KARTA WYROBU NR 750

Komentarze

Transkrypt

KARTA WYROBU NR 750
KARTA WYROBU NR 750
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
II - A
Wodomierz ETK 1,5
Nazwa wyrobu budowlanego
Numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską
albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych,
M/136
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 9 ust. 7 ustawy
Numer i data wpisu
Nr 750, z dnia 16.12.2011 r.
Kod decyzji
1
Organ wydający decyzję skutkującą wpisem
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Bydgoszczy
Data wydania i numer decyzji
08.04.2010 r., WINB-WWB- 7153-18/10/AK
Data, z jaką decyzja będąca
w Wykazie stała się ostateczna
podstawą
wpisu
Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające
na jej identyfikację
23.04.2010 r.
Partia wyrobu budowlanego w ilościach 327 sztuk.
)
Kod taryfy celnej*
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego
identyfikację
Wodomierz ETK 1,5 w ilości 327 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego
Niemcy
)
Dane producenta wyrobu budowlanego*
Neumann & Co. Wasserzahler Glaubitz GmbH
1) nazwa
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest
Industriestr. A7 D-01612 Glaubitz, Niemcy
toŜsame z miejscem wykonywania działalności
gospodarczej
)
3) NIP (EURONIP)**
Dane upowaŜnionego przedstawiciela producenta
)
wyrobu budowlanego*
1) nazwa
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest
toŜsame z miejscem wykonywania działalności
gospodarczej
)
3) NIP (EURONIP)**
)
Dane importera wyrobu budowlanego*
1) nazwa
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest
toŜsame z miejscem wykonywania działalności
gospodarczej
)
3) NIP (EURONIP)**
)
Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego*
1) nazwa
„MEDIA-MIAR” Sp. z o.o.
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest
toŜsame z miejscem wykonywania działalności
gospodarczej
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b
Miejsce kontroli: 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 64
)
3) NIP (EURONIP)**
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego
ZagroŜenia, jakie moŜe spowodować wyrób budowlany
Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego
Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego
Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu
budowlanego
II - B
Informacja o wycofaniu wszystkich egzemplarzy
)
zakwestionowanego wyrobu budowlanego z obrotu*
Informacja o usunięciu niezgodności
zakwestionowanego wyrobu budowlanego z
)
wymaganiami określonymi w ustawie*
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji
potwierdzającej wystąpienie okoliczności, o których
mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy - organ wydający
)
decyzję*
Data i znak decyzji
Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez producenta, importera lub
)
sprzedawcę*
Data usunięcia wpisu
Objaśnienia:
)
* Wypełnić, jeŜeli ma to zastosowanie.
)
** Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi.
1. Brak wymaganego oznakowania znakiem budowlanym
oznaczającego dokonanie obowiązkowej oceny
zgodności z właściwą specyfikacją wyrobu, czym
producent naruszył przepisy art. 4 oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
2. Producent nie wydał krajowej deklaracji zgodności,
co narusza przepis art. 8 ust. 1 ww. ustawy.
3. Brak informacji dołączonej do wyrobu wymaganej
przepisami § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).
Zastosowanie wyrobu moŜe nie zapewniać spełnienia przez
obiekt budowlany, w którym wyrób budowlany zostanie
zastosowany wymagań podstawowych, w szczególności
dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania, odpowiednich
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska.

Podobne dokumenty