16. Międzynarodowe prawo finansowe

Komentarze

Transkrypt

16. Międzynarodowe prawo finansowe
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Międzynarodowe prawo finansowe
(MODUŁY(Liczba modułów do wyboru 1) / Moduł (Blok): D (WPiA))
10.9V27AII10_82
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego
Nazwa kierunku:
Prawo
Forma studiów:
Profil kształcenia:
jednolite magisterskie, niestacjonarne
ogólnoakademicki
Rok / semestr:
5 / 10
Status przedmiotu / modułu:
Język przedmiotu / modułu:
fakultatywny
polski
Specjalność:
Forma zajęć:
konwersatoria
Wymiar zajęć:
15
Koordynator
przedmiotu / modułu:
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska
Prowadzący zajęcia:
według przydziału czynności
Cel przedmiotu /
modułu:
Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu problematyki międzynarodowego prawa
finansowego. Zapoznanie z podstawowymi źródłami dotyczącymi funkcjonowania międzynarodowych
organizacji finansowych oraz podstawowymi zasadami internacjonalizacji rynków finansowych.
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z zakresu: międzynarodowego prawa publicznego, podstaw ekonomii oraz finansów
publicznych.
Odniesienie do
efektów dla programu
Odniesienie do
efektów dla obszaru
1. Ma uporządkowaną wiedzę na temat źródeł, zasad ogólnych i
wybranych instytucji międzynarodowego prawa finansowego.
K_W05
S2A_W07,
S2A_W08,
2. Zna i rozumie relacje pomiędzy narodowymi oraz światowym
i kontynentalnymi rynkami finansowymi.
K_W11
S2A_W01,
3. Potrafi interpretować tekst prawny z uwzględnieniem
politycznego i ekonomicznego kontekstu prawa.
K_U02
S2A_U02,
4. Potrafi rozwiązywać problemy prawne wymagające
zastosowania wiedzy interdyscyplinarnej.
K_U09
S2A_U06,
S2A_U07,
5. Potrafi udzielać porad prawnych w nieskomplikowanych
stanach faktycznych z zakresu międzynarodowego prawa
finansowego.
K_K07
S2A_K02,
S2A_K05,
6. Posiada zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy i
rozumie potrzebę nadążania za zmianami międzynarodowego
prawa finansowego.
K_K01
S2A_K01,
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć: konwersatoria
1. Międzynarodowe instytucje finansowe o zasięgu światowym oraz europejskim.
1
2. Stosunki monetarne i podstawy unii walutowych.
1
3. Międzynarodowe stosunki walutowe, bankowe i finansowe.
2
4. Problem zadłużenia międzynarodowego.
1
5. Międzynarodowe stosunki podatkowe.
2
6. Oazy podatkowe i bankowe.
2
7. Międzynarodowa pomoc finansowa.
2
8. Lokowanie inwestycji zagranicznych.
1
9. Międzynarodowe stosunki pożyczkowe.
1
10. Światowy kryzys finansowy i metody jego przezwyciężania.
2
Metody kształcenia
Prezentacja multimedialna.
Analiza tekstów z dyskusją.
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
* sprawdzian
1,2,3,4,5,6,
Zaliczenie pisemne z oceną.
Ocena końcowa jest oceną z testu końcowego złożonego z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Student
wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa
odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
15 pkt - bardzo dobry,
14 pkt - dobry plus,
12-13 pkt - dobry,
10-11 pkt - dostateczny plus,
9 pkt - dostateczny,
poniżej 9 pkt - ocena niedostateczny.
Literatura podstawowa
Jakubczyc J. (2012): Finanse międzynarodowe. Wolters Kluwer
E. Chrabonszczewska (2005): Międzynarodowe organizacje finansowe. Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Warszawa
Literatura uzupełniająca
J. Głuchowski (red.) (2010): System prawa finansowego. Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku kapitałowego.
Wolters Kluwer
Nowak-Far A. (2011): Unia gospodarcza i walutowa w Europie. Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Bacia B., Zawidzka A. (2011): Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej. Instytut Wydawniczy
EuroPrawo
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
15
Udział w konsultacjach
18
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
2
Przygotowanie się do zajęć
12
Studiowanie literatury
38
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
15
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
Liczba punktów ECTS
4

Podobne dokumenty