Ul. Jana Młota 3 (ST)

Komentarze

Transkrypt

Ul. Jana Młota 3 (ST)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane w obiekcie Oddziału Terenowego
Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3
CPV – Kod i nazwa zadania wg Wspólnego Słownika Zamówień
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45421148-3 Instalowanie bram
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45261320-3 Kładzenie rynien
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Inwestor :
Straż Miejska m. st. Warszawy
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
Warszawa , wrzesień 2015 r.
1
SPIS TREŚCI
1. 0.
2. 0.
3. 0.
4. 0.
Przedmiot ST
Zakres robót
Materiały
Wykonanie robót
str.
str.
str.
str.
5. 0.
6. 0.
7. 0.
8. 0.
Kontrola jakości robót
Obmiar robót
Odbiór robót
Przepisy związane
str. 8
str. 8
str. 8
str. 10
2
3
3
4
6
1.0. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót wyszczególnionych w punkcie 2 związanych z robotami budowlanymi w obiekcie
Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3
2.0. ZAKRES ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić wizję lokalną i sprawdzić wymiary w naturze .
2.1. Ułożenie wykładziny PVC tarkett norma 43 koloor 0041 na ścianach - lamperia
2.1.01- rozebranie cokołów
2.1.02 - gruntowanie istniejących ścian gruntem żywicznym silnie penetrującym
2.1.03.- naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm
2.1.04.- gruntowanie ścian preparatem gruntującym zwykłym
2.1.05.- ułożenie wykładziny PVC tarkett norma 43 kolor 0041 na ścianach - lamperia
2.2. Posadzka z wykładziny dywanowej kostkowej w wyznaczonych pomieszczeniach na parterze
i I piętrze oraz na kortarzu I p.
2.2.01.- naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm
2.2.02.- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym zwykłym
2.2.03- ułożenie wykładziny dywanowej
2.3. Remont ogrodzenia
2.3.01- rozebranie nawierzchni z trylinki
2.3.02- rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach stalowych na słupkach stalowych
2.3.03.- demontaż bramy i furtki
2.3.04.- wykucie słupków stalowych
2.3.05.- rozbiórka cokołu i fundamentów betonowych ogrodzenia
2.3.06.- wykonanie wykopu w celu rozbiórki fundamentów betonowych ogrodzenia
2.3.07.- wykonanie fundamentów pod obrodzenie i bramę
2.3.08.- zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
2.3.09.- montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego malowanego proszkowo o wys. 1,50 m
obsadzonego w gotowym w cokole
2.3.10.- montaż bramy przesuwnej ocynkowanej malowanej proszkowo o prześwicie 4,00 m
i wys. 1,50 m, przeciwwaga dł. 1,80m
2.3.11. - odtworzenie nawierzchni z trylinki (trylinka z odzysku)
2.3.12. - wywóz materiałów z rozbiórki
3
2.3. Prace towarzyszące
2.4.01- zerwanie okładziny z masy lastrykowej na schodach
2.4.02- uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni
2.4.03.- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych "zsyp"
2.4.04.- uzupełnienie nawierzchni betonowej o gr. 15 cm
2.4.05.- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
2.4.06.- montaż rury spustowej z PCW okrągłe o śr. 120 mm w wyznaczonym miejscu
2.4.07. - wywóz materiałów z rozbiórki
3.0 MATERIAŁY
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo
dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia certyfikatów, aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiały. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym prze Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
zapłaceniem.
3.1 Ułożenie wykładziny PVC tarkett norma 43 koloor 0041 na ścianach - lamperia
Wykładzina Norma 43 elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna. Charakteryzuje się
doskonałymi parametrami jakościowymi i wysoką estetyką.
Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów.
Posiada wzór
bezkierunkowy,
• antystatyczna, (rozprasza ładunki elektrostatyczne) - nie mylić z wykładzinami
prądoprzewodzącymi,
• rulon o szerokości 2 m i długości 20 mb,
•
•
•
•
•
•
grubość całkowita 2 mm,
grubość warstwy użytkowej 2 mm,
odporność na ścieranie - grupa T,
klasa użytkowa 34/43,
pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalności,
odporne na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów).
3.2 Posadzka z wykładziny dywanowej w wyznaczonych pomieszczeniach na parterze i I piętrze
oraz na kortarzu I p.
Wykładzina powinna posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania w
obiektach użyteczności publicznej na terenie RP;
Wykładzina ma być fabrycznie nowa, nie nosząca znamion użytkowania, wolna od wad,
4
pełnowartościowa. Ma posiadać znaki identyfikujące produkt,
a w szczególności markę,
rodzaj.
Opis wykładziny:
•
W płytkach, wym. 50 x 50 [cm]
•
Ilość: 90 [m²]
•
Praktyczna , łatwa w utrzymaniu
•
Odporna na ścieranie i wygniecenia
•
Przystosowana do mebli na kółkach
•
Przystosowana do stosowania w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu
•
Kolor - zbliżona do wzorów melanż brązowy
•
Konstrukcja: pętelka
•
Skład runa: 100% poliamid
•
Waga runa: 700-800 [g/m²]
•
Wysokość runa: min. 3 [mm]
•
Grubość całkowita: 5-6 [mm]
•
Ilość pętelek: powyżej 200 000 /m²
•
Podkład: bitumiczny
•
Klasa palności: Cfl -0 s1
•
Klasa użytkowa: 32
•
Właściwości elektrostatyczne: <2KV
•
Gwarancja: minimum 5 lat
Klej elastyczny do wykładzin
Do przyklejania wykładzin tekstylnych należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe
połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę.
3.3 Remont ogrodzenia
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1500mm
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1500mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo.
Panel z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym
40x60mm. Rozstaw osi słupków 250cm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie
betonowym.
Brama przesuwna ocynkowana
Brama przesuwna ocynkowana malowana proszkowo o prześwicie 4,00m i wys. 1,50m, przeciwwaga
dł.1,80m
5
3.4 Prace towarzyszące
Rury spustowe z PCV śr. 120 mm
Rury spustowe z PCV odcinki rur długości 2,0÷3,0m. Rury spustowe są przytwierdzane do ścian za
pomocą specjalnych uchwytów osadzonych w murze nie rzadziej niż co 3m. W dolnej części rury
spustowe powinny być zakończone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur żeliwnych
połączonych z siecią kanalizacyjną. Górna część rury spustowej powinna być połączona z rynną przy
pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy
długości rur nie większej niż 10m.
Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umożliwiający odkształcenia
termiczne rury. Można to wykonać przy pomocy podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe
połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz
stożkowy o szerokości 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.
Rury spustowe z twardego PCV są przeznaczone do odprowadzania wody z rynien wykonywanych z
tego tworzywa. Przy wykonaniu rynien i rur spustowych ich średnice muszą mieć następujące
wymiary:- rynna Ø 120 mm to rura spustowa Ø 100 mm
Wpusty długości 200 mm powinny być starannie przyspawane do odcinka rynny od spodu.
4.0. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Ułożenie wykładziny PVC tarkett norma 43 koloor 0041 na ścianach - lamperia
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się
stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy
samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%.
Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są
pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być
szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać
się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności
względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi
nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT powinien być
stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju zgodnego z zaleceniami producenta.
Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość
6
wywinięcia na ścianę 10cm.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja
montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta.
4.2 Posadzka z wykładziny dywanowej w wyznaczonych pomieszczeniach na parterze i I piętrze
oraz na kortarzu I p.
Do wykonywania posadzek z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Podłoże pod wykładziny tekstylne (szlichta betonowa zbrojna) powinna mieć powierzchnię równą,
stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym
miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża
od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące
na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania
wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin
tekstylnych, nie powinna być niższa niż+10oC.
Wykładzinę tekstylną układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykładzinach
wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.
Do przyklejenia wykładziny tekstylnej stosować klej zalecany przez producenta wykładziny oraz w
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w wiaderku.
Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą szpachli/packi zębatej lub
wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w zależności od chłonności
podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy
dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę
umocowania wykładziny regulujemy poprzez moment ułożenia na środku mocującym. Im później
położymy wykładzinę tym siła mocowania będzie niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu
to +16oC i maksymalna wilgotność 65%.
Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się
występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz
zabrudzeń powierzchni klejem.
Posadzkę wykończyć przy ścianach paskiem wykładziny dywanowej o szerokości 6-8 cm przyklejonej
klejem dyspersyjnym.
7
4.3 Remont ogrodzenia
Przed przystąpieniem do demontażu ogrodzenia należy ostrożnie rozebrać istniejącą nawierzchnię.
Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach stalowych oraz bramy dwuskrzydłowej .
Należy również rozebrać istniejące fundamenty.
Ogrodzenie wykonać z paneli kratowych przetłaczanych trzykrotnie mocowanych do słupów
wykonanych ze stalowych profili prostokątnych.
Ogrodzenie nie może posiadać ostro zakończonych krawędzi i elementów wieńczących. Elementy
ogrodzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w
obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych wyrobów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie
i wbudowanie.
Po skończonym montażu należy odtworzyć nawierzchnię
Wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska
4.4 Prace towarzyszące
Demontaż rury spustowej i montaż w nowym miejscu rury spustowej o śr. 120 mm
5.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami.
8
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.
6.0. OBMIAR ROBÓT
6.01. Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót – Ułożenie wykładziny PVC – m2
- dla robót – Ułożenie wykładziny dywanowej – m2
- dla robót – Remontu ogrodzenia – m3, m2, szt.
7.0. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru wszelkich robót powinny stanowić następujące dokumenty:
przedmiar robót, dziennik robót, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na
budowę,
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Ułożenie wykładziny PVC tarkett norma 43 koloor 0041 na ścianach – lamperia i wykładziny
dywanowej
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny tekstylnej nie
powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
• wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie
wykonać.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z
wykładziny tekstylnej.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych przeprowadzać zgodnie z normą PN-76/8841-21
„Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie
9
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań
kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,
• połączenia posadzki z podłożem
• prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,
• wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów,
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych powinien być potwierdzony protokołem, który
zawiera:
• ocenę wyników badań
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Prace towarzyszące
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia rur w
zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych odcinków w
złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości.
Należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć. Badania należy prowadzić przez
oględziny, z wyjątkiem
sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za
pomocą pionu
murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.
8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy
prawa wymienione w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa i
normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:
- PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze..
- PN-81/B-03020 Ogrodzenia panelowe
- PN-88/H-84020 Słupki ogrodzeniowe, ogrodzenia panelowe
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.
-. Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz 926
10

Podobne dokumenty