Druk Nr 24-3 - MamPrawoWiedziec.pl

Komentarze

Transkrypt

Druk Nr 24-3 - MamPrawoWiedziec.pl
Druk Nr 24/3
Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Administracyjne Placówek
Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przeszłość” w Słupsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,
poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532,
poz. 1045, poz. 1117, poz. 1139, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830,
poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 28 kwietnia 2016 r. stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową działającą pod
nazwą Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przeszłość”
w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 21/2, zwanej dalej jednostką.
2. Termin zakończenia likwidacji jednostki ustala się na 31 sierpnia 2016 r.
3. Wykonanie czynności związanych z likwidacją jednostki powierza się Dyrektorowi jednostki.
4. Zadania likwidowanej jednostki budżetowej będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie z siedzibą w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D.
5. Pracownicy likwidowanej jednostki, z dniem 1 września 2016 roku na podstawie art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.) stają się pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
§ 2.
Należności i zobowiązania jednostki, w tym środki finansowe pozostające na rachunku bankowym
w dniu jej likwidacji oraz mienie pozostałe po likwidacji jednostki przejmuje Miasto Słupsk.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
Id: DCF92C10-73E4-471F-8583-A4F869441BCC. Projekt
Strona 1
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
Id: DCF92C10-73E4-471F-8583-A4F869441BCC. Projekt
Strona 2
Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXVI/376/12 z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Miasta Słupska działającej pod nazwą Placówka
Socjalizacyjna „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku, zostało utworzone Centrum
Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych pod nazwą „Mój Dom - Moja Przyszłość” z siedzibą
w Słupsku, obsługujące następujące całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci
w wieku od 10 do 18 roku życia (z możliwością pobytu do 25 roku życia w przypadku osób
kontynuujących naukę):
- Placówka Socjalizacyjna MÓJ DOM - MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy ul. Lutosławskiego 21/2
- Placówka Socjalizacyjna MÓJ DOM - MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy ul. Mickiewicza 38/7 i 7a
- Placówka Socjalizacyjna MÓJ DOM - MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy ul. Tuwima 21a/7
Powołana jednostka budżetowa pełniła funkcję centrum administracyjnego, o którym była mowa
w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.), w stanie obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Konieczność likwidacji Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja
Przeszłość” w Słupsku wynika ze zmiany art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.), który
w obecnym brzmieniu nie przewiduje tworzenia centrum administracyjnego placówek
socjalizacyjnych. Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2016 r., wszedł w życie przepis
art. 94 ust. 3 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.), zgodnie z którym, powiat albo samorząd województwa może
połączyć prowadzone przez siebie formy instytucjonalnej pieczy zastępczej z jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej. W oparciu o ten przepis zaistniała możliwość połączenia
Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przeszłość” z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), centra administracyjne
do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych, utworzone przez powiat na podstawie
art. 94 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na
dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność likwidacji Centrum Administracyjnego Placówek
Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przeszłość” w Słupsku.
3. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Zmiana stanu prawnego będzie polegała na uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku
nr Rady Miejskiej w Słupsku nr XXVI/376/12 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie reorganizacji
jednostki organizacyjnej Miasta Słupska działającej pod nazwą Placówka Socjalizacyjna „Mój Dom –
Moja Przyszłość” w Słupsku.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Nastąpi zmiana po stronie pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum Administracyjne
Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom – Moja Przeszłość" w Słupsku, gdyż od dnia 1 września 2016
r. ich pracodawcą będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku.
Id: DCF92C10-73E4-471F-8583-A4F869441BCC. Projekt
Strona 3
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały i źródła finansowania.
Środki finansowe będą pochodziły ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrum
Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przeszłość" w Słupsku.
Id: DCF92C10-73E4-471F-8583-A4F869441BCC. Projekt
Strona 4