Zasady rekrutacji 2012/2013

Komentarze

Transkrypt

Zasady rekrutacji 2012/2013
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
I LICEUM DWUJĘZYCZNEGO NR IV WE WROCŁAWIU
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. W sprawie warunków i
trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych trybów szkół do innych (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zmianami),
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zmianami),
3. Statut ZSO nr 3 we Wrocławiu
Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013.
Postanowienia ogólne:
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, prowadzi
rekrutację kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego i Liceum
Dwujęzycznego nr IV we Wrocławiu.
2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora
szkoły.
3. Członkami komisji są przedstawiciele Rady Pedagogicznej powoływani do pracy w ilości około 1/3
(w zależności od potrzeb) składu osobowego co trzy lata.
Terminy rekrutacji:
1. Przyjmowanie podań od kandydatów odbywa się w sekretariacie szkoły (od 29 VI do 2 VII dla
kandydatów do LO nr IX i LD nr IV).
2. Przyjmowanie zgłoszeń do LD nr IV na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w terminie od 2 do
13 IV w sekretariacie szkoły.
3. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji w systemie rejestracji elektronicznej za pomocą
macierzystego gimnazjum, kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji dokonują logowania za
pomocą hasła uzyskanego w szkole pierwszego wyboru.
4. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjum dołączają:
- Kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o punktowym wyniku
egzaminu gimnazjalnego (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania).
- Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają
posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej.
5. Od 27 – 28 VI uczniowie mogą przenosić podania do innej szkoły.
6. Od 29 VI do 2 VII godzina 17.00 komisja rekrutacyjna weryfikuje i zatwierdza dane kandydatów.
7. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych będą zwracane niezwłocznie po zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego.
8. Ogłoszenie wyników – lista uczniów zakwalifikowanych do szkoły 4 VII godz. 8.00.
szkoły I wyboru ogłaszają :
- listę uczniów przyjętych
- listę uczniów nieprzyjętych do szkoły I wyboru z informacją, do której szkoły kandydat
został przyjęty
- ogłoszenie o wolnych miejscach w innych szkołach
9. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę
podjęcia nauki w danej szkole w terminie od 4 VII do 6 VII do godz. 14.00 , przedkładając
oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz
dwie fotografie .
10. W dniach 4 – 6 VII komisja rekrutacyjna wprowadza informacje o woli uczęszczania do placówki
do systemu rekrutacyjnego.
11. Ostatecznie ustalenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi 9 VII o godz. 8.00
Zasady punktacji decydujące o przyjęciu do szkoły
1. Kandydat może uzyskać 100 punktów rekrutacyjnych:
 50% punktów rekrutacyjnych za egzamin gimnazjalny:
10% język polski
10 % historia i WOS
10 % matematyka
10 % geografia, fizyka, chemia, biologia
10 % język obcy
 40% punktów z 4 przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum:
do klas A: j. polski , matematyka , fizyka , historia
do klasy B: j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka.
do klas C1 , C2 , D: j. polski, j. angielski, matematyka, biologia
do klas E, F: j. polski, j. angielski, matematyka , historia.
do klasy G: j. polski, matematyka, geografia, historia.
do klasy H (LD nr IV): j. polski, matematyka, geografia, historia
Punkty liczone są według schematu:
oceny z przedmiotów:
celujący – 10 punktów
bardzo dobry – 8 punktów
dobry – 6 punktów
dostateczny – 4 punkty
dopuszczający – 0 punktów
 10 % za osiągnięcia - w tym:
2 pkt. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
max. 5 pkt. za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co
najmniej na szczeblu wojewódzkim (1 konkurs 2 pkt., 2 konkursy 4 pkt., 3 i więcej 5
pkt.)
max. 2 pkt. za osiągnięcia sportowe i artystyczne i przedmiotowe, co najmniej na
szczeblu powiatowym.
max. 1 pkt. za : udział w wolontariacie, działalność w organizacjach młodzieżowych, w
samorządzie szkolnym, gazetce szkolnej; zachowanie wzorowe.
Osiągnięcia ucznia muszą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, jeżeli nie są
kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane
przez komisję konkursową - co najmniej na szczeblu wojewódzkim (dla konkursów organizowanych
przez Kuratora Oświaty), osiągnięcia sportowe lub artystyczne lub wiedzy - co najmniej na szczeblu
powiatowym, do dokumentacji składanej przez kandydata.
2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy
przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio z części humanistycznej
lub matematyczno – przyrodniczej egzaminu. Uprawnienie do zwolnienia wystawia OKE.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim których
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu , przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów o
których mowa powyżej. (Punkt ten nie dotyczy klas objętych dodatkowym postępowaniem
rekrutacyjnym – klasy sportowe, dwujęzyczne)
4. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym:
pierwszeństwo mają :
a) sieroty , osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia , potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
Kryterium różnicującym jest:
a) łączna liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym,
b) ocena zachowania,
c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z
kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale,
d) średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej.
Punkt informacyjny dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych znajduje się:
- Wrocław, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102
tel. 71 786-70-13 lub 71 796-70-14
- Wszelkich informacji o naborze, ofercie szkoły i wymaganiach uzyskać można w
sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 codziennie od godz.10.00 do 14.00,
punkt informacyjny od 25 marca - w środy od 11.00 do 15.00
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego i Liceum Dwujęzyczne nr IV
we Wrocławiu organizuje nabór do klas:
klasa
A
Przedmiot rozszerzony
matematyka, fizyka,
informatyka
Przedmiot uzupełniający
historia i społeczeństwo,
ekonomia w praktyce
B
matematyka, geografia
i przedmiot do wyboru
z : j. polski, biologia,
chemia, fizyka,
filozofia, informatyka.
biologia, chemia,
fizyka
historia i społeczeństwo,
ekonomia w praktyce
C1 i C2
D
E
F
G
H (LD nr IV)
historia i społeczeństwo,
język obcy w medycynie
biologia, chemia i
historia i społeczeństwo,
przedmiot do wyboru
język obcy w medycynie
z: j. polski,
matematyka, fizyka,
filozofia, informatyka.
j. polski, historia, WOS przyroda, edukacja
teatralna i filmowa
j. angielski, historia
przyroda, edukacja
przedmiot do wyboru z teatralna i filmowa
: j. polski, WOS,
filozofia, informatyka.
historia, geografia i
ekonomia w praktyce,
przedmiot do wyboru
j. czeski, historia i
z:
geografia Śląska
j. polski, matematyka,
biologia, chemia,
fizyka, WOS, filozofia,
informatyka
historia, przedmiot do
ekonomia w praktyce,
wyboru z: chemia,
literatura hiszpańska,
fizyka, geografia,
historia Hiszpanii,
biologia
geografia Hiszpanii ( poza
ekonomią pozostałe
przedmioty w języku
hiszpańskim )
Języki obce
j. angielski lub j. niemiecki
drugi niemiecki lub
angielski
j. angielski
j. włoski
j. angielski
C1 – j. rosyjski
C2 – j. hiszpański
j. angielski
j. rosyjski
j. angielski
j. hiszpański
j. angielski
j. francuski
j. angielski lub j. niemiecki
drugi ; j. niemiecki lub
j. angielski.
Dla wszystkich dodatkowy
j. czeski
j. hiszpański
j, angielski
uwaga: naukę języków obcych kontynuujemy po gimnazjum. (pierwszy język wymieniony w
ofercie szkoły danej klasie – kontynuowany z gimnazjum, drugiego języka uczymy od
podstaw). Jeżeli kandydat uczy się języka kontynuowanego w danej klasie poza szkołą,
przedstawia zaświadczenie o znajomości w/w języka w zakresie podstawowym. Zaświadczenie
może być wydane przez: szkołę języków, lektora językowego itp.
ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM DWUJĘZYCZNEGO NR IV
Do Liceum Dwujęzycznego obowiązuje egzamin wstępny z języka hiszpańskiego, ilość punktów
uzyskana z w/w egzaminu jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych.
Pozostałe zasady rekrutacji jak dla Liceum Ogólnokształcącego nr IX