Regulamin - ubezpieczenia.agh.edu.pl

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - ubezpieczenia.agh.edu.pl
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Serwisu www.ubezpieczenia.agh.edu.pl
§1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Fundacja - Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA z siedzibą
w Krakowie przy ul. Rostafińskiego 10, Kraków 30-072, wpisana do rejestru
przedsiębiorców, a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000011379, REGON:
356039130, NIP: 6772164561. Fundacja świadczy usługi określone niniejszym
Regulaminem.
2. Informacja dla Konsumenta – informacja dla Użytkownika sporządzone na podstawie
przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Informacja udostępniana jest nieodpłatnie
w Serwisie.
3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - postanowienia będące integralną częścią
Umowy
Ubezpieczenia
w szczególności
obowiązujące
przedmiot
i
danego
zakres
Ubezpieczyciela,
ubezpieczenia,
zakres
i
które
regulują
czas
trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia,
sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń,
wraz z dołączonymi do nich klauzulami i załącznikami. OWU udostępniane są
nieodpłatnie w Serwisie.
4. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług przez Fundację za pośrednictwem
Serwisu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie.
5. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci
Internet,
stworzona
przez
Fundację
umożliwiająca
Użytkownikowi
korzystanie
z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Fundację lub jej
współpracowników, dostępna pod adresem www.ubezpieczenia.agh.edu.pl
6. Ubezpieczony – student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który przystąpił do
Ubezpieczenia Zbiorowego objętego umową zawartą pomiędzy Ubezpieczycielem
1
a Ubezpieczającym (Fundacją) i zapłacił kwotę na pokrycie składki.
7. Ubezpieczyciel - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) (al. Jana
Pawła II 24, 00-133 Warszawa, NIP: 526-025-10-49, Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS
0000009831, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał
wpłacony w całości).
8. Ubezpieczający – podmiot, który zawarł z Ubezpieczycielem umowę zbiorowego
ubezpieczenia
NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW
dotyczących
studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ubezpieczającym jest Fundacja.
9. Ubezpieczenie
Zbiorowe
NIESZCZĘŚLIWYCH
–
WYPADKÓW
zbiorowe
(NNW)
ubezpieczenie
dotyczących
NASTĘPSTW
studentów
Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (dalej zwana „AGH”), wynikające z umowy zawartej
pomiędzy
Ubezpieczycielem
a
Ubezpieczającym,
objęte
Ogólnymi
Warunkami
Ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.ubezpieczenia.agh.edu.pl (tzw. umowa
ubezpieczenia na cudzy rachunek stosownie do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego.).
10. Umowa o Usługi - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na zasadach
opisanych w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją, której przedmiot
stanowią usługi określone w niniejszym Regulaminie
11. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
12. Wniosek – oświadczenie złożone przez Użytkownika w sposób określony w niniejszym
Regulaminie wyrażające wolę przystąpienia do Ubezpieczenia Zbiorowego.
13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych [t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm].
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422].
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta [Dz.U. z 2014, poz. 827].
16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [t.j. Dz. U. z 2014
r. poz. 121, z późn. zm.].
2
§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja.
2. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia przez
Fundację usług określonych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną.
3. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Fundacja świadczy drogą elektroniczną usługi
określone w § 3.
4. Fundacja jako Ubezpieczający zawarła z Ubezpieczycielem umowę zbiorowego
ubezpieczenia
NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW
dotyczących
studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (dalej zwana „AGH”), objętego
Ogólnymi
Warunkami
Ubezpieczenia
dostępnymi
na
stronie
www.ubezpieczenia.agh.edu.pl (tzw. umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek stosownie
do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego.). Numer polisy to IKC 10441027
5. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie student AGH.
6. Do Ubezpieczenia Zbiorowego zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie w charakterze
Ubezpieczonego może przystąpić wyłącznie student AGH.
7. Fundacja dokonuje płatności składek na rzecz Ubezpieczyciela. Jednakże Ubezpieczony
finansuje koszt składki ubezpieczeniowej uiszczanej przez Fundację poprzez dokonania
płatności na rzecz Fundacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Fundacja jako
usługodawca, niezbędne jest posiadanie komputera i dostępu do Internetu oraz
przeglądarki Firefox, Chrome, Safari lub Opera, oraz systemu operacyjnego Windows,
Linux lub OSX.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
10. Przed przystąpieniem do Ubezpieczenia Zbiorowego Użytkownik powinien zapoznać się
z treścią niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Informacją dla
Konsumenta oraz innymi informacjami i dokumentami dostępnymi na stronie
www.ubezpieczenia.agh.edu.pl.
11. Fundacja nie świadczy usług innych niż wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie.
W szczególności Fundacja nie uczestniczy w zgłaszaniu szkód lub likwidacji szkody.
Fundacja nie jest ubezpieczycielem i nie wypłaca odszkodowania.
3
§ 3.
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTROCZNICZNĄ
Fundacja świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
1) umożliwia dostęp do informacji zawartych na indywidualnym koncie Użytkownika
w Serwisie;
2) umożliwia przystąpienie do Ubezpieczenia Zbiorowego;
3) umożliwia dokonanie przez Użytkownika płatności z tytułu pokrycia kosztów składki
w systemie PayU;
4) przekazuje Ubezpieczonemu Certyfikat Ubezpieczenia.
§ 4.
ZAWARCIE UMOWY O USŁUGI I PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
ZBIOROWEGO
1. Przystąpienie do Ubezpieczenia Zbiorowego wymaga uprzedniego założenia konta
w Serwisie (rejestracji).
2. Założenie konta nie jest równoznaczne z przystąpieniem do Ubezpieczenia Zbiorowego.
Do przystąpienia do
Ubezpieczenia Zbiorowego konieczne jest wykonanie przez
Użytkownika osobnych czynności określonych poniżej.
3. Użytkownik posiadający konto w Serwisie nie ma obowiązku przystępowania do
Ubezpieczenia Zbiorowego.
4. Umowa o Usługi jest umową nieodpłatną. Jednakże w momencie przystępowania do
Ubezpieczenia Zbiorowego Użytkownik dokonuje na rzecz Fundacji płatności z tytułu
pokrycia kosztów składki.
5. Założenie konta (rejestracja) w Serwisie dokonywane jest w sposób następujący:
1) uruchomienie
przeglądarki,
wpisanie
i
potwierdzenie
przejścia
pod
adres
https://www.ubezpieczenia.agh.edu.pl;
2) wywołanie adresu do podstrony rejestracji poprzez użycie linku „Rejestracja”;
3) wpisanie w odpowiednie pola swoich prawidłowych danych: adres e-mail, hasło, imię,
nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, nr albumu oraz wybranie wydziału,
którego dana osoba jest studentem;
4
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w formie zaznaczenia
odpowiedniego pola wyboru);
5) kliknięcie w polecenie „Załóż konto”.
6) weryfikacji danych dokonywanej wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości
w stacjonarnym punkcie zlokalizowanym w Biurze Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów AGH, ul. Reymonta 13A, 30-059 Kraków; weryfikacji dokonuje się tylko
raz.
6. Użytkownik zawiera Umowę o Usługi w zakresie określonym w § 3 pkt 1) (dostęp do
konta Użytkownika) z momentem założenia konta (po weryfikacji) w Serwisie.
7. Zawarcie Umowy o Usługi w zakresie określonym w § 3 pkt 2-4 oraz przystąpienie do
Ubezpieczenia Zbiorowego, dokonuje się w sposób następujący:
1) Użytkownik powinien zalogować się do Konta;
2) Użytkownik powinien zapoznać się z:
a) niniejszym Regulaminem,
b) Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
c) Informacją dla Konsumenta,
d) wysokością kwoty na pokrycie składki ubezpieczeniowej,
e) Formularzem odstąpienia od Umowy o Usługi;
3) Użytkownik powinien złożyć (w formie zaznaczenia odpowiednich pól wyboru)
oświadczenie o:
a) zapoznaniu się z Informacją dla Konsumenta,
b) zapoznaniu się z wysokości kwoty na pokrycie składki ubezpieczeniowej,
c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
d) zapoznaniu się i akceptacji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
e) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Ubezpieczonego
przez Fundację Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA dla potrzeb
niezbędnych do zawarcia, zmiany, realizacji oraz rozwiązania Umowy o Usługę
lub odstąpienia od niej przez Użytkownika, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z
5
późn. zm.),
f) woli przystąpienia do Ubezpieczenia Zbiorowego w charakterze Ubezpieczonego
na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
g) potwierdzeniu przez Użytkownika, że wie, że zamówienie (to jest złożenie
Wniosku w sprawie przystąpienia do Ubezpieczenia Zbiorowego) pociąga za sobą
obowiązek zapłaty kwoty na pokrycie składki ubezpieczeniowej.
4) Użytkownik powinien wypełnić i wysłać Wniosek przez kliknięcie opcji „Zapłać online” w zakładce „Moje konto”, a następnie przez kliknięcie opcji „Zamawiam
z obowiązkiem zapłaty” w ramach „Zatwierdzenia danych”.
5) Użytkownik powinien dokonać zapłaty kwoty na pokrycie kosztów składki za
pośrednictwem
systemu
PayU,
w
ramach
„Podsumowania
zamówienia”,
wygenerowanego po kliknięciu opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
6) Na adres e-mail Użytkownika przyjdzie wiadomość e-mail z Serwisu, która zawierać
będzie załączone w formacie pliku pdf:
a) niniejszy Regulamin,
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
c) Informacja dla Konsumenta,
d) Certyfikat Ubezpieczenia;
7) Użytkownik powinien utrwalić dokumenty załączone do wiadomości e-mail wskazane
w pkt 6) powyżej.
8. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Wniosku zgodnie z ust. 7 pkt 4) powyżej, po
uprzednim zaznaczeniu wymaganych pól wyboru, stanowi:
1) Zawarcie z Fundacją Umowy o Usługi w zakresie określonym w § 3 pkt 2)-4);
2) Przyjęcie przez Użytkownika obowiązku zapłaty w systemie PayU kwoty na
pokrycie kosztów składki;
3) Oświadczenie o woli przystąpienia do Ubezpieczenia Zbiorowego na warunkach
określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
9. Wysłanie Wniosku nie jest równoznaczne z przystąpieniem do Ubezpieczenia
Zbiorowego. Przystąpienie do Ubezpieczenia Zbiorowego następuje dopiero z momentem
6
otrzymania przez Fundację płatności kwoty na pokrycie składki.
10. Kliknięcia opcji wskazanej w ust. 7 pkt 4) pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności
kwoty na pokrycie składki. Nie dokonanie płatności oznacza nie przystąpienie do
Ubezpieczenia Zbiorowego.
11. Certyfikat Ubezpieczenia może zostać wygenerowany ponownie, po zalogowaniu się na
konto użytkownika, w zakładce „Moje konto”, po kliknięciu w opcję „Potwierdzenie”.
12. Do likwidacji szkody niezbędne będzie wygenerowanie Certyfikatu Ubezpieczenia
w sposób opisany powyżej, wraz z uzupełnieniem opcjonalnego pola „Data zdarzenia”.
§ 5.
SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
1. W ramach Usług świadczonych przez Fundację zgodnie z niniejszym Regulaminem
Użytkownik ma możliwość dokonywania płatności kwoty na pokrycie kosztów składki
płaconej przez Fundację na rzecz Ubezpieczyciela wyłącznie przez system PayU.
2. Płatność powinna zostać dokonana przez Użytkownika w ramach procedury określonej
w § 4 ust. 7 w dniu złożenia przez Użytkownika Wniosku określonego w § 4 ust. 7 pkt 4)
i otrzymania maila określonego w § 4 ust. 7 pkt 5).
§ 6.
PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o Usługi w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia, w którym Fundacja przesłała Użytkownikowi Certyfikat Ubezpieczenia określony
w § 4 ust. 7 pkt 8) Regulaminu.
2. Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie
www.ubezpieczenia.agh.edu.pl.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie powinno być wysłane na adres Fundacji (ul. Rostafińskiego 10, Kraków 30072).
4. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
5. Odstąpienie
od
Umowy
o
Usługi
powoduje
automatycznie
utratę
ochrony
ubezpieczeniowej w ramach Ubezpieczenia Zbiorowego od momentu złożenia
7
oświadczenia o odstąpieniu. Fundacja zwróci Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu)
dni kwotę uiszczoną przez Użytkownika na pokrycie kosztów składki płaconej przez
Fundację Ubezpieczycielowi, pomniejszoną o kwotę potrzebną do pokrycia składki za
okres ubezpieczenia obejmującego Użytkownika do momentu odstąpienia przez
Użytkownika od Umowy o Usługi. Kwota pomniejszająca kwotę zwracaną obliczona jest
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia.
6. Zwrot kwoty wpłaconej przez Użytkownika następuje na rachunek bankowy wskazany
przez Użytkownika na piśmie w treści oświadczenia o odstąpieniu lub w osobnym
pisemnym oświadczeniu wysłanym na adres Fundacji. Użytkownik może też otrzymać
zwrot tej kwoty w gotówce w siedzibie Fundacji.
§ 7.
CZAS TRWANIA UMOWY
1. W zakresie, w jakim po przystąpieniu przez Użytkownika do Ubezpieczenia Zbiorowego
w serwisie utrzymywane jest konto Użytkownika, na którym użytkownik będzie miał
dostęp do pliku zawierającego Certyfikat Ubezpieczenia, Umowa o Usługi zawarta jest na
okres, przez który dany Użytkownik może złożyć do Ubezpieczyciela wniosek
o odszkodowanie (umowa zawarta na czas określony).
2. W zakresie usługi określonej w § 3 pkt 1), w przypadku, gdy Użytkownik nie przystąpił do
Ubezpieczenia Zbiorowego, Umowa o Usługi zawarta jest na okres 14 miesięcy.
3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Usługi w zakresie wskazanym powyżej w ust.
1 bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika
następuje w drodze złożenia pisemnego oświadczenia na adres Fundacji. Nie powoduje to
utraty ochrony ubezpieczeniowej ani nie rodzi obowiązku Fundacji do zwrotu kwoty
uiszczonej przez Użytkownika, chyba że Ubezpieczony odstąpił od Umowy o Usługi.
§ 8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje:
1) w sprawach dotyczących Usługi określonej w § 3 pkt 1) w okresie trwania Umowy
o Usługi oraz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozwiązania Umowy o Usługę;
2) w sprawach dotyczących Usług określonych w § 3 pkt 2)-4) – w terminie 14
8
(czternastu) dni od przystąpienia przez Użytkownika do Ubezpieczenia Zbiorowego.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji bądź w formie
elektronicznej na adres e-mail: [email protected] W treści reklamacji
należy wskazać adres do korespondencji lub adres e-mail, opis stwierdzonych
nieprawidłowości w zakresie wykonywanych Usług oraz oczekiwany sposób załatwienia
reklamacji. Fundacja może wystąpić do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych
informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
3. Fundacja rozpatruje reklamację w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty otrzymania
reklamacji.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Fundacja powiadomi Użytkownika za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub w drodze przesyłki
pocztowej lub kurierskiej na adres tradycyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Rozstrzygnięcie reklamacji w sposób inny niż oczekiwany przez Użytkownika nie
pozbawia Użytkownika prawa do wystąpienia na drogę sądową.
6. Poza drogą sądową Użytkownik może skorzystać z pozasądowych trybów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1.
Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych.
2.
Administratorami danych osobowych Użytkowników oraz Ubezpieczonych są:
a) Fundacja;
b) PayU SA.
3.
Do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między
Fundacją a Użytkownikiem, oraz do wykonywania Umowy o Usługi, Fundacja może
przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
1) Nazwisko i imiona Użytkownika i Ubezpieczonego,
9
2) numer PESEL lub numer Paszportu,
3) numer albumu,
4) miejsce urodzenia,
5) adres zamieszkania,
6) adresy elektroniczne Użytkownika – przy czym podanie tych danych jest
niezbędne do świadczenia usługi przez Fundację drogą elektroniczną,
7) Numer rachunku bankowego w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od
Umowy – są to dane niezbędne do dokonania zwrotu kwoty na rzecz Użytkownika
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4.
Dane osobowe wskazane powyżej są niezbędne do świadczenia przez Fundację usług
określonych niniejszym Regulaminem.
5.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
udzielenia zgody na ich przetwarzanie, w przypadku gdy jest ona wymagana, jest
równoznaczna z niemożliwością skorzystania z Usług.
6.
Do danych osobowych Ubezpieczonego będzie miał dostęp Ubezpieczyciel.
7.
Fundacja stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
8.
Fundacja będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane wyłącznie dla celów
związanych z zawarciem, zmianą, realizacją oraz rozwiązaniem Umowy o Usługę lub
odstąpieniem od niej przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę
także na przetwarzanie danych osobowych w innych celach (w tym w celach
marketingowych).
9.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich
modyfikacji lub poprawiania, co odbywa się w sposób następujący:
1) Dane osobowe widoczne są po zalogowaniu się w systemie ubezpieczenia.agh.edu.pl
w zakładce „profil”;
2) Zmiana danych w zakresie imienia i nazwiska, numeru albumu oraz daty i miejsca
10
urodzenia może nastąpić wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w stacjonarnym
punkcie zlokalizowanym w Biurze Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, ul.
Reymonta 13A, 30-059 Kraków;
3) Użytkownik może zmienić samodzielnie drogą elektroniczną adres e-mail oraz nazwę
wydziału, którego jest studentem, po zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie.
10. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe w poufności i nieudostępniania ich innym
podmiotom, chyba że ich udostępnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
lub następuje za wyraźną zgodą Użytkownika.
11. W przypadku uzyskania przez Fundację wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z
Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone
korzystanie), Fundacja może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie
niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla
celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
12. Fundacja może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z
żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym
mowa w ust. 11.
§ 10.
DODATKOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I UBEZPIECZONEGO
Poza obowiązkami określonymi w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu,
Użytkownik ma obowiązek:
1) Przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa;
2) W przypadku przystąpienia do Zbiorowego Ubezpieczenia, Użytkownik ma
obowiązek przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;
3) Podania prawdziwych, kompletnych i rzetelnych danych w związku z rejestracją w
Serwisie oraz składaniem Wniosku;
4) Aktualizowania danych przekazanych Fundacji;
5) Posiadania czynnego adresu e-mail, który poda Fundacji;
6) Powstrzymania się od działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
Serwisu.
11
§ 11.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.
Fundacja nie odpowiada za zobowiązania Ubezpieczyciela.
2.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu
w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Umowy.
W szczególności Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub
nierzetelne wypełnienie Wniosku oraz wypełnienie Wniosku danymi nieprawdziwymi,
błędnymi bądź niekompletnymi.
3.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane osobowe
zostały wskazane we Wniosku bez ich wiedzy i zgody.
4.
W szczególnych wypadkach, takich jak awarie lub zagrożenia bezpieczeństwa danych,
Fundacja ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu.
5.
Fundacja ma również prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu
i
wstrzymania
świadczenia
Usług
w
przypadku
potrzeby
wykonania
prac
konserwacyjnych lub informatycznych związanych z Serwisem.
6.
Fundacja ma prawo wysyłać na adres poczty e-mail Użytkowników komunikatów
dotyczących kwestii technicznych i prawnych związanych z Serwisem i Usługami.
7.
Fundacja ma prawo odmówić świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza niniejszy
Regulamin lub przepisy prawa.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.
2. W razie zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usługi lub wystąpienia innych
ważnych przyczyn, Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu
wejdą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu
w Serwisie.
3. W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć
Umowę o Usługę po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.
12
4. Bezpośredni kontakt z Fundacją możliwy jest w formie:
1) korespondencyjnej - pod adresem siedziby Fundacji;
2) elektronicznej - pod adresem e-mail: [email protected];
3) telefonicznej - pod numerem 12 617 48 48.
5. Niniejszy Regulamin i świadczenie przez Fundację usług określonych niniejszym
regulaminem podlega prawu polskiemu.
6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem umowy za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.ubezpieczenia.agh.edu.pl
w
formie
umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za
pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
13

Podobne dokumenty