Kredyty

Komentarze

Transkrypt

Kredyty
Wyciąg z Tabeli prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla rolników, podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych – obowiązuje od 17.11.2015
Kredyty
Tryb pobierania
prowizji/ opłaty
l.p.
Rodzaj czynności usługi
1.
Za udzielenie lub odnowienie na kolejny okres kredytowania kredytów w rachunku
bieżącym
1.1 kredyt w kwocie
do 80 tys. zł włącznie
1.2 kredyt w kwocie
pow. 80 tys. zł do 500 tys. zł
1.3 kredyt w kwocie
pow. 500 tys. zł
1.4 za zwiększenie limitu zadłużenia *
1.5 z tytułu gotowości
2.
Wysokość stawki
prowizja przygotowawcza
2,00 % nie mniej niż 50,00 zł
od kwoty kredytu
1,70 %
1,50 %
od kwoty zwiększenia
1,50 % min 50,00 zł
od kwoty
niewykorzystanego
kredytu
1,0 %
Od kredytów obrotowych i inwestycyjnych
prowizja przygotowawcza
2.1 Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy
a) Kredyt w kwocie
b) Kredyt w kwocie
do 80 tys. zł włącznie
powyżej 80 tys. zł
2,5 % nie mniej niż 100,00 zł
od kwoty udzielonego
kredytu
c) Kredyt pomostowy
3.
2,00 %
1,8 %
2.2 Pozostali klienci
od kwoty udzielonego
kredytu
3,00 %
2.3 Prowizja rekompensacyjna1
od kwoty spłaconej
przed terminem spłaty
określonym w
Harmonogramie
0,5 % min 200,- zł
Od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR
*
nie pobiera się wówczas prowizji za zmianę warunków umowy
1
Prowizji nie pobiera się gdy pozostająca do spłaty kwota kredytu jest mniejsza niż ¼ kwoty udzielonego kredytu
3.1 Od kredytów inwestycyjnych i obrotowych : K01, K02, RR, Z, PR,
MRcsk
4.
od kwoty udzielonego
kredytu
1,85 %
Pozostałe czynności
4.1 Opłata za niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków umowy w
zakresie :
- terminu składania w Banku sprawozdań finansowych, planów,
rozliczeń inwestycji,
- terminu dostarczania do banku zaświadczeń ZUS lub Urząd
Skarbowy, odpisów z KW, polis ubezpieczeniowych, wycen,
- niedostarczenia na wezwanie Banku oraz uniemożliwienie
pracownikom Banku badania ksiąg rachunkowych bądź nie
udzielenia informacji o faktach mających istotny wpływ na
sytuację ekonomiczno-finansową,
składania innych dokumentów wskazanych w umowie
kredytowej
5.2 Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp.
5.3 Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych
i innych oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje, jako dłużnik lub
poręczyciel
5.4 Za sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu
5.5 Za prolongatę spłaty kredytu
5.6 Za zmianę warunków umowy innych niż prolongata spłaty kredytu
wymagającą sporządzenia Aneksu –nie dotyczy odnowienia
kredytu w r-ku bieżącym
5.7 Za kserokopie umowy kredytowej
5.8 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie kredytu z KW
nieruchomości , zwalniającego zastaw rejestrowy lub przenoszące
własność zabezpieczenia kredytu
50,00 zł
za wykonanie czynności
0,2 % min. 10,00 zł
od zaświadczenia
100,00 zł
za każdy rok
100,00 zł
od kwoty prolongowanej
0,2% min 100,00 zł
od decyzji
100,00 zł
za kopie
30,00 zł
50,00 zł
od decyzji
5.9 za zwolnienie zabezpieczenia hipotecznego w przypadku
zastosowania hipoteki przymusowej
5.10 Za wysłanie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów –
raz w danej sprawie
5.11 Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
5.12 Za rozpatrzenie wniosku o bez ciężarowe odłączenie części
20,00 zł
od wezwania
10,00 zł
za harmonogram
10,00 zł
za wniosek
25,00 zł
nieruchomości
5.13 Za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta uzasadnienia
odmowy udzielenia kredytu
od uzasadnienia
100,00 zł
5.14 Za sporządzenie duplikatu raz już wydanych dokumentów
za duplikat
25,00 zł
5.15 Za wyjazd do kredytobiorcy związany z kontrolą przed udzieleniem
kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej
za wyjazd
100,00 zł
za upomnienie
20,00 zł
za każde wezwanie
20,00 zł
od każdej wpłaty
bez opłat
5.16 Za wysłanie monitu/upomnienia
5.17 Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu
Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek
zaciągniętych w BS oraz wypłaty gotówkowe kredytów realizowane
z rachunków kredytowych
6.
wyjaśnienie skrótów:
1.
K 0 2 - kredyty obrotowe klęskowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę ,
2.
K 0 1 - kredyty inwestycyjne klęskowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę ,
3.
R R - kredyty inwestycyjne na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
4.
Z - kredyty inwestycyjne na zakup użytków rolnych,
5.
P R - kredyty inwestycyjne w przetwórstwie produktów rolnych, ryb itp. oraz na zakup akcji i udziałów,
6.
M R csk - kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
Gwarancje
Tryb pobierania
prowizji/ opłaty
Wysokość stawki
Opłata od udzielonych przez Bank gwarancji
od wartości umowy
od 1 % do 10 % **
Opłata od udzielonych gwarancji wadialnych/ przetargowych
od wartości umowy
od 0,3 % do 3 % min. 300,00 zł **
l.p.
Rodzaj czynności usługi
1.
2.
**
wysokość opłaty uzależniona od okresu na jaki została udzielona gwarancja lub poręczenie
**
wysokość opłaty uzależniona od okresu na jaki została udzielona gwarancja lub poręczenie