pobierz - zosp RP

Komentarze

Transkrypt

pobierz - zosp RP
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
ZA 2009 ROK
Warszawa, dnia 31.03.2010 r.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
Stowarzyszenie „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” zwanej dalej
„Związkiem” jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym, zrzeszeniem posiadającym osobowość
prawną. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne (zwane dalej OSP) i inne osoby prawne w celu
reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest
kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej
pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego
wspiera różnego rodzaju formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu
strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79 poz. 855 jednolity tekst ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 jednolity tekst ze zm.) i innych ustaw oraz
statutu.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów
statutowych Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek może współpracować i należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji ochrony
przeciwpożarowej. Związek posiada terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, zgodnie
z podziałem administracyjnym państwa. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość
prawną, za zgodą Zarządu Głównego – z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu
zainteresowanego oddziału.
Osobowość prawną w 2009 roku posiadały trzy oddziały wojewódzkie tj. podkarpacki, pomorski
i wielkopolski.
Związek nie odpowiada za zobowiązania oddziałów posiadających osobowość prawną, zaciągnięte
w ramach uzyskanej osobowości prawnej.
Związek prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów
statutowych, w szczególności w formie:
•
wydzielonych zakładów samodzielnie sporządzających bilans,
•
innych jednostek organizacyjnych.
Związek posiada hymn, znak i flagę organizacyjną. Związek, jego oddziały oraz OSP posiadają
sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje i odznaki. Pismem Związku jest czasopismo „Strażak”.
2. DANE IDENTYFILACYJNE ZWIAZKU
2.1. Nazwa Związku
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Siedziba Związku i adres
Kraj: Polska, woj.: mazowieckie, powiat: warszawski, gmina: m. st. Warszawa, miejscowość:
Warszawa, ul.: Oboźna, nr 1, kod: 00-340, poczta: Warszawa,
2
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
2.3. Rejestracja
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.06.2002 r.
Numer KRS: 0000116212, Regon: 007024050, NIP: 526-025-14-11,
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Ul.: Barska , nr: 28/30, kod: 02-315, poczta: Warszawa,
Ostatni wpis: numer wpisu: 15, data dokonania wpisu: 22.12.2008 r.
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/23487/08/30
Dane o wcześniejszej rejestracji: Rejestr stowarzyszeń RST „B-20 Sąd Okręgowy w Warszawie
Związek jest zarejestrowany w:
1) Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
2) Rejestrze przedsiębiorców.
Czas trwania działalności Związku jako organizacji pożytku publicznego
Data dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.09.2004 r.
Wpis do: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
2.4. Jednostki terenowe lub oddziały
Lp Nazwa jednostki
Siedziba i adres
1
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. dolnośląskiego
50-522 Wrocław, ul. Borowska 138
2
87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76
3
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. kujawskopomorskiego
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego
4
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubuskiego
65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5
5
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. łódzkiego
93-318 Łódź, ul. Strażacka 1/3
6
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. małopolskiego
30-960 Karków, ul. Obrońców Modlina 2
7
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. mazowieckiego
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 3
8
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego
45-202 Opole, ul. Budowlanych 1
9
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. podlaskiego
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3
20-012 Lublin, ul. A. Szczerbowskiego 6c
10 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. śląskiego
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 8
11 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. świętokrzyskiego
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81
12 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. warmińskomazurskiego
13 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj.
zachodniopomorskiego
14 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Kirach
10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 12
15 Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3
16 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1
70-556 Szczecin, ul. Tkacka 54
34-511 Kościelisko-Kiry, ul. Groń 6
3
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
2.5. Oddziały posiadające osobowość prawną
Lp Nazwa jednostki
Siedziba i adres
1
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. pomorskiego
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Podmiejska 5
2
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. wielkopolskiego
60-867 Poznań, ul. Norwida 14
3
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. podkarpackiego
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4
2.6. Władze Związku
1. Zjazd Krajowy,
2. Zarząd Główny,
3. Prezydium Zarządu Głównego,
4. Główna Komisja Rewizyjna,
5. Główny Sąd Honorowy,
6. Zarząd Wykonawczy.
Kadencja władz Związku trwa pięć lat i kończy się z chwilą wyboru nowych władz. Zjazd Krajowy
jest najwyższą władzą Związku. Zarząd Główny jest naczelną władzą uchwałodawczo-nadzorczą
Związku. Zarząd Główny określa liczbę członków Prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa
i wiceprezesów. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą pracą Związku, nadzoruje działalność
gospodarczą, decyduje o innych podstawowych sprawach Związku niezastrzeżonych dla Zjazdu
Krajowego i Zarządu Głównego. Pracami Zarządu i Prezydium kieruje prezes, który reprezentuje
Związek oraz powołuje, po zasięgnięciu opinii Prezydium Zarządu Głównego, Zarząd Wykonawczy.
Zarząd Wykonawczy podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu i zarządza majątkiem Związku.
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku. Główny Sąd Honorowy jest
organem rozstrzygającym spory i skargi wewnątrz Związku.
2.7. Organ sprawujący nadzór wg KRS
Nazwa organu: Starosta powiatu warszawskiego
2.8. Organ uprawniony do reprezentowania Związku
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania Związku:
1) Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,
2) Zarząd Wykonawczy.
Sposób reprezentacji Związku:
1. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Związek oraz powołuje, po zasięgnięciu opinii Prezydium
Zarządu Głównego, Zarząd Wykonawczy w liczbie od jednego do trzech członków.
2. Zarząd Wykonawczy podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu i zarządza majątkiem
Związku. Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić Zarząd Wykonawczy do
podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości
zaciąganych jednorazowych zobowiązań.
4
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 Prezes Zarządu Głównego bądź Zarząd Wykonawczy mogą
udzielać pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji.
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
1. Waldemar Pawlak
Prezes ZG ZOSP RP
Po zasięgnięciu opinii Prezydium ZG ZOSP RP Prezes ZG ZOSP RP powołał w dniu 01.02.2008 r.
Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP.
Skład osobowy Zarządu Wykonawczego na dzień 31.12.2009 r. :
1. Jerzy Maciak
Dyrektor,
2. Wiesław Golański
Zastępca Dyrektora do spraw Gospodarczych.
2.9. Organy Związku – skład osobowy
XII Zjazd Krajowy Związku 30 września 2007 r., zatwierdził Zarząd Główny w liczbie 66 członków
oraz dokonał wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego liczących po 16
członków. Zarząd Główny Związku OSP RP ze swego grona wybrał 22-osobowe Prezydium Zarządu
Głównego, prezesa i siedmiu wiceprezesów. Zarząd Główny w styczniu 2008 r. powołał 9 komisji
problemowych, w tym Komisję do spraw Młodzieży oraz Radę Programową miesięcznika „Strażak”
jako swoje organy doradcze.
SKŁAD ORGANÓW ZWIĄZKU W ROKU 2009:
Nazwa organu: Zarząd Główny Związku OSP RP
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
1. Ryszard Dąbrowa
16. Zbigniew Gołąbek
2. Andrzej Łabentowicz
17. Zbigniew Kaliszyk
3. Leszek Szmyt
18. Jerzy Pełka *
4. Piotr Tomaszewski
19. Zdzisław Remiszewski
5. Jan Łopata
20. Franciszek Augustyn
6. Kazimierz Mielnicki
21. Mieczysław Kot
7. Tadeusz Sławecki
22. Edward Szlichta
8. Franciszek Jerzy Stefaniuk
23. Antoni Milewski
9. Janusz Szpak
24. Stanisław Gajek
10. Grzegorz Czechowski
25. Grzegorz Pladzyk
11.
26. Ireneusz Skubis
Józef Dziemdziela
12. Józef Misiak
27. Bolesław Gradziński
13. Tadeusz Wozniak
28. Ryszard Januszek
14. Józef Cholewka
29. Józef Maciejewski
15. Zygmunt Szopa
30. Eugeniusz Grzeszczak
5
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
31. Andrzej Jankowski
38. Teresa Hernik
32. Ryszard Kamiński
39. Tadeusz Nalewajk
33. Wacław Skotowski
40. Tomasz Bystroński
34. Jan Solak
41. Wiesław Golański
35. Stanisław Dycha
42. Eugeniusz Roguski
36. Ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź
43. Marian Chmielewski
37. Adam Struzik
44. Roman Adamczyk
* zgon członka w roku 2009
Nazwa organu: Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
1. Waldemar Pawlak
Prezes
2. Marek Trombski
Wiceprezes
3. Janusz Konieczny
Wiceprezes
4. Marian Starownik
Wiceprezes
5. Zbigniew Meres
Wiceprezes
6. Stefan Mikołajczak
Wiceprezes
7. Teresa Tiszbierek
Wiceprezes
8. Zygmunt Tomczonek
Wiceprezes
9. Ireneusz Niedźwiecki
Członek Prezydium
10. Zdzisław Dąbrowski
Członek Prezydium
11. Elżbieta Polak
Członek Prezydium
12. Ryszard Szmaja
Członek Prezydium
13. Czesław Kosiba
Członek Prezydium
do dnia 17.12.2009 r.
Wiesław Woda
Członek Prezydium
od dnia 17.12.2009 r.
14. Edward Siarka
Członek Prezydium
15. Antoni Jan Tarczyński
Członek Prezydium
16. Andrzej Borowski
Członek Prezydium
17. Bogdan Kołakowski
Członek Prezydium
18. Mirosław Pawlak
Członek Prezydium
19. Grzegorz Kniefel
Członek Prezydium
20. Stanisław Kopeć
Członek Prezydium
21. Marek Kubiak
Członek Prezydium
do dnia 30.04.2009 r.
Członek Prezydium
od dnia 30.04.2009 r.
Wiesław Leśniakiewicz
22. Krystyna Ozga
Członek Prezydium
6
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Nazwa organu: Główna Komisja Rewizyjna Związku OSP RP
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
1. Ryszard Wudarczyk
Przewodniczący
2. Marian Mikołajczyk
I Wiceprzewodniczący
3. Jan Padewski
Wiceprzewodniczący
4. Kazimierz Antoni Jadwiszczak
Wiceprzewodniczący
5. Henryk Jerzyk
Wiceprzewodniczący
6. Kazimierz Antoni Wroński
Sekretarz
7. Ryszard Stanibuła
Członek
8. Józef Spychała
Członek
9. Henryk Migacz
Członek
10. Witold Pakieła
Członek
11. Lucjan Kędzia
Członek
12. Wiesław Kubicki
Członek
13. Romuald Wiszniewski
Członek
14. Jerzy Józef Zieliński
Członek
15. Stanisław Mikulak
Członek
16. Wieńczysław Oblizajek
Członek
Nazwa organu: Główny Sąd Honorowy Związku OSP RP
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
1. Henryk Pilewski
Przewodniczący
2. Marian Tworek
Wiceprzewodniczący
3. Marek Adam Komorowski
Wiceprzewodniczący
4. Andrzej Wyszogrodzki
Sekretarz
5. Henryk Sarnowski
Członek
6. Ks. Roman Sawczuk
Członek
7. Mirosław Andrasiak
Członek
8. Wiesław Karolewski
Członek
9. Arkadiusz Fularski
Członek
10. Zygmunt Szulakowski
Członek
11.
Członek
Tadeusz Świątniowski
12. Łukasz Zblewski
Członek
13. Tadeusz Mamok
Członek
14. Grzegorz Matczyński
Członek
15. Zbigniew Artwiński
Członek
16. Zbigniew Łodziewski
Członek
7
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zarząd Główny Związku OSP RP uchwałą nr 4/II/2008 z dnia 18 stycznia 2008 na podstawie statutu
Związku (§ 23 ust. 3) powołał na nowo komisje problemowe. Przyjął nazwy, skład osobowy oraz
określił obszary ich działalności.
Komisje problemowe aktywnie uczestniczą w życiu Związku. Opiniują dokumenty przyjmowane
przez Zarząd Główny (między innymi plan działalności, budżet i sprawozdania z ich wykonania),
Prezydium Zarządu Głównego (regulaminy, instrukcje, wytyczne), oraz Zarząd Wykonawczy.
Uczestniczą w procesie tworzenia aktów prawnych odnoszących się do życia Związku i OSP. Komisje
obradują w siedzibie Zarządu Głównego ZOSP RP oraz innych miejscowościach w trakcie posiedzeń
wyjazdowych. Najwięcej posiedzeń w 2009 r. odbyły: Komisje Ekonomiczno-Finansowa
i Działalności Gospodarczej, Komisja Prawno-Organizacyjna, Komisja Kultury i Komisja
Techniczno-Ratownicza.
Komisje problemowe:
1. Komisja Prawno-Organizacyjna
2. Komisja Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej
3. Komisja Techniczno-Ratownicza
4. Komisja Kobiecych Drużyn Pożarniczych
5. Komisja ds. Młodzieży
6. Komisja Sportu
7. Komisja Kultury
8. Rada Programowa „STRŻAKA’’
9. Komisja Historyczna
Funkcję Głównego Księgowego – Kierownika Działu Ekonomiczno-Finansowego Związku pełni
mgr Kazimierz Pluciński od dnia 06.04.1992 r.
2.10. Informacja o statucie – cele statutowe
Data sporządzenia statutu: 14 lutego 2000 r.
Daty zmian statutu: 20.10.2002 r., 15.03.2004 r., 30.09.2007 r.
Uchwalone 30 września 2007 r. na XII Zjeździe Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej zmiany w ”Statucie Związku OSP RP” zostały wpisane do Krajowego
Rejestru Sadowego w dniu 23.01.2008 r. Istotne zmiany to zmiana władz i organów Związku oraz
zmiana organu uprawnionego do reprezentowania Związku. Zmianie nie uległy cele i przedmiot
działalności statutowej Związku:
Cele statutowe Związku:
1)
działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
2)
rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz
udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych,
3)
wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa
i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej,
8
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
4)
współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
5)
działania na rzecz ochrony środowiska,
6)
informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych
oraz sposobach zapobiegania,
7)
rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,
8)
rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
9)
wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla
bezpieczeństwa,
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
11) rozwijanie współpracy regionalnej i międzynarodowej,
12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między
społeczeństwami,
13) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,
14) inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
15) podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,
18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALOŚCI STATUTOWEJ ZWIĄZKU
3.1. Przedmiot działalności statutowej wg wpisu do KRS
8425 Z
Współdziałanie z państwową strażą pożarną, organami administracji publicznej oraz
innymi podmiotami
8425 Z
Udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywaniu w mundury, odznaki
i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń
9499 Z
Organizowanie szkoleń
9499 Z
Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, w tym pochodzących z Unii
Europejskiej oraz innych funduszy
9499 Z
Zapewnienie doradztwa w zakresie funkcjonowania OSP
8425 Z
Mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej
55
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
9319 Z
Inicjowanie i organizowanie imprez sportowych
9002 Z
Inicjowanie i organizowanie przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego
ruchu artystycznego OSP
5819 Z
Prowadzenie działalności wydawniczej
9004 Z
Organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych
9
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
8425 Z
Przedstawianie organom administracji publicznej i innym podmiotom
dotyczących realizacji celów Związku
wniosków
8425 Z
Popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego
9499 Z
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród
społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską i międzynarodową w sprawach dotyczących
celów Związku
8559 B
Współpraca i pomoc w organizacji działalności duszpasterstwa w środowisku strażackim
na wszystkich szczeblach
3.2. Realizacja celów statutowych
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem,
ogólnopolskim zrzeszającym ochotnicze straże pożarne (zwane dalej OSP) i inne osoby prawne
w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych:
Informacje ogólne:
-
Liczba OSP zarejestrowanych w SYSTEMIE OSP
w tym:
liczba wypełnionych raportów
OSP posiada REGON
OSP posiada NIP
Ilość
16 445
16 353
15 088
12 940
Charakterystyka OSP:
-
Terenowa
Zakładowa
Włączona do KSRG
Punkt alarmowania
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
16 161
192
3 658
9 286
673
Jednostka Operacyjno Techniczna:
Powołano JOT
I kategoria JOT
II kategoria JOT
III kategoria JOT
IV kategoria JOT
Stan osobowy JOT
3 062
210
644
956
1 249
54 257
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwiające podjęcie działań:
-
Ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów
Ratownictwa technicznego i drogowego
Ratownictwa powodziowego i nawodnego
Ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Ratownictwa medycznego
Ratownictwa wysokościowego
Ratownictwa wodnego
Poszukiwawczo-ratowniczych
15 758
2 721
844
120
3 045
109
438
946
Członkowie OSP
-
Mężczyźni w wieku 18 - 60 lat
Mężczyźni w wieku ponad 60 lat
Kobiety
429 370
97 089
30 198
10
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
-
w tym:
członkinie KDP
Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych
Członkowie wspierający
w tym:
kobiety
- Członkowie honorowi
w tym:
kobiety
Ogółem
Członkowie OSP
- mężczyźni
- kobiety
10 080
1 351
95 107
5 950
43 994
833
695 758
658 777
36 981
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
- Liczba drużyn
- Liczba sekcji
Ogółem
Członkowie MDP
- chłopcy
- dziewczęta
7 124
10 343
92 168
16 022
27 377
Wyszkolenie JOT:
Liczba
wyszkolonych
Strażacy ratownicy OSP
Naczelnicy OSP
Dowódcy OSP
Kierowcy operatorzy sprzętu
Z zakresu pierwszej pomocy medycznej:
Podstawowe
Recertyfikacyjne
Z zakresu ratownictwa technicznego
Z zakresu działań przeciwpowodziowych i
ratownictwa na wodach
Płetwonurkowie
Nurkowie
Sternicy motorowodni
Członkowie MDP
Dowódcy MDP
194 828
22 773
33 942
34 758
Liczba
Do przeszkolenia
wyszkolonych w
zgodnie z
roku
normatywem JOT
sprawozdawczym
68 138
17 801
12 245
669
16 450
1 097
15 387
1 497
24 155
4 609
8 591
2 252
3 393
1 189
2 472
317
16 982
2 694
6 431
2 758
1 578
207
1 757
32 615
5 049
150
40
258
5 585
908
507
118
633
30 707
7 229
Działania ratownicze:
Pożary
na terenie gminy
poza terenem gminy
Miejscowe zagrożenia
na terenie gminy
poza terenem gminy
Wypadki drogowe
Akcje powodziowe
Ratownictwo chemiczne
Wichury
Inne
Alarmy fałszywe
Poszkodowani w działaniach
ratowniczych
strażacy ratownicy OSP
osoby ratowane i inne
Liczba wyjazdów do zdarzeń
117 311
14 595
Liczba ratowników
527 397
72 028
122 731
9 708
25 129
5 488
301
17 819
54 040
4 162
Ofiary śmiertelne
572 0027
48 059
4
1 858
427
10 428
Ranni
11
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Przedstawione dane Związek pozyskuje z SYSTEMU OSP. Związek na użytek własny stworzył
system elektroniczny pozyskiwania danych z OSP. Baza danych aktualizowana jest na bieżąco i jest
źródłem statystyki w skali kraju. Pozyskane informacje wykorzystywane są przez Związek do
planowania działań wspierających ochronę przeciwpożarową oraz zabezpieczenia gotowości bojowej
OSP.
Związek cele statutowe realizuje z udziałem swoich członków oraz z około:
o 7,1 tys. drużyn i 10,3 tys. sekcji młodzieżowych drużyn pożarniczych, które przypisane sobie
zadania realizują z udziałem blisko 92,2 tys. członków (chłopców i dziewcząt),
o 809 orkiestr, skupiających przeszło 20,9 tys. muzyków,
o 128 grup tanecznych, liczących 1,9 tys. tancerzy,
o 369 zespołów artystycznych, liczba członków 4,3 tys.,
Charakter zespołu: - folklorystyczny 156,
- wokalno – instrumentalny 124,
- teatralny 21,
- inne 78
o 3,2 tys. drużyn sportowych uczestniczących w zawodach sportowo-pożarniczych
o 1 303 Izb tradycji.
Uhonorowanie członka OSP odznaką związkową (łącznie jest najistotniejszych siedem rodzajów
odznak o zróżnicowanej randze) stanowi główną formę wyróżnienia jego aktywności w ratowaniu
i ochronie przeciwpożarowej. W swojej działalności społecznej członkowie Związku OSP RP
doświadczają pomocy różnych organizacji i urzędów. W przeprowadzonych badaniach opinii
społecznej OSP uzyskuje bardzo wysoki poziom zaufania społecznego.
3.3. Opis zdarzeń w działalności Związku jako OPP
Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą nr 17/IV/2003 z dnia 23 października 2003 r., wyraził
wolę ubiegania się przez Związek o status organizacji pożytku publicznego.
Wyznacznikami realizacji tego zamierzenia były następujące przedsięwzięcia:
o
o
o
o
przyjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP - 15 marca 2004 r.- zmian do
statutu Związku uwzględniających między innymi zapisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
w dniu 21 kwietnia 2004r. w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy w XIX Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zostały złożone dokumenty dot. rejestracji
zmian statutu,.
16 czerwca 2004r. sąd dokonał rejestracji zmian,
w dniu 22 lipca 2004 r. w tymże Sądzie Rejestrowym złożone zostały stosowne dokumenty, a
14 września 2004 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
uzyskał statusu organizacji pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem
0000116212.
Związek nie mając statusu organizacji pożytku publicznego poprzez swoje cele statutowe realizował
zadania o charakterze użyteczności publicznej, a tym samym wypełniał w zakresie merytorycznym
sferę zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Związek z chwilą zarejestrowania tj. wpisania
do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 14.09.2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
Posiadając status organizacji pożytku publicznego Związek liczy między innymi na :
o wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ramach tej działalności Związek wyodrębnił rachunkowo działalność pożytku publicznego.
W myśl art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie „podatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych,
przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie
organizacji pożytku publicznego”.
12
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Realizacja tego zapisu niesie ze sobą korzyści ekonomiczne, na które liczy Związek jako organizacja
pożytku publicznego. Jednakże pozyskanie z tego źródła wsparcia finansowego wymaga podjęcia
długofalowych i wielokierunkowych działań skierowanych do członków Związku (OSP nie
posiadających statusu organizacji pożytku publicznego), do całego środowiska pożarniczego, do
instytucji współpracujących, sympatyków i lokalnych społeczności będących bezpośrednim odbiorcą
realizowanych przez Związek i ochotnicze straże pożarne celów i zadań.
Środki finansowe pozyskane przez Związek w 2009 roku za rok podatkowy 2008 z wpłat 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zgodnie ze statutem Związku § 25 pkt 9, Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dnia
20 października 2005 r. podjęło Uchwałę Nr 140/24/2005 w sprawie regulaminu „Akcji 1 procent dla
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Na podstawie regulaminu
Związek od 2005 roku pozyskuje środki finansowe z wpłat 1% podatku. Z uwagi na zmianę
przepisów podatkowych Związek na bieżąco aktualizuje regulamin:
-
Uchwała Nr 140/24/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 20 października 2005r.
-
Uchwała Nr 20/4/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 6 marca 2008 r.
-
Uchwała Nr 51/9/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2008 r.
-
Uchwała Nr 125/17/2009 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r.
Od grudnia 2009 r. obowiązuje nowy regulamin (zaktualizowany) „1% podatku dla Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie” przyjęty do stosowania Uchwałą Nr
125/17/2009 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zestawienie zbiorcze pozyskanych wpłat 1% podatku w latach 2005 – 2009
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Oddział
Wojewódzki
Związku OSP RP
woj.
Kwota wpłat 1%
za rok podatkowy
2008 r.
Kwota wpłat 1%
za rok podatkowy
2007 r.
dolnośląskiego
45 955,22
31 532,26
kujawsko-pom.
80 865,61
58 754,47
lubelskiego
62 046,90
15 668,80
lubuskiego
49 363,53
łódzkiego
Kwota wpłat 1%
za rok podatkowy
2006 r.
Kwota wpłat 1%
za rok podatkowy
2005 r.
Kwota wpłat 1%
za rok podatkowy
2004 r.
9 875,80
7 735,23
5 169,44
22 299,52
13 691,50
5 398,78
8 850,92
5 277,00
5 519,88
15 999,07
8 893,85
3 775,75
3 121,39
82 599,01
60 963,18
20 693,00
23 260,25
7 084,94
małopolskiego
168 765,13
75 837,75
30 646,63
18 485,23
10 047,89
mazowieckie.
224 354,89
136 860,53
39 944,72
31 161,06
22 680,25
opolskiego
78 430,42
29 997,19
6 469,20
5 220,40
3 761,52
podkarpackiego
81 933,23
60 716,77
23 994,98
12 383,90
5 994,22
podlaskiego
81 855,20
14 726,20
12 258,29
7 170,30
3 752,30
pomorskiego
112 822,18
94 208,45
44 836,89
40 167,22
25 488,21
śląskiego
234 080,38
147 362,14
47 936,46
34 164,41
10 407,15
74 110,23
32 670,00
9 598,07
6 591,71
2 584,90
świętokrzyskie
warmińsko-maz.
128 565,90
81 477,99
33 677,15
33 324,62
17 568,19
wielkopolskie
199 274,14
118 727,16
41 059,89
21 089,54
9 470,93
zachodniopom.
58 017,05
41 500,85
23 892,53
15 335,13
5 500,83
ZOSP RP ZG
327 954,06
388 535,44
10 628,11
20 304,10
-
2 090 993,08
1 405 538,25
395 556,01
299 137,35
143 550,82
OGÓŁEM
13
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
W roku 2009 za rok podatkowy 2008 Związek pozyskał kwotę 2 090 993,08 zł. Kwota na wskazane
jednostek tj.: OSP, ZOG. ZOP, ZOW ZOSP RP wyniosła 1 763 039,02 zł. Zarząd Główny zgodnie
z regulaminem „ 1 procent dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”
rozdział IV, § 6 pkt 1, potrącił 10% ze środków zadeklarowanych tj. kwotę 176 303,90 zł. Pozostała
suma 1 586 735,12 zł została zgodnie z wskazanym celem przekazana do poszczególnych OW ZOSP
RP celem wykorzystania przez jednostki na zadania statutowe.
Zbiorcze zestawienie wykorzystanych w roku 2009 środków finansowych pozyskanych z wpłat
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2008 i niewykorzystanych
w roku 2007przeznaczonych do realizacji w roku 2009.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Oddział
Wojewódzki
Związku OSP RP
woj.
Remonty i
bud. remiz
Sprzęt
pożarniczy
Umundurowania
i odzież
ochronna
Szkolenia i
obozy MDP
Pozostała
dział.
statutowa
OTWP
dolnośląskiego
-
14 842,85
8 605,27
-
4 285,73
257,69
kujawsko-pom.
1 360,01
4 367,34
16 364,44
3 998,85
-
3 597,08
lubelskiego
-
1 196,69
3 179,14
-
-
2 172,54
lubuskiego
1 058,61
3 605,67
2 587,27
-
-
3 984,84
łódzkiego
22 561,46
18 109,84
11 406,29
-
253,17
665,21
małopolskiego
2 072,01
5 025,44
12 769,64
-
198,24
1 503,14
mazowieckie.
3 932,21
1 548,31
8 585,78
3 729,20
130,00
6 035,38
-
1 836,85
2 618,71
-
-
-
210,63
9 035,99
18 785,84
11 010,60
-
1 050,28
18 861,38
4 641,24
18 714,96
-
-
2 423,49
-
101 539,96
-
-
-
-
0,00
40 283,44
46 369,83
23 794,71
1 474,47
5 354,55
14 508,55
11 265,67
16 448,31
-
-
1 391,38
-
18 131,77
15 684,67
-
-
1 441,92
wielkopolskie
14 769,15
5 668,74
9 403,43
72,00
-
4 321,96
zachodniopom.
RAZEM
3 892,13
8 131,44
8 452,75
-
340,19
458,63
83 226,14
249 231,24
199 976,33
42 605,36
6 681,80
34 658,09
232 000,00
53 000,00
-
-
-
138 096,93
315 226,14
302 231,24
199 976,33
42 605,36
6 681,80
172 755,02
opolskiego
podkarpackiego
podlaskiego
pomorskiego
śląskiego
świętokrzyskie
warmińsko-mazur.
ZOSP RP ZG
OGÓŁEM
Ogółem wykorzystano kwotę - 1 039 475,89
Informacje ogólne:
1.
Kwota zgromadzona w 2009 r. - ogółem
2 090 993,08
2.
Kwota dla wskazanych jednostek - OSP, ZOG. ZOP, ZOW ZOSP RP
1 763 039,02
3.
Kwota bez wskazania - ogółem
327 954,06
w tym:
304 166,03
wpłaty bez wskazania ZG ZOSP RP
odsetki i pozostałe wpłaty
4.
Kwota pozostała z 2008 r.
5.
Korekty roku podatkowego 2007 przekazana przez US w 2009 r.
23 788,03
775 909,93
183,60
14
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
6.
Kwota przekazana do OW ZOSP RP
1 586 735,12
7.
Kwota potrącona na rzecz ZOSP RP (10%)
8.
Kwota zrealizowana przez jednostki
1 039 475,89
9.
Kwota pozostała do wykorzystania w 2010 r.
1 827 610,72
176 303,90
10. Ilość jednostek wskazanych
3 019
Ogółem na budowy i remonty remiz, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i odzieży
ochronnej oraz realizację innych celów statutowych jednostki wykorzystały kwotę 1 039 475,89 zł.
Wartość niewykorzystanych środków w 2009 r. – 1 827 610,72 zł została przeniesiona na przychody
przyszłych okresów tj. do realizacji w 2010 r. Krótki okres realizacji tj. wykorzystania pozyskanych
w 2009 r. wpłat 1% przez jednostki (US przekazywały pieniądze do 31.08.2010 r., a ostateczny
wykaz danych dotyczących kwot przekazanych na rzecz Związku Nr KRS 0000116212 Związek
otrzymał 05.11.2009 r.) - od listopada do 31 grudnia 2009 r. wpłynął na to, że znaczny procent
jednostek nie zdążyła wykorzystać należnych jej pieniędzy. Zgodnie z regulaminem jednostki nie
wydatkowane środki będą mogły zrealizować do 30 września 2010 r.
Zarząd Główny Związku OSP RP
Rozliczenie środków pozyskanych z wpłat 1% i wydatkowanych w roku 2009
1.
Kwota 1% zgromadzona w 2009 r. - ogółem
504 257,96
w tym:
wpłaty bez wskazania ZG ZOSP RP
304 166,03
kwota potrącona na rzecz ZOSP RP (10%)
176 303,90
odsetki i pozostałe wpłaty
23 788,03
4.
Kwota pozostała z 2008 r.
474 867,36
5.
Korekty roku podatkowego 2007 wniesione przez US w 2009 r.
na rzecz OSP
-25 597,80
6.
Kwota do wykorzystania w roku 2009 ogółem
953 527,52
7.
Kwota zrealizowana w roku 2009 ogółem
423 096,93
w tym:
232 000,00
- budowa i remonty remiz OSP
- zakup sprzętu pożarniczego
- promocja kampanii „1% dla Związku OSP RP”:
program PITy-2008, reklama w prasie, plakaty, ulotki, spoty radiowe
8.
Kwota pozostała do wykorzystania w 2010 r.
w tym:
53 000,00
138 096,93
530 430,59
z roku 2008
26 172,63
z roku 2009
504 257,96
Zarząd Główny Związku OSP RP po uwzględnieniu wszystkich korekt wnoszonych przez
podatników i urzędy skarbowe w roku 2009 dokonał rozdziału środków finansowych w kwocie
449 269,56 zł. Uchwałą Nr 102/16/2009 z dnia 23.10.2009 r. przeznaczono na remonty i budowę
strażnic kwotę 247 000,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 53 000,00 zł, promocję kampanii „1% dla
Związku OSP RP” - 135 789,94 zł, obsługę finansową kampanii „1% dla Związku OSP RP” (w tym
składka OPP, inne) – 13 479,62 zł. Wymieniona uchwała nie została w całości zrealizowana w 2009 r.
Do realizacji pozostała kwota 15 000,00 zł – remonty i budowa strażnic, obsługa finansowa kampanii
-11 172,63 zł. Wartość niewykorzystanych środków z roku 2008 – 26 172,63 zł i z roku 2009 –
504 257,96 została przeniesiona na przychody przyszłych okresów tj. do realizacji w 2010 r.
15
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
4. PRZEDMIOT PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
4.1. Przedmiot działalności gospodarczej wg wpisu do KRS
1821 Z
Produkcja ubrań roboczych
1822 A
Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
1822 B
Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
1823 Z
Produkcja bielizny
1824 Z
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
2211 Z
Wydawanie książek
2213 Z
Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
2215 Z
Działalność wydawnicza pozostała
2524 Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
5119 Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
5142 Z
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
5212 Z
Sprzedaż pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach
5242 Z
Sprzedaż detaliczna odzieży
5510 Z
Hotele
5523 Z
Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność Gospodarcza Związku OSP RP Zarząd Główny.
Związek prowadzi działalność gospodarczą między innymi polegającą na zaopatrywaniu jednostek
ochrony przeciwpożarowej w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego, publicznego,
ochronie zdrowia, życia, mienia, prowadzenia działań ratowniczych, a także w wyroby stanowiące
wyposażenie osobiste strażaka ochotnika w świetle obowiązujących przepisów. Dostarczane wyroby
są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi, o jak najwyższej jakości, są niezawodne
i zgodnie z przeznaczeniem służą strażakom w ochotniczych strażach pożarnych.
Na przestrzeni ostatniego roku podjęte zostały różnorodne inicjatywy zmierzające do dalszego
rozwinięcia działalności handlowej, przede wszystkim bieżące realizowanie zamówień nadsyłanych
przez Biura Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP i Biura Terenowe ZOSP RP oraz:
1) negocjacje z producentami i przedstawicielami producentów sprzętu przeciwpożarowego,
dzięki którym oferowane ceny były konkurencyjne w stosunku do cen detalicznych,
2) intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu przeciwpożarowego
najwyższej jakości, co pozwalało na stałe rozszerzenie oferty handlowej,
3) uzgadnianie warunków gwarancyjnych z producentami i dostawcami w ramach
zakupywanego sprzętu wykorzystywanego w ochotniczych strażach pożarnych, które
określają karty gwarancyjne dostarczane wraz z zakupywanym wyrobem,
4) bieżącą analizę (prowadzoną drogą elektroniczną) wykazu wydanych przez CNBOP
świadectw dopuszczenia,
5) bieżące przekazywanie informacji o nowych ofertach handlowych i promocjach cenowych,
6) zapraszanie przedstawicieli firm do prezentowania swoich wyrobów podczas organizowanych
seminariów,
16
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
7) organizowanie stoiska Związku na targach producentów sprzętu przeciwpożarowego
i ratowniczego EDURA.
Podstawowym asortymentem w 2009 roku były:
o
Węże pożarnicze WV-52 – 3 184 odc.
o
Buty strażackie gumowe Officer art. 6254 – 2 634 par
o
Węże pożarnicze WV-75 – 2 150 odc.
o
Pasy strażackie bojowe – 1 756 sztuk
o
Buty strażackie art. 428 – 1664 par
o
Węże pożarnicze WP -52 – 1 337 odc.
o
Hełmy Calisia AK-2006 – 1 215 sztuk
o
Hełmy MDP – 1 103 sztuk
o
Pasy MDP z toporkiem – 1 026 sztuk
Ciągłym popytem cieszy się armatura wodna i przyłączeniowa, pilarki, sprzęt ratownictwa
medycznego, latarki oraz środki ochrony indywidualnej, pianotwórcze i proszki gaśnicze.
Związek realizuje programy:
I.
Program wyposażania Ochotniczych Straży Pożarnych w lekkie samochody ratowniczogaśnicze prowadzony jest od 1998 r. Łącznie zakupiono 1 401 samochodów.
II.
Program wyposażania Ochotniczych Straży Pożarnych w średnie i ciężkie samochody
ratowniczo-gaśnicze prowadzony jest od 2003 r. Łącznie zakupiono 405 samochodów.
III. Program karosacji (zabudowy) to proces produkcyjny w wyniku którego na podwoziu
samochodu (ciężarowego „cywilnego”) powstaje samochód ratowniczo-gaśniczy.
Dzięki opracowanym przy wsparciu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie „Wytycznym”, karosowane samochody na dzień dzisiejszy
niczym nie ustępują samochodom z podziału PSP. Od początku realizacji programu (1997 r.)
skarosowano 2475 samochodów ratowniczo-gaśnicze.
IV.
Program dotyczący wyposażania Ochotniczych Straże Pożarne w sprzęt ratowniczy
i wyposażenia osobistego strażaka.
Od 1998 roku prowadzony jest przez ZOSP RP program zakupu sprzętu i wyposażenia
osobistego strażaka. Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur zakupów centralnych
rodzaje i ilości sprzętu są określane przez Biura ZOW ZOSP RP w ramach przydzielonych
Uchwałą Prezydium ZOSP RP dotacji zgodnie z przyjętymi zasadami – proporcjonalnie do
ilości OSP w danym województwie
Program
zakupu
samochodów
ratowniczo-gaśniczych
dla
OSP
oraz
karosacji
w roku 2009 został zrealizowany w 100% co oznacza, że wszelkie środki przeznaczone w budżecie
zostały wydatkowane
I – II. W wyniku zakupu do podziału bojowego trafiło:
59 – lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dotacją 50 tyś.
79 – średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dotacją 150 tyś.
17
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Łączna wartość zadania wyniosła 58,5 mln zł z czego dotacja Związku OSP RP to 14,8 mln zł co
stanowi 25%.
Ilość zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach programu w poszczególnych latach
przedstawia wykres poniżej
Łącznie dzięki dotacji MSWiA do podziału bojowego OSP w roku 2009 trafiło 187 samochody
ratowniczo-gaśnicze.
III. W wyniku karosacji do podziału bojowego trafiło:
14 – lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dotacją 15 tyś.
22 – średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dotacją 45 tyś.
13 – średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu Star 266 z dotacją 60 tys.
Łączna wartość zadania wyniosła nieco ponad 5 mln zł z czego dotacja Związku OSP RP to
niespełna 2 mln zł co stanowi ok. 40 %.
Liczba przeprowadzonych karosacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
18
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Powyższe samochody są dysponowane do akcji ratowniczych prowadzonych przez OSP związanych
z zagrożeniami powstałymi w wyniku: pożarów, powodzi i podstopień, silnych wiatrów, wypadków
i katastrof drogowych, katastrof przemysłowych i ekologicznych.
IV. Wyposażanie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i środki ratownicze.
W 2009 roku dokonano zakupów z dopłatą środków z firm ubezpieczeniowych:
Lp.
Nazwa sprzętu
1.
Motopompa Tohatsu M 16/8
2.
Ilość
Wartość netto
Wysokość
dopłaty
42
1 039 500,00
420 000,00
Motopompa pływająca
176
695 200,00
352 000,00
3.
Aparat oddechowy
575
1 787 095,00
1 035 000,00
4.
Agregat prądotwórczy
140
301 000,00
140 000,00
5.
Zestaw PSP R1
150
507 900,00
375 000,00
6.
Ubranie specjalne
1738
2 351 514,00
1 303 500,00
7.
Piła do drewna
211
459 558,00
232 100,00
8.
Piła do betonu i stali
119
252 518,00
119 000,00
464
661 200,00
371 200,00
132
183 744,00
105 600,00
139
721 688,00
319 700,00
21
992 280,00
420 000,00
9.
Radiotelefon nasobny
10. Radiotelefon samochodowy
11. Pompa szlamowa
12. Sprzęt ratownictwa technicznego typu średniego
19
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
13. Drabina pożarnicza
14. Ponton z silnikiem zaburtowym na przyczepie
198
749 290,00
356 400,00
4
164 400,00
72 000,00
27
257 850,00
126 900,00
63
333 900,00
170 100,00
34
129 200,00
57 800,00
2
30 200,00
14 900,00
22
4 257
17 600,00
11 635 637,00
8 800,00
6 000 000,00
15. Tor na zawody
16. Wentylator oddymiający
17. Turbowentylator
18. Rozpieracz kolumnowy teleskopowy
19. Narzędzie ratownicze Hooligan
Ogółem
W 2009 roku pośrednictwo w obsłudze reklamacji (Procedura HA/04/01), w ramach działań
handlowych z Biurami ZOW ZOSP RP, Biurami Terenowymi i Filiami w siedmiu przypadkach
przyniosło pozytywne rozstrzygnięcie złożonych reklamacji.
Zadbaliśmy, aby kontakt i przekazywane informacje były na wysokim poziomie a elastyczność
współpracy wpływała na lepszą wydajność pracy. W trosce o zapewnienie właściwej „jakości”
świadczonych usług, 25 listopada 2009 roku przeprowadziliśmy anonimową ankietę badania
satysfakcji klienta wśród dyrektorów i handlowców Biur Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP
RP (Procedura HA/12/01) uzyskując 88,89 procent zadowolonych klientów.
W dniach 15 – 20 sierpnia 2008 roku, na terenie kraju odnotowano około 3400 zdarzeń związanych
z wystąpieniem anomalii pogodowych. W usuwaniu ich skutków z terenu województw: opolskiego,
śląskiego, łódzkiego i podlaskiego zadysponowano ponad 246 zastępów Ochotniczych Straży
Pożarnych. Łącznie w ciągu pięciu dni w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic
uczestniczyło 674 samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP z obsadą ponad 3800 Strażaków
Ochotników.
Po tych wydarzeniach Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił z wnioskiem do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację do zakupu sprzętu
specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w ww. akcjach.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w wyniku czego 31 grudnia 2008 r. została podpisana
umowa pomiędzy NFOŚiGW i ZOSP RP na kwotę dotacji 2 977 000 zł.
W ramach podpisanej w 2009 r. umowy został zakupiony i zadysponowany sprzęt do dotkniętych
żywiołem województw, celem nieodpłatnego przekazania do OSP.
Nazwa sprzętu i ochron osobistych Strażaka
Agregat prądotwórczy
Agregat prądotwórczy trójfazowy
Pompa szlamowa(WT-30X)
Motopompa pływająca
Piła do drewna
Piła do betonu i stali
Wąż tłoczny W-52
Wąż tłoczny W-75
Zestaw do ratownictwa technicznego lekki
opolskie łódzkie
10
5
3
7
16
6
50
30
1
10
5
3
7
16
6
50
30
2
śląskie
19
8
26
16
52
13
248
172
5
podlaskie ilość
5
5
3
5
15
6
30
20
2
44
23
35
35
99
31
378
252
10
20
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zestaw do ratownictwa technicznego ciężki
Radiotelefon nasobny z zestawem podhełmowym
Rękawice specjalne strażackie
Latarka akumulatorowa
Miernik stężenia gazów niebezpiecznych
Drabina wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa
2
60
300
77
30
8
1
21
200
24
22
8
1
90
500
128
52
7
1
18
50
18
8
8
5
189
1050
247
112
31
Całkowite zrealizowanie i rozliczenie umowy z wszelkimi wymaganymi procedurami i dokumentacją
dokonane zostało w grudniu 2009 r.
W 2009 r. Związek OSP RP złożył trzy wnioski do NFOŚiGW o dotację do zakupu samochodów
ratowniczo-gaśniczych dla OSP. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w wyniku czego podpisane
zostały trzy umowy na zakup 30 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę dotacji
3 300 000 zł.
Dzięki powyższym działaniom do podziału bojowego trafiło 18 lekkich samochodów ratowniczogaśniczych i 11 średnich oraz 1 ciężki. Umowa zostanie rozliczona w pierwszym kwartale 2010 r.
Przedsięwzięcia Związku w zakresie zadań na rzecz grantów dotyczących zarządzania
kryzysowego.
Do powołania Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego i Gminnych Centrów Zarządzania
Kryzysowego zobowiązuje gminy Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. nr 89 poz. 590) wraz z aktami wykonawczymi. Wcześniej obowiązywała ustawa z dnia 22
maja 2002 roku o stanie klęski żywiołowej wraz z aktami wykonawczymi.
Ważnymi dla potrzeb tworzenia GCZK są też Ustawy :
o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami
z 2001r),
o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z późn.
zmianami z 2002r).
Działając w myśl ww. ustaw Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 2008 r. wystąpił
z inicjatywą przyznawania grantów dla OSP pomocnych w tworzeniu GCZK.
W celu realizacji programu przyjętego przez Zarząd Główny uchwałą Prezydium ZG nr 105/20/2005
z dnia 17.02.2005 „Organizacja i wyposażenie samorządowych centrów zarządzania kryzysowego”
ZOSP RP uruchomił w 2008 roku 103 „granty” dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.
W roku 2009 uruchomiono kolejnych 7 „grantów”. Było to jednocześnie wyjście naprzeciw
oczekiwaniom OSP oraz samorządów gminnych, które monitowały o możliwość uzyskania grantów,
podobnych do tych, które ZOSP RP przekazał w latach 2003 i 2004.
Było to dofinansowanie do wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie oraz szkolenia specjalistyczne
dla Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
Z inicjatywy ZOSP RP, w oparciu o założenia stworzone przez zespół projektantów ze Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie stworzona została aplikacja wspomagająca prace Gminnych Centrów
Zarządzania spełniająca wszelkie warunki stawiane nowoczesnym systemom informatycznym.
W związku z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
nr.131 z dnia 19 sierpnia 2009), wspólnie z Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony
Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie, w roku 2009 dokonano aktualizacji w/w
oprogramowania wspierającego pracę Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego w celu jego
dostosowania do wymagań znowelizowanego prawa.
21
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Do istotnych zalet ww. programu zaliczamy:
• łatwe, intuicyjne korzystanie z programu
• łatwe, intuicyjne wprowadzanie danych
• skalowalność produktu – możliwość pracy na wielu stanowiskach i łatwa rozbudowa
tworzenie równoległe bazy off-line dla GCZK bez konieczności korzystania z Internetu
• możliwość tworzenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego oraz komunikatów.
System składa się z dwóch podstawowych modułów:
1. Panel Administracyjny: dostęp dla uprawnionych pracowników GCZK
2. Moduł dla korzystających z zawartości bazy on-line
Do systemu można wprowadzić następujące dane:
1. Dane ogólne (władza, administracja, geomorfologia etc.)
2. Demografia
3. Komunikacja
4. Siły i środki GCZK i OSP
5. Zdarzenia (procedury, raporty, harmonogramy prac)
6. Zagrożenia (źródła zagrożeń)
W roku 2009 opracowano również jednostanowiskową wersję systemu (dotychczas istniała jedynie
wersja serwerowa).Podjęte zostały także działania mające na celu rozpropagowanie opracowanego
oprogramowania wśród potencjalnych odbiorców tj. władz samorządowych na szczeblu gminy
5. ODPISY UCHWAŁ
5.1. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZOSP RP.
Uchwała Nr
Z dnia
62/10/2009
63/10/2009
64/10/2009
20.II.2009
„
„
65/10/2009
„
66/10/2009
„
67/10/2009
„
68/10/2009
„
69/10/2009
„
70/10/2009
„
71/11/2009
72/11/2009
73/11/2009
74/11/2009
8.IV.2009
75/11/2009
„
„
„
Treść uchwały:
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
w sprawie nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
w sprawie rozdziału dopłat ze środków finansowych z firm
ubezpieczeniowych na cele ochrony przeciwpożarowej
w sprawie rozdziału dopłat ze środków finansowych z firm
ubezpieczeniowych na cele ochrony przeciwpożarowej w części dotyczącej
dopłat do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego
w sprawie zgody na zawarcie umów z NFOŚiGW w Warszawie z prawem
podpisania weksli włącznie
w sprawie zgody na podpisanie weksli związanych z zawarciem umów z
NFOŚiGW w Warszawie.
w sprawie zgody na zawarcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i
Administracji umowy zlecenia organizacji pozarządowej
w sprawie określenia Zarządowi Wykonawczemu ZOSP RP czynności, które
mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
w sprawie nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
w sprawie wysokości dopłat do karosacji, zakupów samochodów ratowniczo gaśniczych oraz sprzętu i umundurowania dla OSP ze środków MSWiA
w sprawie regulaminów zawodów wymienionych w kalendarzu imprez
22
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
76/12/2009
77/12/2009
78/12/2009
79/13/2009
80/13/2009
81/13/2009
82/13/2009
83/13/2009
84/13/2009
85/14/2009
86/14/2009
87/14/2009
88/14/2009
89/14/2009
90/14/2009
91/15/2009
92/15/2009
93/15/2009
94/15/2009
95/15/2009
96/15/2009
97/15/2009
98/15/2009
99/15/2009
100/15/2009
101/16/2009
102/16/2009
30.IV.2009
„
„
programowych ZOSP RP na rok 2009
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
w sprawie nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
w sprawie rozdziału środków finansowych pochodzących z MSWiA na cele
ochrony przeciwpożarowej w części dotyczącej dopłat do karosacji i zakupu
samochodów ratowniczo gaśniczych oraz zakupu motopomp i zestawów
ratownictwa technicznego dla OSP
„
w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej
( na budowę i remonty strażnic, zakup sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych
straży pożarnych oraz na propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
„
w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej
(dla OSP wymienionych w zbiorczych zestawieniach wniosków OSP
nadesłanych przez ZOW ZOPSP RP)
„
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
„
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
„
w sprawie nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
1.VII.2009 w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej
( na budowę i remonty strażnic, zakup sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych
straży pożarnych oraz na propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
„
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
„
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
„
w sprawie nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
„
w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z NFOŚiGW na cele
ochrony przeciwpożarowej w części dotyczącej dopłat do zakupu
samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP
„
w sprawie zmian w uchwale nr 3/1/2007 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16
listopada 2007 r.
20. VIII. 2009 w sprawie rozdziału środków finansowych pochodzących z firm
ubezpieczeniowych na cele ochrony przeciwpożarowej (dopłaty do
umundurowania, sprzętu pożarniczego i wyposażenia oraz zakupu
samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP
„
w sprawie upoważnienia Zarządu Wykonawczego ZOSP RP do wystąpienia,
podpisania umowy oraz weksla w imieniu ZOSP RP do NFOŚiGW (dotacja
do zakupu samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP - 2.200.000
„
w sprawie rozdziału środków finansowych pochodzących z NFOŚiGW na cele
ochrony przeciwpożarowej w części dotyczącej dopłat do
zakupu
samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP(2.200 000).
„
w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej
(na budowę i remonty strażnic zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP oraz na
propagowanie bezpieczeństwa pożarowego).
„
w sprawie upoważnienia Zarządu Wykonawczego ZOSP RP do wystąpienia,
podpisania umowy oraz weksla w imieniu ZOSP RP do NFOŚiGW (dotacja
do zakupu sprzętu dla OSP biorących udział w akcji powodziowej w 2009 r 5.000 000)
„
w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kobylnicy przy
ul. Wińskiej 2
„
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Najlepsi z Najlepszych na
Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna
„
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
„
w sprawie nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
„
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
23.X. 2009 w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej
(na budowę i remonty strażnic zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP oraz na
propagowanie bezpieczeństwa pożarowego)
„
w sprawie podziału środków finansowych pozyskanych z 1% dla Związku
OSP RP przez ZG ZOSP RP
15.V.2009
23
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
103/16/2009
104/16/2009
105/16/2009
106/16/2009
107/16/2009
108/16/2009
109/16/2009
110/16/2009
111/16/2009
112/16/2009
113/16/2009
114/16/2009
115/16/2009
116/16/2009
117/16/2009
118/17/2009
119/17/2009
120/17/2009
121/17/2009
122/17/2009
123/17/2009
124/17/2009
125/17/2009
126/17/2009
127/17/2009
118/17/2009
119/17/2009
„
„
w sprawie udziału ZOSP RP w prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
w sprawie umorzenia udziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "Florian"
„
w sprawie badania sprawozdania finansowego Związku OSP RP za 2009 rok
„
w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy i zawarcia umowy
(program Zielona energia dla OSP)
„
w sprawie określenia decyzji Zarządu Wykonawczego, które mieszczą się
w zakresie zwykłego zarządu, a dotyczą projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej (na okres 2009 i 2010 roku)
„
w sprawie określenia decyzji Zarządu Wykonawczego, które mieszczą się
w zakresie zwykłego zarządu. (na 2010 rok)
„
w sprawie potwierdzenia prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa
„
w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictwa
„
w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictwa
„
w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictwa
„
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Kronik OSP
„
w sprawie przyjęcia Założeń Ogólnopolskich Przeglądów Zespołów
Artystycznych OSP i Festiwalu Piosenki Strażackiej
„
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
„
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
„
w sprawie nadania Medali ” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
17.XII.2009 w sprawie przesunięć wydatków centralnych ZG ZOSP RP w ramach kwot
zatwierdzonych w budżecie na rok 2009
„
w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej
oraz na propagowanie bezpieczeństwa pożarowego
„
w sprawie planu zatrudnienia w biurze ZG ZOSP RP na 2010 rok
„
w sprawie limitu odznaczeń i odznak dla Zarządów Oddziałów Wojewódzkich
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( na 2010 rok)
„
w sprawie nadania Złotego Znaku Związku OSP RP
„
w sprawie nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza
„
w sprawie nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”
„
w sprawie regulaminu " 1%podatku dla Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej"
„
w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości Ośrodka SzkoleniowoWypoczynkowego w Turawie
„
w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Włocławku
przy ul. Żabiej 8
„
w sprawie przesunięć wydatków centralnych ZG ZOSP RP w ramach kwot
zatwierdzonych w budżecie na rok 2009
„
w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej
oraz na propagowanie bezpieczeństwa pożarowego
5.2. Uchwały Posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP.
Uchwała Nr
Z dnia
21/VI/2009
12.III.2009
22/VI/2009
23/VI/2009
„
„
24/VI/2009
„
Treść uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2009
rok
w sprawie planów działalności na 2009 r.
w sprawie "Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
W sprawie ustanowienia prawa nadawania Odznaki Honorowej "Podlaski
Krzyż Floriański" Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
24
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
25/VI/2009
26/VI/2009
27/VII/2009
28/VII/2009
29/VII/2009
30/VII/2009
31/VII/2009
32/VIII/2009
33/VIII/2009
34/VIII/2009
35/VIII/2009
36/VIII/2009
37/VIII/2009
38/VIII/2009
39/VIII/2009
Pożarnych RP Województwa Podlaskiego
w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Wojewódzki ZOSP
RP Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach
„
w sprawie wykonania zadań publicznych zleconych ochotniczym strażom
pożarnym w roku 2009
30.IV.2009 w sprawie wykonania budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP za 2008
rok
„
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku OSP RP za
2008 rok
„
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WUS w Brzezinach za
2008 rok
„
w sprawie zmian w składzie Zarządu Głównego ZOSP RP
„
w sprawie składu Prezydium ZG ZOSP RP
17.XII.2009 w sprawie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu
Głównego Związku OSP RP z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu
odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
„
w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Powiatowy ZOSP RP
w Olsztynie woj. Warmińsko-mazurskie.
„
w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa
Powiatu Bielskiego"
„
w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 24/VI/2009 Zarządu
Głównego Związku OSP RP z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie
ustanowienia prawa nadawania
Odznaki Honorowej "Podlaski Krzyż
Floriański" Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego
„
w sprawie zmiany uchwały o sztandarach, mundurach, dystynkcjach i
odznakach w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej
„
w sprawie ogólnych warunków i przedmiotu prowadzonej przez Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działalności
gospodarczej
„
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego Związku OSP RP
„
w sprawie składu Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
„
6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZOSP RP ZA 2009 ROK
6.1. Okres objęty sprawozdaniem merytorycznym
Sprawozdanie z działalności zostało przygotowane za okres:
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Rok obrotowy: pokrywa się z kalendarzowym rokiem obrotowym 2009.
6.2. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Związek w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez Związek działalności.
25
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
6.3. Dane łączne sprawozdania merytorycznego
Roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej obejmuje dane Zarządu Głównego i piętnastu
wchodzących w skład Związku jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne
sprawozdania finansowe.
6.4. Podstawa sporządzenia sprawozdania
Sprawozdanie z działalności merytorycznej sporządzone zostało w zgodzie z przepisami dotyczącymi
zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.
529).
6.5. Przychody
Wysokość uzyskanych przychodów Związku:
Przychody ogółem
zł
133 406 851,88
- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
71 602 378,88
- pozostałe przychody operacyjne: dotacje z MSWiA, MON, PZU, MESiS,
zadania zlecone i inne
60 968 264,74
- przychody finansowe
- zyski nadzwyczajne
836 208,26
0,00
Źródła uzyskanych pozostałych przychodów:
Źródła uzyskanych pozostałych przychodów:
60 968 264,74
1) środki pochodzące ze źródeł publicznych w tym:
39 798 109,36
a) ZG ZOSP RP:
-
MSWiA (dotacja pomniejszona o 3 007 100,00 – kwota przekazana do OW
Gdańsk, Rzeszów, Poznań)
-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-
Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
-
Państwowy Zakład Ubezpieczeń SA
-
Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
-
MON
b) OW: dotacje z innych źródeł (terenowych)
2) inne przychody operacyjne w tym:
- składki ubezpieczeniowe
- wpłaty na działalność statutową
- darowizny:
- inne przychody operacyjne z różnych źródeł
w tym: 1% pdof kwota zrealizowana przez OW i ZG ZOSP RP (bez OW Gdańsk, Rzeszów, Poznań)
3) wynik z działalności operacyjnej - sprzedaż składników majątkowych
35 479 420,86
30 314 000,00
4 496 950,20
179 843,81
20 000,00
462 946,85
5 680,00
4 318 688,50
21 152 515,38
17 473 171,20
1 853 584,87
16 700,00
1 809 059,31
863 607,29
17 640,0
26
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
6.6. Koszty
Poniesione koszty:
zł
Koszty ogółem
129 359 794,72
- koszty działalności operacyjnej
128 010 363,99
- pozostałe koszty operacyjne
1 310 536,53
- koszty finansowe
38 894,20
- straty nadzwyczajne
0,00
6.7. Wynik finansowy
zł
1.
Przychody ogółem wynikające z rachunku zysków i strat
133 406 851,88
2.
Koszty ogółem wynikające z rachunku zysków i strat
129 359 794,72
3.
Zysk brutto Związku za 2009 r.
4.
Podatek dochodowy.
5.
Zysk netto Związku za 2009 r.
4 047 057,16
9 155,00
4 037 902,16
Przychody i koszty są kwalifikowane według zasady memoriałowej tj. w okresach, których dotyczą,
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Związek prowadzi ewidencję kosztów
w układzie porównawczym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Przychody
i koszty wynikają z rachunków zysków i strat jednostek Związku i ksiąg Zarządu Głównego, po
wyłączeniu przychodów wewnętrznych. Związek uzyskany zysk w całości przeznacza na działalność
statutową.
6.8. Zatrudnienie
Zatrudnienie, wynagrodzenie oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze osób
zatrudnionych i osób wchodzących w skład zarządzających i nadzorujących
Zatrudnienie w Związku.
Liczba osób zatrudnionych ogółem na dzień 31.12.2009 r. w tym:
249
Zatrudnienie wyłącznie w działalności gospodarczej
138
Zatrudnienie – średnie, roczne w przeliczeniu na etaty
236,46
- Zarząd Główny
31,56
- oddziały wojewódzkie
93,34
w tym w działalności gospodarczej: - WUS w Brzezinach
- OSZ-W w Kościelisku-Kirach
101,53
10,00
27
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Wynagrodzenie osób zatrudnionych w Związku i pozostałych pracujących na rzecz Związku
z umowy zlecenia i o dzieło.
Łączna kwota wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych:
12 046 616,73
- w tym całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej:
- WUS w Brzezinach
3 726 068,01
3 284 744,43
- OSZ-W w Kościelisku-Kirach
441 323,58
Wynagrodzenie członków zarządu i innych organów Związku
Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu:
429 925,19
Pożyczki udzielone członkom zarządu – nie wystąpiły.
Transakcje z członkami zarządu – nie wystąpiły.
6.9. Udzielone pożyczki pieniężne
Podstawa statutowa udzielania pożyczek:
Związek zabrania udzielania pożyczek (Uchwała Nr 32/VI/2004 r. z dnia 05.05.2004 r. w sprawie
zakazów obowiązujących w gospodarowaniu majątkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej).
Udzielone pożyczki pieniężne – nie wystąpiły.
6.10. Lokaty bankowe
Środki pieniężne Zarządu Głównego.
Lp Nazwa banku
1
2
3
Kredyt Bank S.A., Filia 1 I O/Warszawa w tym:
-
środki z nawiązek
-
środki bieżące
PeKaO S.A. O/Warszawa w tym:
Kwota lokaty w zł
387 933,50
0,00
387 933,50
8 026 485,31
-
środki firm ubezpieczeniowych (przeznacz. na zadania
zlecone w 2010 roku)
-
środki pożytku publicznego (1% na rzecz Związku)
512 769,54
-
środki bieżące
671 172,04
-
środki bieżące – lokata
PKO BP S.A. IX O/Warszawa w tym:
-
środki MSWiA
-
środki bieżące
4
Gotówka w kasie ZG ZOSP RP
5
Środki pieniężne w drodze
OGÓŁEM
2 039 543,73
4 803 000,00
3 789,62
-11,80
3 801,42
35 606,97
2 105,70
8 455 921,10
28
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 13 oddziałów wojewódzkich oraz WUS w Brzezinach
i OSZ-W w Kościelisku-Kirach wykazane w bilansach jednostkowych sporządzonych na dzień
31.12.2009 r. wynoszą łącznie 15 945 183,55 zł , Ogółem środki pieniężne w Związku na koniec
okresu sprawozdawczego wynosiły 24 401 104,65 zł.
6.11. Spółki stowarzyszone i zależne
Związek nie posiada inwestycji długoterminowych.
Nazwa
Siedziba
Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „FLORIAN”
Warszawa, ul. Oboźna 1
Wartość udziałów
0,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „FLORIAN”, Warszawa, ul. Oboźna 1 – w upadłości.
Wartość udziałów w wysokości 400 000,00 zł została zaktualizowana. Dnia 31.12.2005 r. Związek
dokonał odpisu aktualizującego, a w roku 2009 Uchwałą Prezydium Nr 104/16/2009 z dnia 23
października 2009 r. dokonał ich umorzenia.
W okresie sprawozdawczym Związek nie nabył żadnych obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa
handlowego.
6.12. Aktywa i zobowiązania Związku
Aktywa (wartość netto):
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
zł
166,11
9 858 364,28
Należności długoterminowe
-
Inwestycje długoterminowe
-
Długoterminowe rozliczenia
-
Zapasy
7 962 433,80
Należności krótkoterminowe
7 523 873,41
Inwestycje krótkoterminowe
24 401 104,65
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
RAZEM AKTYWA
3 500 377,40
53 246 319,65
Pasywa (wartość netto):
Kapitał
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM PASYWA
39 329 852,31
683 770,69
2 772 017,29
10 460 679,36
53 246 319,65
29
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
6.13. Nieruchomości, środki trwałe Związku nabyte w 2009 r.
zł
Nabyte nieruchomości w 2009 roku
Wartości niematerialne i prawne
23 855,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
-
2. Wartość firmy
-
3. Inne wartości niematerialne i prawne (licencja oprogramowania
komputerowego)
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
23 855,30
-
Rzeczowe aktywa trwałe
971 848,34
1. Środki trwałe
913 454,92
1) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnejzwiększenie wartości budynków w związku z robotami
budowlano-montażowymi i instalacjami w tym:
- budynki w Poznaniu (obiekty ZG)
53 003,92
53 003,92
3) urządzenia techniczne i maszyny
547 727,81
4) środki transportu
285 717,50
5) inne środki trwałe
27 005,69
2. Środki trwałe w budowie (rozpoczęto remont budynku A w
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kirach)
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
58 393,42
-
7. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA ZWIĄZKU
Działalność zlecona Związku przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności.
7.1. Związek OSP RP Zarząd Główny - wpływy
≈
Na zadania zlecone uzyskano kwotę:
60 986 114,00
Były to wpłaty z:
47 764 791,00
- MSWiA ( dotacja 30 307 000,00, odsetki 81 534,00 zł)
30 388 537,00
- firmy ubezpieczeniowe (otrzymane i wykorzystane w 2009 r)
17 376 254,00
Inne dochody ukierunkowane:
5 165 421,00
-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4 496 950,00
-
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
179 844,00
30
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
-
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
-
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
-
MON
20 000,00
462 947,00
5 680,00
Dochody z działalności gospodarczej
2 282 625,00
Pozostałe dochody (wpłaty na działalność statutową, odsetki bankowe,
inne przychody:
3 682 284,00
Dodatkowo Związek pozyskał z tytułu:
- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2 090 993,00
7.2. Związek OSP RP Zarząd Główny - wydatki
≈
W roku 2009 wydatkowano:
60 450 566,00
Zwiększone wydatki nastąpiły w pozycji - dopłaty do zakupu sprzętu ppoż oraz dopłaty do budowy i
remontów remiz. Było to możliwe w wyniku wyższego niż planowano wpływu środków z firm
ubezpieczeniowych.
Wydatkowanie środków z dotacji MSWiA w 2009 r.
Otrzymaną kwotę 30 307 000,00 zł zwiększono o uzyskane odsetki z rachunku bankowego w
wysokości 81 537,00 zł, ogółem wydatkowano 30 388 537,00 zł.
Lp.
Nazwa
Plan
2009
/zł/ Wykonanie 2009 /zł/
%
1.
Dopłata do zakupu samochodów poż.,
dopłata do karosacji
17 636 000,00
17 643 000,00
100,0
2.
Dopłata do zakupu umundurowania
strażackiego
5 200 000,00
5 200 000,00
100,0
3.
Obozy
MDP
1 400 000,00
1 400 000,00
100,0
4.
Budowy i remonty remiz OSP
1 000 000,00
1 073 000,00
107,3
5.
Szkolenia z zakresu ochrony ppoż
571 000,00
572 537,00
100,3
6.
Transze miesięczne dla OW ZOSP RP
na realizację zadań zleconych.
4 500 000,00
4 500 000,00
100,0
30 307 000,00
30 388,537,00
100,3
Ogółem
szkoleniowo-wypoczynkowe
31
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Rozliczenie środków finansowych z firm ubezpieczeniowych za 2009 rok.
Wpłaty z firm ubezpieczonych planowano w kwocie 15 564 800,00 zł. Otrzymano 17 376 254,00 zł.
Z uzyskanych środków wydatkowano kwotę 19 253 944,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
przeciwpożarowego, ratowniczego i odzieży ochronnej, remonty i budowę remiz, szkolenia oraz
propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. Wydatkowane środki były wyższe o kwotę
1 877 690,00 zł. Wymieniona kwota pochodziła z oszczędności lat ubiegłych.
Nazwa
Lp.
Plan
/zł/ Wykonanie 2009 /zł/
%
1.
Odznaczenia
2 000 000,00
1 889 949,00
94,5
2.
Zakup sprzętu i umundurowania
6 500 000,00
10 243 349,00
157,6
3.
Działalność programowa
878 000,00
928 024,00
105,7
4.
Działalność szkoleniowa
1 850 000,00
1 614 998,00
87,3
5.
Karosacja
200 000,00
324 000,00
162,0
6.
Budowa i remonty remiz OSP
2 000 000,00
2 797 900,00
139,9
7.
Gminne Centra Zarządzania Kryzys.
700 000,00
7 000,00
1,0
8.
Propagowanie bezpiecz. ppoż przez
Zarząd OP, OW ZOSP RP
1 136 800,00
1 148 724,00
101,0
9.
Rezerwa
300 000,00
300 000,00
100,0
Ogółem
15 564 800,00
19 253 944,00
123,7
Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
4 496 950,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych oraz sprzętu
przeciwpożarowego.
Kwotę 179 844,00 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
przeznaczono na obozy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 462 947,00 zł przeznaczono na wymianę
obozową młodzieży.
Pozyskaną kwotę 20 000,00 zł z Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna wydatkowano
na prewencję.
Środki otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 5 680,00 zł przeznaczono na
dofinansowanie do zawodów sportowo-obronnych.
Środki finansowe na realizację zadań zleconych zostały w całości wydatkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Związek z tego tytułu nie uzyskał żadnych dochodów.
32
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
8. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZKU OSP RP W 2009 ROK
Na podstawie § 20 ust. 2 statutu Związku OSP RP oraz § 1 uchwały nr 7/2007 XII Zjazdu Krajowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2007 roku
w sprawie: uchwalenia programu działania Związku OSP RP na lata 2007-2012 została przyjęta
uchwała programowa.
8.1. Związek OSP RP - program działania
„Program działania Związku OSP RP w latach 2007-2012” do realizacji na XII kadencję
obejmuje:
1.
2.
Tworzenie warunków usprawniających działalność statutową, a w szczególności ratowniczą OSP
i Związku OSP RP we współpracy z przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej
Rzeczypospolite Polskiej:
1)
Kontynuacja współpracy z Parlamentarnym Zespołem Strażaków w zakresie stanowienia
i nowelizacji prawa dotyczącego działalności OSP i Związku OSP RP oraz pomocy finansowej
z budżetu państwa.
2)
Monitorowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących OSP i ZOSP RP w tym m. in. udziału
OSP w szeroko pojętym ratownictwie i ochronie ludności.
3)
Pozyskiwanie przez Związek środków finansowych z przeznaczeniem na wspieranie funkcjonowania
ochotniczych straży pożarnych i działalności statutowej oddziałów Związku OSP RP, w tym w
szczególności oddziałów powiatowych.
4)
Pomoc doradcza i szkoleniowa dla OSP nt. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (m.
in. z Unii Europejskiej, fundacji i od innych osób prawnych).
5)
Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania przez Związek OSP RP, jako organizacja pożytku
publicznego, środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wspieranie działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych:
1)
Stała troska Związku OSP RP o zapewnienie niezbędnej liczby członków czynnych gwarantujących
sprawne działania ratownicze jednostek operacyjo-technicznych OSP oraz realizację zadań
statutowych.
2)
Konsekwentne działania, aż do uzyskania możliwości pozytywnych efektów w zakresie:
a) Dodatków do emerytur i rent oraz możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę dla członków
OSP z 30-letnim stażem w społecznej strażackiej służbie,
b) Racjonalnego zorganizowania badań lekarskich dla strażaków ratowników OSP oraz pokrycia
kosztów tych badań z budżetu państwa,
c) Uregulowania statusu prawnego członków OSP wykonujących zadania statutowe oraz
obowiązkowego
ich
ubezpieczenia
od
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
i odpowiedzialności cywilnej w czasie wykonywania tych zadań,
d) Bezkonfliktowego doraźnego (alarmowego) zwalniania przez pracodawców strażaków
ratowników OSP na akcje ratownicze i ćwiczenia oraz uzgodnionego zwalniania za szkolenia.
Członkowie OSP działają w interesie publicznym i nie mogą być z tego tytułu pokrzywdzeni.
Pracodawcy w ww. sytuacjach powinni otrzymywać odpowiednie zadośćuczynienie,
e) Uzyskania dla strażaków ratowników OSP rangi zawodu uciążliwego.
3)
Kontynuacja wypracowanego przez Związek programu i sprawdzonych w praktyce rozwiązań
zabudowy podwozi (karosażu) na samochody pożarnicze oraz zakup nowych samochodów dla OSP
4)
Utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie pomocy finansowej (dopłat) przy zakupie dla
OSP sprzętu i wyposażenia ratowniczego (samochodów, motopomp, narzędzi hydraulicznych,
radiostacji, sprzętu pływającego, węży tłocznych, komputerów itp.)
5)
6)
7)
Rozwijanie przez WUS w Brzezinach współpracy z OSP w zakresie wyposażenia strażaków
ratowników OSP w środki ochrony indywidualnej.
Współdziałanie z KG PSP oraz monitorowanie pełnego i racjonalnego wdrażania systemu szkolenia
członków czynnych, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Likwidacja do końca
2012 roku braków w wyszkoleniu podstawowym i specjalistycznym strażaków ratowników OSP
oraz wyszkoleniu dowódców.
Współudział w realizacji zadań poprawiających organizację i skuteczność działań ratowniczych
z udziałem OSP poprzez:
a) Pomoc w organizacji, wyposażeniu i funkcjonowaniu w strażnicach OSP gminnych centrów
33
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
3.
4.
5.
6.
zarządzania kryzysowego,
b) Umocnienie roli komendanta gminnego Związku jako dowódcy i koordynatora działań
operacyjno-techniczbnych OSP,
c) Przygotowanie obiektów OSP do szkolenia strażaków ratowników w zakresie przewidzianym
w „Systemie szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych”,
d) Kontynuowanie szkolenia medycznego dla strażaków ratowników OSP,
e) Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu procedur ratowniczych oraz w przygotowaniu
materiałów szkoleniowo-informacyjnych dla jednostek operacyjno-technicznych OSP,
f) Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu i doskonaleniu funkcjonowania
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
g) Współpraca z Policją i Pogotowiem Ratunkowym w zakresie doskonalenia działań
ratowniczych.
Udział Związku OSP RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju:
1)
Współudział w tworzeniu rozwiązań dla ośrodków zarządzania kryzysowego.
Współtworzenie i monitorowanie działalności gminnych centrów zarządzania kryzysowego.
2)
3)
Propagowanie nowoczesnych technologii w zakresie bezpieczeństwa.
4)
Współudział w tworzeniu procedur ratowniczych.
5)
Monitorowanie wdrażania systemu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
6)
Wypracowanie modelu ratownika społecznika – członka ochotniczej straży pożarnej – z określeniem
jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
7)
Inspirowanie ruchu ochotniczego pożarnictwa na obszarach miejskiej.
Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Promocja OSP i Związku OSP RP:
1)
Aktywna współpraca z mediami na rzecz tworzenia w nich pozytywnego wizerunku OSP i ZOSP
RP.
2)
Propagowanie i upowszechnianie, w tym za pomocą Internetu, czasopisma „Strażak” i innych
wydawnictw prezentujących bieżącą działalność OSP i Związku,
3)
Organizowanie imprez propagujących ochronę przeciwpożarową, w tym między innymi w formie:
a) Obchodów Dnia Strażaka, jubileuszów i innych uroczystości połączonych z prezentacją dorobku
i zadań ochotniczego pożarnictwa,
b) Kampanii informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim nt. sposobu
funkcjonowania OSP i Związku OSP RP, ich działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz
rozwoju aktywności społecznej lokalnych środowisk,
4)
Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami kultury i oświaty,
samorządami lokalnymi.
5)
Upowszechnianie i wspieranie tradycji uczestnictwa OSP i ZOSP RP w obchodach uroczystości
kościelnych.
Wspieranie większego udziału kobiet i tworzenie sprzyjających warunków do ich aktywnego
działania w ogniwach Związku OSP RP i OSP:
1)
Doskonalenie współpracy z lokalną społecznością oraz instytucjami i organizacjami
2)
Zwiększenie udziału kobiet w różnego rodzaju szkoleniach i kursach (np. ratownictwa medycznego).
3)
Popularyzowanie w szerszym zakresie zasad bezpieczeństwa powszechnego oraz zapobiegania
różnego rodzaju zagrożeniom (dotyczy to szeroko pojętej prewencji).
Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży:
1)
Wspieranie działań podejmowanych przez OSP na rzecz dzieci i młodzieży. Propagowanie zasad
służby strażackiej i jej dorobku.
2)
Kontynuowanie działalności MDP, zgodnie z przyjętymi w OSP zasadami.
3)
Pomoc w organizacji letnich obozów szkoleniowych MDP.
4)
Konsultowanie z przedstawicielami młodzieży projektów regulaminów i uchwał na wszystkich
szczeblach oraz doskonalenie istniejących regulaminów.
5)
Nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze szkołami, organizacjami i instytucjami działającymi
w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
w tym przy organizacji OTWP.
6)
Podjęcie działań zmierzających do zmian w ustawodawstwie dotyczących umożliwienia opiekunom
i dowódcom młodzieżowych drużyn pożarniczych zdobywania uprawnień niezbędnych w pracy
z młodzieżą, w tym m.in.: zrównanie praw instruktora młodzieży pożarniczej (opiekuna i dowódcy
MDP) z prawami instruktora harcerskiego.
34
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
7)
7.
8.
9.
10.
Wypracowywanie i przygotowywanie nowoczesnych, atrakcyjnych i przystępnych materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych niezbędnych do pracy w MDP.
8)
Organizowanie warsztatów, kursów i seminariów szkoleniowych mających na celu zdobycie przez
uczestniczących w nich dowódców i opiekunów MDP umiejętności, uprawnień i wiedzy niezbędnej
e działalności wychowawczej. Wskazywanie innowacyjnych metod działania z młodzieżą
pożarniczą.
9)
Propagowanie sportów pożarniczych, organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych.
10) Utworzenie portalu internetowego i forum internetowego dla MDP.
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego OSP:
1)
Kontynuacja przeglądów dorobku ruchu artystycznego na wszystkich szczeblach.
2)
Pomoc orkiestrom w dostępie do repertuaru i jego doborze.
3)
Organizowanie dla animatorów amatorskiego ruchu artystycznego OSP kursów, konsultacji,
seminariów, warsztatów pozwalających na wymianę doświadczenia i nawiązanie współpracy między
zespołami.
4)
Wyróżnienie najnowszych zespołów i orkiestr oraz ich kierowników.
5)
Poprawa usytuowanej w strażnicach OSP bazy szkoleniowej, w tym sal do ćwiczeń i prób.
Dokumentowanie działalności OSP i Związku OSP RP:
1)
Kontynuowanie konkursów historycznych.
2)
Przygotowywanie dostępnymi środkami wydawnictw prezentujących dorobek OSP i Związku OSP
RP.
3)
Współpraca historyków z komisjami problemowymi oraz prezentowanie ich dorobku podczas
strażackich uroczystości.
4)
Udzielanie pomocy społecznym placówkom muzealnym i opiekunom izb tradycji.
5)
Udostępnienie historykom i działaczom materiałów archiwalnych dotyczących działalności OSP
i Związku OSP,
Wewnątrzorganizacyjna działalność Związku OSP RP:
1)
Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Zarządem Głównym Związku OSP RP i jego
oddziałami a ochotniczymi strażami pożarnymi.
2)
Rozwój i doskonalenie sprawozdawczości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
3)
Zwiększenie reprezentacji kobiet i młodzieży w OSP i Związku OSP RP.
4)
Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów dla działaczy OSP i Związku ODP RP
5)
Wspieranie rozwoju sportu pożarniczego, szkolenia sędziów i inspektorów, a także doskonalenia
regulaminów, propagowanie zasad zdrowej rywalizacji oraz działań na rzecz kultury fizycznej
w środowisku ochotniczych straży pożarnych.
6)
Pomoc informacyjna i szkoleniowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i administracyjnej przez OSP.
7)
Pomoc prawna dla OSP
8)
Współpraca i pomoc w zakresie pozyskiwania środków z UE.
Współpraca międzynarodowa z organizacjami pożarniczymi, w tym:
1)
Wymiana doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych z krajamiczłonkami CTIF i UE.
2)
Świadczenie pomocy ochotniczym strażom pożarnym i oddziałom Związku OSP RP
w podejmowaniu współpracy z organizacjami strażackimi za granicą.
3)
Powołanie w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną Komitetu Narodowego CTIF i aktywny
udział Związku w jego pracach.
4)
Nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej młodzieży pożarniczej.
5)
Nawiązywanie współpracy i podpisanie umów z organizacjami pożarniczymi w krajach UE.
35
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
8.2. Realizacja zadań - Związek OSP RP Zarząd Główny
1.
Wydawnictwo:
Czasopismo „Strażak” :
Redakcja zgodnie z planem wydała 12 numerów „Strażaka”. Objętość wahała się od 60 do 68 stron.
Zwiększanie objętości niektórych numerów spowodowane jest tym, że staramy się, aby materiały
nadsyłane do redakcji nie czekały zbyt długo na publikację. Artykuły drukowane w „Strażaku” dotyczyły
szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, w tym: działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej i OSP.
„Strażak” spełnia wyznaczoną mu w Statucie Związku OSP RP rolę. Jest łącznikiem pomiędzy Związkiem
i jego członkami - ochotniczymi strażami pożarnymi. Przekazuje zarówno wiedzę o działaniach
prowadzonych przez Związek OSP RP, jak i o sukcesach i problemach OSP. W artykułach szkoleniowych,
a także opisach akcji i ćwiczeń dostarcza wiedzę przydatną strażakom w ich codziennym działaniu.
Członkowie OSP dowiadują się o sprawach, które były przedmiotem obrad Prezydium i Zarządu Głównego
Związku oraz o podjętych przez nie decyzjach, a także o działalności komisji tematycznych (kultury,
sportu, młodzieży, historycznej i innych). Władze Związku mają możliwość czerpania wiedzy o OSP, ich
sukcesach i problemach z artykułów przedstawiających działalność ochotniczych straży pożarnych,
organizowane przez nie jubileusze i uroczystości.
Na
uwagę
zasługują
nowe
cykle
artykułów:
ukazujący
się
od
nr.
8/2008
„Z życia wzięte”, od nr 9/2008 r.” Poradnik opiekuna MDP”, od nr.1/2009 r. „Problemy psychologiczne
strażackiej służby” (w numerze 12/2009 zamieszczony został ostatni odcinek z tego cyklu), od nr 7/2009 r.
„Strażackie lektury”. W numerach 4 i 5 z 2009 r. ukazały się dwa duże bloki tematyczne poświęcone
orkiestrom OSP. Zwiększyła się liczba artykułów opisujących prowadzone przez strażaków, w tym
ochotników, działania ratowniczo-gaśnicze oraz ćwiczenia, od numeru 11/2009 wprowadzono nowy cykl
poświęcony bezpieczeństwu ratowników podczas akcji i udzielaniu pomocy poszkodowanym ratownikom,
a od numeru 12/2009 cykl przygotowywany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej wyjaśniający dlaczego strażacy kupując odzież i sprzęt powinni zwracać uwagę na
certyfikaty i atesty.
Nie brakuje w „Strażaku” artykułów poświęconych pracy z młodzieżą. Dowiadujemy się z nich o
organizowanych przez oddziały Związku OSP RP oraz OSP obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, plenerach artystycznych, rajdach. We wrześniu 2008 roku
zapoczątkowaliśmy nowy cykl nazwany „Poradnik opiekuna MDP”. Jest on pomocą dla mniej
doświadczonych osób w prowadzeniu młodzieżowej drużyny pożarniczej. Swoimi oświadczeniami i
radami dzielą się opiekunowie MDP mający duże doświadczenie i dobre wyniki w pracy z młodzieżą
pożarniczą.
Od numeru 11/2009 w „Strażaku” zaczęły ukazywać się reklamy promujące działalność handlową
prowadzoną przez Zarząd Główny i oddziały Związku – są one uzgadniane z Działem Handlowym Biura
ZG ZOSP RP. Jak widać pismo zmienia się, stara się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
strażaków i Związku OSP RP.
Ponadto Redakcja prowadziła promocję działań, w których współuczestniczył Związek, jak: tworzenie
Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych na Wsi, a następnie Wiosek Internetowych, program
zakupu samochodów z dotacją ze środków unijnych realizowany przez ZOW ZOSP RP Województwa
Lubuskiego, przeprowadzono rozmowy i podjęto uzgodnienia dotyczące promocji podobnego programu
zakupu samochodów przez ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.
W czwartym kwartale br., czyli w okresie rozpoczynania zbierania prenumeraty na 2010 rok, Redakcja
wydrukowała i przekazała do biur oddziałów wojewódzkich ulotkę zachęcającą do prenumerowania
„Strażaka”. Nakład ulotki 12.000 egz. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z dyrektorami biur oddziałów
wojewódzkich ma ona być przekazywana przez nie potencjalnym nabywcom „Strażaka”, czyli OSP
i urzędom gmin. Mamy nadzieję, że da to efekt w postaci zwiększenia prenumeraty.
36
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
2.
Przedsięwzięcia zorganizowane przez Związek OSP RP w roku 2009 w ramach przyznanych grantów
i informatyzacji wsi:
1)
Uzgodnienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz konsorcjum Fundacji Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej i Optoland SA udziału Związku w „dogrywce” projektu
„Wiosek Internetowych” lokalizowanych w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. (Ponieważ
firma Combidata sp. z o.o. była wówczas w sporze prawnym z MEN nie było możliwości
kontynuowania projektu Internetowych Centrów Edukacyjno Oświatowych
2)
Uruchomienie projektu „Wiosek Internetowych” lokalizowanych w remizach Ochotniczych Straży
Pożarnych. Dzięki temu projektowi:
• powstało 150 nowych lokalizacji Centrów Kształcenia w Ochotniczych Strażach
Pożarnych,
• otwarto (na 4 miesiące) wszystkie stare Centra,
• wszystkie lokalizacje w OSP (również stare) otrzymały dodatkowe nowoczesne
wyposażenie w postaci wielkoformatowych monitorów ciekłokrystalicznych, telefonii
Voip, modułu do powiadamiania,
• przeprowadzono promocję projektu w dwóch kolejnych numerach miesięcznika
„Strażak,”
• przeprowadzono w środowisku ochotniczego pożarnictwa konkurs „Nasze Centra
Kształcenia” na materiały publicystyczne poświęcone Centrom. Najlepsze prace zostały
opublikowane w broszurze stanowiącej załącznik do „Strażaka”,
• została podpisana umowa pomiędzy ZOSP RP a Optoland SA na monitorowanie
wszystkich 693 Centrów przez okres 5 lat (okres utrzymania trwałości projektu).
W ramach projektu „Wioski Internetowe” uzgodniono z konsorcjum Fundacji Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej i Optoland SA możliwość wykonania programów elearningowych obejmujących szkolenia z zakresu zwiększenia odporności lokalnych społeczności
na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami. We współpracy z CNBOP w
Józefowie opracowany został program szkoleniowy m.in. dla strażaków ratowników OSP. Materiał
szkoleniowy, wielokrotnie konsultowany z
naszym Związkiem w trakcie jego realizacji,
zamieszczony został na platformie internetowej, co pozwala na naukę i poznanie treści
przewidzianych programami bez konieczności wyjazdów do oddalonych od miejsca zamieszkania
ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP ma możliwość zapoznania się z tym materiałem.
Program szkoleniowy to ogółem ok. 400 godzin dydaktycznych.
Z inicjatywy Związku powstało w listopadzie 2009 roku konsorcjum Krajowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Combidata sp. z o.o. w celu złożenia wniosków na 51
konkursów ogłoszonych przez FAPA (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi) a dotyczących szkoleń rolników i mieszkańców wsi. Z naszej inicjatywy
bazą szkoleniową dla wszystkich tych szkoleń mają być Centra Kształcenia zlokalizowane w
Ochotniczych Strażach Pożarnych. (Związek OSP RP z przyczyn formalnych nie mógł być ani
wnioskodawcą ani członkiem konsorcjum składającego wnioski.) Uczestniczyliśmy w przygotowaniu
dokumentacji do wszystkich konkursów.
Współorganizacja szkoleń, prowadzenie wykładów i prezentacji na wielu konferencjach
poświęconych informatyzacji wsi i zajmujących się przyszłością Centrów Kształcenia, m.in.
• Konferencja zorganizowana w gmachu Sejmu RP pod honorowym patronatem Marszałka
Sejmu Bronisława Komorowskiego w czerwcu 2009 r.
• Forum Usług Szerokopasmowych redakcji tygodnika „Computerworld”. W czasie tej
konferencji odbyła się prezentacja naszej działalności w zakresie organizacji Centrów, po
niej obszerna dyskusja a na zakończenie konferencji wręczenie nagrody Zarządowi
Głównemu ZOSP RP „Szeroki Pas” za „budowę Internetowych Centrów EdukacyjnoOświatowych na Wsi w remizach strażackich”
Publikacje lub też konsultowanie publikacji poświęconych informatyzacji ochotniczych straży
(miesięcznik „Strażak”) i zarządzania kryzysowego (czasopismo „EDURA”).
Uzgodnienie z Optoland SA i uruchomienie programu monitorowania Centrów w Ochotniczych
Strażach Pożarnych.
Bieżące rozwiązywanie problemów sygnalizowanych z terenu a dotyczących spraw Centrów,
kierowanie zespołem wolontariuszy opiekujących się centrami.
3)
4)
6)
7)
8)
37
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
3.
Działalność programowo-szkoleniowa
Zadania realizowane były zgodnie z kalendarzem imprez przyjętym przez Prezydium ZG ZOSP RP
uchwałą nr 22/VI/2009 z dnia 12.03.2009 r.
Tradycyjnie przed Dniem Strażaka przygotowane zostały wydawnictwa okolicznościowe propagujące
ochronę przeciwpożarową, w tym:
- Plakaty (w dwóch wzorach)
- List Prezesa ZG ZOSP RP
- Karty okolicznościowe
- Datownik okolicznościowy wykonany przez Pocztę Polską na zlecenie Związku OSP RP.
Uroczystości w dniach 2 i 4 maja w Warszawie odbyły się wspólnie zgodnie z uzgodnieniami z KG PSP.
4 maja w Krakowie odbyły się uroczystości w 800 rocznicę sprowadzenia relikwii św. Floriana.
8 maja – ogólnopolskie spotkanie strażaków zorganizowane zostało przez KW PSP i ZOW ZOSP RP
województwa kujawsko-pomorskiego.
10 maja w Warszawie na Chomiczówce zorganizowany został festyn strażacki w 50. Rocznicę śmierci
Bolesława Chomicza. Uroczysta Msza Św., koncert Młodzieżowej Orkiestry OSP Krasocin, Kameralnego
Chóru Mieszanego CANTUS z Połczyna Zdroju i Zespołu Folklorystycznego NIEZAPOMINAJKI z
Jastrzębia-Szerokiej były zakończeniem obchodów Roku Bolesława Chomicza (zainaugurowanego w maju
2008 roku uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP).
Zrealizowane zostały inicjatywy skierowane do młodzieży, służące popularyzacji ochrony
przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.
1) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Finał centralny XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom” odbył się w dniach 29-31 maja 2009 r. w Łowiczu, woj. łódzkie. Patronat nad imprezą
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Finał zgromadził 97 uczestników w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Finał centralny składał się z części pisemnej i ustnej. Uczestnicy zmierzyli się z
testem pisemnym, który zawierał 40 pytań dla każdej grupy wiekowej. Do ścisłego finału weszło po 5
osób z każdej grupy, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
Finał ustny składał się z 2 zadań praktycznych i pytań teoretycznych.
Zadania praktyczne przygotowane zostały przez Druhów z OSP Niepokalanów. Finał teoretyczny
odbył się w obiektach Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
Finałowi towarzyszyły pokazy ratownicze przygotowane przez strażaków z KW PSP w Łodzi i KM
PSP w Łowiczu, pokazy sprzętu przygotowane przez producentów m.in. firmy „Mały Strażak” z
Jastrzębia Zdroju, Klub Płetwonurków MARES z Koszalina, a także prezentacja twórczości ludowej
regionu łowickiego i występy łowickiej kapeli.
Uczestnicy finału zwiedzili Muzeum Wsi Łowickiej w Łowiczu, Muzeum Fryderyka Chopina w
Żelazowej Woli, Zespół Pałacowy w Nieborowie, Muzeum Ludowe w Sromowie i Muzeum
Pożarnicze OSP Niepokalanów.
W wyniku rozgrywek finałowych laureatami zostali:
I grupa – szkoły podstawowe
I miejsce
- Piotr Puton, woj. mazowieckie
II miejsce
- Wojciech Pawlina, woj. dolnośląskie
III miejsce
- Hubert Jośko, woj. lubelskie
II grupa – gimnazja
I miejsce
- Mateusz Grabiec, woj. świętokrzyskie
II miejsce
- Karolina Pudełko, woj. zachodniopomorskie
III miejsce
- Tomasz Michalski, woj. kujawsko-pomorskie
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
- Tomasz Kuliński, woj. wielkopolskie
II miejsce
- Adam Nowak, woj. łódzkie
III miejsce
- Krzysztof Golly, woj. opolskie
2)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom" 2009
38
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” organizowany jest na wszystkich
szczeblach – od szczebla lokalnego do krajowego. Do finału krajowego wpłynęło łącznie 297 prac z
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego,
podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Jury nagrodziło i wyróżniło 30
prac. Było to podsumowanie dla województw, które prowadziły konkurs zgodnie z wcześniej
przyjętym regulaminem.
12 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie finalistów Konkursu. Tym razem laureatów
gościła instytucja kultury m. st. Warszawy Dom Spotkań z Historią, której pracownicy przygotowali
dla uczestników warsztaty na temat historii II wojny światowej. Ponadto chętni mieli możliwość
zwiedzenia Zamku Królewskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa najlepszych prac.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni do udziału w dwutygodniowych warsztatach artystycznych
w lipcu 2010r.
Warsztaty artystyczne dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy
Pożarom” odbyły się w dniach 5-18.07.2009 . w Polanicy-Zdroju, woj. dolnośląskie. W warsztatach
uczestniczyło 36 laureatów konkursu plastycznego i 8 opiekunów i instruktorów. Po raz pierwszy
w spotkaniu wzięła udział również 9-osobowa grupa młodzieży z Niemiec.
Udział w warsztatach był formą nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom” ‘2008 r. W ramach warsztatów młodzież uczestniczyła w zajęciach
praktycznych i teoretycznych z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, batiku, tworzenia biżuterii,
poznawała kulturę, tradycję i architekturę regionu.
Ponadto uczestnicy zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż został
przeprowadzony przez doświadczonych ratowników medycznych z OSP Pcim, woj. małopolskie.
Zadania w zakresie sportu i podnoszenia sprawności strażaków i młodzieży.
1) Międzynarodowe zawody sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIF.
Główne zadania polegały na przygotowaniu reprezentacji polskich strażaków do udziału
w międzynarodowych zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIF.
Do udziału zakwalifikowane zostały:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Dziewczęca z Milejczyc, woj. podlaskie
Chłopięca z Nowego Korczyna, woj. świętokrzyskie
Kobiece Drużyny Pożarnicze
Grupa A
Lądek, woj. wielkopolskie
Barchlin, woj. wielkopolskie
Grupa B
Raszowa, woj. opolskie
Ochotnicze Straże Pożarne
Grupa A
Raszowa, woj. opolskie
Lądek, woj. wielkopolskie
Parczew, woj. lubelskie
Głuchów, woj. wielkopolskie
Kowalew, woj. wielkopolskie
Grupa B
Lądek, woj. wielkopolskie
Kościan, woj. wielkopolskie
Niechobrz Dolny, woj. Podkarpackie
W celu przygotowania drużyn do startu w międzynarodowych zawodach zostały zorganizowane trzy
starty kontrolne: 30.05.2009 r. w Kaczkach Średnich, woj. wielkopolskie, 27.06.2009 r. w Parczewie,
woj. lubelskie, 04.07.2009 r. w Lądku, woj. wielkopolskie.
Formą przygotowania do udziału w międzynarodowych zawodach MDP był udział obu drużyn
w obozie szkoleniowym, który odbył się w dniach 3-11.07.2009 r. w Czartajewie, woj. podlaskie.
Związek – za pośrednictwem Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach - przygotował
wyposażenie drużyn, stroje startowe i wyjściowe.
W dniach 19-26 lipca 2009 r. w Ostrawie/Czechy odbyły się XIII Międzynarodowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze wg regulaminu CTIF i XVII Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych wg CTIF.
39
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Wyniki XIII Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg CTIF:
W grupie A startowało łącznie 76 drużyn.
Raszowa, woj. opolskie - 13 miejsce 407,30 pkt
Lądek, woj. wielkopolskie - 31 miejsce 398,38 pkt
Parczew, woj. lubelskie - 39 miejsce 389,00 pkt
Głuchów, woj. wielkopolskie - 46 miejsce 384,90 pkt
Kowalew, woj. wielkopolskie - 52 miejsce 380,04 pkt.
W grupie B startowało łącznie 39 drużyn.
Lądek, woj. wielkopolskie - 13 miejsce 408,37 pkt
Kościan, woj. wielkopolskie - 19 miejsce 399,78 pkt
Niechobrz Dolny, woj. podkarpackie - 21 miejsce 390,59 pkt.
W rywalizacji Kobiecych Drużyn Pożarniczych w grupie A startowały 22 zespoły.
Lądek, woj. wielkopolskie - 6 miejsce 382,24 pkt
Barchlin, woj. wielkopolskie - 12 miejsce 367,54 pkt.
W rywalizacji Kobiecych Drużyn Pożarniczych w grupie B startowało łącznie 8 zespołów.
Raszowa, woj. opolskie - 5 miejsce 382,21 pkt
W grupie Zawodowe Straże Pożarne uczestniczyło łącznie 10 zespołów w gr. A i 6 zespołów w gr. B.
Polskie drużyny zajęły:
KM PSP Siedlce gr. A - 7 miejsce 378,66 pkt
KP PSP Słupca gr. B - 2 miejsce 408,48 pkt.
Wyniki XVII Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF:
W Zawodach uczestniczyło łącznie 47 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 8 dziewczęcych i 39
chłopięcych. Gościnnie wzięły udział również 2 drużyny z Japonii.
Drużyna dziewcząt z Milejczyc, woj. podlaskiego zajęła w swojej grupie 6 miejsce (w klasyfikacji
łącznej 25 miejsce). Dziewczęta zdobyły łącznie 1038,56 pkt.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Nowego Korczyna, woj. świętokrzyskie otrzymała 1062,59 pkt,
co zapewniło jej 7 miejsce (w grupie i w klasyfikacji generalnej).
2)
Przygotowana została również prezentacja kraju w formie wystawy i stoiska promocyjnego oraz
widowisko w wykonaniu członków MDP ocenione na V miejsce wśród wszystkich prezentacji
młodzieżowych.
IX Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach obronnych
IX Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach obronnych odbyły się w dniach 30.06.-04.07.2009 r. we
Wrześni, woj. wielkopolskie. W zawodach uczestniczyło 7 zespołów żeńskich i 13 męskich
reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne: Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: wielobój
sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50 m, bieg zespołowy na 1000 m, strzelanie sportowe, konkurs
prezentacji.
W klasyfikacji generalnej zespołowej zawody zwyciężyli:
w kategorii dziewcząt
I miejsce– MDP OSP Krypno, woj. podlaskie
II miejsce – MDP OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie
III miejsce – MDP OSP Wołomin, woj. mazowieckie
w kategorii chłopców
I miejsce– MDP OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie
II miejsce – MDP OSP Brzezia, woj. mazowieckie
III miejsce – MDP OSP Majdan, woj. mazowieckie.
Zawody zostały dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych są
eliminacjami do Ogólnopolskich Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o
Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. W 2009 r. w Mistrzostwach, które odbyły się w dniach 27-30
sierpnia 2009 r. w Giżycku, Związek OSP RP reprezentowały: drużyna żeńska MDP Krypno, woj.
podlaskie oraz drużyny męskie: MDP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie i MDP Brzezia, woj.
mazowieckie.
40
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
3)
VIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach
Związek był współorganizatorem VIII Indywidualnych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych
w Szachach organizowanych przez samorząd miasta i Gminy Głuchołazy.
W zawodach uczestniczyło 69 zawodników ze wszystkich służb mundurowych.
Trzy pierwsze miejsca zajęli przedstawiciele OSP:
I miejsce – Krzysztof Banasik – OSP Szybowce
II miejsce – Robert Tustanowski – OSP Wierzbice
III miejsce – Mirosław Ściborowski – OSP Szynych
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyli szachiści OSP z woj. opolskiego, II miejsce zajęli strażacy
OSP z woj. kujawsko-pomorskiego, III miejsce strażacy OSP z woj. śląskiego.
Łącznie w zawodach wzięło udział 22 strażaków OSP.
Zgodnie z założeniami przygotowane i przeprowadzone zostały przeglądy dorobku amatorskiego
ruchu artystycznego OSP.
1) XX Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych
XX Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych – odbył się 5 i 6 czerwca 2009 r.
w Krynicy Zdroju. Brało w nim udział 25 orkiestr OSP z 9 województw.
Po wysłuchaniu koncertów konkursowych i ocenie gry w marszu osiemnastu orkiestr laureatkami
zostały:
I miejsce
Orkiestra OSP Nadarzyn
II miejsce
Orkiestra OSP Koło
III miejsce
Orkiestra OSP Dobrynin
Orkiestra OSP Konopiska
W konkursie parady marszowej wystąpiło 9 orkiestr (kategoria dobrowolna).
Oceny prezentują się następująco:
I miejsce
Orkiestra OSP Dobrynin
Orkiestra OSP Goleszyn
Orkiestra OSP Suchowola
II miejsce
Orkiestra OSP Starokrzepice
III miejsce
Orkiestra OSP Jaćmierz
W Festiwalu udział wzięły też Orkiestry – laureatki XIX Festiwalu
- Orkiestra OSP Mykanów
- Orkiestra OSP Wilamowice
oraz Zespół Tańca Artystycznego MINIATURY z Krynicy – Zdroju.
2)
3)
Wszystkie Orkiestry biorące udział w Festiwalu otrzymały zestaw nagród ufundowany przez
Zarząd Główny ZOSP RP oraz puchary i dyplomy okolicznościowe.
XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej
XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej odbył się w dniach 26 – 27 czerwca 2009 roku
w Ciechocinku. W konkursie wzięło udział 15 zespołów. W koncertach festiwalowych wystąpiły też
Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” z Wrzosowej, woj. śląskie i Kameralny Chór Mieszany
CANTUS z Połczyna-Zdroju, woj. zachodniopomorskie. Występom Zespołów towarzyszyła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów.
Laureatami zostały zespoły:
I miejsce
Zespół „Suskie Skowronki” z Suchej, woj. opolskie
II miejsce
Zespół „Niezapominajki” z Jastrzębia Szerokiej, woj. śląskie
III miejsce
Zespół „Retro” z Barlinka, woj. zachodniopomorskie
Wszystkie zespoły otrzymały puchary i dyplomy okolicznościowe oraz nagrody ufundowane przez
organizatorów (w tym śpiewnik zawierający piosenki strażackie i wydawnictwo okolicznościowe
poświęcone dziesięciu Festiwalom Piosenki przeprowadzonym w Cichocinku w latach 1987-2007).
Współorganizatorem festiwalu był burmistrz Ciechocinka i strażacy powiatu aleksandrowskiego.
Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP
W ramach przeglądów dorobku artystycznego zespołów amatorskich działających pod patronatem
Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanych zostało w 2009 roku siedem Regionalnych Spotkań
Zespołów Artystycznych. W Spotkaniach wzięło udział 63 zespoły oraz solistka.
21 czerwca 2009 r. - Krynica – Zdrój, woj. małopolskie
28 czerwca 2009 r. – Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
12 lipca 2009 r. – Polanica Zdrój, woj. dolnośląskie
23 sierpnia 2009 r. – Boćki, woj. podlaskie
29 sierpnia 2009 r. – Giżyn, woj. zachodniopomorskie
41
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
18 października 2009 r. – Popielów, woj. opolskie
15 listopada 2009 r. – Opatów, woj. świętokrzyskie
Laureaci spotkań zaproszeni zostaną na Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP
organizowane w 2010 roku oraz na XII Festiwal Piosenki Strażackiej (2011).
3) Zlotu Chórów i Orkiestr pod hasłem „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”
Związek był współorganizatorem Zlotu Chórów i Orkiestr pod hasłem „Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II w hołdzie” 23 maja 2009 roku.
Przygotowane zostało stoisko promocyjne z wydawnictwami okolicznościowymi. Związek
przygotował też płytę z materiałem nutowym dla wykonawców koncertu. Dużą pomoc organizacyjną
okazali Druhowie z OSP Liczeń Stary zapewniając obsługę organizacyjną, pierwszą pomoc oraz
przygotowując posiłki dla wszystkich wykonawców. Przeważały wśród nich orkiestry OSP.
Na potrzeby Koncertu Orkiestr OSP „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”
organizowanego 18 maja w Wadowicach (przez OSP Chocznia) przygotowane zostały wydawnictwa
okolicznościowe (karty pocztowe, pieczęć okolicznościowa).
W organizowanej w Suchowoli Europaradzie Orkiestr w Centrum Europy uczestniczyły Orkiestry
OSP: Dobrynin, Słupca, Zambrów i jako gospodarz Suchowola.
Przygotowane zostały nagrody dla gości z zagranicy promujące Związek OSP RP oraz wydawnictwa
promocyjne.
Podsumowania konkursów historycznych prowadzonych dla różnego typu opracowań i
dokumentowania dziejów OSP.
1) XVI Ogólnopolski Konkurs Kronik
Na XVI Ogólnopolski Konkurs Kronik wpłynęło 121 kronik, w 172 tomach z 15 województw.
W Konkursie wyróżniono 29 kronik, które uzyskały ocenę wzorową, 25 kronik oceniono jako
wyróżniające, 39 kronik było poprawnych, 26 kronik prezentowało poziom poniżej oceny poprawnej.
Finał konkursu odbył się w Dowspudzie k. Augustowa i w Augustowie w dniach 18-20.09.2009 r.
Podczas spotkania finalistów przygotowana została wystawa najlepszych kronik OSP połączona
z indywidualnymi konsultacjami kronikarzy z jurorami Konkursu oraz członkami Komisji
Historycznej. Umożliwiło to zapoznanie się z opiniami na temat poziomu kronik i ocenami pracy
kronikarskiej. Na zakończenie spotkania zorganizowano sesję historyczną w trakcie której kronikarze
wysłuchali referatów prezentowanych przez członków Komisji Historycznej oraz zaproszonych gości
z regionu Podlasia.
Przedstawiona została również informacja o organizacji ochrony przeciwpożarowej na Białorusi
(przez przedstawiciela Białorusi z Porzecza Walerego Saka) oraz współpraca polsko-litewska na
przykładzie zespołu folklorystycznego „POGRANICZE” z Szypliszek, który również prezentował
pieśni i tańce tego pogranicza.
Uczestnicy zwiedzili Wilno i Troki oraz Suwalszczyznę poznając różne aspekty historii i obecnych
działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii, współpracy przygranicznej.
2) XVI Konkurs na pamiętniki
Na XVI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia relacje i opracowania „Z dziejów Ochotniczych Straży
Pożarnych” wpłynęło 11 prac.
Laureaci zaproszeni zostali na spotkanie laureatów konkursu kronik.
3) IV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa
Jury IV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa oceniło 30
nadesłanych do konkursu, w tym prace magisterskie i licencjackie.
Podsumowanie Konkursu odbyło się 11 grudnia na posiedzeniu Komisji Historycznej w Warszawie.
Wszyscy laureaci konkursów historycznych otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Związek
OSP RP.
4) Konferencja naukowa „Strażacy we wrześniu 1939 roku”.
W związku z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej została zorganizowana
konferencja naukowa „Strażacy we wrześniu 1939 roku”. Konferencja odbyła się 5 października
2009 r. w Sejmie RP. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz Związku, Państwowej Straży
Pożarnej, Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, Komisji Kultury ZG ZOSP RP, kronikarze i autorzy
monografii Ochotniczych Straży Pożarnych.
Konferencji towarzyszyła wystawa kronik OSP wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie Kronik
oraz występy Kameralnego Chóru Mieszanego CANTUS z Połczyna Zdroju i Młodzieżowej
Orkiestry OSP Mykanów.
Problematyka II wojny światowej znalazła się również w VIII Zeszycie Historycznym Związku
przygotowanym przez Komisję Historyczną.
Przygotowano wstępnie do druku materiały z konferencji.
42
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Działalność szkoleniowa. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadzono cykl kursów dla
różnych grup strażaków
1) Kursy dla płetwonurków
W dniach 25.07 – 11.08.2009 r. w Bysławiu woj. kujawsko-pomorskie zostały zorganizowane 2
turnusy szkoleń płetwonurków na stopień podstawowy zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2002 r. rozszerzony o zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczych w akwenach,
a w szczególności działań ratowniczych związanych bezpośrednio z ratowaniem życia i zdrowia
ludzkiego. Dodatkowymi tematami były: prowadzenie działań poszukiwawczo-wydobywczych,
działania ratownicze i prowadzenia ewakuacji osób podczas akcji powodziowych.
W dwóch 9-cio dniowych turnusach zostało przeszkolonych 48 strażaków.
2) Kursy dla Kronikarzy OSP
Kursy odbyły się w dniach 17-23.08 (I turnus) oraz 24-30.08 (II turnus) w Przewięzi k. Augustowa.
Łącznie w kursach wzięło udział 115 osób. W tym I turnus – 54 osób, II turnus – 61 osób.
Tematyka kursu obejmowała: dokumentowanie działalności OSP i oddziałów ZOSP RP, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na prowadzenie kronik, organizowanie izb pamięci, prowadzenie
dokumentacji muzealnej, działalność Komisji historycznych, ustalanie rodowodów OSP itp.
3) Kurs dla dyrygentów orkiestr, choreografów i kierowników zespołów artystycznych OSP.
Kurs odbył się w dniach 3-6.12 w Krynicy-Zdroju. Celem kursu było omówienie przeglądów dorobku
amatorskiego ruchu artystycznego przeprowadzonych w roku 2009, w tym XX Ogólnopolskiego
Festiwalu Orkiestr OSP, XI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej oraz Regionalnych
Spotkań Zespołów Artystycznych OSP. Podczas zajęć miała miejsce wymiana doświadczeń oraz
zostały wstępnie omówione plany na rok 2010. Przeprowadzono również zajęcia nt. pierwszej
pomocy, regulaminu umundurowania, ceremoniału oraz zagadnień psychologicznych.
W kursie brały udział 103 osoby.
Współpraca z członkami Komisji problemowych
Duży wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie zadań realizowanych przez Związek wnieśli
członkowie Komisji problemowych ds. Młodzieży, Kultury, Sportu i Historycznej, którzy zapewniali
pracę jury wszystkich konkursów, przygotowanie merytoryczne materiałów, prowadzili zajęcia
szkoleniowe.
Współpraca zagraniczna - kalendarium:
1) Bruksela 17.02.2009 r.
Bruksela 17.02.2009 r. – posiedzenie międzynarodowej grupy ds. ochrony przed skutkami katastrof
Organizator – Niemiecki Związek Straży Pożarnych. Związek OS RP reprezentowała Wiceprezes ZG
ZOSP RP Teresa Tiszbierek.
Jednym z głównych punktów spotkania była dyskusja na temat zapobiegania katastrofom poprzez
szeroko rozumianą współpracę i szybkie reagowanie na wypadek wystąpienia katastrof.
2) Werftpfuhl/Niemcy 11-14.03.2009 r
Werftpfuhl/Niemcy 11-14.03.2009 r. – II Polsko-Niemieckie Forum Organizacji Młodzieżowych
Organizator – Federalna Niemiecka Rada Młodzieży, Wspólnota Robocza Młodzieży Ewangelickiej,
Ośrodek Kształcenia Pozaszkolnego im. Kurta Löwensteina.
Tematyka – możliwości wspierania finansowego, metodyka wymian polsko-niemieckich, trójstronna
wymiana między Polakami, Niemcami i młodzieżą z innych krajów, polityczne warunki wymiany i
ramy stosunków polsko-niemieckich na tle 70. rocznicy napaści Niemiec na Polskę i 20. rocznicy
przemian społecznych w Polsce i NRD.
Uczestnicy – Krzysztof Szczepaniuk, członek Komisji ds. Młodzieży, Michał Stefański, organizator
wymiany polsko-niemieckiej, wnioskodawca PNWM.
3) Ostrawa/Czechy 13.-15.03.2009 r.
Ostrawa/Czechy 13.-15.03.2009 r. – posiedzenie robocze Międzynarodowej Komisji Młodzieży CTIF
Uczestniczyła Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek, członek Komisji
4) Budapeszt/Węgry 20.-22.03.2009 r.
Budapeszt/Węgry 20.-22.03.2009 r. – posiedzenie Komisji Państw Naddunajskich CTIF
Tematyka – ochrona przeciwpożarowa w miastach stołecznych krajów – członków Komisji
W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciel Związku OSP RP dh. Wiesław Penk oraz
przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Warszawie Mariusz Wejdelek i Bogdan Łasica.
5) Warszawa 22.04.2009 r.
Warszawa 22.04.2009 r. – spotkanie poświęcone priorytetom litewskiej polityki zagranicznej
z udziałem ministra spraw zagranicznych Litwy.
Organizator – Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Ambasada Republiki Litewskiej
Uczestniczyła Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek.
43
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
6)
7)
8)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Ostrawa/Czechy 26-28.04.2009 r
Ostrawa/Czechy 26-28.04.2009 r. - – posiedzenie Międzynarodowej Komisji Zawodów CTIF
Uczestniczył Wiesław Penk, członek Komisji
Metlika/Słowenia 05.-06.06.2009 r.
Metlika/Słowenia 05.-06.06.2009 r. – inauguracja obchodów 140-lecia ochotniczego pożarnictwa
w Słowenii
Uczestniczyła Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek.
Marija Bistrica, Chorwacja 14.-16.06.2009 r.
Marija Bistrica, Chorwacja 14.-16.06.2009 r. – Zjazd Delegatów Chorwackiego Związku Straży
Pożarnych.
Uczestniczył Wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny wraz 3-osobową delegacją.
Ostawa/Czechy 23.07.2009 r.
Ostawa/Czechy 23.07.2009 r. – Zjazd Delegatów CTIF
W Konferencji uczestniczyło 79 delegatów z 29 komitetów krajowych CTIF. Polskie pożarnictwo
reprezentowali: Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Wiceprezes ZG ZOSP
RP prof. Marek Trombski, st. bryg. w st. spocz. Wojciech Kotoński (KG PSP).
Kysucke Nove Mesto/Słowacja 08.08.2009
Kysucke Nove Mesto/Słowacja 08.08.2009 – Krajowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych
Związek OSP RP reprezentował dh. Tadeusz Sieniawski.
Amberg/Niemcy 04.-06.09.2009
Amberg/Niemcy 04.-06.09.2009 – Zjazd Deutsche Jugendfeuerwehr
Uczestniczyła Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek.
Eisenstadt, Tulln/Austria 21-23.09.2009 r.
Eisenstadt, Tulln/Austria 21-23.09.2009 r. – posiedzenie Komisji Państw Naddunajskich CTIF
Tematyka – wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla straży pożarnych w Europie
W posiedzeniu uczestniczył dh. Wiesław Penk
Manchester/Wielka Brytania 09.-11.10.2009 r.
Manchester/Wielka Brytania 09.-11.10.2009 r. – posiedzenie robocze Międzynarodowej Komisji
Młodzieży CTIF
Uczestniczyła Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek, członek Komisji
Warszawa 08.-11.11.2009
Warszawa 08.-11.11.2009 – wizyta 9-osobowej delegacji reprezentującej Stowarzyszenie Chińskiej
Ochrony Przeciwpożarowej (na zaproszenie Prezesa ZG ZOSP RP)
Cel wizyty – zapoznanie się z organizacją systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zasad
szkolenia i bazy dydaktycznej, przekazanie informacji przez gości na temat chińskiego systemu
ochrony przeciwpożarowej.
Ze strony polskiej delegacji towarzyszyli m.in.:
- Prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
- Podsekretarz Stanu w MSWiA – Zbigniew Sosnowski,
- Wiceprezesi ZG ZOSP RP: Teresa Tiszbierek i Zbigniew Meres- Senator RP,
- Komendant Główny PSP – nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,
- Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP – Jerzy Maciak,
- Zastępcy Komendanta Głównego PSP: nadbryg. Marek Kowalski i st. bryg. Piotr Kwiatkowski,
- Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP – Wiesław Golański,
- Rektor SGSP – nadbryg. Ryszard Dąbrowa.
Amberg/Niemcy 25.-27.11.2009 r.
Amberg/Niemcy 25.-27.11.2009 r. – posiedzenie Międzynarodowej Komisji Zawodów CTIF
Uczestniczył Wiesław Penk, członek Komisji
Marsberg (powiat Hochsauerland, land Nadrenia Północna-Westfalia) -26.10.2009 r.
W dniach 21-26 października 2009 r. w Marsberg (powiat Hochsauerland, land Nadrenia PółnocnaWestfalia) odbyło się XI polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. W seminarium wzięło udział 20 opiekunów MDP z województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego,
wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz 23 opiekunów MDP z Niemiec,
reprezentujących landy: Bawaria, Berlin, Dolna Saksonia, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia,
Saksonia, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia. Uczestnikom towarzyszyła grupa 4 tłumaczy. Celem
seminarium było przekazanie wiedzy na temat sposobów poprawy jakości pracy z młodzieżą, w tym
44
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
4.
spotkań polsko-niemieckich, integracja uczestników, nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy
polskimi i niemieckimi MDP.
Seminarium zostało poprzedzone spotkaniem polsko-niemieckiej kadry realizującej projekt, które
odbyło się w dniach 19.-21.03.2009 r. w Dreźnie/Niemcy. Podczas spotkania omówiono założenia
organizacyjne i tematykę seminarium.
Działalność jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
W 2009 roku do jednostki centralnej wpłynęło łącznie 25 wniosków o dofinansowanie polsko-niemieckich
obozów MDP ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dofinansowanie otrzymały
Ochotnicze Straże Pożarne i Oddziały Związku.
W celu poprawy pracy jednostek centralnych i jakości składanych wniosków w dniach 26-28.10.2009r.
w Krzyżowej, woj. dolnośląskie odbyła się konferencja jednostek centralnych PNWM.
Współudział w organizowaniu innych imprez propagujących działalność przeciwpożarową
1) IV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym
W dniach 8 – 9 sierpnia 2009 roku w Licheniu Starym k. Ślesina pow. Koniński woj. Wielkopolskie
przeprowadzone zostały IV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym.
W Mistrzostwach Polski udział wzięło 33 drużyn i 132 zawodników.
2) VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS® Series
W sobotę 18 lipca, w Amfiteatrze w Morzyczynie, nad jez. Miedwie (woj. zachodniopomorskie)
rozegrane zostały VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS®
Series. 12 najlepszych polskich zawodników, dopingowanych przez ponad czterotysięczną
publiczność rywalizowało o tytuł Mistrza Polski 2009 i prawo startu w Mistrzostwach Świata.
3) VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych
W Cichowie (woj. wielkopolskie, powiat kościański) 16 sierpnia pod patronatem Wicepremiera RP,
Ministra Gospodarki i Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka rozegrane zostały VI Europejskie
i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Wzięło w nich udział 21 kobiecych drużyn pożarniczych
i 55 męskich drużyn pożarniczych z Polski oraz 5 drużyn zagranicznych – dwie z Węgier, dwie z
Czech i jedna ze Słowacji.
Organizator: ZOP ZOSP RP w Kościanie
4) Mistrzostwa Polski OSP, Skandia Maraton Lang Team
Do Mistrzostw Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie o Puchar Prezesa Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas IV edycji Skandia Maraton Lang
Team, który odbył się 31 maja 2009 r. w Nałęczowie przystąpiło 56 strażaków ochotników.
5) V Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym i drogowym
V Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym podmiotów tworzących i
wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – odbyły się w dniach 18 – 21 czerwca 2009
na terenie powiatu Sucha Beskidzka.
Organizatorami byli: Instytut Ratownictwa Medycznego, Państwowa Straż Pożarna i Związek OSP
RP.
W Mistrzostwach wzięło udział 56 zespołów ratowniczych m.in. z : PSP, OSP (17), GOPR, PCK,
policji, straży miejskiej, ZHP, pogotowia ratunkowego, wyższych uczelni oraz 5 ekip zagranicznych:
z Czech, Litwy, Turcji i Węgier.
W klasyfikacji generalnej:
I miejsce zdobyła Grupa Bieszczadzka GOPR
II - Policjanci Służb Prewencyjnych Garnizonu Małopolskiego
III - Szkoła Aspirantów PSP – Kraków
IV - Komenda Powiatowa PSP – Proszowice
V - Akademia Krakowska
VI - Ochotnicza Straż Pożarna – Czermin
W klasyfikacji OSP
I miejsce - OSP Czermin
II - OSP Dobrzyca
III - OSP Nadarzyn
IV - OSP Kobierzyce
V - OSP Kęty na Podlasiu
45
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
5.
VI - OSP Kurów
VII - OSP Kamień
VIII - OSP Dąbrówka Mała
IX - OSP Bystra
X - OSP Ślemień.
Komandorem Mistrzostw był Przemysław Gula – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
Głównym Sędzią: dr Jacek Nitecki – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego - KW
PSP Kraków.
Popularyzacja Związku OSP RP i OSP w mediach. Współpraca ze środkami masowego przekazu
centralnymi i regionalnymi poprzez
1)
2)
Współudział w organizowaniu ogólnopolskich konkursów:
XII Ogólnopolski Konkurs Radiowy pt. „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą
- 2009” – organizowany przez ZG Zw. OSP RP wspólnie w I Programem Polskiego Radia SA,
na który dziennikarze z 13 rozgłośni PR nadesłali 44 audycje i reportaże . Celem konkursu
jest ukazanie różnorodnej działalności związku OSP RP i strażaków ochotników.
(Ogółem na14 edycji konkursu – zgłoszono 622 audycje radiowe oraz 2 reportaże
telewizyjne). Sponsorami nagród byli m.in.: MSWiA, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
KRUS, Zespół Poselski Strażaków, KG PSP.
Czternasta Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Nasza Straż
Pożarna”– organizowany wspólnie ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Na konkurs
nadesłano ok. 100 zdjęć i fotoreportaży. Celem konkursu jest m.in.: promocja polskiego
pożarnictwa, zwrócenie uwagi, szczególnie strażakom na wartość i zawartość treści i siłę
oddziaływania informacji ukazanych w fotografii, a także zdobywanie do publikacji
najlepszych zdjęć z życia OSP i PSP. W ciągu 14 edycji konkursu - nadesłano na konkurs
ponad 1.300 zdjęć
IV Edycja Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik –
Gorąca Krew” – organizator Zarząd Główny PCK, przy współpracy ZG ZOSP RP i KG PSP.
W obecnej edycji brało udział m.in.: 384 jednostki OSP. Celem ww. programu jest dotarcie
z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk w całym kraju
poprzez strażaków OSP i PSP. Wg danych PCK –tylko w 2009r. pozyskano łącznie - ponad
5.786 litrów krwi. (Ogółem podczas czterech edycji ww. programu oddano 17.542 litry
krwi.)
VII Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowany przez KRUS,
pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Celem konkursu jest poprawa warunków życia
i pracy mieszkańców wsi. ZG Związku OSP RP był jednym z współorganizatorów. Do
konkursu przystąpiło 1.168 gospodarstw rolnych z całego kraju.
V Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym podmiotów tworzących
i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego organizatorami są: Instytut
Ratownictwa
Medycznego,
Związek
OSP
RP
i Państwowa Straż Pożarna. W piątej edycji konkursu wzięło udział m.in.: 56 zespołów
ratowniczych z Polski , w tym 17 z OSP oraz 5 ekip zagranicznych.(z Czech, Litwy, Turcjii,
Węgier). W kwalifikacji generalnej –VI miejsce zdobyła OSP Czermin.
Udzielanie informacji środkom przekazu o Związku OSP RP, OSP i strażakach, ważnych
wydarzeniach.
Propagowanie
licznego
udziału
strażaków
ochotników
i
jednostek
OSP
w XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Współuczestniczenie Związku OSP RP oraz przyjęcie patronatu nad ogólnopolskim
konkursem na najlepszego wójta pt. „Wójt Roku 2008”
Propagowanie udziału ochotniczego pożarnictwa w różnych akcjach humanitarnych np.
honorowe krwiodawstwo strażaków („banki krwi strażackiej”), Akcji „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę”, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy itp
Inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tematów dot. Związku OSP RP
i
OSP
(np.
organizowanie
obsługi
medialnej
ważniejszych
wydarzeń
i imprez programowych, inicjowanie spotkań z dziennikarzami, przygotowywanie materiałów
prasowych, propagowanie interesujących tematów i osób propagujących humanitaryzm
strażaków podczas akcji ratowniczo - gaśniczych itp.
Dbanie o „dobry wizerunek ” Związku OSP RP i jego władz (np. pisma gratulacyjne, dyplomy
itp.
46
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
6.
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz różnorodna pomoc udzielana działaczom OSP pod
hasłem „Stała gotowość niesienia pomocy potrzebującym:
1) Prezentowanie działalności operacyjnej i ukazanie profesjonalizmu ratowników OSP np. biorąc
udział w IV Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym,
2) Popularyzowanie imprez programowych Związku OSP RP, ważniejszych wydarzeń i akcji
terenowych
3) Stała współpraca z PSP dot. M.in. udziału OSP w akcjach ratowniczych.
9. ROZLICZENIE ZWIĄZKU Z URZĘDEM SKARBOWYM
Rozliczenie Związku z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także w sprawie
składanych deklaracji podatkowych.
Związek nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zarząd Główny i Oddziały
Związku OSP RP zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierane przy wypłacaniu
wynagrodzeń oraz podatek od towarów i usług terminowo rozlicza z urzędami skarbowymi
i oddziałami ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą:
Zobowiązania publicznoprawne:
764 887,01
-
764 887,01
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Zobowiązania publicznoprawne stanowią zaliczki pobrane od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu
oraz VAT-7 za miesiąc grudzień roku 2009 do odprowadzenia w styczniu roku następnego.
Zarząd Główny i Oddziały Związku odprowadzają comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych, oraz składają comiesięczną deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7. PIT4R, PIT-8AR Zarząd Główny i Oddziały Związku składają raz w roku. Zaliczki na podatek
dochodowy od osób prawnych odprowadza Zarząd Główny w imieniu Związku. Deklarację
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych za rok podatkowy CIT-8 po sporządzeniu bilansu zbiorczego składa również Zarząd
Główny Związku OSP RP.
10.
KONTROLA ZWIĄZKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
10.1. Kontrola wewnętrzna
W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. została przeprowadzona kontrola:
Organ kontrolujący
Główna Komisja
Rewizyjna ZOSP
RP
Zakres kontroli
Termin kontroli
Wynik kontroli
Kontrola działalności Biura Zarządu 06.04.2009 r. – 1.Nie stwierdzono
Głównego Związku OSP RP za rok 08.04.2009 r. poważnych uchybień ani
2008 w oparciu o księgi rachunkowe,
nieprawidłowości w
sprawozdawczość
finansową
i
przedmiotowym
dokumentację bankową, obejmujących
zakresie.
okres od 01.01.200 r. do 31.12.2008 r.
1.Wykonanie budżetu za 2008 rok .
2. Gospodarkę finansową Biura
Zarządu Głównego ZOSP RP za 2008 r.
3. Stan rozliczeń wewnętrznych Biura
ZG ZOSP RP na dzień 31.12.2008 r.
a) z oddziałami wojewódzkimi ZOSP
RP,
47
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Główna Komisja
Rewizyjna ZOSP
RP
Główna Komisja
Rewizyjna ZOSP
RP
Główna Komisja
Rewizyjna ZOSP
RP
Główna Komisja
Rewizyjna ZOSP
RP
Główna Komisja
Rewizyjna ZOSP
RP
b) z kontrahentami zewnętrznymi.
4.Gospodarka środkami finansowymi
Biura ZW ZOSP RP
1.Kontrola Komisji Kultury Zarządu 06.04.2009 r. – 1.Nie stwierdzono
Głównego ZOSP RP. Kontrolą objęto 07.04.2009 r. uchybień w pracy
działalność statutową Komisji w roku
Komisji
2008
1.Kontrola Nieruchomości w Poznaniu. 06.04.2009 r. – 1.Wydano trzy zalecenia
Kontrolą objęto: realizację zadań 08.04.2009 r. pokontrolne
finansowych i budżetu za 2008 rok oraz
wybrane
problemy
organizacyjne
zarządzanej nieruchomości
1.Kontrola Komisji ds. Młodzieży 06.04.2009 r. – 1.Nie stwierdzono
Zarządu Głównego ZOSP RP. Kontrolą 07.04.2009 r. uchybień w pracy
objęto działalność statutową Komisji w
Komisji
roku 2008
1.Kontrola finansowo-gospodarcza i 01.06.2009 r. – 1.Nie wydano zaleceń
realizacji budżetu za 2008 r. Biura 05.06.2009 r. pokontrolnych
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Olsztynie.
1.Kontrola działalności finansowo- 01.07.2009 r. – 1.Nie wydano zaleceń
gospodarczej i realizacji budżetu za 03.07.2009 r. pokontrolnych
2008 r. Biura Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Katowicach
10.2. Kontrola zewnętrzna
W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. została przeprowadzona kontrola:
Organ kontrolujący
Zakres kontroli
Termin kontroli
Wynik kontroli
- Nie stwierdzono
uchybień ani
nieprawidłowości w
przedmiotowym
zakresie.
Ministerstwo Spraw Kontrola rozliczenia dotacji pod kątem 01.02.2009 r. - Nie stwierdzono
Wewnętrznych i
legalności i gospodarności
28.02.2009 r. uchybień ani
Administracji
wykorzystania środków finansowych
nieprawidłowości w
przekazanych w ramach umowy Nr
przedmiotowym
2/DB/08 z dnia 7.04.2008 r. oraz
zakresie.
rzetelności dokumentacji.
Najwyższa Izba
Realizacja projektów edukacyjnych:
25.05.2009 r. - Nie stwierdzono
Kontroli w
Sektorowego Programu Operacyjnego 17.06.2009 r. uchybień ani
Warszawie
–Rozwój Zasobów Ludzkich
nieprawidłowości
Naczelnik
Prawidłowość rozliczenia podatku od 25.09.2009 r. – Protokół z czynności
Pierwszego
towarów i usług od transakcji
06.10.2009 r. sprawdzających nr
Mazowieckiego
dokonanych w okresie od 30.12.2008 r.
1471/KP/446-690/09/BU
Urzędu Skarbowego do 31.12.2009 r. z ZOSP RP WUS w
z dnia 06.10.2009w Warszawie
Brzezinach
nieprawidłowości nie
stwierdzono
Urząd Kontroli
Skarbowej w
Warszawie
13.01.2009 r.
Kontrola transakcji pomiędzy Frank
Cars Sp. z o.o. a Związkiem OSP RP 15.01.2009 r.
Zarząd Główny w okresie 01.12.2003 –
31.12.2004 r.
48
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Prawidłowość rozliczenia podatku od 23.12.2009 r.
Naczelnik
towarów i usług od transakcji
Pierwszego
15.01.2010 r.
udokumentowanej fakturą VAT nr
Mazowieckiego
Urzędu Skarbowego 157/2009 wystawioną przez ABRadio
w Warszawie
Robert Maleszka
Kazimierz Pluciński
– Protokół z czynności
sprawdzających nr
1471/KP/446/988/09/MR
z dnia 18.01.2010 nieprawidłowości nie
stwierdzono
- Główny Księgowy
Zarząd Wykonawczy:
1) Jerzy Maciak
2)
Golański
- Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Związku OSP RP
Wiesław - Zastępca, Dyrektor ds. Gospodarczych
Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.
merytorycznym
49

Podobne dokumenty