Nr 39 - Data: 02.06.1984 r.

Komentarze

Transkrypt

Nr 39 - Data: 02.06.1984 r.

										                  

Podobne dokumenty