finanse i księgowość

Komentarze

Transkrypt

finanse i księgowość
Czym różni się księgowość i podatki w SPZOZ i w spółce prawa handlowego?
Jak wycenić mienie SPZOZ i przekazać spółce majątek?
Jak wybrana polityka rachunkowości i zapisy regulaminów wpływają na funkcjonowanie spółki?
Jak przygotować bilans zamknięcia SPZOZ / bilans otwarcia spółki?
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
W PRZEKSZTAŁCENIACH PODMIOTÓW LECZNICZYCH
warsztaty dla dyrektorów finansowych i głównych księgowych podmiotów leczniczych
18 – 19 KWIETNIA 2013 r., WARSZAWA
Przekształcenia SPZOZ w spółki prawa handlowego powodowane są przesłankami ekonomiczno-finansowymi takimi jak ponoszone straty
finansowe oraz wysoki poziom zobowiązań jednostek. Zmiana formy prawnej nie rozwiązuje wszystkich problemów finansowych szpitali,
umożliwia skorzystanie z instrumentów finansowych których celem jest wsparcie podmiotów tworzących w oddłużeniu podległych jednostek. Rola menedżerów finansowych przekształcanych jednostek nie sprowadza się jedynie do sporządzenia analiz i dokumentów finansowych niezbędnych w procesie przekształcenia. Muszą oni przygotować strategię finansową, politykę rachunkowości oraz model funkcjonowania działów finansowo-księgowych w nowo powstałej spółce. Wymaga to zaangażowania głównych księgowych w tworzenie kluczowych
dokumentów wewnętrznych spółki, istotnych zmian w planach finansowych, rozliczeniach publiczno-prawnych, zakładowych planach kont,
dokumentach stanowiących podstawę sporządzania sprawozdań finansowych spółki. Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji tych
zadań. Zaprezentowane zostaną wymagania prawne związane z finansami i księgowością spółek prawa handlowego prowadzących podmioty
lecznicze oraz odpowiedzialność głównych księgowych w tym zakresie. Krok po kroku omówiona będzie procedura przekształcenia
uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dla menedżera finansowego, w tym kwestie wyceny mienia i przekazania majątku spółce, opracowania dokumentacji przekształceniowej. W czasie zajęć warsztatowych przedstawione będą praktyczne zagadnienia bilansowe i podatkowe w spółkach prawa handlowego oraz modelowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości i planowania finansowego.
PROGRAM SZKOLENIA
ZAJĘCIA POPROWADZĄ
Jolanta Sobierańska-Grenda
Spółka prowadząca podmiot leczniczy – podstawy funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowo-księgowych
• umowa spółki (statut) – kluczowe zapisy, wpis spółki do rejestrów
• regulamin organizacyjny spółki; regulamin zarządu i rady nadzorczej w
świetle zatwierdzania sprawozdań finansowych
• odpowiedzialność głównego księgowego, członków zarządu i rady nadzorczej w spółce prawa handlowego
Aport czy dzierżawa nieruchomości jako kluczowa decyzja dla skuteczności
procesu przekształcenia SPZOZ
Mienie SPZOZ współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – możliwości
w zakresie przekazania spółce / dzierżawy przez spółkę
Podstawy prawne przekształcenia podmiotów leczniczych
• ścieżka prawna przekształcenia SPZOZ w spółkę – etapy w świetle Ustawy
o działalności leczniczej i Kodeksu spółek handlowych
• obowiązki kierownictwa SPZOZ i podmiotu tworzącego
• ustalenie wskaźnika zadłużenia, kwestionariusz SPZOZ w praktyce
• organ dokonujący przekształcenia i akt przekształcenia
• następstwo prawne i kwestie pracownicze, cesja umowy z NFZ
Mechanizmy wsparcia procesu przekształceń SPZOZ z budżetu państwa
Jolanta Sobierańska-Grenda – radca prawny, prowadzi własną kancelarię,
dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, doświadczony menedżer ochrony zdrowia i specjalista w zakresie zmiany formy prawnej podmiotów leczniczych; koordynuje program przekształceń jednostek Województwa Pomorskiego, czynnie uczestniczyła w
procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali powiatowych reprezentując
powiat malborski, braniewski i krapkowicki w pozyskaniu środków na pokrycie
zobowiązań podległych im jednostek, w ramach rządowego programu „Ratujmy polskie szpitale”, ceniony dydaktyk
Zuzanna Świerc – doświadczony menedżer ochrony zdrowia, główny księgowy
i dyrektor ds. ekonomicznych, obecnie pełnomocnik ds. finansowych Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, b. prezes zarządu szpitala przekształconego w spółkę prawa handlowego, b. dyrektor Biura Księgowości i
główny księgowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, specjalistka w
zakresie gospodarki finansowej podmiotów leczniczych i finansowania systemu ochrony zdrowia, doktorantka SGH w Warszawie
Zuzanna Świerc
Rola głównego księgowego w przekształceniach podmiotów leczniczych
Ekonomiczno-finansowe aspekty przekształceń SPZOZ
• koszty przekształcenia
• wycena nieruchomości oraz majątku trwałego i obrotowego
• fundusze SPZOZ a kapitały spółki, kapitał założycielski
• sprawozdanie finansowe i rozliczenie wyniku SPZOZ
• należności i zobowiązania SPZOZ
• bilans zamknięcia SPZOZ / bilans otwarcia spółki - warsztaty
Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek prowadzących podmioty lecznicze
• identyfikacja podatnika / płatnika składek
• podatek dochodowy od osób prawnych w spółkach prawa handlowego
• podatek VAT w spółce prawa handlowego
• dokumentacja podatkowa i odpowiedzialność przed organami kontroli
Zakładowy plan kont i polityka rachunkowości w przekształconym podmiocie
Planowanie finansowe w spółce prawa handlowego
Sprawozdanie finansowe – różnice pomiędzy SPZOZ a spółką handlową
Ciągłość projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
UCZESTNICY
Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych w
szczególności - dyrektorów ds. ekonomiczno-finansowych i głównych księgowych SPZOZ przygotowujących się do przekształcenia lub będących w jego
trakcie. Zapraszamy również inne osoby odpowiedzialne za opracowanie
dokumentacji przekształceniowej i dokumentów wewnętrznych powoływanych spółek – radców prawnych, kierowników komórek organizacyjnych.
Zapraszamy także przedstawicieli samorządowych podmiotów tworzących
podmioty lecznicze.
CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia 2013 r. (czwartek i piątek),
w sali wykładowej Hotelu „Łazienkowski”, przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Zajęcia rozpoczną się we czwartek, 18 kwietnia, o godz. 10.00. W
poszczególnych dniach zajęcia będą realizowane w godzinach: dzień I – od
10.00 do 17.00 oraz dzień II – od 9.00 do 14.00. Istnieje możliwość przyjazdu
w przeddzień szkolenia. Osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w
rezerwacji zakwaterowania w Warszawie.
61-702 Poznań, ul. Gwarna 13
tel. +48 61 855 23 14, fax +48 61 852 77 97
e-mail [email protected], www.promotor.poznan.pl
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
W PRZEKSZTAŁCENIACH PODMIOTÓW LECZNICZYCH
WARUNKI UCZESTNICTWA
Cena uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 690,- PLN*. Cena obejmuje zajęcia warsztatowe, konsultacje, bogate materiały szkoleniowe, przybory do
pisania, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek, obiady, kolację. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Istnieje możliwość uzyskania
zniżki w przypadku zgłoszenia na szkolenie więcej niż jednej osoby z jednostki. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników jest przesłanie do biura CEM Promotor karty zgłoszenia udziału w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie wynikających z przyczyn niezależnych od
CEM Promotor. Szkolenie zostanie zrealizowane pod warunkiem zebrania minimalnej wymaganej liczby uczestników.
* Do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki publiczne w rozumieniu przepisów Art. 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157 poz. 1240). W przeciwnym razie do ww. ceny zostanie doliczony podatek VAT w
wysokości 23%. Stosowne oświadczenie zawarte jest w karcie zgłoszenia.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dokonywane są na podstawie przesłanej do biura CEM Promotor karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 kwietnia 2013 r. Karty zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na nr 61 852 77 97, w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub za pomocą zgłoszenia on-line ze strony internetowej www.promotor.poznan.pl. Opłaty za udział w szkoleniu będą przyjmowane
najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem na rachunek bankowy CEM Promotor wskazany w karcie zgłoszenia. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników
jest przesłanie karty zgłoszenia. Rezygnacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej. Rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przed
jego rozpoczęciem wiąże się z obciążeniem kosztami organizacyjnymi w wysokości 30% wartości szkolenia. Nie dokonanie opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w rezerwacji zakwaterowania w Warszawie (szczegóły poniżej). Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
KONTAKT I INFORMACJE DODATKOWE
Przesłanie zgłoszenia udziału jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszej ofercie. Szczegółowe informacje o programie i sposobie organizacji szkolenia dostępne są w biurze Centrum, pod numerami telefonu 61 855 23 14, 61 855 43 05 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu
komórkowego 501 47 42 45 (bez ograniczeń czasowych). Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego: www.promotor.poznan.pl
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
Zgłaszam udział następujących osób (prosimy o czytelne wypełnienie zgłoszenia):
Lp.
Imię i nazwisko uczestnika
Stanowisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
1.
2.
w warsztatach nt.: Finanse i księgowość w przekształceniach podmiotów leczniczych … w dniach 18 – 19 kwietnia 2013 r., w Warszawie.
numer szkolenia OZ/13/26
Należność za udział w szkoleniu: .................................... zł zostanie przekazana w terminie podanym w ofercie – na konto:
CEM PROMOTOR Bank PEKAO S.A. I Oddział w Poznaniu, nr 77 1240 1747 1111 0000 1849 4790
Prosimy o wystawienie faktury VAT. Nr NIP ....................................................
.......................................................
.....................................................
podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej
pieczęć Zakładu
Oświadczam, że udział ww. osób w szkoleniu finansowany jest w większości ze środków publicznych w rozumieniu przepisów Art. 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240).
(jeśli stosowne należy podpisać oświadczenie)
.....................................................
podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej
Zgłoszenie prosimy przesłać faksem na nr: 61 852 77 97 lub pocztą na adres C.E.M. PROMOTOR, 61-702 Poznań, ul. Gwarna 13.
ZAKWATEROWANIE
Proszę o rezerwację zakwaterowania w Hotelu „Łazienkowski”, przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie (właściwy wariant zaznaczyć X)
w terminie od dnia .......................
do dnia .......................
w pokoju 1-osobowym w cenie 230,- zł
w pokoju 2-osobowym w cenie 150,- zł (łóżko)*
nie będę korzystać z zakwaterowania
*cena obowiązuje przy parzystej liczbie uczestników wyrażających chęć zakwaterowania w pokoju 2-os.; ostatnia zgłoszona osoba pragnąca nocować w pokoju
2-osoboowym - „nieparzysta” będzie zakwaterowana w pok. 1-os.
61-702 Poznań, ul. Gwarna 13
tel. +48 61 855 23 14, fax +48 61 852 77 97
e-mail [email protected], www.promotor.poznan.pl

Podobne dokumenty