press info - Cała Góra Barwinków

Komentarze

Transkrypt

press info - Cała Góra Barwinków
CałaGó raBarwinkó w(CGB)działawobecnymskładzieod2002roku,choć korzeniegrupysięgająroku1997.Należ ydonajważ niejszychwykonawcó w
rodzimejscenyska/reggae.Muzykagrupy,toenergetycznymixska,reggaei
rocksteady.ZnakiemrozpoznawczymCGBjestwysuniętanapierwszyplan,
rozbudowanasekcjadętaichwytliwemelodie.
Grupamanakoncieczterypłytydługogrające.Ostatniaznich‐‚Beat2Meet
U‘‐ukazałasięw2013roku.
W2008rokuukazałsięwinylowysingielzpiosenką‘Taostatnianiedziela’.
W2004rokuzespó łzostałzaproszonyprzezJurkaOwsiakadostudia
telewizyjnejdwó jkigdziewystąpiłpodczasXIIFinałuWielkiejOrkiestry
SwiątecznejPomocy.CałaGó raBarwinkó wzaprezentowałasięró wnież w
programach"KubaWojewó dzki",„Poplista”,„KawaczyHerbata”,„Regiony
kultury”czyteSwprogramie„Taper”,wktó rymzespó łpodkładałmuzykę
podniemyfilmCharliegoChaplina„Charlieucieka”.
DebiutanckapłytaCGBzdobyłauznaniewś ró dpublicznoś ciikrytykó w.
Zebraładobrerecenzjewprasie‐muzycznej(„TerazRock”,„FreeColours”,
„Reggaebeat”)ipozamuzycznej(„GazetaWyborcza”),atakżewportalach
internetowych.Jeszczelepiejwiodłosiękolejnejprodukcjizespołupt.„24
godziny”.Spotkałasięzentuzjastycznymprzyjęciem,czegowyrazem
czwartemiejscuwplebiscyciepisma‘FreeColours’nanajlepsząpłytęroku.
Tytułowapiosenkawylądowałanatrzecimmiejscutegozestawieniaw
kategorii‘Piosenkaroku’.Dotarłateż dopierwszegomiejscalistyprzebojó w
RadiaBis.Drugisingielztejpłyty‐‘Tracęczas’‐goś ciłbardzoczęstona
antenieradiowejTró jki.
Kolejnepłyty–‚Kochamkłopoty‘(2010)i‚Beat2MeetU‘(2013)‐
ugruntowałypozycjęgrupynakrajowymrynkumuzycznym.
W2014rokuCałaGóraBarwinkówwzięłaudziałw4edycjiprogramu‚X
Factor‘wTVN,odpadającnazaledwiedwaodcinkiprzedfinałem.
CGBsłyniezś wietnieprzyjmowanych,energetycznychkoncertó w.
Wystąpiładotądnaniemalwszystkichnajważ niejszychfestiwalach,atakż e
dwukrotnienaPrzystankuWoodstock–w2003i2013rokuorazHeineken
OpenerFestival2007wGdyni.Obecniemanakoncieokoło600występó w
wkrajuizagranicą.
Skład:
KubaKaczmarek–bas/śpiew
TomekKaczmarek–gitara/chórki
MaciekKulej–klawisze
JakubSyguda–perkusja
ArturWilk–gitara
KarolRyś–puzon
PawełTyrała–saksofon
DanielMichoń–trąbka
BartoszKlich–realizatorzespołu
Koncerty/promocja‐MichałGawlicz+48791800909
[email protected]
www.cgb.art.pl
https://www.facebook.com/barwinki