Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą

Komentarze

Transkrypt

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą
„Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
dla uczestników projektu pt. ”Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 1.Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
a. Biuro Projektu – lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków.
b. Projekt – Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora”.
c. Organizator – Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
d. Regulamin – regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
e. Ostateczny Beneficjent (BO)/(OB) – uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału
w Projekcie.
f. Osoba zależna - należy przez to rozumieć osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek
stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestniczącą w projekcie,
pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
g. Dziecko - należy przez to rozumieć dziecko do lat 7.
§ 2. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zwrotu kosztów opieki nad
dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną podczas szkoleń w organizowanych w ramach Projektu
pt. ”Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora” realizowanego przez Organizatora.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet V Działanie 8.1 Rozwój potencjału
trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012 roku.
4. Zapewnienie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną może nastąpić w formie zwrotu kosztów
wynajęcia opiekunki/a uprawnionej/ego do sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na
czas udziału uczestnika (BO) w Projekcie. W sytuacji tej Organizator podpisuje umowę zlecenie
z osobą, która zapewnić ma opiekę nad dzieckiem oraz wypłaca wynagrodzenie za wykonaną usługę
w kwocie obliczonej na podstawie ilości godzin w jakich BO uczestniczył w szkoleniu /max. 28h
zegarowych/ plus czas związany z dojazdem /max. 8h zegarowych/. Łącznie 36h zegarowych.
5. Uczestnik projektu (BO) może sam wskazać osobę, która będzie się opiekować jego dzieckiem
lub osobą zależną na czas uczestnictwa w Projekcie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobę sprawującą opiekę wskazaną przez uczestnika
Projektu (BO).
Biuro Projektu: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Karmelicka34, 31-131 Kraków
tel.: 12 632 38 30 wew.14;
e-mail: [email protected] www.mots.org.pl
7. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu.
§3.
1. Uczestnik projektu (BO)może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą
zależną za okres uczestnictwa w Projekcie. Organizator zastrzega możliwość odmowy wypłaty tych
kosztów osobom dla których wyczerpią się środki przewidziane w projekcie (decyduje kolejność
złożenia wniosku o zwrot kosztów opieki). W przypadku odmowy wypłaty zwrotu kosztów opieki
uczestnik nie może z tego tytułu wymagać od Organizatora projektu żadnych roszczeń.
2. Koszt o którym mowa w pkt.1 zostanie ustalony na podstawie badania rynku dotyczącego średniej
stawki godzinowej na rynku lokalnym za opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.
§4.
1. Uczestnik projektu (BO), aby ubiegać sie o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
powinien złożyć:
1. wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
2.
3.
4.
5.
6.
stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu;
oświadczenie o odpowiedzialności dla Beneficjenta Ostatecznego stanowiący załącznik nr 1b;
udokumentować posiadanie dziecka (do lat 7) lub osoby zależnej i przedstawić stosowny
dokument (kserokopię aktu urodzenia dziecka potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ dwa
dokumenty o których mowa w pkt. 2 przy zwrocie kosztów opieki nad osobą zależną)
Organizatorowi;
umowę zlecenie zawartą z osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną w 2
egzemplarzach oraz rachunek za wykonaną usługę - załącznik do pobrania ze strony
Projektu;
oświadczenie do celów podatkowych - załącznik do pobrania ze strony Projektu;
podpisany Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
2. Za udokumentowanie posiadania dziecka lub osoby zależnej należy rozumieć:
•
•
•
•
złożenie u Organizatora kserokopii aktu urodzenia dziecka potwierdzoną za zgodność
z oryginałem (w przypadku ubiegania się uczestnika Projektu (BO) o zwrot kosztów opieki nad
dzieckiem);
złożenie u Organizatora kserokopii dowodu osobistego osoby zależnej, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem (w przypadku ubiegania sie uczestnika Projektu (BO) o zwrot
kosztów opieki nad osobą zależną);
złożenie u Organizatora kserokopii decyzji ZUS o stopniu niezdolności do pracy lub Orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
(w przypadku ubiegania się uczestnika Projektu o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną);
inne dokumenty lub oświadczenia poświadczające konieczność stałej opieki nad osobą
zależną.
Biuro Projektu: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Karmelicka34, 31-131 Kraków
tel.: 12 632 38 30 wew.14;
e-mail: [email protected] www.mots.org.pl
3. Za koszt opieki nad dzieckiem do lat 7 uznaje koszty wynikające z umowy cywilno-prawnej zawartej
z opiekunką/em, zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Za koszt opieki nad osobą zależną uznaje się koszty wynikające z umowy cywilno-prawnej zawartej
z opiekunką/em, zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Zwrotowi podlegać będą koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w wysokości
odpowiadającej faktycznym i udokumentowanym wydatkom.
§5. Procedura wypłaty zwrotu
1. Zwrot kosztów opieki następuje po dokonaniu weryfikacji obecności uczestnika w poszczególnych
dniach szkolenia (w ramach Projektu) na podstawie listy obecności, po weryfikacji poprawności jego
wniosku o refundację oraz po weryfikacji wszystkich złożonych dokumentów. W przypadku
wyczerpania się środków przewidzianych w projekcie na ten cel, Organizator zastrzega sobie
możliwość odmowy wypłaty tych kosztów (§3,pkt.1).
2. Wpłata dokonywana będzie rachunek bankowy osoby zatrudnionej do opieki na podstawie Umowy
zlecenie i rachunku do umowy przedstawionego przez uczestnika Projektu (BO).
3. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestnika
zobowiązany jest on dostarczyć te dokumenty w trybie i terminie ustalonym z Koordynatorem
Projektu.
§6.Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2010r.
2. Przesłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, wniosku o zwrot kosztów opieki nad
dzieckiem lub osobą zależną oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz
jego pełną akceptację.
3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo
na stronie internetowej Projektu Małopolskiego Ośrodka Trzeciego Sektora www.mots.org.pl.
4. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Projektu: www.mots.org.pl oraz
do wglądu w Biurze Projektu.
5. Regulamin został zatwierdzony i podpisany przez wszystkich Członków Rady Projektu.
…………………………………………..…
[data i podpis uczestnika projektu]
Biuro Projektu: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Karmelicka34, 31-131 Kraków
tel.: 12 632 38 30 wew.14;
e-mail: [email protected] www.mots.org.pl