PRZETARG NIEOGRANICZONY

Komentarze

Transkrypt

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA
PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na zakup nieruchomości – działki zabudowanej położonej
w Poznaniu przy ul. Murawa:
 działka nr 5/22 o powierzchni 0.0164 ha
(KW nr PO1P/00267487/0)
Cena wywoławcza – 55 700,00 zł netto
Właściciel: Miasto Poznań jako właściciel gruntu i Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Wielkopolanka” jako wieczysty użytkownik gruntu
i właściciel budynku
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg nieruchomość KW nr PO1P/00267487/0” do dnia 21 lutego 2017 roku, w sekretariacie
Spółdzielni lub nadesłać pocztą. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres
oferenta, telefon kontaktowy, proponowaną cenę nabycia (nie niższą niż wywoławcza ),
potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu
i treścią ogłoszenia o przetargu i akceptacji ich treści, jak również ustalonych warunków
postępowania przetargowego.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić na konto nr:
77 2030 0045 1110 0000 0145 3040 w terminie do dnia 20.02.2017r. (termin zarachowania
środków na koncie Spółdzielni).
Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta cenowa. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w
terminie do dnia 23 lutego 2017r.
Regulamin sprzedaży nieruchomości gruntowej dostępny jest w sekretariacie Spółdzielni oraz
został zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni www.wielkopolanka.pl
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie
Spółdzielni - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok. nr 501 (V piętro)
lub pod nr tel. 61-820-50-51.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków
przetargu, jak również ma prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez
podawania przyczyn.

Podobne dokumenty