Konferencja Prasowa 17.01.2007.

Komentarze

Transkrypt

Konferencja Prasowa 17.01.2007.
!
El bieta Urba ska
Przewodnicz ca Komitetu Wykonawczego
"
# $
&
!" #
" $
& ''
$$
() && ''
*+( & ''
$$
$$
,
$#
. ## $
/'
$-
,
%
"
"("
()
*&
&(
)
*
(()
("+(
)&
)
(
'
%
%
,-
$
!
3000
0
2905
1820
Arvato
Services
Bibby
Factors
BZ WBK
Faktor
Eurofaktor
2005
6
19
30
29
841
1032
153
500
265
390
1000
636
1500
654
785
2000
318
mln zł
2500
2416
2609
3500
3126
3391
4000
3643
"
Fortis CF
GMAC CF
ING CF
Pekao
Faktoring
Polfactor
2006
Raiffeisen
Faktoring
./
"
#'%
Pekao Faktoring
26%
Polfactor
21%
ING Commercial Finance
25%
Raiffeisen Faktoring
0%
GMAC Commercial Finance
13%
Fortis
Commercial Finance
0%
Eurofaktor Solution
1%
Arvato Services Polska
5%
BZ WBK Faktor
6%
Bibby Factors Polska
3%
,-
18
16
14
mld zł
12
10
8
6
4
2
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PZF
Razem rynek
2006
PZF
13,77 mld PLN
Razem Rynek 17,00 mld PLN
0
-
!
"1
*'
'
'
2 3
4$3
0
-
!
"1
('
'
5 3
18,0
0
16,7
9,8
Hutnictwo
Hutnictwo
9,2
Dystrybucjastali
stali
Dystrybucja
7,2
Pozostałe
Pozostałe
5,4
Handel
Handel
Opakowania
Opakowania
"1
2,9 2,7 2,7 2,4
2,3 2,3 2,3
2,0
2,0
1,8
1,4 1,2 1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,4 0,4 0,2 0,2 0,0
Przemysł
Przemysł elektroniczny,
RTV, AGD
-
4,7 4,3
Budownictwo
Budownictwo
Komputery Komputery
i oprogramowanie
i
16,0
11,3
ywno
i napoje
ywno
ci i napoje
Chemia
Chemia
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Akcesoria i cz ci zamienne
do samochodów
Akcesoria i
Przemysł papierniczy
i poligrafia
Przemysł
Dom
i ogród
Dom
i ogród
Odzie (bezOdzie
odzie y sportowej)
(bez
Tkaniny
Tkaniny
Obuwie (bez obuwia
Obuwie (bez
sportowego)
Artykuły
biurowe
Artykuły
biurowe
Artykuły dla dzieci
Artykuły
dla dzieci
i niemowl t
Produkcja
Produkcja
Wyroby Wyroby
luksusowe
nictwo
nictwo
Le Le
6#'%
Energetyka
i paliwa
Energetyka
i
Kosmetyka i domowe
Kosmetyka i
rodki czysto ci
Usługi
Usługi
Działalno wydawnicza oraz
Działalno
dystrybucja ksi
ek i prasy
Farmaceutyki
oraz sprz t
Farmaceutyki
medyczny
Sport
Sport
-
Meble
i produkty
z drewna
Meble
i produkty
z
/
Przemysł elektrotechniczny
Przemysł
i maszynowy
dzi
NarzNarz
dzia
- !7
(8 $ / 95 1 "
1
(*
1
+
1
-
"
/-
/ $
01 /
"
$ "2
$-3*+( & ''
$$ 3 #
1$'
/4 5
" $ "6 7
89$ 4 $ ': 4/ "# ' #
$- 4 ;
/ "1/ <"$ 4 ;: 1' 84 $ $ "
< 1 ' $ 5#
$-" 54 - $ 1 $$ '
: 1" ' #
$- 4 '
:
"
= 4 / $ $ 4 5 - $/ 5>
:/5
?
55 " "
15
? 4 :8$ 5$ 5 4 : 1: $ "' 4
91 5/# ' / 54 ' . 5 ' @<"-84
1 9$
$ $ $ 4 5/ 4 5
A 5$
4$
$ "3
:"
5 1" 5
$
/
Krzysztof Kuniewicz
Wiceprzewodnicz cy Komitetu Wykonawczego
/
$< 9 $ BD
" <"-
$1
= <"- 51$ 1$ 2
+
4 / $ B 4 "1 / 5
1 :/1 9
"
?: 4 $ -/ " 5
$
' $ 843'F $F2
$$ 4 $
C <"- $ 9$ B
# 5 1
84
/5
?
/ 4 :< $ B
. " " / 5 $ 9$ B
$1 5
) ' $
/ ":"
" <"-
4
8 : / 4 " $ 53
-1 $ 9$ B $ A5 / / 4 ' - $
1/ <$ / : - 4 /
/
" <"-
+ 4
%
4
:<4 $
5/
$ '
% <A /$
/'
B # "
5
' $2
/ 4$ 2
C1 A9 $ 1 4
1' $ 4 $
) 9 4 BD"1/ $ 1<"9 / ;
' $84 :< $ B
- '
" " / 5
$
8E$ 3$ 9$ B 5
"94 ' - $ > :
4 / : $" $$ ;' 1 1/ $ : $?1/
1/ <$ $ : 4 /
1/ 4
%
4
2
B 4 /
$B
+ - 4$ > $ 5/?B 5/ ' $? 4 :8<:
:
;<
!
/
- 9 $ 1 4 / "$ "# ' #
4
$- 4 ;2
1
$
:<
+
" /$ BD
$# ' 51 4 /
<A / $ 1 # $ 55 B " <"#
$- 4 ;
:
3
7/ =-
@"9 # '
/
) < B 1$ # '
4$? /$ : 5 B 1: 4 1 5
A
/
<"-? B A- $ $ 9$ B
$- $ $ 4 $ $
#$ $ 4 $": # $ 9$ B
' /:<$$ B A" 3 )G H
4 : 5 /4 $5 1
<$/
" <"-#
$- 4 ;
4 ; /" <"-#
84 // / $ ;4
B #'
. 1/ 5
"1/ < $ B
: / #$ $ 4 ;
1
* ródło: Raport „Konkurencyjno
małych i rednich przedsi biorstw 2006”, PKPP Lewiatan
4$ 12
>
' 4 $ " <"-#
$- 4 ; / 1" 5
$"
' 4 $ : 43 $1 184 //4 / 5
84
/' / 5
A ;1 / : - $ : 4 4 $"/< ;
1<"-84
. /485 $9 1/ <5
A ;4 $ 5# '
/ $
$- " <"- / 4 5
A 4
' $ 84 4 : 5
A ;# '?I
51$ ' /$ ;' 9 D4 $1 5F
$- -<84$ / : - $ /<' 1<"- '3/ B4 $1 5 5
$ /?1/ ' 1 /4 A/ 4 $ 5
"9/ $ < ;:
'84F
$$ 4 $ 4#
$-"5 / / $94 : / : 1 "4 $1 5>
B 1 1 ?:$ A$ ;' F
$-1 / -<84$ 4 / $ B 5 / / $ 4 ' - $ ;3
4 $1 5 ;$ /: /$ : / ' $ 4 $ ;F
/#
$-"5 $9 / $9 : / 1 94 / $ B /1
$ 'F
:
-$ :
' '5
J / $9 ; /4 A/ 4 $ F
: =
$
=