Kategoria: XX Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym 1 XX

Komentarze

Transkrypt

Kategoria: XX Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym 1 XX
Spadochronowe Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy w Wieloboju 2014
XX MISTRZOSTWA ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY W WIELOBOJU
SPADOCHRONOWYM /MZPSwWS/
1. USTALENIA
a) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
b) Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin poprzez zgłoszenie i rejestrację udziału w zawodach.
c) Zawody będą uznane za rozegrane, jeżeli zostaną przeprowadzone min 3 konkurencje.
2. KONKURENCJE
a) skoki spadochronowe na celność lądowania w dzień
b) skoki spadochronowe na celność lądowania w nocy*
*decyzja zostanie podjęta na odprawie technicznej
c) pływanie
d) bieg
e) strzelanie
3. KLASYFIKACJE
I. Indywidualna
II. Drużynowa /skład drużyny: trzech zawodników w tym kapitan drużyny/
a) Mężczyźni
- skoki spadochronowe w celności lądowania
- pływanie
- bieg
- strzelanie
b) Kobiety
- skoki spadochronowe w celności lądowania
- pływanie
- bieg
- strzelanie
4. SZCZEGÓŁY KLASYFIKACJI
a) Minimalna ilość zawodników do rozegrania klasyfikacji indywidualnej: 12
b) Minimalna ilość drużyn do rozegrania klasyfikacji drużynowej – 6
c) Klasyfikacja Kobiet zostanie rozegrana pod warunkiem zgłoszenia się minimum 6 zawodniczek. W
innym przypadku wszyscy uczestnicy startują w jednej klasyfikacji.
d) Zawodnik lub drużyna będą sklasyfikowani w wieloboju pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich
rozegranych konkurencjach.
e) Indywidualna klasyfikacja generalna jest ustalana na podstawie sumy zajętych miejsc /punktów/
uzyskanych przez zawodnika w poszczególnych konkurencjach (spadochronowych, biegu,
pływaniu i strzelaniu). Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyskało taką samą ilość punktów po
rozegraniu wszystkich konkurencji to o kolejności decyduje lepszy wynik (suma centymetrów) w
konkurencjach spadochronowych. Jeżeli to nie wystarcza o kolejności decyduje lepszy wynik
biegu a następnie w pływaniu i strzelaniu. Sytuacja ta dotyczy trzech pierwszych miejsc w
klasyfikacji indywidualnej.
f) Drużynowa klasyfikacja generalna jest ustalana na podstawie sumy miejsc /punktów/ uzyskanych
przez drużynę w poszczególnych konkurencjach (spadochronowych, biegu, pływaniu i strzelaniu)
g) Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyskało taka samą ilość punktów po rozegraniu wszystkich
konkurencji to o kolejności decyduje lepszy wynik (suma centymetrów) w konkurencjach
spadochronowych. Jeżeli to nie rozstrzyga to o kolejności miejsc decyduje lepszy wynik (suma
czasów) drużyny w biegu a następnie w pływaniu lub (suma punktów) w strzelaniu.
Sytuacja ta dotyczy tylko trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej.
h) Dalsze utrzymywanie się remisu powoduje przyznanie tego samego miejsca ex-equo drużynom,
których to dotyczy.
1
Kategoria: XX Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym
Spadochronowe Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy w Wieloboju 2014
5. PRZEPISY KONKURENCJI
STRZELANIE
Każdy zawodnik oddaje w pozycji leżącej 5 próbnych i 20 liczonych strzałów do tarczy sportowej z
odległości 50 m. Wszyscy zawodnicy używają tego samego typu broni sportowej kbks z zakrytymi
przyrządami celowniczymi. Można korzystać z własnej broni i amunicji lub udostępnionej przez
Organizatora. Zawodnik w trakcie swojego strzelania nie może korzystać z lunety optycznej.
W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje więcej wyników maksymalnych.
Jeżeli to nie wystarcza o kolejności zadecyduje dodatkowe strzelanie. Sytuacja ta dotyczy trzech
pierwszych zawodników.
BIEG
Konkurencja biegowa dla mężczyzn zostanie rozegrana na dystansie 3000 m. Kobiety rywalizują
między sobą na dystansie 1500 m. Miejsce rozgrywania konkurencji – stadion. Jeśli dwóch lub więcej
zawodników zdobędzie taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu.
PŁYWANIE
Konkurencja zostanie rozegrana stylem dowolnym mężczyzn na dystansie 100 m. Kobiety rywalizują
na dystansie 50 m. Miejsce rozgrywania konkurencji – kryta pływalnia. Jeśli dwóch lub więcej
zawodników zdobędzie taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu.
SPADOCHRONOWA CELNOŚĆ LĄDOWANIA
I. Zasady ogólne:
a) Maksymalna ilość kolejek skoków spadochronowych rozgrywana w czasie zawodów wynosi: 6
b) Aby uznać konkurencję za rozegraną musi być przeprowadzona min. 1 kolejka skoków.
c) Wysokość skoków wynosi: w dzień 800 -1000 m.
d) Nie będzie przeprowadzona kolejka skoków treningowych.
e) Skoki na celność lądowania będą wykonywane drużynami i grupami.
f) Grupy (Inter) będą tworzone z 2 zawodników zgłoszonych do rywalizacji indywidualnej.
g) Kolejność skoków dla drużyn i zawodników zostanie ustalona losowaniem podczas odprawy
technicznej i będzie obowiązywała do zakończenia konkurencji.
h) Każda drużyna /grupa/ zawodnik powinni opuścić pokład statku powietrznego podczas pierwszego
najścia nad celem oraz mają prawo do drugiego najścia tylko z uzasadnionego powodu.
II. Wyłanianie zwycięzców:
a) Zwycięzcą konkurencji celność lądowania zostaje zawodnik/drużyna, który ma najniższy wynik w
cm. po zakończeniu konkurencji.
b) Miejsce zajęte przez zawodnika lub drużynę są ich punktami.
c) Jeśli dwóch lub więcej zawodników lub drużyn ma taki sam wynik po zakończeniu konkurencji
celności lądowania to kolejność miejsc będzie ustalana na podstawie uzyskania większej ilości
wyników minimalnych. Jeżeli nadal nie udaje się rozstrzygnąć wyniku organizator w ramach
możliwości przeprowadzi skoki dogrywkowe. Jeżeli nadal nie będzie rozstrzygnięcia stają się
współmedalistami. Sytuacja taka dotyczy tylko trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej
i indywidualnej. Wszystkie inne miejsca ex-equo będą sklasyfikowane na tym samym miejscu.
III. Szczegółowe przepisy konkurencji
Sonda
a) Przed rozpoczęciem konkurencji i w przypadku przerwy w skokach dłuższej niż 60 minut muszą być
zrzucone jednocześnie co najmniej dwie sondy papierowe z wysokości około 100 m poniżej
planowanej wysokości wyskoku.
b) Sondy muszą być zrzucone nad celem przez wyznaczonego zawodnika z drużyny/grupy, która jako
pierwsza ma opuścić pokład statku powietrznego.
c) Prędkość opadania sond musi być w przybliżeniu taka sama jak spadochronów używanych przez
zawodników.
Punkt wyskoku
Obserwacja kierunku i odległości upadku sond papierowych będzie uznana za wystarczający
wskaźnik do określenia miejsca wyskoku dla drużyny/grupy/, która jako pierwsza opuści pokład
2
Kategoria: XX Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym
Spadochronowe Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy w Wieloboju 2014
statku powietrznego. Każda drużyna/grupa wyznaczy ze swojego składu zawodnika, który
wybierze miejsce wyskoku.
Prędkość wiatru
a) Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru przy ziemi do rozgrywania konkurencji celności
lądowania będzie ustalona przez Sędziego Głównego pomiędzy 6 a 8 m/sek. i podana do
wiadomości zawodnikom podczas odprawy technicznej.
Kierunek wiatru przy ziemi
a) Rękaw musi być umieszczony na maszcie i powinien reagować na wiatr o prędkości powyżej 2
m/sek. Miejsce ustawienia rękawa ustala Sędzia Główny w kole o promieniu ok. 50 m. od środka
celu. Jego decyzja nie może być podstawą do protestu.
b) Wskaźnik wiatru (wstążka) umieszczona na tyczce musi reagować na wiatr o prędkości mniejszej
niż 2 m/sek. będzie ustawiona w kole o promieniu 20 m od środka celu. Miejsce ustawienie
wskaźnika przez Sędziego Głównego nie może być podstawą do protestu.
Cel
a) Środkiem celu jest Elektroniczny Dysk „DCD”, który posiada centro o średnicy 3 lub 2 cm w
kontrastowym kolorze, najlepiej żółtym na czarnym tle. Dysk musi leżeć płasko na kole gąbkowym
i rejestrować wynik od 0 do 15 cm.co 1 cm. Położenie dysku na środku koła musi być
kontrolowane przez sędziów po każdym lądowaniu zawodnika.
b) Muszą być zaznaczone koła o promieniu 1 m i 10 m od środka „DCD”
c) Po lądowaniu, zawodnik musi natychmiast najkrótszą drogą opuścić rejon koła.
d) W kole o promieniu 10 m mogą przebywać sędziowie, członkowie Jury i niezbędny personel
pomocniczy.
e) Za odstępstwa od tej reguły odpowiada Sędzia Główny.
Skoki powtórkowe
a) Zawodnik, który wylądował w momencie przekroczenia przez wiatr ustalonego limitu i w czasie 30
sek. kiedy wiatr wrócił do ustalonego limitu musi otrzymać propozycję zaakceptowania
uzyskanego wyniku lub wykonania skoku powtórkowego. Decyzję musi podjąć w czasie 15 sek.
od swojego lądowania.
b) Ocena skoków będzie natychmiast przerwana na okres co najmniej 5 minut, gdy wiatr przekroczy
prędkość 9 m/sek. Zawodnicy będący w powietrzu o tej sytuacji zostaną poinformowani za
pomocą machania flagą w kolorze czerwonym o wymiarach 50x50 cm nakazując zawodnikowi
odejście od celu. Zawodnikom, których to dotyczy będzie przyznana powtórka skoku.
c) W przypadku nagłej zmiany kierunku wiatru przy ziemi o więcej niż 90 stopni, przy prędkości
większej niż 3 m/sek. – zarejestrowanej lub zgłoszonej przez sędziów, zawodnik, który jest na
ostatniej prostej, musi otrzymać propozycję zaakceptowania wyniku lub wykonania skoku
powtórkowego. Zawodnik musi podjąć decyzję w ciągu 15 sek. od wylądowania.
d) Jeżeli podczas skoku drużyny zawodnicy tego samego zespołu przeszkadzają sobie wzajemnie w
osiągnięciu dobrego wyniku (brak separacji) to skok powtórkowy nie będzie przyznany. Jeżeli
wynik poprzedniego zawodnika tej samej drużyny nie został skasowany (brak czasu) a następny
zawodnik lub zawodnicy wylądowali na „DCD” lub w odległości do 1 m., pomiar odległości
zostanie dokonany od krawędzi centra do zaznaczonego przez sędziów punktu lądowania.
e) Jeżeli podczas skoków indywidualnych (grupa) zawodnicy będący na ostatniej prostej do lądowania
przeszkadzają sobie wzajemnie (brak separacji), powtórka może być przyznana jednemu lub
wszystkim zawodnikom.
f) Jeżeli zostanie stwierdzona awaria Automatycznego Urządzenia Mierniczego „AMD” lub poprzedni
wynik nie został skasowany, a pierwszy punkt kontaktu ciała zawodnika był na „DCD” i nie
zachodzi sytuacja jak w podpunkcie (d), zawodnik musi wykonać skok powtórkowy.
g) Awaria czaszy spadochronu głównego, która stwarza zawodnikowi problemy ze sterowaniem, jest
podstawą do skoku powtórkowego. W tym przypadku zawodnik w trakcie opadania musi
zasygnalizować ten problem poprzez rozłożenie nóg lub rąk lub inny wyraźny dla sędziów sposób
i nie wolno mu podejmować próby lądowania na celu. Po wylądowaniu Sędzia sprawdzi
spadochron zawodnika w celu potwierdzenia zasygnalizowanego problemu.
3
Kategoria: XX Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym
Spadochronowe Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy w Wieloboju 2014
h). O kolejności wykonywania skoków powtórkowych decydują numery startowe zawodników (od
niższego do wyższego). Zawodnicy ci będą łączeni w grupy a kolejność wyskoku ustalą między
sobą.
i) Skok powtórkowy zawodnik/zawodnicy wykonają w możliwie najkrótszym czasie.
Kolejność skoków powtórkowych może być zmieniana z powodów obiektywnych np. układanie
spadochronu zapasowego (po ratowaniu).
Ocena Celności Lądowania
a) Punktem lądowania jest miejsce pierwszego kontaktu ciała zawodnika z powierzchnią koła
gąbkowego lub elektronicznym dyskiem „DCD”.
b) Każde lądowanie na „DCD” jest zarejestrowane przez „AMD” a wynik wyświetlony na tablicy
świetlnej tego urządzenia.
c) Każde lądowanie zawodnika poza „DCD” jest mierzone od brzegu centra do odległości 1 m. Za
każde lądowanie powyżej 1 m. zawodnik otrzyma wynik 100 cm.
d) Jeżeli „AMD” zarejestrował wynik, ale zdaniem sędziów pierwszy kontakt ciała zawodnika był poza
„DCD”, zawodnik otrzyma wynik uzgodniony przez sędziów.
e) W konkurencji drużynowej celności lądowania liczą się wyniki wszystkich 3 zawodników. Jeżeli
podczas rozgrywania konkurencji zabraknie 1 zawodnika (kontuzja, dyskwalifikacja itp.) zespół
otrzyma w danej kolejce 100 cm za brakującego zawodnika. Jeżeli zabraknie 2 zawodników to
pozostały zawodnik tego zespołu będzie sklasyfikowany tylko indywidualnie.
Praca sędziów spadochronowych
a) Trzech sędziów na kole K-1, K-2, K-3, będzie kontrolować i mierzyć odległość lądowania
zawodników
b) Sędziowie praktykanci mogą pracować z sędziami lecz ich opinie nie będą brane pod uwagę.
c) Na kole muszą być prowadzone dwa oddzielne protokoły wyników, które po skoku podpisuje
Kapitan drużyny/zawodnik i Sędzia Główny. Jeden protokół przekazany jest do sekretariatu
zawodów a drugi pozostaje u Sędziego Głównego.
Sędzia Obserwator musi obserwować każdego zawodnika podczas wyskoku, otwarcia, opadania i
podejścia do lądowania. Sędzia Obserwator kontroluje czas między otwarciem spadochronu, a
lądowaniem oraz wszystkie sytuacje, które mogą stanowić podstawę do powtórzenia skoku lub
dyskwalifikacji zawodnika. Obserwacje te sędzia zapisuje w protokole obserwatora.
e) Prędkość i kierunek wiatru kontroluje sędzia lub wyznaczona i przeszkolona przez Sędziego
Głównego osoba z obsługi technicznej zawodów.
f) Sędzia Główny musi przerwać natychmiast rozgrywanie konkurencji, w przypadku, gdy wiatr
przekroczy prędkość 11 m/sek. przy ziemi.
g) Jeżeli Sędzia Obserwator lub inny sędzia zauważy zmianę wiatrów górnych, która uniemożliwia
zawodnikom podejście do celu, mimo prawidłowego miejsca wyskoku musi o tym niezwłocznie
powiadomić Sędziego Głównego. Zawodnicy, których to dotyczy muszą mieć przyznaną powtórkę
skoku.
h) Jeżeli nastąpi poważna lub niespodziewana zmiana warunków meteorologicznych lub wiatrów
górnych, Sędzia Główny może podjąć decyzję o przerwaniu konkurencji. Jego decyzja nie jest
podstawą do protestu.
i) Przerwanie konkurencji musi nastąpić w sposób wyraźny dla wszystkich uczestników zawodów.
Przed wznowieniem konkurencji muszą być rzucone sondy papierowe. Decyzję o dalszym
kontynuowaniu przerwanej konkurencji podejmuje Dyrektor zawodów w porozumieniu z Sędzią
Głównym. Skoki będą kontynuowane tak długo jak w opinii Sędziego Głównego są odpowiednie
warunki meteorologiczne dla zawodników jak i sędziów..
6. PROTEST
Protest będzie rozpatrzony po złożeniu pisemnego wniosku i uiszczeniu opłaty 150,00 zł. która
podlega zwrotowi w wypadku jego uznania w okresie do 3 godz. od momentu poinformowania
zawodnika o podjętej decyzji.
4
Kategoria: XX Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym
Spadochronowe Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy w Wieloboju 2014
7. SKŁAD JURY:
1. Przedstawiciel ZG ZPS - przewodniczący
2. Dyrektor zawodów – członek
3. Sędzia Główny – członek
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a) Organizator nie odpowiada za wypadki zaistniałe nie z jego winy.
b) Za sprawność swojego sprzętu spadochronowego odpowiadają zawodnicy.
c) Zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach muszą posiadać:
- dokument uprawniający do wykonywania skoków bez nadzoru instruktora (świadectwo
kwalifikacji, licencja)
- spadochrony wraz z aktualną dokumentacją
- ułożony i zaplombowany spadochron zapasowy
- ważną polisę ubezpieczeniową OC i NW przy skokach spadochronowych
9. NAGRODY
- W konkurencjach celność lądowania, bieg, pływanie, strzelanie – dyplomy otrzymuje trzech
pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.
- W klasyfikacji indywidualnej generalnej – medale, dyplomy, nagrody otrzymują trzej pierwsi
zawodnicy.
- W klasyfikacji drużynowej generalnej – medale, dyplomy, nagrody otrzymują trzy pierwsze
drużyny.
WICEPREZES
Związku Polskich Spadochroniarzy
ds. sportowych
RYSZARD OLSZOWY
5
Kategoria: XX Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym