Badanie interesariuszy - Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Komentarze

Transkrypt

Badanie interesariuszy - Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu
„KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU”
Wyniki badań wśród interesariuszy
Badania jakościowe
Przygotowano dla:
Przygotowała: Hanna Uhl
Warszawa, 1 grudnia 2010
Spis treści
1.Kontekst, metoda i cele badania
2.Rozumienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
3.Priorytety działań CSR
a. Społeczeństwo
b. Rynek
c. Środowisko naturalne
d. Miejsce pracy
4.Jak zwiększyć rolę CSR?
2
Opis metodologii badania (1)
Cel badania:
 Wsparcie procesu tworzenia Kodeksu Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy.
 Poznanie postrzegania
poszczególnych branż
i
oczekiwań
wobec
CSR
wśród
interesariuszy
Metoda:
 Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI).
 Celowy, nie reprezentatywny charakter próby – mała liczba respondentów oraz
nieilościowy, nie statystyczny charakterem analizy danych.
Wśród interesariuszy, którzy wzięli udział w badaniu, uwzględniono przedstawicieli:
 Administracji centralnej,
 Organizacji branżowych,
 Administracji samorządowej,
 NGO,
 Regulatorów,
 Dostawców
 Świata nauki,
 Klientów biznesowych.
 Mediów,
Badanie zostało zrealizowane w dniach 1.09 – 15.11 2010 roku
3
Rozumienie CSR
4
CSR – pozytywne konotacje (1)
• Etyka
Wartości
• Sprawiedliwość
• Zaufanie
• Uczciwość
• Ekologia
• Społeczeństwo
Więcej niż • Współpraca z otoczeniem
biznes
• Biznes w kontekście lokalnym
• Odpowiedzialność za pracowników
Gra o
sumie
niezerowej
•
•
•
•
•
Wszyscy są zadowoleni
Dzielenie się sukcesem biznesowym
Interes społeczny,
Rozwój społeczny
Dobro wspólne
5
CSR – pozytywne konotacje (2)
Idee
społeczne
•
•
•
•
•
•
•
Codzienność
•
•
•
Narzędzie
zarządzania
spółką
•
•
•
•
•
Zrównoważony rozwój
Fair Trade
Solidarność społeczna
Fair Play
Kultura organizacyjna
Filozofia działania
Bazowa działalność
Strategia
Trend
Podnoszenie standardów
Budowanie przewagi konkurencyjnej
Budowanie wizerunku
Podniesienie wartości marki
Wzrost sprzedaży
Dbanie o biznes
6
CSR – negatywne konotacje
Nierealna
idea
• Utopia
• Piękne, szczytne, ale puste hasła
• Slogan
• Działania na pokaz
Nowoczesny
• Ratowanie wizerunku
PR
• Zasłona dymna
Szkodliwa
idea
• Ktoś zyskuje kosztem innych
• U swoich podstaw jest to niesłychanie
szlachetne. Natomiast budzi głębokie
wątpliwości
• Przereklamowane hasło
• Moda
Kaprys
• PR’owska nowinka
• Wymysł wielkich doradców firm
• Zabawka dla managerów
7
CSR – kontrowersje (1)
Bezinteresowność
Zysk dla firmy
1. Czy działania CSR to działania bezinteresowne?
2. Czy skoro firma odnosi korzyści z tych działań, jest to nadal CSR?
3. W jakim stopniu działania CSR mają służyć firmie, a w jakim
społeczeństwu?
8
CSR – kontrowersje (2)
Leczyć
Nie szkodzić
1. Czy wystarczy, że firma nie szkodzi społeczeństwu, aby była
uznana za społecznie odpowiedzialną?
2. Czy przestrzeganie wszystkich wymogów prawa wystarczy aby
być firmą odpowiedzialną społecznie?
3. Czy firma powinna decydować, które problemy społeczne należy
rozwiązywać?
9
CSR – kontrowersje (3)
Strategia
Działania ad hoc
1. Czy spontaniczne działania „w odruchu serca” to CSR?
2. Czy CSR może być elementem strategii rozwoju firmy?
10
CSR – kodeks
11
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Społeczeństwo
FMCG
Farmaceutyczny
Teleinformatyczny
Finansowy
Pracownicy
CSR
Rynek
Paliwowo-energetyczny
Środowisko
12
Społeczeństwo
13
Społeczeństwo – elementy kodeksu (1)
Priorytety
Finansowa
1. Inwestycje społeczne
2. Zwiększenie zaangażowania w edukację ekonomiczną społeczeństwa
3. Współpraca ze społecznościami lokalnymi
Paliwowo- energetyczna
1.
Współpraca/dialog ze społecznościami lokalnymi przy realizacji inwestycji
2. Działalność charytatywna, filantropijna, współpraca z NGO’s, fundacje
korporacyjne, wolontariat pracowniczy
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z korzystaniem z energii
Farmaceutyczna
1. Promocja zdrowego tryby życia / Edukacja społeczeństwa dotycząca zdrowia
2. Zwiększanie dostępu do leków
3. Działalność charytatywna i filantropijna / współpraca z organizacjami społecznymi /
działalność na rzecz społeczności lokalnej
14
Społeczeństwo – elementy kodeksu (2)
Priorytety
FMCG
1. Promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania, w przypadku branż
kontrowersyjnych: działania na rzecz ograniczania dostępu nieletnich do alkoholu/
papierosów
2. Inwestycje społeczne
3. Współpraca z organizacjami społecznymi i dialog z interesariuszami (w tym z
władzami lokalnymi)
Teleinformatyczna
1. Inwestycje społeczne
2. Współpraca z organizacjami społecznymi i dialog z interesariuszami (w tym z
władzami lokalnymi)
3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności nowych technologii, edukacja w
zakresie korzystania z nowych technologii - dzieci, osób wykluczonych –
niepełnosprawnych, starszych, edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w
Internecie
15
Rynek
16
Rynek – elementy kodeksu (1)
Priorytety
Finansowa
1. Etyka prowadzenia biznesu - postępowanie etyczne na rynku:
 Wobec konsumentów – rzetelna informacja o usługach/produktach w tym większa
kontrola nad działaniami przedstawicieli;
 Wobec dostawców – uczciwe prowadzenie interesów, regulowanie zobowiązań
wobec dostawców w terminie
Paliwowo- energetyczna
1. Dbanie o satysfakcję klientów/odbiorców:
 Szanowanie praw i potrzeb klienta;
 Dbanie o klienta wrażliwego społecznie (np. rachunki pismem Braille’a, serwisy
obsługi dla głuchoniemych); dostęp do usług dla osób niepełnosprawnych, uboższych
 Szkolenia pracowników dotyczące zasad obsługi klienta
2. Odpowiadanie na potrzeby wszystkich klientów
 Dbanie o klienta wrażliwego społecznie (np. rachunki pismem Braille’a, serwisy
obsługi dla głuchoniemych); dostęp do usług dla osób niepełnosprawnych.
3. Odpowiedzialny społecznie łańcuch dostaw
Farmaceutyczna
1. Odpowiedzialna komunikacja i marketing
2. Etyka prowadzenia biznesu (ograniczenie zachowań patologicznych)
17
Rynek – elementy kodeksu (2)
Priorytety
FMCG
1. Etyka prowadzenia biznesu – postępowanie etyczne na rynku
 Wobec konsumentów – respektowanie praw klienta – np. do reklamacji wadliwego
towaru, ,uczciwość w relacjach z klientami/ odbiorcami – uczciwe promocje itp.
 Dostawców – przestrzeganie terminów płatności, podpisywanie „partnerskich umów”
– gwarantujących równe prawa każdej ze stron; dzielenie się wiedzą z dostawcami – np.
poprzez organizację szkoleń (na temat produktu, technik sprzedaży itp.)
2. Odpowiedzialna komunikacja i marketing
3. Odpowiedzialny społecznie łańcuch dostaw – kontraktowanie wykonawców, którzy
spełniają pewne normy – np. nie zatrudniają dzieci do produkcji; Zachowania etyczne i
wypełnianie pewnych standardów również w kontakcie z kontrahentami spoza Unii
Europejskiej – w tym również fair trade
Teleinformatyczna
1. Dbanie o satysfakcję klientów/odbiorców
2. Jakość i bezpieczeństwo produktów i usług
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnianie dostępu do usług IT i
budowanie świadomości i wiedzy wśród konsumentów; innowacje technologiczne;
18
dbałość o bezpieczeństwo danych
Środowisko naturalne
19
Środowisko naturalne – elementy kodeksu (1)
Priorytety
Finansowa
1. Ograniczaniem zużycia surowców
2. Zarządzaniem i ograniczaniem ilości odpadów
Paliwowo- energetyczna
1. Dbałość i ograniczanie niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko naturalne
2. Neutralizowanie szkód środowiskowych
3. Edukacja w zakresie optymalizacji zużycia energii
4. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii
5. Ograniczanie zużycia surowców, ograniczenie ilości odpadów
Farmaceutyczna
1. Utylizacja przeterminowanych lekarstw
20
Środowisko naturalne – elementy kodeksu (2)
Priorytety
FMCG
1. Ograniczaniem zużycia surowców
2. Zarządzaniem i ograniczaniem ilości odpadów
Teleinformatyczna
1. Ograniczanie zużycia surowców
2. Zarządzanie i ograniczanie ilości odpadów
3. Green IT
21
Miejsce pracy
22
Miejsce pracy – elementy kodeksu (1)
Priorytety
Finansowa
1. Dbanie o pracowników, ich rozwój zawodowy i osobisty
2. Tworzenie dobrej atmosfery w pracy; elastyczne godziny pracy; możliwość przerw
w pracy
3. Dialog z pracownikami
Paliwowo- energetyczna
1. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników, szkolenia, rozwój kreatywności
2. Pomoc pracownikom w trudnych sytuacjach
3. Komunikacja z pracownikami
Farmaceutyczna
1. Szkolenia i rozwój
2. Warunki pracy (dbałość o satysfakcję z pracy, przeciwdziałanie mobbingowi,
dyskryminacji itp.)
23
Miejsce pracy – elementy kodeksu (2)
Priorytety
FMCG
1. Szkolenia i rozwój - podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jasne kryteria awansu
2. Otwartość na prowadzenie dialogu z pracownikami
3. Zabezpieczenia socjalne
Teleinformatyczna
1. Zapewnienie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym
2. Szkolenia i rozwój - podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jasne kryteria awansu
3. Otwartość na prowadzenie dialogu z pracownikami
24
Zwiększenie roli CSR
25
Podsumowanie
Jak zwiększyć rolę CSR
CO?
Zmiana świadomości i postaw wobec CSR wśród:

Kadry zarządzającej

Właścicieli

Konsumentów/ klientów
JAK?
 Docieranie do szerszej grupy odbiorców z informacją na temat CSR,
stworzenie kanonu dobrych praktyk

Eksponowanie korzyści wynikających z wprowadzenia CSR

Tworzenie kodeksów etycznych

Organizowanie zajęć i szkoleń z zakresu CSR i etyki w biznesie
KTO?
 Zaangażowanie
promowanie CSR
organizacji
pracodawców,
organizacji
branżowych
w
 Zaangażowanie administracji w promowanie działań CSR i edukowanie firm z
sektora
26
Dziękujemy za uwagę!
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Podobne dokumenty