosków. W kaŜdym bądź razie
jednogłośnie zostały te wnioski przyjęte. W dniu 18 września równieŜ na
wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych omawiany był problem zagroŜeń związanych z narkomanią,
alkoholizmem i przemocą w szkołach. O szczegółach powie Pani
Przewodnicząca Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy są jakieś pytania?
Nie widzę. Przechodzimy do sprawozdania z pracy Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych, bardzo proszę o zabranie głosu Panią Przewodniczącą Alinę
Łojas.
P. Alina Łojas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych spotykała się
dwukrotnie, a mianowicie 27 sierpnia i 18 września. W czasie posiedzenia
Komisji w dniu 27 sierpnia zostały przedstawione problemy opieki zdrowotnej
naszej gminy Komisja wysłuchała takŜe Panią dr Annę Węglarz, dr Ewę
11
Dawidek, dr Marię Lambrecht jak równieŜ Panią Alicję Szarek - Pełnomocnika
ds. opieki zdrowotnej tut. Urzędu. Komisja stwierdziła, Ŝe problem zdrowia jest
na ten czas zaniedbany. JeŜeli nie będą w porę podjęte odpowiednie działania
nawet w niedługim czasie mogą wystąpić problemy nie do rozwiązania.
Komisja ponownie zawnioskowała o przedstawienie wykazu lokali będących w
posiadaniu gminy. Punkt dotyczący omówienia współpracy pomiędzy gminą a
powiatem w zakresie ochrony zdrowia został zdjęty z porządku obrad
posiedzenia Komisji z uwagi na nieobecność przedstawiciela Starostwa. W
sprawach bieŜących zapoznano się z dwoma pismami. Jedno mieszkanki
Zakopanego dotyczącego hałasu na Krupówkach oraz według Jej zdania
nieprawidłowego wydania pozwolenia na budowę restauracji. A drugie pismo
dotyczyło planu budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku
szkoły przy ul. Kasprusie. Komisja postanowiła zwrócić się do Burmistrza
Miasta o przedstawienie obu problemów od strony formalnej. W dniu 18
września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
oraz Komisji Oświaty. Tak jak Pan Przewodniczący wspomniał tematem
posiedzenia Komisji były problemy związane z alkoholizmem, narkomanią i
przemocą w szkołach. Członkowie Komisji wysłuchali Pani Alicji Szarek oraz
przedstawiciela Policji Pana Marka Kowalika. No oczywiście stwierdzono, Ŝe są
to problemy narastające i naleŜy zacząć z nimi walczyć bardzo energicznie jak i
skutecznie i Komisja wnioskowała o zabezpieczenie środków na profilaktyczne
programy szkoleniowe dotyczące właśnie tych zagadnień dla kadry
nauczycielskiej, dla młodzieŜy i dla rodziców. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję Pani Przewodniczącej, czy są jakieś pytania do
sprawozdania. Bardzo proszę Pan Józef Figiel.
P. Józef Figiel – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, ja się odniosę do posiedzenia Komisji w dniu 27 sierpnia gdzie
tematem Komisji miało być omówienie współpracy gminy i powiatu w zakresie
rozwiązywania problemów zdrowotnych. Na to posiedzenie miał przybyć
przedstawiciel Starostwa, nie przybył. Myśmy jako Komisja prosili Pana
Sekretarza o zorganizowanie takiego spotkania przed Sesją Powiatu. To nasze
posiedzenia Komisji było w poniedziałek, a Sekretarz obiecał, Ŝe w środę
najpóźniej we czwartek takie spotkanie zorganizuje. Ja osobiście poprosiłem
Ŝeby Pan Sekretarz powiadomił o tym spotkaniu. Sekretarz powiedział, tak
zostaniecie powiadomieni. I takiego spotkania, przynajmniej ja powiadomiony o
takim spotkaniu nie byłem. Pytałem tu koleŜankę Marzenę, Ona równieŜ nie
była więc to nie jest pierwsza sprawa, którą Pan Sekretarz obiecał, bo równieŜ
na wiosnę omawialiśmy pomoc dla PCK w rozwiązaniu problemu lokalowego,
Sekretarz obiecał, zobowiązał się terminem do dziś takiego spotkania nie było.
Ten problem nie został rozwiązany. Prosiliśmy o spotkanie z dyrektorem
szpitala odnośnie problemów słuŜby zdrowia, był to wniosek Komisji Rodziny
12
teŜ do dziś nie ma. I ja się zastanawiam czy w ogóle jest sens pracy w tej
Komisji, bo my omawiamy problemy, mówimy jaka jest skala problemu i nie
trzeba być po prostu orłem Ŝeby stwierdzić, Ŝe te problemy są i to wszystko
gdzieś tonie. Więc Panie Sekretarzu, ja mam pytanie jak to dalej mamy po
prostu. My jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa i społeczeństwo do nas
się z problemami zwraca. Pan Sekretarz to potwierdza i na tym się kończy.
Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu radnemu. O głos poprosił Pan Sekretarz
Franciszek Bachleda Księdzularz.
P. Franciszek Bachleda Ksiedzularz (Sekretarz Miasta) – Panie
Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowna Rado, Miasta Zakopane tudzieŜ
urocze przedstawicielki mediów. Trochę mnie zaskoczyło jeśli chodzi o pytanie,
które padło z ust Pana radnego Figla, ale znając Jego dokładność i chęć
uczestniczenia w tym co się da po prostu jest to pochwalne, Ŝe ten temat staje.
Inaczej moŜe byśmy go szerzej omówili. Pani Przewodnicząca myślę, Ŝe jeszcze
nie skończyła swojego sprawozdania dokładnie, ale moŜna by było to szerzej
powiedzieć. OtóŜ przede wszystkim odbyło się dzięki teŜ Pani, która tutaj
pracuje Pani Alicji Szarek jako na ¼ etatu w podstawowej opiece zdrowotnej,
jest to następna sprawa, która zmieniła się w Urzędzie Miasta. Dotąd takiej
osoby, która pilnowała tych tematów nie było, a dodatkowo jest
Pełnomocnikiem Pana Burmistrza ds. Narkomanii. Pani Alicja Szarek jak juŜ
wiemy na dwóch ostatnich posiedzeniach brała czynny i dokładny bardzo
merytoryczny udział, i to ostatnie spotkanie właśnie myślę, Ŝe równieŜ Państwo
radni wiedzą, Ŝe tylko dzięki Jej dobrej pracy, dobremu przygotowaniu to
spotkanie mogło przebiegać tak ciekawie i z takimi wnioskami o jakich
mówiliśmy. Z Panem Starostą Skupinem odbyły się dwa spotkania a jedno
spotkanie z Panem Starostą tudzieŜ z Panią dr Węglarz i z przedstawicielami,
ale Przewodniczącymi Komisji bez członków całej Komisji jako takiej
poniewaŜ było to spotkanie przygotowawcze tematów o których ciągle
mówimy. Nie moŜna spotkać się i po prostu gdzie wyjdziemy ze spotkania całej
Komisji i nie będziemy w ogóle przygotowani, tematyka była zbyt szeroka
Niemniej jednak takie spotkanie odbyło się u Pana Burmistrza Janusza Majchra
i uczestniczył Pan Skupień, siedzieliśmy półtorej godziny, sprawa była bardzo
trudna i po prostu doszliśmy do tego typu spotkań, Ŝe przedwczoraj odbyło się
spotkanie po posiedzeniu Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, odbyło się
kolejne spotkanie z przedstawicielami wszystkich czterech szpitali na terenie
naszego miasta. I stąd moŜna powiedzieć, Ŝe suma, efekty tego spotkania nie
były tak zachęcające jak nam się wydawało na poprzednim spotkaniu niemniej
jednak o tyle waŜne, Ŝe wiemy juŜ jak dalej posuwać tematykę pracy opieki
paliatywnej czy oddziału. Myślę, Ŝe Pani Przewodnicząca powie nam kilka
słów. Natomiast równieŜ dalej poszła sprawa pomieszczeń o których mówimy
13
dla konkretnie PCK. I temat PCK jest bardziej złoŜony i nie będę mówił o
szczegółach, bo Państwo radni o tym wiedzą. I dlatego teŜ dziękuję za takie
stawianie sprawy na Komisji i dziękuję za tego typu pytanie takŜe, myślę, Ŝe w
ten sposób szerzej moŜemy o tym się dowiadywać. Sprawa jest bardzo złoŜona jak wiemy zakładu opiekuńczo-leczniczego na naszym terenie nie ma. I dlatego
teŜ musimy dopiero wypracować model, który będzie i poddać do dyskusji
przygotowany na posiedzenie Komisji. Ja jestem zwolennikiem obrad, które
przynoszą jakiekolwiek owoce w pracy Komisji, a nie bicie piany, które niczego
nie przynosi, przynosi później efekt w postaci artykułów w prasie miejscowej
które niczemu nie słuŜą. Nawet dezorganizują i powodują tylko to, Ŝe wielu
ludzi obraŜa się, pyta się w jaki to sposób potem my obraduje itd. Dlatego temat
jest, myślę, Ŝe Pani Przewodnicząca jeszcze szczegółowo o tym powie, tak
daleko jest teraz przygotowany, Ŝe wiemy jaką drogą pójść mamy w tym
temacie. A ten temat jest powtarzam - nie z mojej winy był przez ostatnie lata w
Zakopanem zaniedbanym tematem. I na pewno jednego nie moŜna mi zarzucić
razem z pracą, tutaj jeszcze chcę Panu Grzegorzowi Watysze podziękować za to,
Ŝe posunął kolejne etapy w pracy właśnie w znajdowaniu tych pomieszczeń o
których mówiliśmy. Ale to jest temat trudny, bo podjęliśmy sprawę wydzielenia
lokali, a jak wiemy Ŝeby podjąć sprawę wydzielenia tych lokali, to po prostu
trzeba uznać je w ogóle za lokale stąd ten proces potrwa trochę i z tego względu
te opóźnienia następują, ale nie znaczy, Ŝe nie postępują do przodu, bo ta praca
się odbywa i jestem przekonany, Ŝe ten temat jeszcze w tym roku podejmiemy
słusznie. Natomiast powtarzam praca jest jeŜeli chodzi o PCK to ten kontakt
mieliśmy ale nie kaŜde pomieszczenie moŜna przekazać z tego względu, Ŝe ta
organizacja, to stowarzyszenie nie ma pieniędzy na lokale, które moglibyśmy
dać. Lokal dodatkowo o którym dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji jeŜeli
chodzi o ulicę Gimnazjalną nie jest własnością Gminy – sprawdziliśmy to, jest
to własnością Starostwa i Starostwo przekaŜe go do sprzedaŜy. Taka jest decyzja
po spotkaniu wczoraj z kolei. Pan Burmistrz nie powiedział o spotkaniu wczoraj
– po raz pierwszy od 8 lat odbyło się spotkanie u nas władz Starostwa z
naczelnikami Urzędu Miasta i tam szereg spraw sobie wyjaśniono i popołudniu
odbyło się spotkanie słuŜb geodezyjnych Miasta i Powiatu uzgadniające szereg
spraw związanych ze sporządzeniem ewidencji budynku.
P. Przewodniczący - dziękuję, Szanowni Państwo, ja chciałbym się odnieść, bo
tutaj Pan Franciszek wspomniał, a z kolei jest to wycinek jakby to powiedzieć,
Ŝe posiedzenia komisji, juŜ tak abstrahując, to są zwoływane po tak zwane bicie
piany – no ja gratuluję wypowiedzi. Natomiast chciałbym się odnieść do Pani
Przewodniczącej, bo ja osobiście jako Przewodniczący Rady nie wiem, Ŝe Pani
uczestniczyła w jakichkolwiek spotkaniach i moje pytanie pierwsze jest takie:
jaka była przeszkoda Ŝeby zwołać posiedzenie Komisji i poinformować o tym
członków Komisji, a dwa - jeŜeli Pani uczestniczyła w takich spotkaniach to
dlaczego Pani przy stosownych sprawozdaniach w ciągu roku nie
14
poinformowała Wysokiej Rady- bardzo proszę się odnieść do dwóch pytania. To
są pytania moje do Pani Przewodniczącej.
P. Alina Łojas – o ile wiem sprawozdanie dotyczy
Z sali: P. Sekretarz – ja tak nie powiedziałem, bardzo proszę o sprostowanie;
P. Przewodniczący – jest to nagrane Panie Sekretarzu, a teraz ma głos Pani
Przewodnicząca.
P. Alina Łojas - proszę Państwa o ile dobrze rozumiem to sprawozdanie
tematu i tego co się dzieje na posiedzeniu komisji. I teraz tak, jeŜeli ja byłam
uczestniczką spotkania dyrektorów szpitali, to spotkanie wynikło z apelu Pani dr
Anny Węglarz odnośnie, tak jak wspomniałam tematów zdrowotnych, które tak
czy inaczej są zaniedbywane w naszej gminie i przez nasza gminę prze
poprzednie równieŜ lata. To spotkanie odbyło się po posiedzeniu Komisji,
dokładnie we wtorek w tym tygodniu i ja o tym spotkaniu dowiedziałam się na
posiedzeniu Komisji, Ŝe takie spotkanie jest organizowane i na pewno wnioski z
tego spotkania na następnym posiedzeniu Komisja Rodziny i Spraw
Społecznych w sprawach bieŜących byłyby przekazane, bo jest to oczywiste i
istotne. Natomiast nie wydaje mi się Ŝeby w sprawozdaniu opowiadać w tej
chwili szczegółowo, bo Ŝadna z tych komisji tego nie robi.
P. Przewodniczący - nie szczegółowo, chodzi nam o informację- było takie
spotkanie, w dniu tym i tym, tematem spotkania było to i to.
P. Alina Łojas – tak, ale to nie posiedzenie Komisji. To nie było posiedzenie
Komisji.
P. Przewodniczący – dobrze, czy juŜ Pani Przewodnicząca skończyła?
P. Alina Łojas – tak, chyba, Ŝe będą pytania.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych?
Bardzo proszę Pan Józef Figiel.
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo, Panie Sekretarzu, na Komisję był temat
przygotowany. Pan był zaproszony na tą Komisję więc z tematem Pan się
powinien zapoznać. I teraz jeŜeli Pan mówi, Ŝe spotkaliście się z dyrektorami
szpitali w ścisłym gronie, to po co jest potrzebna Rada. Wy omawiacie sprawy,
a Rada jest potrzebna tylko Ŝeby podnieść prawą rękę lub lewą. No to dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu radnemu, jeszcze o głos prosiła Pani
Marzena Mitan Abel. Bardzo proszę Szanowni Państwo merytorycznie, dzisiaj
15
mamy dwadzieścia kilka punktów bardzo trudnych w związku z tym bardzo
proszę o treściwe wypowiedzi.
P. Marzena Mitan Abel - dziękuję za głos, postaram się króciutko. Szanowni
Państwo, ja osobiście - po prostu nie podoba mi się taka praca w Komisji
Zdrowia. Mam wraŜenie, Ŝe czas jest po prostu, chociaŜ wydaje mi się, Ŝe jest tu
kilka osób Komisji, które na tyle merytorycznie są do tej pracy przygotowane.
Chciałam równieŜ powiedzieć, Ŝe spotkania, szczególnie mojej osoby leŜało na
sercu spotkanie w sprawie Hospicjum. Denerwuje mnie powiem szczerze takie
pozorowane działanie szukania lokali po jakiś piwnicach. Gratuluję wszystkim
tym, którzy chcieliby być w Hospicjum w piwnicach przerabianych na ten cel i
szukamy lokali w miejscu, szukamy listy lokali itd. Chciałam powiedzieć,
wydaje mi się, Ŝe w tym mieście nie ma właściwego lokalu na Hospicjum
natomiast jest miejsce pod top wokół Szpitala powiatowego, gdzie moŜna
piękne Hospicjum wybudować, gdzie ci ludzie będą mogli w godny sposób
czekać swojego czasu. I takie pozorowane działanie szukania listy, szukania
piwnic, szukania właściciela do tych piwnic po prostu muszę powiedzieć, Ŝe juŜ
skończyła się moja cierpliwość i dlatego teŜ zdenerwowałam się sposobem
zapraszania, organizowania spotkań i zastanawiam się naprawdę jaki jest cel
mojej pracy w tej Komisji. Myślę, Ŝe chyba nad tym naprawdę się zastanowię,
bo to jest tracenie mojego cennego czasu a jeŜeli ktoś nie zauwaŜył równieŜ
jestem tutaj osobą społeczną i wiele członków tej Komisji równieŜ, którym leŜy
na celu działanie w kierunku znalezienia i zorganizowania Hospicjum.
Natomiast atmosfera i sposób zorganizowania spotkań jest nie do przyjęcia.
Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję Pani radnej. O głos prosił Pan radny Leszek
Dorula.
P. Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado,
ja w pewien sposób troszkę nie rozumiem niektóre rzeczy dlatego, Ŝe te właśnie
te spory które w tym momencie są na Sesji mogły być powiedziane równie
Komisji. Ja nie jestem członkiem Komisji natomiast Pani Przewodnicząca jest
członkiem Komisji Ekonomiki i ja Jej zaangaŜowanie w pracę miasta widzę
pozytywnie. RównieŜ zgłasza na Komisji Ekonomiki potrzeby znalezienia
lokalu co nie powiedziałbym, Ŝe są to działania pozorne. RównieŜ do budŜetu
zgłaszała o pewne zabezpieczenie środków i ja bym bardzo prosił Ŝebyśmy się
szanowali i nie zaleŜnie jakimi efektami się tu wykaŜemy w tej pracy waŜne jest
podjęcie problemu i dąŜenie do rozwiązania. Mam nadzieję, Ŝe to rozwiązanie
będzie pozytywne i starajmy się o to Ŝeby było pozytywne a nie rozbijajmy, Ŝe
tak powiem jakichkolwiek działań albo wskazujmy właśnie lepsze działanie. Ja
w gwoli sprostowania a nie zaogniania tej sytuacji
16
z sali P. Marzena Mitan Abel – ale kolega mnie nie zrozumiał
P. Leszek Dorula - no to w takim razie chciałbym to zrozumieć Ŝeby to szło w
dobrym kierunku. Dziękuję.
P. Przewodniczący - ja bym chciał skończyć dyskusję. Jeszcze Pan Jerzy
ostatni głos w dyskusji.
P. Jerzy Zacharko – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
kaŜdy z nas tutaj, który zasiada w tych ławach musi posiadać podstawową
wiedzę o mieście. JeŜeli chodzi o temat o którym tutaj mówimy. JeŜeli mówimy
o Hospicjum, które jest temu miastu potrzebne to wiemy doskonale, ze takiego
budynku na terenie miasta nie ma Ŝeby spełniało tego typu warunki i nie
posiadamy równieŜ takiego budynku abyśmy go mogli na to Hospicjum
przygotować. I dlatego uwaŜamy, Ŝe tego typu działania są działaniami
pozorowanymi jeŜeli czegoś szukamy. My musimy tutaj podjąć decyzję
konstruktywną tzn. skoro się decydujemy, Ŝe potrzebujemy go i naleŜy go
budować, to trzeba znaleźć miejsce. Jest takie miejsce Panie Sekretarzu i
prosilibyśmy aby Pan z Panem Starostom w tej sprawie rozmawiał aby moŜna
było przygotować się do budowy Hospicjum przy Powiatowym Szpitalu.
PoniewaŜ poszukiwanie gdzieś w kotłowniach miejsca dla członków jest
uwłaczające godności ludzkiej. I tylko tyle. Popieramy Panią Przewodniczącą
Komisji w staraniach o Hospicjum.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, kończę dyskusję i
przechodzimy do kolejnego sprawozdania
z sali – Pan Sekretarz Franciszek Bachleda Księdzularz – ale ja nie
wyjaśniłem, bo to wszystko jest nieporozumieniem
P. Przewodniczący - ale Szanowni Państwo, bardzo proszę zebrać się, zwołać
posiedzenie Komisji i wyjaśnić sobie wszystkie kwestie aby po prostu nie było
domysłów, Ŝe ktoś spotyka się z kimś, poza plecami rozmawia o czymś o czym
członkowie Komisji nie wiedzą. Dlatego teŜ bardzo proszę o to aby zwołać
posiedzenie Komisji i wyjaśnić to ostatecznie oczywiście z przedstawicielami
Starostwa.
P. Przewodniczący – przechodzę do sprawozdania z pracy Komisji Sportu i
Turystyki, bardzo proszę Pana Krzysztofa Wiśniowskiego o przedstawienie
stosownego sprawozdania.
P. Krzysztof Wiśniowski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo – Komisja Sportu i Turystyki od ostatniej Sesji odbyła jedno
17
posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2007 roku wspólnie z Komisją Oświaty – tutaj P.
Przewodniczący złoŜył juŜ sprawozdanie. Wnioskowaliśmy równieŜ wspólnie z
Komisją Oświaty do Pana Burmistrza – wnioski do budŜetu na rok przyszły.
Natomiast Komisja Sportu i Turystyki na swoim posiedzeniu dokonała podziału
środków finansowych przewidzianych w budŜecie miasta w roku bieŜącym na
zajęcia wychowania fizycznego odbywającego się poza terenem szkoły oraz na
dojazdy zakopiańskiego Aquaparku na zajęcia nauki pływania i wnioskuje o
przekazanie do tych szkół pieniędzy wg podziału. Jest to łącznie kwota 27 tys.,
w tym są pieniądze na zajęcia wychowania fizycznego poza teren szkoły plus
dojazdy do Aquaparku na zajęcia nauki pływania. JeŜeli jestem tutaj przy głosie,
to pragnę się dołączyć do podziękowań, które Pan Jerzy Zacharko złoŜył na ręce
Pani Naczelnik. RównieŜ serdecznie dziękuję za wkład pracy w temat nauki
pływania, niemniej jednak jest tu kilka osób, którym równieŜ serdecznie pragnę
podziękować za to, Ŝe ten program mógł ruszyć. W poniedziałek ponad 500
osób zaczęło pływać. Są to uczniowie wszystkich szkół podstawowych i
gimnazjów klasy IV i I gimnazjum. To jest dosyć spora liczba dzieci. I tutaj
nieoceniona pomoc przy przygotowaniu tego programu naleŜy się Panu
Dyrektorowi Aquaparku Grzegorzowi Sameckiemu. On swoją bardzo duŜą
pracą, zaangaŜowaniem a przede wszystkim doświadczeniem, bo tutaj tak
naprawdę to on jako były trener kadry narodowej pływaków, człowiek, który na
pływaniu „zjadł zęby”. To ten człowiek pomógł nam w szczegółach opracować
ten program. W poniedziałek zaprosił swoich dwóch podopiecznych pływaków
objętych szkoleniem olimpijskim Pekin 2008, którzy pokazali młodym dzieciom
i młodzieŜy jak naleŜy pływać i jakie moŜna sobie postawić w swoim Ŝyciu cele,
które mogą być naprawdę bardzo szczytne, bo bycie objętym szkoleniem
olimpijskim jest naprawdę dla młodego człowieka duŜym wyzwaniem. Dziękuję
równieŜ wszystkim dyrektorom szkół, którzy swoim zaangaŜowaniem a przede
wszystkim swoją deklaracją pisemną, Ŝe w tym programie będą uczestniczyć
dali nam taki bodziec do tego Ŝebyśmy ten program z Panem Leszkiem
dopracowali juŜ w szczegółach. RównieŜ nauczyciele w-f, z którymi na jednym
z posiedzeń Komisji Sportu i Turystyki mieliśmy okazje na ten temat
rozmawiać, bardzo pozytywnie wyrazili się o tym programie i równieŜ oni tutaj
muszą się wykazać i zaangaŜować juŜ fizycznie i przeprowadzić wspólnie z
instruktorami Aquaparku te zajęcia. Dziękuję równieŜ Wysokiej Radzie, bo to
dzięki Państwa decyzji pieniądze na te zajęcia zostały przeznaczone. Mam
nadzieję, Ŝe są to pieniądze przeznaczone właściwie i będzie z nich wymierny
efekt. Dziękuję równieŜ Panu Wiceburmistrzowi Janowi Gąsienicy Walczakowi,
który koordynował całość tych przygotowań i mam nadzieję, Ŝe takie właśnie
wspólne nasze działania będą nas tutaj łączyły, a będzie nas widać na zewnątrz,
bo mam nadzieję, Ŝe młodzieŜ ten program oceni pozytywnie. Moim marzeniem
byłoby aby wszystkie dzieci w Zakopanem były objęte takim programem nauki
pływania. Naprawdę proszę wierzyć, Ŝe tutaj nie jest jakaś wielka polityka, to
nie są jakieś wielkie słowa ale dziecko, które nie potrafi pływać jest ubogie.
18
Rodzić, który wysyła dziecko nad morze ma pewne obawy czy to dziecko da
sobie radę w morzu, czy się nie utopi. Pewne bezpieczeństwo jeŜeli juŜ to
dziecko umie pływać, jeŜeli juŜ to dziecko umie pływać, jeŜeli dajemy my mu tą
moŜliwość, to na pewno i dla rodzica jest to bardzo waŜne a dla dzieciaków – ja
jestem nauczycielem w-f – i w poniedziałek zaingerowaliśmy a we wtorek
miałem okazję ze szkołą Nr 1 fizycznie uczestniczyć w tych zajęciach. Musze
Państwu powiedzieć, Ŝe niektóre dzieci były pierwszy raz w Aquaparku, w
budynku, nie chciałbym Ŝeby to było dla nich ostatnie wejście, Ŝeby ten program
nie był jedynym programem kiedy ta młodzieŜ moŜe się w Aquaparku znaleźć i
moŜe pływać. Mam nadzieję, Ŝe kiedyś wspólnie jeszcze ściągniemy troszkę
więcej młodzieŜy, moŜe nie tylko pływackie inicjatywy, moŜe będą jeszcze
jakieś inne, które pozwolą nam działać tutaj wspólnie. Jeszcze raz wszystkim
Państwu dziękuję za pomoc w doprowadzeniu tego programu do końca i mam
nadzieję, Ŝe odniesie wymierny sukces. Na pewno będę informował Państwa jak
przebiega realizacja tego programu. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Przewodniczącemu za tak obszerne
sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo
proszę Pan Wiceburmistrz Jan Gąsienica Walczak.
P. Wiceburmistrz Jan Gąsienica Walczak - Panie Przewodniczący, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, otóŜ jeszcze w międzyczasie w okresie letnim
prowadziliśmy szkolenia pływania w Aquaparku dla prawie 270 dzieci i teŜ tam
były dzieci uczące się tańca towarzyskiego. Myślę, Ŝe tutaj duŜy wkład włoŜyło
nasze Biuro Współpracy Europejskiej za co serdecznie dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Burmistrzowi, przechodzę do
sprawozdania Komisji Urbanistyki, Architektury i Planowania Przestrzennego –
bardzo proszę Pana Przewodniczącego Jana Karpiela o przedstawienie
stosownego sprawozdania.
P. Jan Karpiel – Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Komisja Urbanistyki, Architektury i Planowania Przestrzennego zebrała się 13
września. Przedmiotem obrad Komisji był projekt stadionu przy ulicy Orkana. Z
racji tego, Ŝe projekt techniczny jest gotowy, który leŜy w Wydziale
Architektury i chodziło o podjęcie decyzji w sprawie wniesienia projektu i
zatwierdzenia oraz złoŜenia w Starostwie celem uzyskania zezwolenia na
budowę. Komisja uznała, Ŝe jest to znaczny wkład pienięŜny gminy. Ten projekt
to jest 120 kilka tysięcy złotych. Ten projekt jest dobry, sprawdzony pod
kaŜdym względem przez osoby, którym to gmina w zeszłej kadencji zleciła. Nic
nie stoi na przeszkodzie aby przynajmniej na razie uzyskać zezwolenie na
budowę. Jedynie co moŜe stać na przeszkodzie, to jest, Ŝe to jest część terenu,
mianowicie taki trójkąt wchodzący w boisko, który naleŜy do Towarzystwa
19
Gimnastycznego Sokół. Byli przedstawiciele Komisji Sportu oraz Pani
Naczelnik Wydz. Sportu i Turystyki. Zaowocowało to juŜ, wszyscy Państwo
Radni otrzymali zawiadomienie o spotkaniu trójstronnym między GminąSokołem a Starostwem w sprawie porozumienia się jak będzie wyglądała
sprawa – czy wymiana gruntu, czy dzierŜawa, budynków po StraŜy PoŜarnej,
które Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z racji tego, Ŝe jest w znacznej mierze
właścicielem działki na której owa StraŜ stoi chciałoby zagospodarować w
sposób związany z działalnością sportową, z działalnością ewentualnego
przyszłego boiska. Tymi sprawami zajęła się Komisja. W sprawach bieŜących
zostały przeglądnięte wnioski o wyłączenia z parku kulturowego, które
napłynęły w międzyczasie.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Wiceprzewodniczący Jacek
Raźny.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny - Państwo Przewodniczący, Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam w nawiązaniu do sprawozdania Komisji
Kultury, które wygłosił Pan Przewodniczący Maciej Wojak, takie pytanie, tam
padło sformułowanie i ja podzielam to zdanie, Ŝe tematem pilnym jest zajęcie
się sprawą hali widowiskowej. W sprawozdaniu chyba słyszałem, Ŝe zostało
wskazane przez Komisję Kultury jako lokalizacja Dolna Rówień Krupowa.
Chciałem zapytać Pana Przewodniczącego Komisji Architektury czy temat
lokalizacji hali widowiskowej jest przedmiotem obrad, bądź jest przewidziany
jako przedmiot obrad, bo myślę Ŝe musiałby być w koordynacji. I krótko, co Pan
ewentualnie sądzi o propozycji Komisji Kultury i czy moŜemy się spodziewać
czy Komisja przymierza się do wskazania moŜliwych miejsc lokalizacji Ŝeby
problem hali widowiskowej ruszył z miejsca.
P. Przewodniczący - bardzo proszę Pan Przewodniczący Jan Karpiel.
P. Jan Karpiel – oczywiście na najbliŜszym spotkaniu Komisji poruszymy tą
sprawę poniewaŜ wyjaśniliśmy to obaj z Wiceprzewodniczącym Komisji
Krzysztofem Kiełbem na Komisji Kultury, Ŝe chcielibyśmy zrobić to w formie
tematu poniewaŜ rok akademicki w tej chwili się zaczyna – tematu studenckiego
na Politechnice Krakowskiej z racji tej, Ŝe mamy tam bardzo dobre kontakty. I
dalibyśmy to w formie studenckiego konkursu i z tego by moŜna wyłonić kilka
ciekawych prac i realnych. Uczulilibyśmy prowadzących aby prowadząc te
tematy wyłonili takie rzeczy i zrobiłoby się w Zakopanem wystawę i wybrałoby
się co naszym zdaniem będzie najlepsze. Lokalizacja – w tej chwili jest rzeczą
bardzo skomplikowaną poniewaŜ pamiętamy lokalizacje na Dolnej Równi
Krupowej jak padło słowo „Równia Krupowa”, to wszyscy od razu widzą na
środku jakiś potworny moloch zasłaniający Tatry itd. Tam było kilka koncepcji,
20
jedna była niezła zupełnie – połowa tego zakopana była w ziemi i zamykała
pierzeję ulicy Nowotarskiej i z punktu widzenia takiego przestrzennego było to
wcale nie takie złe. W tej chwili Równia Krupowa cała jest wpisana do rejestru
zabytków chociaŜ nie jest powiedziane, Ŝe nie wolno w takim terenie nic robić.
A nad lokalizacją zastanowimy się w Komisji i moŜe coś mądrego z tego
wyniknie. Jest taka spraw, Ŝe na pewno sugestie z lokalizacją tego typu obiektu
na Olczy czy za Antałówką nie wchodzi w grę, to musi być blisko centrum.
P. Przewodniczący - dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy są jeszcze jakieś
pytania do sprawozdania? Bardzo proszę Pan Robert Kłak.
P. Robert Kłak - jestem sprowokowany do rozmów.
P. Przewodniczący – ale moŜe przenieśmy te rozmowy na komisje. Szanowni
Państwo, dzisiaj mamy tak duŜo pracy i tyle punków.
P. Robert Kłak - ja w skrócie powiem, temat jest jasny i prosty. JeŜeli chodzi
o opracowania, które były w Zakopanem prowadzone Równia Krupowa jest
świętością, której nie wolno ruszyć. Więc albo ją ruszamy albo jej nie ruszamy.
Były opracowane dokumenty, były opracowane projekty, które mówiły, Ŝe tego
terenu nigdy nie wolno, bo to co jest okno na Tatry to jest okno Zakopanego na
góry i kto go ruszy to popełni przestępstwo. Ja to mówię jak było w
poprzednich radach. Jestem dopiero czwarty raz więc troszeczkę pamiętam.
Dlatego uwaŜam, Ŝe z tym głosem trzeba się liczyć. Ale z innej strony zacznę
piękna hala zaprojektowana w nowoczesny sposób była na górnym stadionie
COS-u ze wszystkimi zezwoleniami. Kosztowała kilkaset tysięcy złotych,
została oddalona. Była to sala wielofunkcyjna, która była sportowa i mogła tak
jak hala w ParyŜu świadczyć wszelkie usługi dla kultury, teatry itd., itd.
NaleŜałoby moŜe do tego dojść. JeŜeli ktoś jest ciekawy, moŜe panowie
architekci, to ja panom udostępnię tą dokumentację, bo ja mam w sowim
posiadaniu. Było to oparte o wizyty, architektów i projektantów z całej Europy,
którzy badali tego rodzaju obiekty. I na tej podstawie powstał ten obiekt. Był on
we wniosku olimpijskim na pierwszej stronie. I jeŜeli Państwo jesteście nim
zainteresowani, to ja Wam go przekaŜę. UwaŜam, Ŝe hale tego rodzaju naleŜy
robić tam gdzie jest moŜliwość dojazdu, moŜliwość zaparkowania samochodu a
nie w środku miasta gdzie nawet rowery się nie mieszczą. UwaŜam, Ŝe to jest
pomysł niedobry.
P. Przewodniczący - dziękuję, czy ktoś jeszcze ma pytanie do sprawozdania
Pana Jana Karpiela. Nie widzę.
21
Ad. 5.
P. Przewodniczący – pkt. 5. interpelacje i wnioski radnych – poinformował,
Ŝe z tego co wie, to Pan Burmistrz udzielił stosownych odpowiedzi na
interpelacje w formie pisemnej. Interpelacji pisemnych nikt z radnych nie
zgłosił natomiast w formie ustnej zgłosił Pan radny Jerzy Zacharko w sprawie
przebudowy ulicy Kasprusie – bardzo proszę .
P. Jerzy Zacharko – nie zupełnie tak Panie Przewodniczący. Zwrócili się do
Klubu Radnych PIS i Klubu im. Władysława Zamoyskiego mieszkańcy ulicy
Kasprusie z ogromną prośbą do Pana Burmistrza Ŝeby Pan zechciał skorzystać z
tego tytułu, Ŝe jest Pan właścicielem budynku przy ul. Kasprusie na którym jest
proponowana czy projektowana stacja telefonii komórkowej. Zwrócili się z taką
prośbą aby Pan nie zezwolił na budowanie tej stacji przekaźnikowej telefonii
komórkowej i o to proszą. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję, to bardziej w formie informacji. W związku z
tym, Ŝe nie ma więcej informacji przechodzimy do punktu 6.
Ad. 6.
P. Przewodniczący - pkt. 6. – Wolne wnioski mieszkańców - wpłynęło 10
wniosków mieszkańców Zakopanego. Ale chciałem na początku poinformować,
iŜ Pan Burmistrz odpowiedział Pani Janinie Stańco, która złoŜyła stosowny
wniosek w sprawie dowozu ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni
ścieków – nie będę tego pisma odczytywał, jeŜeli Państwo radni chcecie się
zapoznać pismo jest w teczce przewodniczącego –pismo zał. Nr 7
Tak jak powiedziałem wcześniej wniosków zostało złoŜonych 10. Pierwsze
dwa wnioski zostały złoŜone przez przedstawicieli Tatrzańskiego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – wnioski złoŜyły Pani Beata Czerska i
Pani ElŜbieta Lipka. Bardzo proszę Panią Beatę Czerską ( przypomniał, Ŝe
zgodnie ze Statutem czas wystąpienia 5 minut).
P. Beata Czerska – wystąpienie –zał. Nr 8
P. ElŜbieta Lipka – wniosek – zał. Nr 9 . Jako Towarzystwo zwracam się do
Państwa o pomoc aby wreszcie ucywilizować opieka nad zwierzętami w
Zakopanem, bo poniewaŜ my to robimy społecznie, my to robimy po domach,
ratujemy, leczymy – tak dalej być nie moŜe. Prosimy wręcz jako mieszkańcy i
działacze Towarzystwa abyście Państwo nam wydzielili dosłownie kawałeczek
placu, jakieś pomieszczenie aby przetrzymywać, stworzyć „przytulisko” dla
22
tych psów. A nie jedyną formą jaką do tej pory w Zakopanem jest, to jest
wywózka non stop psów do schroniska. To jest ewidentnie czysty interes. My
to robimy po własnych domach, naraŜamy się na choroby, kaŜdy z nas ma
swoje zwierzęta, leczymy przewaŜnie te psy. Pamiętajcie Państwo pozostałością
po turystach niestety są porzucane psy. Jest to ilość niesamowita. JeŜeli my
przez 4 miesiące, ja sama we własnym domu miałam 7 psów okaleczonych albo
porzuconych przez turystów, przywiązywanych do drzew. Tak dalej my nie
moŜemy pracować. My jesteśmy dumni i w Ŝadnym chyba cywilizowanym
świecie nie ma takiej działalności Ŝeby to się działo po domach bez opieki
lekarskiej itd. Prosimy Państwa wydzielcie nam kawałek gruntu, pomieszczenia,
bo my naprawdę nie prosimy o pieniądze na utrzymanie tego Towarzystwa, my
prosimy o jakąś lokalizację, bo niestety te nasze działki są niestety małe,
naraŜamy się naprawdę równieŜ na pogryzienia tych psów. Te psy są
zestresowane, przeŜywają traumę a im się funduje zwykłą wywózkę po raz enty
traumę do Nowego Targu do schroniska. Czy to jest naprawdę metoda?
Jesteśmy kurortem. Tutaj wielu turystów, równieŜ naszych znajomych prosi nas
wręcz zróbcie coś z tym tematem. Naprawdę jeŜeli pieniąŜki umiemy zarabiać
na turystach, pomóŜcie nam równieŜ załatwić temat porzucanych przez turystów
psów, bo jest to ilość niemoŜebna. Druga sprawa – wiecie Państwo tam wzdłuŜ
składowiska śmieci, czy przy jakiejś granicy w otulinie, to jest naprawdę
kwestia 3 boksów, bo my nie chcemy oddawać zwierząt do schroniska, my
szukamy adopcji albo wręcz tutaj w Zakopanem albo po całej Polsce - juŜ mamy
sukcesy. Ostatnio Pani z Kancelarii Sejmu równieŜ adoptowała tutaj pieska
haskiego. Jest nam bardzo wdzięczna, dziękowała równieŜ miastu za to, Ŝe tak
działamy. Ale to są nasze takie małe radości. PomóŜcie Państwo Ŝebyśmy to
mogli naprawdę ucywilizować. Bardzo prosimy i podkreślam, bo nie mamy
Ŝadnej pomocy finansowej ze strony miasta, właściwie Ŝadnej ani psychicznej
ani materialnej. PomóŜcie nam Państwo wysterylizować koty, te bezdomne
koty. Mamy naprawdę wspaniałe panie, które zajmują się tymi kotami, są w
stanie je wyłapać, wysterylizować ale koszty nas przerastają. Tu nie ma lekarzy,
tu nie ma konkurencji, tu są ceny narzucane nie mamy Ŝadnego zrozumienia z
tej strony. Naprawdę ja działałam na terenie Warszawy i gdyby to było inne
miasto ta sprawa byłaby naprawdę wręcz przez władze miasta nam
zaproponowana, Ŝe nam ulŜą, pomogą, bo sama suma 100 zł od jednego kota –
nas nie stać jako grupę 30-parę osobową pokrywania tych kosztów. My mamy
koszty związane z reklamą, z leczeniem, z utrzymywaniem, z benzyną, z
woŜeniem. Codziennie mamy akcje związane ze zwierzętami. Naprawdę
przemyślcie Państwo szczególnie tutaj radnych, bo jesteście blisko nas,
pomóŜcie nam chociaŜ tę kwestię przed zimą uregulować, bo nie rozmnaŜajmy
tych zwierząt, przecieŜ to jest w naszej sile zrobić, uporządkować te sprawy w
Zakopanem. Te koty nie muszą się plątać i nie muszą płodzić następne
potomstwo. Jeszcze jedna sprawa – zwracam się tu do Panów burmistrzów
pomóŜcie nam, włączcie nas w akcję Ŝeby zweryfikować umowę ze
23
schroniskiem. To jest niedobra umowa. Naprawdę my jesteśmy Towarzystwem,
mam nadzieję działającym dłuŜej, my to wszystko chcemy legalnie, prawnie
robić. Widzimy takie kłody, my nie mamy dojścia do nikogo i do niczego.
PrzecieŜ my mamy Państwu pomagać ale nie wyręczać w tej działalności. Czy
to jest naprawdę w interesie miasta aby kaŜdy pies, my nie zdąŜymy dojeŜdŜać,
bo to się dzieje w przeciągu 30 minut a juŜ stoi hycel i czeka Ŝeby tego psa
wziąć do Nowego Targu. zanim my się pozbieramy, sama w takich akcjach
uczestniczyłam, hycel stojący obok. I pierwsza wersja wywózka do Nowego
Targu. No przecieŜ naprawdę błagam – przemyślcie Państwo, pomóŜcie nam w
tym. My naprawdę nie chcemy Ŝebyście nas wyręczali. My zrobimy wszystko
Ŝeby tym zwierzętom pomóc. Ale my jesteśmy odosobnienie, nie mamy wglądu
do schroniska. Nie wiemy jakie psy są tam wywoŜone, czy one Ŝyją, czy są
podkładane te psy. Ja się spotkałam w Warszawie z wieloma przez 15 lat
przykładami. Ja ufam, Ŝe tam jest wszystko w porządku. Czy to jest tak trudno
zrobić zdjęcie i przekazać nam informację. Albo jeŜeli pies jest wywoŜony
zawiadomić jest czynny telefon całodobowy nasz interwencyjny. Proszę
zadzwonić wywozimy psa takiego i takiego Ŝebyśmy mieli wgląd na to. PrzecieŜ
to jest w interesie ans wszystkich. To są wielkie pieniądze w ciągu roku.
Gdybyście nam tylko przeznaczyli na te sterylizacje kotów i na ten malutki
boksik, to oszczędność dla miasta jest gigantyczna. PoniewaŜ boksy z policji,
Pan komendant był na tyle uprzejmy, Ŝe na razie awaryjnie moŜemy mieć te 3
boksy, jeŜeli Panowie burmistrzowie wyrazilibyście taką zgodę Ŝebyśmy je
chwilowo wydzierŜawili Ŝeby nie trzymać tych psów po domach, to bylibyśmy
bardzo wdzięczni jako Towarzystwo, bo one są wolne. To są takie 3 boksy Ŝeby
czasowo te 3 godziny, dzień, dobę przechować te psy. Dziękuję.
P. Przewodniczący – ja myślę, Ŝe wspólnie z Panem Burmistrzem na komisji
Rady porozmawiamy o tych tematach i oczywiście udzielimy odpowiedzi w
formie pisemnej.
Kolejny wniosek złoŜył Pan Kazimierz Lichnowski – bardzo proszę o zabranie
głosu – pismo zał. Nr 10.
P. Kazimierz Lichnowski – Szanowna Rado, Szanowni Panowie
Przewodniczący, Szanowni Panowie Burmistrzowie, to nie jest wniosek, to jest
tylko podziękowanie. 15 września odbyła się impreza „Strongmanów”, która
wzbudziła duŜe zainteresowanie ludzi i mieszkańców Zakopanego i
przyjezdnych. Proszę Państwa wypada mi, z przyjemnością to czynię w imieniu
Prezesa Polskiej Federacji Strongman, chciałbym podziękować serdecznie
władzom miasta przede wszystkim Panu Burmistrzowi Januszowi Majchrowi,
Panu Wiceburmistrzowi Janowi Gąsienicy Walczakowi i Pani Zofii Kiełbińskiej
za radę, uśmiech i pomoc, bo dzięki Niej dobrze się nam to udało. Przy okazji
jeszcze Panu Przewodniczącemu Rady Jackowi Raźnemu takŜe. Dziękuję
24
bardzo i myślę, Ŝe duŜo imprez tego typu
Przekazał Burmistrzowi plakietkę.
Zakopanemu jest potrzebne.
P. Przewodniczący
- kolejny wniosek został przedstawiony przez
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – bardzo proszę Panią V-ce Prezes o
zabranie głosu – wniosek zał. Nr 11.
P. Barbara Bajkowska – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie,
Szanowna Rado, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami ma kilka spraw do
załatwienia ale postaram się od najwaŜniejszej – „Czerwony Dwór” – ja juŜ
wiem, Ŝe jestem nudna, bo piszemy i mówimy wielokrotnie. Zwracaliśmy się do
wszystkich do kogo moŜna, ratujmy „Czerwony Dwór” - skarpa się
rzeczywiście osuwa. I tam juŜ grozi to katastrofą budowlaną i ekologiczną.
JeŜeli tego natychmiast na jesieni się nie zrobi, w zimie moŜe dojść do tragedii i
co wtedy zamykamy przedszkole, i co z dziećmi.
Druga sprawa – tu ukłon w stronę Pana Burmistrza – czytam gazety, słucham
radia i popieramy całkowicie poniewaŜ mieszkańcy zwracają się do nas
wielokrotnie w sprawie kart parkingowych dla mieszkańców. Jest to problem
rzeczywiście naszego miasta – nie mamy gdzie parkować. Spotykamy się w
„Białej Izbie” na spotkaniu Towarzystwa i po 3 godzinach musimy zapłacić 10
zł, a poświęcamy czas. Ludzie zwracają się, którzy jeŜdŜą do szpitala na
bezpłatne rehabilitacje, trwające teŜ trochę czasu – okazuje się, Ŝe muszą płacić.
Więc sprawa kart parkingowych miesięcznych moŜe to rozwiązać i bardzo
serdecznie dziękuję, Ŝe Pan Burmistrz o tym pomyślał.
Zwracamy się takŜe o jak najszybsze opracowanie nowego studium
uwarunkowań kierunków rozwoju Zakopanego poniewaŜ obecne studium
jest nieadekwatne do sytuacji, którą mamy w mieście choćby powołany park
kulturowy, którego utworzenie popieramy i rozumiemy jego sens, ale mamy
zastrzeŜenie. W parku kulturowym pominięto najwaŜniejszą dla nas w tej chwili
rzecz cały Olczański Wierch. Piękne miejsce widokowe, zakusy juŜ są, boimy
się, Ŝe ominięcie jego w parku kulturowym moŜe zaowocować następnymi
budowlami, które nie przynoszą nam chluby. Rozumiemy, Ŝe park kulturowy
jak sama nazwa wskazuje powinien chronić takŜe kulturę – nie chroni. Nie
chroni śródmieścia miasta, nie chroni Krupówek, nie chroni ulicy Kościeliskiej
– to naleŜy zmienić. Rozumiemy, Ŝe plany zagospodarowania przestrzennego
będą uchwalane ale to potrwa. Musimy robić cos szybko. Zabezpieczyć to co
mamy najcenniejszego Ŝeby nam nagle w środku miasta nie wyrosła
deweloperka. Wiemy, Ŝe jest to wielki problem, rozumiemy racje Pana
Burmistrza przedstawione nam, takie jest prawo budowlane jakie jest, ale
uchwalmy plan lokalny, prawo lokalne zabezpieczające Ŝeby nie powstawały
wielkokubaturowe, wielkopiętrowe budowle apartamentowców z których miasto
nic nie ma. Nie płacą podatków, nie przynoszą dochodów miastu tylko są
wynajmowane nawet nielegalnie. Dziękuję serdecznie.
25
P. Przewodniczący – dziękuję, przechodzimy do kolejnego wniosku, który
złoŜył Pan Andrzej Gibała – wniosek zał. Nr 12.
p. Andrzej Gibała - Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie
Przewodniczący, bardzo cieszę się, Ŝe dzisiaj na Sesji bardzo duŜo mówiono o
dzieciach. Padło jednak takie pewne sformułowanie „aby było widać na
zewnątrz” ja chciałbym porozmawiać o kilku problemach, których nie widać na
zewnątrz, a mam nadzieję, Ŝe ulegną poprawie. Dzieciom w naszym mieście
naleŜy się odpowiednie wychowanie. Na drodze do tego staje bardzo wiele
banalnych przeciwności, często zdarza się zimą, Ŝe na bocznych drogach w
mieście przez klika dni nie przejeŜdŜa podczas opadów pług i dojechanie do
szkoły autem graniczy z cudem. Ewentualna droga na piechotę to skazanie
dziecka na dźwiganie cięŜkiej torby z ksiąŜkami i dwoma parami obuwia, jedne
do chodzenia po szkole a drugie na zajęcia w-f. W szkole do której uczęszcza
mój syn nie ma bowiem ani szatni ani szafek do przechowywania odzieŜy to jest
Szkoła Nr 1. Podczas opadów śniegu droga dziecka do szkoły jest niebezpieczna
– chodniki są zasypywane dodatkowo przez śnieg odgarnięty z jezdni pługiem i
niektóre odcinki pokonać trzeba jezdnią przy intensywnym ruchu samochodów.
Jeśli nadchodząca zima będzie ostra moŜe dać się we znaki ze względu na
zamknięte drogi i objazdy. Pomimo, Ŝe zamknięcie przejazdu przez ulicę
Kościeliską było wiadome od dawna nie poprawiono wcale dróg objazdowych
jak np. przez ul. Sobczakówka. Droga ta na odcinku do Uboczy zimą jest
niebezpieczna i ostatniej zimy była zamknięta. Nie wiem którędy będę dowoził
dzieci do szkoły i przedszkola. PrzeraŜenie ogarnęło mnie gdy usłyszałem o
planach z ulicy Kościeliskiej deptaku, bo nie wiem jak wtedy zorganizują
niezbędne dla Ŝycia przemieszczanie się po mieście między szkołami,
przedszkolem, zakładem pracy swoim i Ŝony. Podobne obawy wywołują u mnie
dodatkowe tysiące samochodów, które mają dojechać do Zakopanego po
zmodernizowaniu „zakopianki”. Nie wiem czy wtedy w mieście będzie moŜna
załatwić jakąś pilną sprawę poruszając się samochodem. Niestety taki dalszy
kierunek rozwoju miasta jest tylko korzystny dla restauratorów, deweloperów i
właścicieli wyciągów. Ludzi zarabiających 1000-1500 zł i wychowujących
dzieci nie ma tu miejsca. Niezbędną dla wychowania dzieci potrzebą jest
wspieranie rozwoju fizycznego. Do osiągnięcia tego niezbędna jest zabawa
dzieci na świeŜym powietrzu. Wszędzie w prawidłowo ucywilizowanym
świecie na osiedlach buduje się bogato wyposaŜone place zabaw dla dzieci,
boiska dla gry w piłkę. Tymczasem w naszym grajdołku nie ma ich prawie
wcale. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest obecność nastrojów niechęci do
dzieci. Do mojego syna przychodzą koledzy, on odwiedza ich na osiedlach i sam
kiedyś spod jednego z bloków został bez uzasadnienia przepędzony. Szczytem
dyskryminacji potrzeb dzieci i prawidłowego rozwoju rodziny jest obecność na
osiedlu Szkolna naleŜącym do Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tablicy
26
o treści „zabrania się gry w piłkę oraz jazdy na rowerach i rolkach”. Autor tego
absurdalnego napisu nie podpisał się niestety pod nim i jestem zainteresowany
kto za niego odpowiada. Tymczasem napis ten wisi juŜ na osiedlu 2 tygodnie i
nikt właściwie nie reaguje. Wisi on juŜ o 2 tygodnie za długo, a dzieci niektóre
umieją juŜ czytać i nie mogą nadziwić się tej głupocie. Tablica jest metalowa
osadzona solidnie w murze na stalowym wsporniku. Jej zamontowanie na
pewno sporo kosztowało. Lepiej aby wydano te pieniądze na kosz do
koszykówki. Podwórko jest dzieci. Wszyscy powinni się cieszyć, Ŝe jest ich na
osiedlu duŜo. Widzę, Ŝe spora ich część jest jeszcze w wózkach ale duŜo
pojawia się tez rowerzystów na trzech kółkach. Dlatego myślę, Ŝe Pan Prezes
ZSM wybuduje tam rychło plac zabaw i będzie to niewątpliwie najlepsza
inwestycja dla naszego miasta. I myślę, Ŝe ta sprawa nie ogranicza się tylko do
osiedla Szkolna. TakŜe brakuje ich na innych osiedla i dlatego podejmuję ten
temat na posiedzeniu Rady Miasta aby go odpowiednio nagłośnić Ŝeby nie było
dyskryminacji niektórych ludzi dla dzieci i jest to przyszłość dla naszego miasta
i trzeba to popierać. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję za wystąpienie. Przechodzimy do kolejnego
wniosku, który złoŜyła Pani Maria Gruszka- zał. Nr 13. RównieŜ przypominam
o 5 minutowym wystąpieniu.
P. Maria Gruszka - Panie Przewodniczący 5 minut dla Stowarzyszenia i 5 dla
Grupy Lokalnej ( P. Przewodniczący dla wszystkich jest po 5 minut). Dzień
dobry Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado, Wsyćka Zebrani.
Chciałabym poruszyć sprawę taką bardzo, bardzo bolesną, którą sprowokowała
ostatnio sytuacja członków Klubu Zamoyskiego na ostatniej Sesji. Tak ogromne
podkładanie nogi ludziom, którzy by chcieli zmienić Zakopane. A zwracam się
do Wos Panie Zacharko, bo przecieŜ dobrze wiecie jakoście rządzili.
P. Przewodniczący - ale bardzo proszę personalne, Ŝe tak powiem sytuacje tutaj
nie moŜna Pani Mario rozwiązać. Wniosek moŜna złoŜyć, tak jak złoŜyła Pani w
sprawie „zakopianki”. Bardzo proszę powiedzieć o problemie i ewentualnie
zasugerować rozwiązanie a nie Ŝe tak powiem odnosić się personalnie do
poszczególnego radnego czy nawet do Klubu. Bardzo proszę się trzymać
Statutu.
P. Maria Gruszka – rozumiem, chciałabym powiedzieć, Ŝe są jeszcze działki w
Zakopanem, które moŜna dać ludziom, których się wywłaszcza pod
„zakopiankę”. Na przykład na ostatniej sesji było bardzo głośno poruszone i z
oburzeniem nos tu syćkich wszystkich na sali działek, wydzierŜawiono byłemu
burmistrzowi, z informacji –tak? Panu Konarskiemu- przepraszam, Ŝe zaś
wymieniom nazwisko. Są działki dlaczego ich nie dajemy. Czyja jest szkoła na
Nowotarskiej? Nie moŜna tam ludzi dać, nie moŜna pomieścić działki, no Jezus
27
Mario, Pani Dykowa powiedziała, Ŝe kwiateczki se sadzi tamok Pan Curuś. No
narobił nom kwiotków, nie ino kwiotków ale i bukietów co się do dzisiaj
musimy wstydzić za nim. I teraz jest tak, czy nie moŜna tych działek przekozać
ludziom, którzy są tak pokrzywdzeni. Godają, Ŝe górale są tacy, Ŝe nie cza drogi,
trzeba drogę, bo jesteśmy ludziami światłymi ale nie z krzywdą dla ludzi, Ŝeby
ich wyrugować. Ci ludzie, którzy oddadzą swoje pola – oddadzą – ale im trzeba
godziwie dać. Niech Pensjonat „Sabała” – nie moŜna troszeczkę dać ludziom,
„Wersal” - wiadomo wszyćka jak był kupiony. Proszę w 99 roku 120 parcel
sprzedano, od 99 roku minęło 9 roków, koŜdo sesija jest roz na miesiąc i bez 9
roków razy 12 a nie ma ani jednej sesji, przyznacie Państwo, Ŝeby nie była
sprzedana choć jedna działka, dwie, trzy. Jezus Mario, kilelo je Zakopane
sprzedane. I ci panowie z Zamoyskiego, który Wy się chlubicie, Ŝe jesteście
duchem Zamoyskiego, jak Wy ogromnie poniewieracie Jego nazwisko i
autorytet. On całe Ŝycie robił tak … (oklaski zagłuszające wypowiedź) Ŝe dla
miasta Zakopanego cały swój majątek a Wyście Go ograbili i jeszcze Go po
śmieci poruszocie i hańbicie. Roz, teroz drugi roz, Wyście się nie powinni
nazywać
P. Przewodniczący - Pani Mario, bardzo proszę przedstawić problem i znaleźć
rozwiązanie a nie po prostu uderzać i pluć.
Z sali P. Jerzy Zacharko – wolne wnioski nie mogą słuŜyć do ataku na ludzi.
P. Przewodniczący – no właśnie to mówię
P. Maria Gruszka – ale przepraszam bardzo, ja proponuję i składam wniosek
Ŝeby te parcele, które były wydzierŜawione ludziom, którzy opływają w
nadstatku dobrobytu dać ludziom pokrzywdzonym.
P. Przewodniczący – Szanowna Pani, ale ja tylko chciałem coś Pani wyjaśnić –
jeŜeli są to działki dzierŜawione czy teŜ sprzedawane, są to skrawki działek
przylegających do pewnej nieruchomości, i skrawki nie są działkami
normatywnymi dlatego teŜ są sprzedawana za zgodą oczywiście Rady Miasta.
Komisje są otwarte i jeŜeli Pani chce szerzej porozmawiać o tych dzierŜawach
bardzo proszę czy to na Komisję Ekonomiki czy na Komisje Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, natomiast bardzo proszę nie uderzać
personalnie w radnych ani tez w klub – powtarzam po raz trzeci, bo inaczej
przerwię Pani wystąpienie.
P. Maria Gruszka – ja rozumiem, ale jest Pani Naczelnik Wydziału Geodezji –
proszę powiedzieć czy była choć jedna sesja Ŝeby nie były sprzedawane działki.
28
P. Przewodniczący - ale tak jak Pani mówię, są róŜne, są normatywne i
nienormatywne. Z tego co wiem Pan Burmistrz jest juŜ w posiadaniu kilku albo
nawet kilkunastu działek i dalej się stara o pozyskanie stosowanych działek aby
przy wywłaszczeniu osób, które będą najprawdopodobniej wywłaszczone przy
budowie „zakopianki” aby zapewnić tym osobom, które nie posiadają
moŜliwości gdzieś po prostu przeniesienia swojego siedliska. Ale tak jak mówię,
proszę się zapoznać szerzej i o tym moŜemy porozmawiać na komisji. Bardzo
proszę jeszcze raz mówię po raz ostatni – proszę przedstawić problem i
ewentualnie zasugerować rozwiązanie nie uderzać personalnie w Radę Miasta
ani tez poszczególnych radnych. Bardzo proszę Pani Mario.
P. Maria Gruszka - tak Panie Przewodniczący, ale jeszcze raz wracam do tego
– składam wniosek Ŝeby właśnie te wszystkie parcele, które są wystawiane do
sprzedaŜy były przeznaczone z moŜliwością – dać ludziom tym, którym się
zabiera pod drogę.
P. Przewodniczący – właśnie to czynimy, proszę sprawdzić jakie działki są
sprzedawane, jakie części.
P. Maria Gruszka - tym bardziej Panie Przewodniczący, Ŝe mamy takich ludzi
w Zakopanem jak Kawaler Orderu Świętego Grzegorza – powinien zrobić taki
gest tak dobrze dla ludzi, jest Rycerz Kolumba –prawda? Pan teŜ do niego
naleŜy. Dlaczego nie zrobicie coś dobrego Ŝeby ludzie Ŝyli, tylko ciągle
grabieŜ, grabieŜ Zakopanego a nie dać ludziom.
P. Przewodniczący - Pani Mario, skończył się niestety czas 5-ciu minut i
bardzo Pani dziękuję za wystąpienie, my wspólnie Rada Miasta z Panem
Burmistrzem staramy się zadbać aby te działki dla osób najbardziej
potrzebujących były zapewnione przed okresem wywłaszczenia pod
przebudowę „zakopianki”. Naprawdę Pan Burmistrz czyni starania, my
wspieramy Go jako Rada Miasta w tych czynnościach, dlatego teŜ bardzo proszę
polemikę zostawić na komisję. Bardzo Pani dziękuję za wystąpienie.
Mamy kolejny wniosek, który został złoŜony przez Pana Stanisława
Szeptyńskiego.
Z sali P. Maria Gruszka – proszę mi pozwolić.
P. Przewodniczący - Pani Mario, juŜ 5 minut się skończyło, bardzo proszę Pani
Mario zejść z mównicy. Pani mówiła o polemice między Klubem Zamoyskim a
Pani antypatiami. Trzeba było zająć się tematem a nie rozmawiać na ten temat.
Bardzo proszę Pana Stanisława Szeptyńskiego ( p. Maria Gruszkowa –
dlaczego), bo w innym przypadku przerwę obrady Sesji.
29
P. Stanisław Szeptyński – wspomogę Panią - było to działka pod starym
szpitalem na miejscu pogotowania – tam się ktoś buduje, myślałem, Ŝe to Pan
Fąfrowicz ze Skibówek, po prostu, Ŝe w zamian dostał coś za tą obwodnicę,
która miała tam być zrobiona przez Skibówki ale chyba nic z tego, tak porostu
komercyjnie ją chyba tylko sprzedano.
z sali P. Maria Gruszka – Panie Przewodniczący naprawdę jest ogromny
problem, a robicie tak i nie pozwolicie ludziom powiedzieć
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję Panu za wystąpienie. Szanowni Państwo,
bardzo przepraszam ogłaszam przerwę do 13.15.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo, po przerwie kontynuujemy pkt. 6.
Wolne wnioski mieszkańców – kolejny wniosek złoŜył Pan Stanisław
Szeptyński – (zał. Nr 14) - bardzo proszę o zabranie głosu i przypominam o 5cio minutowym czasie wypowiedzi.
P. Stanisław Szeptyński -Szanowni Państwo, do zabrania głosu zainspirowały
mnie artykuły w Gazecie Krakowskiej mniej więcej od połowy sierpnia i
przedostatni Tygodnik Podhalański, w którym nieskromne informacje zarządu
miasta. Jest tam pokazane zdjęcie, które mówi Ŝe jest to skrzyŜowanie
Kościeliska-Krupówki, jest to Kasprusie –Kościeliska, więc jak się zarząd myli
nawet w tej kwestii, to moŜe się myli w innych. Jest taka sprawa, Ŝe pomimo
wykonania objazdu – ja właściwie chciałem zabrać głos w sprawie tej uchwały,
która ma dzisiaj być podjęta w sprawie dofinansowania obwodnicy, wniesienia
aportu finansowego. Mam wraŜenie, Ŝe jest to po prostu takie wejście trochę
tylnymi drzwiami i przedłuŜenie - ciąg dalszy uchwał, które juŜ tutaj były.
UwaŜam, Ŝe to jest robienie po prostu mieszkańcom, którzy będą do
wyburzenia po prostu koło pióra mówiąc kolokwialnie. Niestety po prostu komu
to ma słuŜyć. Mamy teraz objazd z powodu remontu pod „Redykołką” i jakoś
nie widzę specjalnego obłoŜenia ruchu na estakadzie, tak jak w ogóle w sezonie.
Jest spiętrzenie owszem w długie weekendy ale nie widzę jakiś większych
sensacji wiec uwaŜam, Ŝe ta obwodnica, która jest w postaci estakady i tego
kawałka dwóch pasów, do Kasprowego w zupełności wystarczy naleŜałoby
tylko to połączyć odpowiednio połączyć z ulicą Kościeliską. Jest tego typu
sprawa, Ŝe jeśli no jakby ta cała uchwała pewnie dzisiejsza ma po prostu być
rodzajem zamętu dla decyzji wojewody. Boję się, Ŝe dzisiaj się jeden odcinek
zrobi, drugi a później się zacznie łączyć następne i tego rzecz po prostu
niewydolność miasta komunikacyjna jest tak duŜa, Ŝe wyjdzie absurd tego
całego układu komunikacyjnego. Oszem mamy wykonane ronda, coś niecoś
usprawniają ale to są po prostu gnioty – uwaŜam te wszystkie trzy, które są
wzdłuŜ Nowotarskiej. MoŜna było je troszeczkę lepiej zrobić i mogły
funkcjonować jako docelowo. Wspominałem na poprzedniej sesji o strategii
30
kiedyś tutaj miasta i o usprawnieniu ruchu komunikacyjnego. Przeszedłem się
niedawno Kasprusiami i stwierdziłem, Ŝe zamknięto dwie kolejne szyjki – dwa
przejścia. Wszyscy będziemy chodzić i jeździć tymi samymi ulicami, a jest ich
niewiele i jeszcze dodatkowy napływ dwupasmówką samochodów no nie lwim
jak to się wszystko skumuluje. Kiedyś był taki program á propos potrzeb
innych, znaczy się miasta nie tylko drogowych ale teŜ innych. Jest taki program
telewizyjny o góralszczyźnie i tam padło takie mądre zdanie, Ŝe góralszczyzna
to nie tylko kosor Krupówek ale teŜ i inne regiony. Tak samo Zakopane to teŜ
właśnie nie kosor Krupówek ale teŜ potrzeby innych dzielnic gdzie teŜ
naleŜałoby wyłoŜyć pieniądze Ŝeby je uatrakcyjnić, poprawić stan techniczny
miasta. Decyzja Rady, jeśli to dzisiaj będzie zrobione, moŜna odpowiedzieć, no
Rada została wybrana takimi a nie innymi głosami, dostając tyle głosów ile ma i
pewnie podejmie tą uchwałę w myśl zasady „nasza chata skraja”, bo po prostu
tam gdzie mieszkają, tam ich to nie będzie dotyczyć. Oczywiście będzie
przekreślenie do roku wielu pokoleń, które się budowały po prostu z cięŜkim
trudem w latach PRL, jak równieŜ nie tylko jest to interes prywatny ale takŜe i
społeczny choćby Ośrodek na Kamieńcu, który zbudowany został równieŜ przez
sponsorów zagranicznych. Chciałem tu przypomnieć pewne wydarzenia z 89
roku – miałem kiedyś okazję pani bodajŜe Krauze pomóc, która przeszła na
emeryturę i miała dwójkę dzieci pod opieką. 9 lat później przełom
sierpień/wrzesień miałem okazję pełnić zastępstwo dyspozytora w PBP Podhale,
no i do drzwi zapukał Pan Sekuradzki z prośbą o umoŜliwienie zakupu betonu,
chodziło o to, Ŝe mieli przyjechać Holendrzy i trzeba było coś tam zrobić, bo to
warunkowało dalsze dotacje dla tego Ośrodka. Oczywiście betoniarka gdzieś
utknęła, sam się facet zakopał, oczywiście kolebka „Solidarności” na Bazie
mająca socjalistyczny stosunek do pracy o trzeciej zwinęła manele zostawili
tego człowieka z tym betonem z tą gruszką samemu sobie, jakoś udało się go
wyciągnąć i beton się dowiozło. Holendrzy przyjechali, zobaczyli postęp robót i
jakoś było. Kilka dni później zawitał do tych samych drzwi pewien nasz były
dyrektor, który moŜna powiedzieć porzucił góry dla chleba albo bardziej do
chleba, bo wyjechał do Ameryki. Później załapał się tutaj na stanowisko
zastępcy burmistrza, chciał zastać w tym biurze kogoś innego ale akurat trafił na
mnie, no ale gadka szmatka ( P. Przewodniczący – bardzo proszę zbliŜać się do
końca) no w kaŜdym razie stwierdziłem, Ŝe w mieście przede wszystkim jest
brak infrastruktury drogowej – chodziło o mosty. Wszystkie mosty jakie były
miały konstrukcję drewnianą i groziło to po prostu no barkiem moŜliwości
inwestycyjnych, tam w pewnych regionach sprzęt cięŜki nie mógł dojechać, nie
mówiąc o wozach straŜackich. MoŜna powiedzieć, Ŝe ta nasza rozmowa
przełoŜyła się na inwestycje późniejsze po tej pierwszej kadencji. Oczywiście
nie przeceniam tej rozmowy, bo kilka dni później znowu zawitał inny człowiek
P. Przewodniczący - przepraszam bardzo, ale Pan rozmawia o czymś innym
czy o północnej obwodnicy.
31
P. Stanisław Szeptyński - ja mówię po prostu o tym, Ŝe jeśli miasto nie będzie
dbało o resztę miasta, bo po prostu układ komunikacyjny w mieście jest
niewydolny. Jeśli wprowadzicie dwupasmówkę do zakopanego, to się totalnie
zakorkuje. Przykładem tego jest długi weekend deszczowy na Jagiellońskiej.
Miałem ta konieczność udania się tam i okazało się, Ŝe stali w korku ludzie
tylko dlatego i na Sienkiewicza, bo prawie wszyscy chcieli wjechać na basen.
Ominąć się tego nie dało, bo chodnik przed Policją został zastawiony
parkującymi samochodami. Skoro nam się udało przedostać na Sienkiewicza
znowu od „Maratonu” była kolejka, bo Kościuszki z kolei były blokowane.
Jeśli podejmiecie decyzję w myśl zasady pewnie jak „nasza chata skraja”,
zrobicie co zechcecie. W komunikacie Pan Burmistrza było coś takiego, ze maja
chodzić ludzie i oferować jakieś tam szacunki pienięŜne i oceniać wartość
działki. Podczas odsłonięcia pomnika hrabiego Zamoyskiego- ksiądz powiedział
tam takie ładne kazanie, przypomniał sylwetkę hrabiego i wiersz Konopnickiej:
„Chodziły tu Niemce,
Chodziły odmieńcy,
Sprzedaj chłopie ziemię
będziesz miał czerwieńce”
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, kolejny wniosek złoŜyła Pani Janina
Stańco( zał. Nr 15)– czy jest? Nie ma. Kolejny wniosek złoŜyła Pani Jadwiga
Malarz (zał. Nr 16) – nie ma. Pani Stańco – w tej chwili są wolne wnioski.
p. Janina Stańco – dziękuję bardzo, przepraszam bardzo ale muszę iść na
pogrzeb.
P. Przewodniczący – kolejny wniosek Pana Andrzeja Szeligi - ( zał. Nr 17) czy jest? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7.
Ad. 7.
P. Przewodniczący – pkt. 7. – Informacja o przebiegu wykonania budŜetu
Miasta Zakopane za I półrocze 2007 roku – Poprosił o przedstawienie
informacji Panią Wandę Czarniak Skarbnika Miasta Zakopane.
P. Wanda Czarniak (Skarbnik Miasta) przedstawiła informację o przebiegu
wykonania budŜetu Miasta Zakopane za I półrocze 2007 roku wg zał. Nr 18
P. Przewodniczący – podziękował Pani Skarbnika za przedstawienie informacji
o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Zakopane za I półrocze 2007 roku Czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? Bardzo proszę Pan radny
Jerzy Zacharko.
32
P. Jerzy Zacharko – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
dziękujemy za otrzymane sprawozdanie natomiast chciałem prosić o kilka
wyjaśnień. Niekoniecznie te wyjaśnienia muszą być złoŜone dzisiaj, bo moŜe z
róŜnych przyczyn moŜe to być niemoŜliwe. JeŜeli chodzi o wykonanie
dochodów budŜetowych – strona 4.- mamy następującą treść „naleŜności
pozostałe do zapłaty wynoszą w tym zaległości 5.931.177,85 zł” następnie
mamy tu wykaz zaległości z tytułu podatków i opłat i ile one wynoszą i czego
dotyczą. I tam jest kwota 5.548.914,77 zł róŜnica wynosi 382.263,08 zł - pytanie z czego ta róŜnica wynika. Następnie na str. 8 – dział 758, dział 801 –
oświata i wychowanie i następny dział 852 – pomoc społeczna – tu generalnie
po prostu brakuje nam wyszczególnionych kwot. JeŜeli tutaj mówimy o tym po
słowach „są to: róŜne wpływy ze szkół miasta” – ile, rząd wielkości, „wpływy z
sąsiadujących gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli” – ile. śebyśmy
mieli po prostu tych wyszczególnieniach podane kwoty. Następna sprawa – to
samo dotyczy str. 15. - działu gospodarki gruntami i nieruchomościami – i tutaj
mamy równieŜ wyszczególnione poszczególne koszty, koszty operatów, opłaty
za załoŜenie ksiąg itd. – teŜ chcielibyśmy Ŝeby przy tym były wymienione
kwoty ile te poszczególne działania kosztują. Strona 24. – dział 851 – Ochrona
zdrowia – umknęło z tego sprawozdania mianowicie „przeznaczona była na:” i
tu brakuje nam wymienienia na co ( P. Wanda Czarniak Skarbnik Miasta –
wymienione są rozdziały) przepraszam tak, dobrze. Ale jeŜeli chodzi o rozdział
85153 – zwalczanie narkomanii – tutaj mieliśmy plan 69 tys. do wykonania
natomiast zostało wykonane to w niewielkim stopniu poniewaŜ zostało wydane
350 zł. Świadczy to o tym, Ŝe tak powaŜna rzecz jak działanie przeciwko
narkomanii, czyli ten program praktycznie za półrocze w ogóle nie był
realizowany. I to naprawdę budzi nasze przeraŜenie. Mam nadzieję, Ŝe drugie
półrocze tak wyglądać nie będzie. Następna rzecz strona 33. rozdział 92110 –
galerie i biura wystaw artystycznych – podana jest kwota „dotacja wynosi
165 tys.” natomiast „dochody własne Galerii – 5.894,09 zł”, potem jest podana
łączna kwota, ze wynosi 203.894,09 zł czyli brakuje nam 33 tys. – co się z tą
kwotą stało. To wszystko. Dziękuję.
P. Przewodniczący – myślę, Ŝe Pani Skarbnik na tej Sesji nie odpowie na
wszystkie te pytania. Natomiast bardzo proszę o przekazanie tego i myślę, Ŝe
Komisja Ekonomiki wyjaśni te ewentualne rozbieŜności. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ja mam pytanie dot. str. 4 – tam jest napisane „zaległości z tytułu
podatków i opłat wynoszą – 5.548.914,77 zł” – jest to kwota porównując do
całości budŜetu wcale niemała. JeŜeli te zaległości w tej chwili sięgają 5,5 mln
złotych – to mam pytanie jakie są powody, Ŝe aŜ takie zaległości co do
ściągalności wystąpiły. A szczególności dziwi mnie pozycja –„kary i mandaty
33
kredytowe wystawione przez StraŜ Miejską – 807 tys. zł”. Czyli praktycznie ta
ściągalność za te mandaty w tej chwili no chyba się pogłębia po prostu. Dlatego
bym prosił o wyjaśnienie co do całości tego działu w stosunku do tych 5,5 mln
złotych.
P. Przewodniczący - zapytał czy Pani Skarbnik chce odpowiedzieć na bieŜąco,
bardzo proszę.
P. Wanda Czarniak (Skarbnik Miasta) – jeŜeli chodzi o pierwsze pytanie, które
tutaj Pan radny postawił o te róŜnice, to jakoś nie wychwyciłam w czym Pan
radny dopatrzył się róŜnicy w tych zaległościach, ale to zapytam moŜe juŜ po
Sesji. Chcę się odnieść do zaległości z tytułu kar i mandatów kredytowych
wystawianych przez StraŜ Miejską. Zaległości proszę Państwa są narastająco, są
to zaległości z wielu lat, więcej nawet niŜ 5 lat. Na kaŜdą kwotę objętą
mandatem kredytowym wystawiony był tytuł wykonawczy. Tytuł kaŜdy
znajdował się w egzekucji u komornika, niejednokrotnie dwa raz i kwoty te
okazywały się jako nieściągalne. Były wykazywane, Ŝe kwota jest nieściągalna
do kaŜdej kwoty – moŜecie Państwo to sprawdzić w protokole o nieściągalności.
Z uwagi na to, Ŝe mandaty kierują się inną podstawą prawną, nie podlegają
ustawie ordynacja podatkowa, nie moŜna było przedłoŜyć Burmistrzowi decyzji,
który umorzyłby kwoty przedawnione, bo znajdują się kwoty przedawnione,
których juŜ na pewno ściągnąć nie moŜna. Wielokrotnie zwracaliśmy się z
zapytaniem w jakiej formie Burmistrz moŜe te kwoty umorzyć, w jaki sposób
przygotować decyzje do odpisu i róŜne były zdania i okazało się, Ŝe dwa albo
trzy lata temu, naleŜy podejmować uchwały rady o umarzaniu niepodatkowych
naleŜności budŜetowych jakimi są właśnie mandaty kredytowe i w trybie tej
ustawy zostaną przygotowane pierwsze lata objęte tymi zaległościami do
umorzenia. JednakŜe jak jestem tu zorientowana Burmistrz chciał zasięgnąć
opinii Komisji Ekonomiki i do tej pory takiej decyzji o odpisaniu tych kwot nie
podjął. Niemniej jednak są to kwoty na papierze, których na pewno uniknąć z
czasem się nie da. śadna z tych kwot nie została zaniedbana Ŝeby nikt z tym nic
nie robił.
P. Przewodniczący – dziękuję. Jeszcze o głos prosił Pan radny Leszek Dorula.
P. Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Panie Władku – Pan
Burmistrz skierował pismo do Komisji Ekonomiki i o ile Pan pamięta Komisja
Ekonomiki w sprawie tych mandatów rozpatrywała takie pismo, i dostaliśmy
informacje o nieściągalności i jaki właśnie tryb tego postępowania był.
Praktycznie uznaliśmy, Ŝe ściągnięcie tych mandatów jest niemoŜliwe i bodajŜe
odpisaliśmy Panu Burmistrzowi, Ŝe zaopiniowaliśmy przychylnie aby mógł po
prostu te mandaty anulować. Dziękuję.
34
P. Władysław Łukaszczyk - - ja pamiętam, ale pytam dlaczego to nie jest
realizowane skoro Komisja się ustosunkowała w temacie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos co do wykonania budŜetu ( nie zgłoszono się ). Dziękuję, dziękuje
Pani Skarbnik za wyjaśnienia. Szanowni Państwo Rada przyjęła informację do
wiadomości.
Ad. 8.
P. Przewodniczący – pkt. 8. - Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w
budŜecie Miasta Zakopane - porosił Panią Wandę Czarniak Skarbnika Miasta
o przedstawienie projektu uchwały.
P. Wanda Czarniak (Skarbnik Miasta) – przedstawiła projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem – zał. Nr 19 oraz wniosła autopoprawkę poniewaŜ 10 września
po napisaniu uchwały na konto Urzędu wpłynęła dotacja z Ministerstwa Kultury
– dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej i rozdałam Państwu
poprawioną uchwałę w której to uchwale w dziale 921 po stronie dochodów
wprowadzono zwiększenie o 170 tys. zł co spowodowało zwiększenie
dochodów o tą kwotę i odpowiednio kwoty w uchwale, które wynikają z
sumowania się zmieniają – zał. Nr 20.
P. Przewodniczący - poprosił Pana Leszka Dorulę Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Komisja Ekonomiki pozytywnie zaopiniowała projekt
zmian w budŜecie miasta Zakopane na 2007 rok wraz z autopoprawką.
P. Przewodniczący- dziękuję Panu Przewodniczącemu i czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos w tej sprawie.
Radni nie zabrali głosu.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 20.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
35
UCHWAŁA NR XV/143/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zmian w budŜecie miasta Zakopane na rok 2007 rok
Uchwała stanowi zał. Nr 21.
P. Przewodniczący – stwierdził, Ŝe uchwała została podjęta jednogłośnie.
Dalsze prowadzenie Sesji powierzam Pani Wiceprzewodniczącej Małgorzacie
Cichockiej.
Ad. 9.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - pkt. 9. - Podjęcie uchwały
w sprawie: upowaŜnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia
zobowiązania na wykonanie dekoracji BoŜonarodzeniowej w mieście
Zakopane – poprosiła Pana Dariusza Wysłoucha Naczelnika Wydz.
Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Dariusz Wysłouch (Naczelnik Wydz. Drogownictwa i Transportu) – w
zamianach budŜetowych została dokonana taka zmiana, Ŝe część środków z
niezrealizowanej inwestycji remontu mostu na Walowej Górze. Burmistrz i
radni na Komisji postanowili przekazać na zakup nowej dekoracji
BoŜonarodzeniowej. Sytuacja wygląda w ten sposób, Ŝe obecnie miasto posiada
ok. 180 elementów oświetlenia BoŜonarodzeniowego, które co roku w sezonie
świąteczno-noworocznym jest miasto tym udekorowane. Jest to oświetlenie,
którego elementy wykonywane były ok. 10 lat temu i sukcesywnie w miarę
zuŜycia były reperowane. WyposaŜone to oświetlenie jest głównie w źródła
światła, Ŝe tak powiem klasyczne czyli Ŝarówki 15-watowe o napięciu 220 wolt
i taki element świecący, który Państwo co roku moŜecie podziwiać czy
obserwować na ulicach miasta zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk,
no i w okresie kiedy ta dekoracja wisi wymianie podlega ok. 7 tys. sztuk
Ŝaróweczek, które z róŜnych przyczyn ulegają awarii głównie z warunków
atmosferycznych. Wystarczy, Ŝe powieje porządny halny i sieje dosyć duŜe
spustoszenie wśród tej dekoracji nawet w ubiegłym roku było tak, Ŝe cała
choinka została złamana i de facto to co wisiała uległo zniszczeniu. Nie bez
36
znaczenia jest fakt, Ŝe z uwagi na to, Ŝe są te klasyczne Ŝarówki koszt energii
zuŜytej za ten sezon sięga 50 tys. zł. Dlatego teŜ proponowane zmiany dotyczą
jakby w ogóle technologii tegoŜ oświetlenia, Ŝe ma być to oparte na diodach
LED zapewniających raz bezpieczeństwo, bo będzie to napięcie 24 wolt i
nastąpi zdecydowane obniŜenie zuŜycia energii. Z tego co Burmistrz przekazał
będzie to oświetlenie białe, bo takie jest podobno w tej chwili modniejsze.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za i 1 głosie wstrzymującym.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 22.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za-11 ) przy 2
przeciw i
4 wstrzymujących się w obecności 17 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/144/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: : upowaŜnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia
zobowiązania na wykonanie dekoracji BoŜonarodzeniowej
w mieście Zakopane
Uchwała stanowi zał. Nr 23.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
37
Ad. 10.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – pkt. 10.- Podjęcie uchwał
w sprawie: dzierŜawy miejskiej nieruchomości gruntowej – poinformowała,
Ŝe jest 5 projektów uchwał. Porosiła Pana Grzegorza Watychę Naczelnika
Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie projektu uchwały.
P. Grzegorz Watycha (Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej ) –
przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 24. Po posiedzeniu
Komisji Ekonomiki chciałem tutaj wprowadzić poprawkę w treści tej uchwały, a
mianowicie w paragrafie 2 zgodnie z opinią Komisji Burmistrz tutaj wyraził
zgodę na autopoprawkę jak chodzi o wysokość czynszu i paragraf 2 brzmiałby:
„Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane i
zobowiązuje się Burmistrza do ustalenia czynszu za dzierŜawę nieruchomości
opisanej w § 1 w wysokości nie mniejszej niŜ 1.200 zł netto (plus podatek
VAT 22%) za miesiąc” a było 1100 brutto. Od 1 grudnia byłaby nowa stawka
1464 zł brutto.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką – 5 głosami za, przy 1
wstrzymującym się.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 25.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za-13 ) przy 0
przeciw i
2 wstrzymujących się w obecności 15 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/145/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: dzierŜawy miejskiej nieruchomości.
38
Uchwała stanowi zał. Nr 26.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – przystępujemy do
następnego projektu uchwały - proszę Panią Halinę Dykę Naczelnika Wydz.
Geodezji i Gosp. Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 27.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały głosowanie było jednogłośnie za.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 27.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/146/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: dzierŜawy miejskiej nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 28.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
39
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – proszę Panią Halinę Dykę
Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami o przedstawienie kolejnego
projektu uchwały.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 29.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 29.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 13) przy 0
przeciw i
3 wstrzymujących się w obecności 16 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/147/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: dzierŜawy miejskich nieruchomości gruntowych.
Uchwała stanowi zał. Nr 30.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – proszę Panią Halinę Dykę
Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami o przedstawienie kolejnego
projektu uchwały.
40
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 31.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 31.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/148/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: dzierŜawy miejskiej nieruchomości gruntowej .
Uchwała stanowi zał. Nr 32.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta jednogłośnie.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – proszę Panią Halinę Dykę
Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami o przedstawienie kolejnego
projektu uchwały.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 33.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
41
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 33.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/149/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: dzierŜawy miejskiej nieruchomości gruntowej .
Uchwała stanowi zał. Nr 34.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad. 11.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – pkt. 11. - Podjęcie uchwały
w sprawie: obciąŜenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem
rzeczowym – poprosiła Panią Halinę Dykę Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp.
Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 35.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.
42
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 35.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 13 ) przy 0
przeciw i 4 wstrzymujących się w obecności 17 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/150/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: obciąŜenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem
rzeczowym
Uchwała stanowi zał. Nr 36.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
Ad. 12.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – pkt. 12. - Podjęcie uchwał
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane –
poprosiła Panią Halinę Dykę Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 37.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
43
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – 3 głosami za, przy 3 wstrzymujących się.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos. Bardzo proszę p. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – Pani Naczelnik czytała 1/3 czy 1/2
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami) - 1/3, a później
kolejna uchwała jest 1/2.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – wyjaśniła, Ŝe kilka uchwał
dotyczy tego samego rejonu, oczywiście dotyczy innych działek i innych spraw.
Rozumiem, Ŝe nie ma osób chętnych do zabrania głosu w tej sprawie. Odczytała
projekt uchwały – zał. Nr 37.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 7 ) przy 2
przeciw i 6 wstrzymujących się w obecności 15 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/151/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości
Uchwała stanowi zał. Nr 38.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Panią Halinę Dykę
Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami o przedstawienie projektu
uchwały dot. działki Nr 245/4.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 39.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
44
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – 2 głosami za, przy 4 wstrzymujących się.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka -odczytała projekt uchwały –
zał. Nr 39.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 4 ) przy 3
przeciw i 8
wstrzymujących się w obecności 15 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/152/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości
Uchwała stanowi zał. Nr 40.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta 4 głosami za.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Panią Halinę Dykę
Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami o przedstawienie kolejnego
projektu uchwały.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 41.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – 1 głosem za, przy 5 wstrzymujących się.
45
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Wawrzyniec
Bystrzycki.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, ja akurat nie miałem przyjemności brać udział w posiedzeniu Komisji
Ekonomiki dlatego chciałem zapytać Panią Naczelnik dlaczego ta sprzedaŜ nie
została dokonana i wpisana jakby do jednej uchwały, tylko sprzedajemy po
połowie i jedną działkę po prostu dzielimy jakby uchwałami.
P. Halina Dyka - (Naczelnik Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami) – Panie
Przewodniczący, wystarczy spojrzeć do projektów uchwał i Pan by się
zorientował, Ŝe raz sprzedajemy na rzecz osób fizycznych czyli Pani Iwony i
Piotra Toporowskich a drugą połowę sprzedajemy na rzecz Spółki „ABAKUS”.
P. Władysław Łukaszczyk - zapytał czy nie sprzedajemy tych samych metrów.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami) – nie.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – bardzo proszę Pan Józef
Figiel.
P. Józef Figiel – Pani Naczelnik, mam pytanie jak będzie się sytuacja
przedstawiała w stosunku do tych działek jeŜeli któraś z tych uchwał
teoretycznie nie przejdzie.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami) - Panie Radny,
została tylko ½ część dojazdu do sprzedaŜy, no więc jeŜeli nie przejdzie zostanie
to dalej własnością mienia Miasta Zakopane – odpowiedź jest prosta. Czyli
będziemy współwłaścicielami z prywatnymi ludźmi.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - czy ktoś z Państwa radnych
chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami) – jeśli będziemy
współwłaścicielami, to mamy takie konsekwencje, Ŝe będziemy po prostu
dokładać czyli urządzać drogę, odśnieŜać wszystko robić.
Z sali P. Dariusz Wysłouch (Naczelnik Wydz. Drogownictwa i Transportu) –
dlaczego, jak to nie jest publiczna droga. Z jakiego przepisu wynika to, Ŝe jak
ktoś jeździ po gruncie gminnym nie będącym drogą publiczną, to gmina ma
obowiązek utrzymywania tego.
46
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytała projekt uchwały –
zał. Nr 41.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów przeciw - 4, przy
3-za i 9 wstrzymujących się w obecności 16 radnych nie podjęła uchwały.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – stwierdziła, Ŝe uchwała
została oddalona.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Panią Halinę Dykę
Naczelnika Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami o przedstawienie projektu
uchwały dot. Zakopiańskich Zakładów Wzorcowych.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz.Geodezji i Gosp. Gruntami) – przestawiała
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 42.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Leszka
Dorulę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki wniosła do tego
projektu uchwały poprawkę, aby podnieść wartość za 1 m2 na 500zł co daje
kwotę 72 500 zł a więc o 10 tys. więcej. I w całości po tej poprawce
zaopiniowała pozytywnie 5-cioma głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – głosujemy w tym momencie
proponowaną poprawkę zgłoszoną przez Komisję Ekonomiki, która zmierza do
podniesienia stawki na 500zł za 1m2.
P. Jan Tylka - mam pytanie, bo prawdopodobnie „Cepelia” sprzedała ten
obiekt z tą parcelą. Czy to jest „Cepelia” czy ten nowy właściciel.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – proszę Panią Naczelnik o
udzielenie odpowiedzi.
P. Halina Dyka (Naczelnik Wydz. Geodezji i Gosp. Gruntami) - przygotowana
byłam na takie pytanie. Zbadaliśmy hipotekę dziś rano przed Sesją, dalej
ujawniona w Księgach Wieczystych jest Zakopiańska Spółdzielnia Warsztatów
Wzorcowych. Mogło dojść, to co plotka niosła, ale jest sporządzona umowa
warunkowa więc nie jest ujawniania w Księgach Wieczystych. Hipotecznymi
właścicielami dalej tak jest, jak Państwu referowałam.
47
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – dziękuję bardzo, proszę
Państwa głosujemy wobec powyŜszego wniosek Komisji Ekonomiki.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
zaakceptowała ww. wniosek Komisji Ekonomiki.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w sprawie zmienionego projektu uchwały. Bardzo
proszę Pan Przewodniczący Komisji
P. Leszek Dorula – chciałem dodać poniewaŜ tutaj Pan Radny złoŜył takie
zastrzeŜenie, Ŝe myśmy na Komisji równieŜ na ten temat dyskutowali.
Natomiast jest to taki skrawek, który w Ŝaden sposób nie moŜe być
wykorzystany przez Miasta Zakopane, jest to w drugiej części ZWW bez
moŜliwości zagospodarowania i dojazdu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka –dziękuję bardzo, odczytała
projekt uchwały – zał. Nr 43.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 10 ) przy 4
przeciw i 3
wstrzymujących się w obecności 17 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/153/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane
Uchwała stanowi zał. Nr 44.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
Ad. 13.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – pkt.1 3. - Podjęcie uchwały
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na
usuwaniu zanieczyszczeń z potoków na terenie gminy Miasta Zakopane w
48
roku 2008 – poprosiła Pana Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika Wydz. InŜynierii
i Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz (Naczelnik Wydz. InŜynierii i Ochrony Środowiska) –
przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –zał. Nr 45.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – poprosiła Pana Roberta
Kłaka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Robert Kłak -Wysoka Rado, Komisja zaopiniowała powyŜszy projekt
uchwały pozytywnie.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – zapytała czy ktoś z Państwa
radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – odczytała projekt uchwały –
zał. Nr 45.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/154/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na
usuwaniu zanieczyszczeń z potoków na terenie gminy Miasta Zakopane
w roku 2008
Uchwała stanowi zał. Nr 46.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - stwierdziła, Ŝe uchwała
została podjęta.
49
Ad. 14.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – pkt. 14. – podjęcie uchwały
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego utrzymania terenów
zieleni miejskich w latach 2008-2009 –zał. Nr 47 - poprosiła Pana Andrzeja
Fryźlewicza Naczelnika Wydz. InŜynierii i Ochrony Środowiska
o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –
zał. Nr 48.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – dziękuję bardzo, proszę
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pana Roberta Kłaka o przedstawienie opinii Komisji.
P. Robert Kłak – Szanowna Rado, Komisja po wnikliwym przeanalizowaniu
proponowanej uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami za.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – dziękuję uprzejmie, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? nie widzę. Odczytała
projekt uchwały zał. Nr 48.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XV/155/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego utrzymania terenów
zieleni miejskich w latach 2008-2009
Uchwała stanowi zał. Nr 49.
Ad. 15.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – pkt. 15. – Podjęcie uchwały
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego spłaty oprocentowania
kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
kredytobiorcom z terenu gminy Zakopane na zadania związane z
likwidacją niskiej emisji oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczenia wód,
50
gleby i powietrza w roku 2008.- poprosiłą Pana Andrzeja Fryźlewicza
Naczelnika Wydziału InŜynierii i Ochrony Środowiska o przedstawienie tego
projektu.
P. Andrzej Fryźlewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –
zał. Nr 50.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – dziękuję bardzo, ponownie
proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska.
P. Robet Kłak – Szanowni Państwo, Komisja po zapoznaniu się
uzasadnieniem tej uchwały podjęła jednogłośnie pozytywną opinię.
z
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka – dziękuję bardzo, czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Cichocka - odczytała projekt uchwały
zał. Nr 50.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 17 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XV/156/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego spłaty oprocentowania
kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
kredytobiorcom z terenu gminy Zakopane na zadania związane z
likwidacją niskiej emisji oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczenia wód,
gleby i powietrza w roku 2008
Uchwała stanowi zał. Nr 51.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo, pozwolę sobie zrobić 10 minut
przerwy, natomiast Państwa chcę zaprosić do pokoju gdzie są odbywane
posiedzenia Komisji, mam z Państwem do przedyskutowania jedną kwestię.
Bardzo proszę 10 minut przerwy.
51
Po przerwie.
Ad. 16.
P. Przewodniczący –pkt. 16. – Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia
zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na odśnieŜaniu dojazdowych
dróg publicznych gminnych do osiedli Gminy Miasta Zakopane w latach
2007 do 2010. Dalsze prowadzenie Sesji powierzam Panu Przewodniczącemu
Jackowi Raźnemu. Bardzo proszę.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję bardzo, zapraszam Pana
Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu do przedstawienia projektu
uchwały
P. Dariusz Wysłouch – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –
zał. Nr 52.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Panu Naczelnikowi, proszę
Pana Roberta Kłaka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska o opinię Komisji w sprawie tego projektu.
P. Robert Kłak – Szanowna Rado, dyskutowaliśmy na ten temat, Komisja w
całości poparła tą uchwałę.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy
ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos.
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny - odczytał projekt uchwały zał. Nr 52.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XV/157/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na
odśnieŜaniu dojazdowych dróg publicznych gminnych do osiedli Gminy
Miasta Zakopane w latach 2007 do 2010
52
Uchwała stanowi zał. Nr 53.
Ad. 17.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – pkt. 17. – Podjęcie uchwały w
sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup programu prawnego „LEX”. I
w tym miejscu proszę Panią Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Panią Marię
Ringer o przedstawienie projektu tej uchwały.
P. Maria Ringer – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Urząd Miasta
Zakopanego korzysta z programu prawnego LEX od lat kilkunastu. Do tej pory
wszelkie zakupy odbywały się na zasadzie jednorocznego zakupu licencji z
dwunastomiesięcznym pakietem aktualizacji. W roku bieŜącym firma zwróciła
się do nas z propozycją abyśmy dokonali zakupu na okres dwóch lat z
dwudziestoczteroletnim abonamentem. Przy czym pierwsza rata będzie
dokonana w tym roku, druga rata za dwanaście miesięcy w roku przyszłym. Jest
to zagwarantowanie, Ŝe zapłacimy za nasz program w tym i w przyszłym roku ta
samą ilość pieniędzy. Jak równieŜ w ramach bonusu firma udostępni nam swoje
produkty, których do tej pory nie byliśmy abonamentami. Będzie to według
wstępnych ustaleń program ochrony, plik programów dotyczących ochrony
środowiska, oświaty oraz dodatkowe stanowiska sieciowe, poniewaŜ jest to
program sieciowy działający na dzień dzisiejszy równocześnie na cztery
stanowiska, przy czym abonentów i dostępu do niego mogą mieć wszyscy
pracownicy Urzędu, nie mogą z niego korzystać w danym momencie więcej niŜ
cztery osoby. Po przekalkulowaniu oszczędności, które nam niesie taka uchwała
postanowiliśmy przekazać ją do Państwa decyzji abyśmy mogli taką umowę na
dwadzieścia cztery miesiące zawrzeć.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – proszę Pana radnego Leszka Dorulę o
przedstawienie opinii Komisji Ekonomiki.
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy
ktoś z Państwa radnych ma ochotę zabrać głos?
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny- odczytał projekt uchwały zał. Nr 54.
53
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XV/158/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zakup programu prawnego
„LEX”
Uchwała stanowi zał. Nr 55.
Ad. 18.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – pkt. 18. - Podjęcie uchwały w
sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2007 – 2012
zadania pn. „Poprawa tatrzańskiego systemu komunikacyjnego – budowa
północnej obwodnicy Zakopanego”. I tutaj równieŜ proszę Pana Naczelnika
Wydziału Drogownictwa i Transportu Pana Dariusza Wysłoucha o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Dariusz Wysłouch – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –
zał. Nr 56. Wniósł autopoprawkę która wyniknęła z tego, Ŝe projekt uchwały
jaki Państwo mieliście przesłany w przewidzianym regulaminem Rady terminie
juŜ otrzymaliście, natomiast dosłownie przed kilkoma dniami Zarząd
Wojewódzki Dróg w Krakowie, który tutaj jest upowaŜniony do występowania
w tej sprawie przesłał projekt umowy przesuwający terminy wykonania umowy
w zakresie opracowania tego studium i jakby w tej kwestii ulega to modyfikacji.
Więc tytuł uchwały by brzmiał „ współfinansowanie przez Miasto Zakopane w
latach 2008 – 2011 „ czyli nie w tym roku będą wydatkowane pieniądze tylko
dopiero w przyszłym natomiast generalnie termin zostaje skrócony o jeden rok z
2012 na 2011. I to jest zasadnicza zmiana w treści uchwały i tam gdzie te daty
są w poszczególnych paragrafach umowy to trzeba będzie zmienić. Natomiast
kwoty nie ulegają Ŝadnej zmianie. Takie pismo zostało skierowane do
Przewodniczącego, tytuł uchwały się zmienia, później w paragrafie pierwszym
w pierwszym zdaniu zmienia się data, natomiast paragraf czwarty będzie tak:
źródłem pokrycia zobowiązania Miasta Zakopane wskazanego w paragrafie
drugim ustęp 2-5 uchwały będą dochody budŜetu Miasta w latach 2008 – 2011
w następujących wysokościach: w 2008 roku 37.500 zł, 2009 r – 1.075.000 zł, w
2010r – 1.250.000 zł, i w 2011 r – 425.000 zł. Łączna kwota 2.787.500 i to
zostaje bez zmian. – zał. Nr 57.
54
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Panu Naczelnikowi, proszę
Pana Przewodniczącego Komisji Ekonomiki Pana Leszka Dorulę o
przedstawienie opinii Komisji, oczywiście mam nadzieję juŜ uwzględniającą
poprawki.
P. Leszek Dorula – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado,
Komisja Ekonomiki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zarówno przed
autopoprawką jak i po wprowadzeniu autopoprawki.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby w tym momencie zabrać głos?
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący
autopoprawkę – zał. Nr 57.
Jacek
Raźny
-
odczytał
zaproponowaną
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
zaakceptowała zgłoszona autopoprawkę.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie 16 głosami za.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny
– odczytał projekt uchwały
uwzględniający przyjętą autopoprawkę – zał. Nr 56 i 57.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 15 ) przy 0
przeciw i 1 wstrzymującym się w obecności 16 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/159/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: : współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2008 –
2011 zadania pn. „Poprawa tatrzańskiego systemu komunikacyjnego –
budowa północnej obwodnicy Zakopanego”.
Uchwała stanowi zał. Nr 58.
55
Ad. 19.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – pkt. 19. - Podjęcie uchwały w
sprawie: wniesienia wkładu pienięŜnego do spółki PEC Geotermia
Podhalańska S.A. Bardzo proszę Pana Naczelnika Wydziału InŜynierii i
Ochrony Środowiska Andrzeja Fryźlewicza o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –
zał. Nr 59.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję bardzo, proszę
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pana Roberta Kłaka o opinię Komisji.
P. Robert Kłak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na posiedzeniu
wspólnym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Komisji
Ekonomiki odbytego w dniu 28 sierpnia szczegółowo przebadano trzy sprawy i
przedstawiony projekt w Bańskiej związany z rozwojem inwestycji związanych
z dalszym rozwojem Geotermii w gminach i Zakopanem. Po przeanalizowaniu
całości i długotrwałych rozmowach Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos?
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny - odczytał projekt uchwały – zał. Nr 59.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 11) przy
1 przeciw i 3 wstrzymujących się w obecności 16 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/160/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: wniesienia wkładu pienięŜnego do spółki PEC Geotermia
Podhalańska S.A.
Uchwała stanowi zał. Nr 60.
56
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – stwierdził, Ŝe uchwała została przyjęta
11 głosami za, przy 1 głosie sprzeciwu i 3 wstrzymujących się.
Ad. 20.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – pkt. 20 - Podjęcie uchwały w
sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich
przyznawania. Proszę Panią Zofię Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji,
Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały
P. Zofia Kiełpińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –
zał. Nr 61.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Pani Naczelnik, proszę Pana
Marka Donatowicza Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Komisja
Oświaty projekt tej uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – czy ktoś z Państwa radnych w tej
sprawie chce zabrać głos?
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny - odczytał projekt uchwały – zał. Nr 61.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/161/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich
przyznawania.
Uchwała stanowi zał. Nr 62.
57
Ad. 21.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – pkt. 21.- Podjęcie uchwały w
sprawie: nagród i wyróŜnień w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Bardzo proszę Panią Joannę Staszak
Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego o przedstawienie
projektu tej uchwały.
P. Joanna Staszak – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał.
Nr 63
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Pani Naczelnik, proszę
Przewodniczącego Komisji Kultury Pana Macieja Wojaka o opinię Komisji.
P. Maciej Wojak – Wysoka Rado, na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos?
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny - odczytał projekt uchwały zał. Nr 63.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/162/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: nagród i wyróŜnień w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała stanowi zał. Nr 64.
Ad. 22.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – pkt. 22. - Podjęcie uchwały w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
58
Zakopanem. Pod nieobecność Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani
Renaty Szych proszę Pana radnego Macieja Wojaka o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Maciej Wojak – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał.
Nr 65.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby się wypowiedzieć w tej kwestii?
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny - odczytał projekt uchwały zał. Nr 65.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/163/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakopanem
Uchwała stanowi zał. Nr 66.
Ad. 23.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – pkt. 23. Podjęcie uchwały w
sprawie: procedury uchwalania budŜetu Miasta Zakopane i szczegółowości
materiałów składających się na projekt budŜetu. Bardzo proszę Panią Wandę
Czarniak Skarbnika Miasta Zakopane o przedstawienie projektu uchwały.
P. Wanda Czarniak (Skarbnik Miasta) – przedstawiła projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem – zał. Nr 67.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Pani Skarbnik, proszę
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
59
P. Leszek Dorula – Szanowna Rado, Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny – dziękuję Panu Przewodniczącemu, czy
w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?
Radni nie zabrali głosu.
P. Wiceprzewodniczący Jacek Raźny - odczytał projekt uchwały zał. Nr 67.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych jednogłośnie
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/164/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: procedury uchwalania budŜetu Miasta Zakopane i
szczegółowości materiałów składających się na projekt budŜetu
Uchwała stanowi zał. Nr 68.
Ad. 24.
P. Przewodniczący
- podziękował za prowadzenie Sesji Panu
Wiceprzewodniczącemu Jackowi Raźnemu. Przechodzimy do pkt.24. –
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Zakopane w Radzie
Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego – zał. Nr 69 - poprosił Panią
Małgorzatę Cichocką Przewodniczącą Klubu Radnych „Twoje Zakopane” o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Małgorzata Cichocka – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu
Klubu Radnych „Twoje Zakopane” przedkładam Wysokiej Radzie projekt
uchwały, która jest wnioskiem do Ministra Środowiska o powołanie do składu
Rady Naukowej TPN Burmistrza Pana Janusza Majchra. Zgodnie z ustawą o
ochronie przyrody Minister Środowiska powołuje Radę Naukową, w skład
której obok naukowców i specjalistów wchodzą przedstawiciele samorządów
lokalnych, powiatowych i gminnych. W skład Rady Naukowej TPN wchodził
powołany do jej składu w 2004 roku na pięcioletnią kadencję były Burmistrz
60
Pan Piotr Bąk. Klub Radnych „Twoje Zakopane” wychodzi z załoŜenia, Ŝe w
skład Rady Naukowej Parku powinien być poszerzony o osobę obecnie
sprawującą funkcję Burmistrza Pana Janusza Majchra. Wniosek do Ministra
Ochrony Środowiska w tej sprawie musi być w formie uchwały stąd
przedkładamy projekt –zał. Nr 70.
P. Przewodniczący – dziękuję Pani Przewodniczącej, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Bardzo proszę Pan radny
Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja
oczywiście tej kandydatury na pewno nie poprę, bo w tej chwili w samorządzie
naszym są osoby bardziej doświadczone, które mogłyby po prostu być
członkiem Rady Naukowej przez to, Ŝe mają większe oczywiście doświadczenie
w temacie TPN. Mnie się wydaje, Ŝe taką osobą ze ścisłego grona rządzących
dzisiaj w mieście jakby nie było to jest Pan Franciszek Bachleda Księdzularz
Sekretarz Miasta.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy to jest wniosek formalny?
P. Władysław Łukaszczyk – nie, ja tylko mówię swoje zdanie na ten temat.
P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
Radni nie zabrali głosu.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 70.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów ( za - 15) przy 1
przeciw i 0 wstrzymujących się w obecności 16 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA NR XV/165/2007
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie: przedstawiciela Miasta Zakopane w Radzie Naukowej
Tatrzańskiego Parku Narodowego
Uchwała stanowi zał. Nr 71.
61
Ad. 25.
P. Przewodniczący – pkt. 25. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na
interpelacje wnioski radnych – jako takich interpelacji nie było, głos zabrał w
tym punkcie Pan Jerzy Zacharko ale to było w formie informacji do Pana
Burmistrza. Czy Pan Burmistrz chciałby zabrać głos w tym momencie.
P. Burmistrz Janusz Majcher – nie.
Ad. 26.
P. Przewodniczący – pkt. 26. Oświadczenia i komunikaty - Pan Burmistrz
Janusz Majcher otrzymał pismo –„Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Tatrzańskiego” – odczytał zał. Nr 72.
Poinformował o spotkaniach radnych: w dniu 3 października z
przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji
i
11 października z
Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” i z przedstawicielami Starostwa
Powiatowego odnośnie spraw własnościowych po byłej StraŜy PoŜarnej.
Zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś oświadczenie bądź
komunikat. Bardzo proszę Pan Józef Figiel.
P. Józef Figiel – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado –
mam dwie sprawy: w imieniu mieszkańców ulicy Szymony Boczna oraz innych,
którzy tamtędy przechodzą pragnę podziękować Panu Burmistrzowi za
zrealizowanie oświetlenia przy tej ulicy – serdecznie dziękujemy. Drugie
podziękowanie to mam do Pana Komendanta StraŜy za wkład jaki włoŜył w
doprowadzenie właściciela posesji przy Chramcówkach 7 do wyglądu
przyzwoitego. Prosiłbym aby to nie było jednorazowe. Następnie Panie
Komendancie mam jednak jedną uwagę – składałem interpelację w sprawie
drogi osiedlowej przy ul. Gimnazjalnej – i tu mnie zaniepokoiło takie
stwierdzenie „ Ŝe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na drogach
osiedlowych nie mają zastosowania przepisy kodeksu drogowego”. Teraz mam
takie pytanie: ja mieszkam na osiedlu Chramcówki, tam biegnie droga
osiedlowa od ulicy Szymony – to jest droga w zarządzaniu miasta. I jeŜeli
przepisy kodeksu drogowego nie mają zastosowania na tych drogach, to
obawiam się, bo tam rusza budowa, Ŝe tam jest znak 3,5 tony i zakaz ruchu i tam
właściciel bez mrugnięcia okiem wjedzie czym będzie chciał i kiedy będzie
chciał.
P. Wiesław Lenard – przepraszam, tam mylnie było napisane.
62
P. Józef Figiel – dlatego bardzo proszę, dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu radnemu, no widzi Pan Burmistrz jak to
się zmienia. JuŜ są pochwały. Myślę, Ŝe za jakiś czas w ogóle będzie super.
Podziękował za udział w Sesji i stwierdził, Ŝe wobec wyczerpania porządku
Sesji uwaŜa XV Sesję Rady Miasta Zakopane za zamkniętą.
63

Podobne dokumenty