Mikołów: Dostawa fabrycznie nowej linii do przesiewania kompostu

Komentarze

Transkrypt

Mikołów: Dostawa fabrycznie nowej linii do przesiewania kompostu
Mikołów: Dostawa fabrycznie nowej linii do przesiewania kompostu
Numer ogłoszenia: 331104 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych , ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 2262 551,
faks 32 3242 647.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.mikolow.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej linii do przesiewania kompostu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
1. Dostawa fabrycznie nowej kompletnej linii do przesiewania kompostu składającej się z:
a) Stacji dozowania
b) Przesiewacza wibracyjnego
c) Układu napędowego przesiewacza
d) Podkładu sitowego
e) Konstrukcji wsporczej
f) Podestów obsługowych
g) Wewnętrznej instalacji elektrycznej
h) DTR + CE
2. Urządzenie powinno być przestawne - bez konieczności trwałego mocowania z podłożem
3. Rok produkcji 2011 (fabrycznie nowe).
4. Urządzenie powinno być przystosowane do przesiewu materiału o następujących cechach:
-Rodzaj: kompost
-Temperatura materiału: 0 - 40oC
-Gęstość usypowa: 0,6 t/m3
-Wilgotny, sypki może tworzyć aglomeraty
-Dużo zanieczyszczeń w postaci kawałków folii, kamieni, sznurków, gałązek, opakowań itp.
-Uziarnienie: 0-200 mm
5. Wymagania konstrukcyjne (wydajność sortowania: do 5,5 t/h):
a) Urządzenie wykonane w wersji otwartej.
b) Ilość pokładów sitowych: 2 - górny pokład odciążający oraz wymienny pokład główny.
c) Pokłady sitowe: wykonane ze stali zwykłej, napinane wzdłużnie o oczkach:
-pokład odciążający pleciony: 28 x 28 mm,
-pokład główny pleciony: 10 x 150 (harfa WS)
-pokład główny pleciony dodatkowy: 22,4 x 22,4 mm
d) Przesiewacz wykonany w wersji z napędem górnym.
e) Szerokość wewnętrzna: 1250 mm.
f) Długość wewnętrzna: 3500 mm
g) Rodzaj i liczba napędów: jeden napęd wibracyjny
-Zasilanie: 400 V,
-Częstotliwość pracy urządzenia: 16 Hz,
-Moc 7,5 kW.
h) Materiał konstrukcyjny St3S,
i) Konstrukcja wsporcza z pomostem umożliwiającym dostęp do napędu przenośnika zasypującego oraz drabiną,
6. Stacja dozowania ma się składać z kosza zasypowego o wymiarach dostosowanych do szerokości szufli wózka
widłowego (1 700mm), taśmociągu dozującego stanowiącego dno zbiornika zasobowego oraz taśmociągu
wznoszącego z taśmą jodełkową .
7. Praca na otwartej przestrzeni
8. Wymagane dokumenty dostarczone z linią do przesiewania kompostu (wszystkie w j. polskim):
a) instrukcja obsługi z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną
b) książka gwarancyjna
c) DTR + CE
d) dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
e) katalog części zamiennych
9. Gwarancja i serwis:
a) Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy,
b) Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych
c) W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterki niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o usterce).
d) Czas reakcji serwisu : 24 h od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (faksem lub e-mailem)
e) W uzasadnionych przypadkach 5-cio dniowy termin może zostać przedłużony przez Zamawiającego na
indywidualny wniosek Wykonawcy.
10. Pozostałe wymagania:
a) Wykonawca dostarczy, dokona montażu oraz rozruchu urządzenia w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług
Komunalnych, Mikołów ul. Dzieńdziela 44
b) Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji
urządzenia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.41.10.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonanie minimum 2 zamówień o wartości minimum 200 000,00 zł netto w zakresie dostawy i montażu
fabrycznie nowej linii do przesiewania kompostu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ,z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem, że dostawy te wykonane zostały lub są wykonywane
należycie
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług
oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej
jakości realizowanego zamówienia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
4) Wykaz doświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ
5) Wykaz podwykonawców - załącznik nr 5 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ,pod warunkiem, że będzie dotyczyć zakresu
mającego wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
strony
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto,
2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji wg załącznika nr 6, w jej treści, podano wszelkie istotne
dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zuk.mikolow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Przeróbki odpadów przy
ZUK Mikołów, ul. Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2011 godzina
11:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne dokumenty