Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka
Temat konferencji
Ogólnopolskie Konferencje Naukowe z cyklu
„Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka” są
organizowane od ponad 10 lat na przemian przez:
Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Instytut Matematyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego, Kolegium Analiz Ekonomicznych
SGH, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego i Centrum Zastosowań Matematyki
IM PAN.
Celem konferencji jest konsolidacja środowisk
prowadzących badania z zakresu nauk aktuarialnych
oraz stworzenie szerokiego forum do wymiany
poglądów pomiędzy pracownikami akademickimi
i osobami stosującymi metody aktuarialne w pracy
zawodowej.
Na konferencji oprócz referatów zawierających
oryginalne wyniki, oczekiwane są też referaty
przeglądowe, informacje o realizowanych projektach,
a także zastosowaniach metod aktuarialnych w
praktyce. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie
zagadnienia dotyczące badań z zakresu nauk
aktuarialnych i ich zastosowań. W szczególności takie
zagadnienia jak: modele sytuacji ryzykownych, teorie
ryzyka teoria ruiny, teoria wartości ekstremalnych,
teoria zaufania, modele ubezpieczeń wieloopcyjnych,
zdrowotnych i komunikacyjnych , metody numeryczne
stosowane w ubezpieczeniach, aspekty ekonomiczne,
społeczne i etyczne prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, systemy emerytalne, modele
i prognozy demograficzne, rynki ubezpieczeń
i finansowe, modele stopy procentowej, regulacje
prawne, itp.
Terminy
31 maja 2016
– zgłoszenie uczestnictwa
– dostarczenie streszczenia referatu w języku polskim
i angielskim
– opłata konferencyjna wraz z potwierdzeniem
1 września 2016
– dostarczenia pełnego tekstu referatu w języku angielskim lub języku polskim
Adres do korespondencji
Zagadnienia Aktuarialne
-teoria i praktyka
Korespondencję prosimy kierować pod adres:
dr Agnieszka Marciniuk
Katedra Statystyki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław,
Tel. +(48 71) 36 80 334 Fax. +(48 71) 36 80 334
e-mail: [email protected]
organizowana przez
Informacje ogólne
Wszystkie informacje dotyczące konferencji będą zamieszczane od lutego 2016 roku na stronie internetowej
www.oka.ue.wroc.pl
O ważniejszych szczegółach dotyczących konferencji,
uczestnicy będą także informowani przez e-mail.
Miejsce obrad
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
www.ue.wroc.pl
Wrocław, 19 - 21 września 2016
Komitet programowy
dr hab. prof. SGH Wojciech Bijak
(Szkoła Główna Handlowa)
dr hab. prof. UE Joanna Dębicka
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Komitet organizacyjny
dr hab. prof. UE Joanna Dębicka (przewodnicząca)
prof. Stanisław Heilpern
dr Agnieszka Marciniuk (sekretarz)
prof. Walenty Ostasiewicz
prof. Lesław Gajek
(Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. prof. UP Helena Jasiulewicz
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr Charles Levi
ASTIN
prof. Walenty Ostasiewicz - przewodniczący
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. prof. UW Wojciech Otto
(Uniwersytet Warszawski)
prof. Maria Podgórska
(Szkoła Główna Handlowa)
prof. Tomasz Rolski
(Uniwersytet Wrocławski)
dr Jacek Skwierczyński
(Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy)
prof. Łukasz Stettner
(Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN)
prof. Mirosław Szreder
(Uniwersytet Gdański)
Jednostronicowe streszczenia zgłoszonych referatów
wraz z tytułem oraz słowami kluczowymi (min. 3, max
5) prosimy w wersji elektronicznej przesłać do 31 maja
2016 roku na adres
dr Agnieszka Marciniuk
e-mail: [email protected]
dr hab. prof. PW Elżbieta Ferenstein
(Politechnika Warszawska)
prof. Stanisław Heilpern
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Referaty i Publikacje
Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna w kwocie 850 zł, obejmuje koszty
materiałów konferencyjnych, wyżywienia i uroczystej
kolacji. Studenci studiów magisterskich i doktoranckich,
którzy zamierzają wygłosić referat mogą wystąpić do
Komitetu Organizacyjnego z prośbą o zniżkową opłatę
konferencyjną w wysokości 500 zł.
Opłatę prosimy przesłać do 31 maja 2016 na konto
PEKAO Bank Pekao S.A.
87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem: „OKA” oraz „Imię i Nazwisko”
Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonanej wpłaty.
Zgłoszenia
Termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji upływa
31 maja 2016 roku. Formularz zgłoszenia jest dostępny
na konferencyjnej stronie internetowej
www.oka.ue.wroc.pl
Termin przesyłania pełnych wersji wygłaszanych referatów upływa 1 września 2016. Mile widziane są artykuły
w języku angielskim, można także zgłaszać artykuły w
języku polskim.
Artykuły po recenzji będą opublikowane w
Śląskim Przeglądzie Statystycznym (9 punktów).
Publikacje należy zgłaszać przez system elektronicznego
naboru i recenzowania artykułów do czasopism
naukowych - SENIR, dostępny ze strony:
https://review.ue.wroc.pl/.
Wszelkie informacje dla autorów znajdują się na stronie
http://silesianstatreview.ue.wroc.pl/?page_id=23
UWAGA: uczestników konferencji OKA2016 nie obowiązują opłaty wymagane przez czasopismo.

Podobne dokumenty