dokumencie do pobrania

Komentarze

Transkrypt

dokumencie do pobrania
UWAGA!
Budowa tunelu dla
pieszych pod jezdnią
ul. Okopowej
– tymczasowa organizacja ruchu
Zaczyna się kolejny etap przebudowy układu drogowego wokół Targu Siennego
i Rakowego w Gdańsku – budowa tunelu dla pieszych pod jezdnią ul. Okopowej.
W związku z tym konieczne jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
w rejonie skrzyżowania ulic Okopowej i Toruńskiej. Tymczasowa organizacja ruchu
zacznie obowiązywać w nocy z 19 na 20 lutego 2016.
Prace realizowane są w ramach projektu Forum Gdańsk obejmującego stworzenie
atrakcyjnej przestrzeni publicznej z kompleksem handlowym w samym centrum miasta.
Św
ię
Okopowa - Toruńska
Hucisko
KIERUNKU RUCHU
W REJONIE
SKRZYŻOWANIA ULIC
OKOPOWA – TORUŃSKA
Hucisko
ellońskie
Pierwszy etap prac rozpocznie się 22 lutego.
W związku z tym konieczne jest zamknięcie
przejazdu z ul. Okopowej w ul. Toruńską. Objazdy
dla kierowców wyznaczone zostały ulicami
Okopową, Augustyńskiego i Rzeźnicką.
Toruń
Wały Ja
gi
Targ
y
Okopowa
Okopo
tej
Tró
jc
ska
ZALECANE OBJAZDY
DO UL. TORUŃSKIEJ
Rako
wy
y
Podwale Przedmie
jskie
Pod
w
ale
Prze
dm
Rzeźn
Okopowa
Św
ię
Tró
jc
y
Wały Ja
gielloń
sk
Okopowa
ie
tej
nicka
Przypominamy, że nadal obowiązują wprowadzone
w styczniu zmiany w rejonie al. Armii Krajowej
i przejazdu ul. Okopową pod al. Armii Krajowej.
Ruch na wiaduktach, którymi biegnie al. Armii
Krajowej, jest zwężony o jeden pas w każdą stronę,
ale wyłącznie w nocy, tylko w godz. 23:30-5:00.
Natomiast przejazd ulicą Okopową pod al. Armii
Krajowej w kierunku Pruszcza Gdańskiego został
zwężony do jednego pasa. Zmiana organizacji
ruchu w al. Armii Krajowej będzie obowiązywać do
połowy roku, natomiast na ul. Okopowej – do końca
Targ
Rako
wy
wakacji.
ie
icka
iejsk
Rzeź
Armii Krajowej
Podwale Prz
edmiejskie
Krajowej
Toruń
a
Żab
i
Kruk
ska
Tor
u
Okopowa
Oko
pow
ńsk
Targ W
ęglow
a
y
ia
tad
s
ZWĘŻENIA PASÓW JEZDNI
NA UL. OKOPOWEJ
I AL. ARMII KRAJOWEJ
icka
La
Rzeźn
3 Maja
Okopowa
3 Maja
Ale
ja A
rmi
i
Kra
jow
Wprowadzone zmiany mają na celu zachowanie
ej
podstawowych relacji na skrzyżowaniu Okopowa
– Toruńska, a także utrzymanie dotychczasowej
trasy dojazdu do Urzędu Wojewódzkiego
i Marszałkowskiego.
Aleja
Arm
ii Kra
jow
ej
Podwale Pr
Taka organizacja ruchu (z ewentualnymi drobnymi
korektami) obowiązywać będzie przez cały okres
budowy tunelu. Całość prac w tym rejonie powinna
zakończyć się na przełomie maja i czerwca 2017
roku.
zedm
Podwale Przed
miej
opowa
Aleja Armii
Okopowa
Okopowa
Oko
p
owa
Okopo
wa
Targ W
ęglow
Św
ię
tej
Tr
Hucisko
O Forum Gdańsk
Nadal trwają też intensywne prace w rejonie ul.
Hucisko. Najprawdopodobniej potrwają one do
drugiej połowy kwietnia. W tym czasie zostanie
przygotowany alternatywny dojazd do terenu
budowy przez ul. Nowe Podwale Grodzkie od
strony północnej.
Obecnie przy Hucisku wykonywana jest izolacja
konstrukcji tunelu oraz jego obsypka. Następnym
etapem będzie zakończenie przebudowy
infrastruktury podziemnej (sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, sieci teletechniczne i energetyczne)
w nowym tunelu. W dalszej kolejności nastąpi
wzmocnienie podłoża gruntowego w obrębie
skrzyżowania Hucisko/Targ Rakowy/Podwale
Grodzkie. Na koniec zostaną tam wykonane
warstwy asfaltowe nawierzchni drogowej. Niestety
wcześniejsze otwarcie obu jezdni ul. Hucisko
– przed zakończeniem tych prac – spowoduje
konieczność powtórnego zamknięcia jednej jezdni
dla zakończenia robót drogowych.
Forum Gdańsk to nowa, atrakcyjna przestrzeń
publiczna z kompleksem handlowym, która
powstaje w samym centrum miasta w ramach
rewitalizacji historycznego Targu Siennego
i Targu Rakowego. Inwestycja obejmuje budowę
Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta
Gdańska oraz węzła przesiadkowego i infrastruktury drogowej wokół kompleksu. Projekt
realizowany jest we współpracy pomiędzy Multi
Poland i Gminą Miasta Gdańska oraz grupą
PKP. Otwarcie kompleksu planowane jest na
2017 rok.
Piesi
Wprowadzane zmiany w organizacji ruchu nie
wiążą się z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu
pieszym. Wokół terenu inwestycji piesi (i rowerzyści) nadal poruszają się tak, jak dotychczas.
KOMUNIKACJA
PIESZA I ROWEROWA W REJONIE HUCISKA
Dworzec
PKP
Podwale Grodzk
ie
W ramach projektu Forum Gdańsk miasto
zyska nowe rozwiązania infrastrukturalne. Na
przebudowanym wiadukcie w ciągu al. Armii
Krajowej powstanie węzeł przesiadkowy, który
zintegruje komunikację autobusową, tramwajową i kolejową, w tym uruchomiony w 2015 roku
przystanek SKM Gdańsk Śródmieście. Dzięki
temu kompleks będzie doskonale skomunikowany ze wszystkimi częściami Trójmiasta oraz
z regionem. Ponadto przebudowa wiaduktu
usprawni przejazd do i z centrum Gdańska. Dogodny dojazd do obwodnicy trójmiejskiej sprawi, że do Forum Gdańsk z łatwością dostaną się
również zmotoryzowani.
OZNACZENIA
drogi dla rowerów
ciągi pieszo-rowerowe
z pierwszeństwem pieszych
W ał
strefy piesze z dopuszczonym
ruchem rowerów
Ta
Hucisko
rg
grody
Nowe O
3 Maja
Targ W
ęglow
y
Urząd
Miejski
Okopowa
Złota
Brama
ew
ie
ńsk
ello
agi
tunel dla pieszych /
rowerów i pieszych
ny
yJ
ciągi piesze
D rz
Targ Rakowy stanie się ciągiem pieszym
przechodzącym w plac miejski. Powstanie też
ogólnodostępna ulica Nowe Podwale Grodzkie
biegnąca pod budynkami wzdłuż torów kolejowych. Usprawni ona przejazd przez teren
Forum Gdańsk. W rejonie inwestycji zmodernizowanych zostanie sześć skrzyżowań. Zrewitalizowane zostanie również przejście podziemne
pod ul. Wały Jagiellońskie.
Dalszy zakres prac wokół Targu Siennego i Rakowego
Wprowadzane zmiany to nie ostatnie utrudnienia w rejonie Targu Siennego i Rakowego. Inwestycja również
w przyszłości wymagać będzie zmian organizacji ruchu w najbliższym sąsiedztwie. O szczegółach zmian
będziemy informować na bieżąco, natomiast orientacyjny zakres prac przedstawia poniższa tabela:
Ulica 3 Maja / Rogaczewskiego
Ulica Okopowa
Aleja Armii Krajowej
Węzeł Groddecka
Węzeł Unii Europejskiej
•Prace związane z wydłużeniem tunelu •Budowa nowych wiaduktów
I Kwartał •Budowa prawoskrętu z ul. 3 Maja
drogowych
w ciągu ul. Okopowej (zwężenia do 1
2016 w Hucisko
pasa w tunelu oraz zwężony zjazd z al.
•Przebudowa infrastruktury podziemnej
AK w stronę Pruszcza)
(zwężenia ul. Rogaczewskiego do
•Budowa tunelu pieszego łączącego
1 pasa)
przystanek SKM Gdańsk Śródmieście
z ul. Toruńską (zwężenie ul. Okopowej)
Ulica Wały Jagiellońskie
•Prace związane z wydłużeniem
tunelu w ciągu ul. Okopowej
(zwężenia chodników i jezdni
w ciągu AK – nad tunelem)
•Prace związane z wydłużeniem tunelu •Budowa nowych wiaduktów
II Kwartał •Budowa prawoskrętu z ul. 3 Maja
drogowych
w ciągu ul. Okopowej (zwężenia do 1
2016 w Hucisko
pasa w tunelu oraz zwężony zjazd z al.
•Przebudowa torowiska tramwajowego
AK w stronę Pruszcza)
przy ul. 3 Maja (czasowo wyłączony
z ruchu tramwajów odcinek ul. 3 Maja •Budowa tunelu pieszego łączącego
przystanek SKM Gdańsk Śródmieście
od al. AK do Huciska)
z ul. Toruńską (zwężenie ul. Okopowej)
•Budowa nowej jezdni wschodniej
•Budowa nowej jezdni północnej
III Kwartał •Przebudowa torowiska tramwajowego •Prace związane z wydłużeniem tunelu •Budowa nowych wiaduktów
drogowych
w ciągu ul. Okopowej (zwężenia do 1
2016 przy ul. 3 Maja (czasowo wyłączony
pasa w tunelu oraz zwęzony zjazd z al.
z ruchu tramwajów odcinek ul. 3 Maja
AK w stronę Pruszcza)
od al. AK do Huciska)
•Budowa tunelu pieszego łączącego
•Budowa nowej jezdni wschodniej
przystanek SKM Gdańsk Śródmieście
z ul. Toruńską (zwężenie ul. Okopowej)
•Budowa nowej jezdni północnej •Przygotowanie wjazdu na nowe
•Budowa tymczasowego wjazdu na wiadukty północny i południowy
•Prace związane z wydłużeniem
nowy wiadukt południowy
tunelu w ciągu ul. Okopowej
•Przygotowanie wjazdu na nowy
(zwężenia chodników i jezdni
wiadukt północny
w ciągu AK – nad tunelem)
•Prace związane z wydłużeniem
tunelu w ciągu ul. Okopowej
(zwężenia chodników i jezdni
w ciągu AK – nad tunelem)
•Zakończenie budowy nowych wia- •Budowa nowej jezdni północnej •Przebudowa układu skrzyżowa•Budowa tunelu pieszego łączącego
IV Kwartał •Zakończenie przebudowy torowiska
duktów drogowych i przeniesienie •Budowa tymczasowego wjazdu na nia AK/Okopowa
przystanek SKM Gdańsk Śródmieście
2016 tramwajowego przy ul. 3 Maja (czasonowy wiadukt południowy
na nie ruchu samochodowego
wo wyłączony z ruchu tramwajów odci- z ul. Toruńską (zwężenie ul. Okopowej)
•Przygotowanie wjazdu na nowy
•Rozpoczęcie przebudowy
nek ul. 3 Maja od al. AK do Huciska)
wiadukt północny
istniejącego wiaduktu AK
•Zakończenie budowy nowej jezdni
(wyłączenie ruchu tramwajowego
wschodniej
na wiadukcie)
I Kwartał
2017
•Przebudowa układu skrzyżowania AK/Okopowa
•Przebudowa istniejącego
•Budowa tunelu pieszego łączącego
wiaduktu AK oraz budowa węzła
przystanek SKM Gdańsk Śródmieście
integracyjnego‚ Śródmieście SKM
z ul. Toruńską (zwężenie ul. Okopowej)
(wyłączenie ruchu tramwajowego
na wiadukcie)
•Przebudowa południowej jezdni •Przebudowa układu skrzyżowa•Przebudowa istniejącego
•Budowa tunelu pieszego łączącego
II Kwartał •Przebudowa zachodniej jezdni
nia AK/Okopowa
al. AK oraz wjazdu na ul. Biskupią
wiaduktu AK oraz budowa węzła
przystanek SKM Gdańsk Śródmieście
2017 ul. 3 Maja (ruch przerzucony na starą
(zwężenia w ciągu AK i utrudniony
integracyjnego‚ Śródmieście SKM
z ul. Toruńską (zwężenie ul. Okopowej)
jezdnię wschodnią – pod prąd)
wjazd na ul. Biskupią)
(wyłączenie ruchu tramwajowego
•Przebudowa ul. Rogaczewskiego (ruch •Przebudowa skrzyżowania ul. Okopo•Przebudowa prawoskrętu z ul.
na wiadukcie)
wej z ul. Toruńską
wahadłowy)
3-go Maja w al. AK oraz remont
nawierzchni fragmrntu al. AK
III Kwartał •Przebudowa ul. Rogaczewskiego (ruch •Przebudowa skrzyżowania ul. Okopowej z ul. Toruńską
2017 wahadłowy)
•Przebudowa skrzyżowania ul. Rogaczewskiego z ul. 3 Maja
•Połączenie obu nowych jezdni ul.
3 Maja
•Przebudowa układu skrzyżowania AK/Okopowa
•Przebudowa układu drogowego
•Przebudowa istniejącego
węzła Groddecka
wiaduktu AK oraz budowa węzła
integracyjnego, Śródmieście SKM •Remont nawierzchni fragmentu
al. AK
(wyłączenie ruchu tramwajowego
na wiadukcie)
IV Kwartał •Przebudowa ul. Rogaczewskiego (ruch
2017 wahadłowy)
•Przebudowa skrzyżowania ul. Rogaczewskiego z ul. 3 Maja
•Połączenie obu nowych jezdni ul.
3 Maja
y
rod
Nowe Og
•Przebudowa układu drogowego
węzła Groddecka
•Remont nawierzchni fragmentu
al. AK
•Przebudowa skrzyżowania ulic
Wały Jagiellońskie/Podwale
Grodzkie oraz budowa nowego
przejazdu drogowo-tramwajowego
jow
ej
Arm
ii Kra
3 Maja
3 Maja
3 Maja
Hucisko
Aleja Armii
Krajowej
Aleja
y
rod
Nowe Og
3 Maja
Hucisko
Oko
pow
a
Okopowa
ale
Okopowa
Okopowa
Okopowa
w
Pod
Okopo
wa
ellońskie
iellońskie
Wały Jag
icka
Podwale Prz
edmiejskie
Rzeźn
Podwale Przedmiejs
Toruńs
ka
kie
ńsk
Wały Ja
gi
ellońskie
ły
Wa
iello
Jag
ie
UWAGA: Przez cały okres budowy, na całym obszarze mogą wystepować inne, niewielkie utrudnienia w ruchu (zwężenia, szykany itp.) związane z przebudową infrastruktury podziemnej.
ie
rodzk
le G
dwa
Po
Wały Ja
gi
dzk
Gro
ie

Podobne dokumenty