plik pdf

Komentarze

Transkrypt

plik pdf
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: AD.271.7.2013
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl
X
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego X
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
tak X Numer ogłoszenia w BZP: 195808-2013
nie
nie X
CZY W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA? tak
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Adres pocztowy: ul. Mała 1
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-100
Województwo: Dolnośląskie
Tel.: 76 840 14 90
Fax: 76 840 14 99
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Uczelnia publiczna
Administracja rządowa terenowa
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
X Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu pod osiedlowe punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – pojemników podziemnych, w następujących częściach:
Część 1 - Gmina Polkowice cześć I - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 2 - Gmina Polkowice cześć II - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 3 - Gmina Polkowice cześć III - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 4 - Gmina Polkowice cześć IV - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 5 - Gmina Polkowice cześć V - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 6 - Gmina Polkowice cześć VI - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 7 - Gmina Polkowice cześć VII - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 8 - Gmina Polkowice cześć VIII - 11 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Część 9 - Gmina Polkowice, Grębocice, Jerzmanowa cześć IX - 10 szt. lokalizacja pojemników podziemnych
Zakres podstawowy robót stanowiących przedmiot umowy obejmuje: Obsługa geodezyjna, roboty ziemne związane z wykopem pod
pojemniki, transport pojemników z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w miejsce wbudowania, wbudowanie pojemników
podziemnych, które naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zbiorników załączoną do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zasypanie zbiorników, utwardzenie terenu dla pojemników na odpady, (kostka betonowa, wywóz nieczystości po
robotach związanych z utwardzeniem terenu, wywóz materiałów z rozbiórki wg wskazań Zamawiającego (w porozumieniu z
Właścicielem terenu) do magazynu (odległość około 20 km do miejscowości Kaźmierzowa), inwentaryzacja geodezyjna. Pojemniki
podziemne na odpady, które będą wbudowywane, zapewnia Zamawiający. Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy
został opisany dokumentami takimi jak: Przedmiar robót, STWiORB, Mapy z lokalizacjami usytuowania zbiorników, Instrukcja
producenta zbiorników, Adresy lokalizacji dla poszczególnych części. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i
produktów równowaŜnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem
zastosowania materiałów i produktów równowaŜnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów
technicznych i jakościowych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych na maksymalnie dwie spośród wymienionych powyŜej części.Zamawiający wymaga aby wykonawcy
udzielili 24 miesięcy gwarancji jakości i 12 miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują
się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
45000000-7
Główny przedmiot
45110000-1, 45200000-9, 45233161-5, 45112723-9
Dodatkowe przedmioty
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
Przetarg nieograniczony
X
Przetarg ograniczony
Zamówienie z wolnej ręki
Negocjacje z ogłoszeniem
Zapytanie o cenę
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
1/3
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
wskazać projekt/program: ...................................................................................................
tak
nie X
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA Gmina Polkowice cześć I
CZĘŚĆ nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: Pro-Infra Paweł Jakubowski
Adres pocztowy: Jaczów, ul. Działkowa 9
Miejscowość: Głogów
Kod pocztowy: 67-200
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 107 978,10 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 138 243,89
Oferta z najniŜszą ceną 115 960,37 / Oferta z najwyŜszą ceną 138 243,89
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA Gmina Polkowice cześć II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Ekombud Franciszek Gawluk - lider, oraz Przedsiębiorstwo
Budowlane Ekombud Jolanta Gawluk
Adres pocztowy: Biedrzychowa 6h
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 177 386,03 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 167 366,11
Oferta z najniŜszą ceną 153 800,40 / Oferta z najwyŜszą ceną 167 366,11
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 3
NAZWA Gmina Polkowice cześć III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe BOROWCZYK Joanna Borowczyk
Adres pocztowy: Biedrzychowa 6A
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 141 198,54 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 92 656,02
Oferta z najniŜszą ceną 92 656,02 / Oferta z najwyŜszą ceną 146 094,36
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 4
NAZWA Gmina Polkowice cześć IV
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: Zakład Innowacji Budowlanych ZIB Marek Jankowski
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 27
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-100
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 118 265,69 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 94 281,00
Oferta z najniŜszą ceną 94 281,00 / Oferta z najwyŜszą ceną 127 238,96
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
2/3
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA Gmina Polkowice cześć V
CZĘŚĆ nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: Zakład Innowacji Budowlanych ZIB Marek Jankowski
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 27
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-100
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 107 618,67 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 87 159,00
Oferta z najniŜszą ceną 87 159,00 / Oferta z najwyŜszą ceną 120 075,48
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 6
NAZWA Gmina Polkowice cześć VI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe BOROWCZYK Joanna Borowczyk
Adres pocztowy: Biedrzychowa 6A
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 136 258,07 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 88 884,84
Oferta z najniŜszą ceną 88 884,84 / Oferta z najwyŜszą ceną 168 679,23
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 7
NAZWA Gmina Polkowice cześć VII
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: ZUB Zakład Usług Budowlanych Danuta Jankowska
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 27
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-100
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 138 736,77 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 99 390,00
Oferta z najniŜszą ceną 99 390,00 / Oferta z najwyŜszą ceną 171 487,38
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 9
NAZWA Gmina Polkowice, Grębocice, Jerzmanowa cześć IX
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Dariusz Borowczyk
Adres pocztowy: Biedrzychowa 6A
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Kraj/województwo: Polska/ dolnośląskie
V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
Wartość 189 158,40 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty 123 530,46
Oferta z najniŜszą ceną 123 530,46 / Oferta z najwyŜszą ceną 223 134,03
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
3/3

Podobne dokumenty