NAZWA INWESTYCJI - Bazylika pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela

Komentarze

Transkrypt

NAZWA INWESTYCJI - Bazylika pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
ZAŁĄCZNIK NR 2
PRZEDMIAR ROB„T KONSERWATORSKICH
PROJEKT: " Jezuici bez Jezuit•w - II etap restauracji obiekt•w
dziedzictwa kulturowego w Chojnicach
NAZWA INWESTYCJI:
KOŚCIˆŁ P.W. ZWIASTOWANIA NMP
"PRACE KONSERWATORSKIE ADRES INWESTYCJI:
89-600 CHOJNICE, PLAC KOŚCIELNY 5
INWESTOR:
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
ADRES INWESTORA:
89-600 CHOJNICE, PLAC KOŚCIELNY 5
BRANŻA:
SPORZĄDZIŁ OBMIAR:
ROBOTY KONSERWATORSKIE
IWONA KRˆL - KONSERWATOR
ZABYTKˆW NR DYPLOMU 1247 ,
81-327 GDYNIA, WOLNOŚCI 22/4
1. PREZBITERIUM
Nr Nazwa pozycji
Ilość
1
2
3
I. Ołtarz gł•wny wym. 1100x757x285 cm
1. Stiuk - pow. 120 m2
12000
2. Drewno polichromowane
- obramienie obrazu oraz gloria pow. 13,8 m2
1380
- anioły 4 szt. - pow. 4,0 m2
400
- tabernakulum - pow. 5,0 m2
500
3. Obraz olejny wym. 100x80 cm
80
Rekonstrukcja rzeźb drewnianych
4. wym. 210x70 szt. 2
- projekt - glina odlew gipsowy, skala
1:5
2
wykonanie rzeźb
2
Jed. miary
Cena jed. Kwota netto Pod. VAT Cena brutto
4
5
6
7
8
dcm2
dcm2
dcm2
dcm2
dcm2
szt
szt
RAZEM
II. Ołtarz posoborowy oraz
lektorium- ołtarz wym. 1,7x0,8x0,98
m; lektorium wym. 1,26x0,53x0,2 m
Jest z drewna polichromowanego pow. 3,7 + 1 = 4,7 m2 Zaprojektować
i wykonać nowy ołtarz z lektorium z
1. kamienia
1.
2.
3.
4.
III. Ambona
Drewno polichromowane - pow. 20
m2
Obraz z zaplecku wym. 87x56 cm
Projekt rekonsrukcji rzeźb szt. 6
(rysunkowy)
Rekonstrukcja rzeźb szt 6
snycerka
polichromia
470 dcm2
2000 dcm2
49 dcm2
6 szt
6 szt
6 szt
RAZEM
IV. Balustrada komunijna - wym
6,2x0,8x0,3 m
Drewno polichromowane -pow. 7,5
1. m2
V. Portale 2 szt.
1. Stiuk pow. 10,0 m2
Drzwi drewniane dwuskrzydłowe wym
2. 140X200 cm - pow. 5,6 m2
Portal 1 szt.
750 dcm2
1000 dcm2
560 dcm2
RAZEM 2 SZT
VI. Malatura ścienna (bez
gzyms•w)
1.
2.
3.
4.
-pow. 30 m2
30 m2
VII. Gzyms (sztukateria)
-pow. 20 m2
20 m2
VIII. Malarstwo ścienne (wraz z
obramieniem sztukatorskim)
Sklepienie (4 pola) - pow. 44,7 m2
Podłucze prezbiterium (łuk tęczowy)
pow.16,m2
Ornament pod gzymsem - pow. 2 szt.
x0,5x7,5=7,5 m2
Ornament w ościeżach okien - pow. 2
szt. x 3,15 = 6,3 m2
44,7 m2
16 m2
7,5 m2
6,3 m2
RAZEM
PREZBITERIUM PODSUMOWANIE
2. NAWA GŁ„WNA ORAZ CH„R MUZYCZNY
I. Kopuła iluzjonistyczna - przęsło
wschodnie
malarstwo ścienne (wraz z
obramieniem sztukatorskim) pom. 50
1. m2
II. Apoteoza św. Ignacego Loyoli,
przęsło zachodnie
malarstwo ścienne (wraz z
obramieniem sztukatorskim) pom. 50
1. m2
III. Podłucze w części środkowej
oraz nad ch•rem(wyobrażenia
apostoł•w oraz ornament)
malarstwo ścienne (wraz z
obramieniem sztukatorskim) pom. 32
1. m2
50 m2
50 m2
32 m2
IV. Przyłucze arkad (sceny z życia
Marii), 4 szt.
malarstwo ścienne (wraz z
obramieniem sztukatorskim) pom.
1. 16,8 m2
V. Ornament pod gzymsami na
filarach
malarstwo ściennne
- pilaster przy chŒrze 2 szt. X 2,25
m2= 5,5 m2
- filar środkowy 2 szt. X 0,5 m x 7,5
m2= 7,5 m2
-pilaster przy prezbiterium (policzony
w prezbiterium)
VI. Gzymsy sztukatorskie
-przy filarze głŒwnym 2 szt x 1,2m2 x
8,5m2 = 20,4 m2
- pilaster przy chŒrze 2 szt. X 1,2m2 x
6,5m2= 15,6 m2
Razem 20,4m2 + 15,6 m2 = 36.0 m2
VII. Filary środkowe 2 szt.
malatura ścian - pow. 90m2 x 2 szt=
180 m2
VIII. Pilastry przy ch•rze wraz ze
ścianą zachodnią
malatura ścian - pow. 90 m2
IX. Podłucze pomiędzy nawą
gł•wną a boczną
- pow. 6m2 x 4 szt. = 24 m2
X. Ch•r
Elementy sztukatorskie - balustrada
pow. 20 m2
XI. Ościeże okna w ch•rze
malarstwo ścienne - pow. 5 m2
XII. Drzwi na ch•rze 2 szt
16,8 m2
13 m2
36 m2
180 m2
90 m2
24 m2
20 m2
5 m2
-konserwacja wym. 185x90 cm pow.2
x 3,3 m2
660 dcm2
XIII. Podłoga drewniana
powierzchnia 21 m2
21 m2
NAWA GŁ„WNA ORAZ CH„R MUZYCZNY PODSUMOWANIE
3. NAWY BOCZNE
I. Ołtarz boczny św. Ignacego
Loyoli wym. 650x315x90cm
1. Stiuk pow. 35 m2
2. Obraz olejny gŒrny wym. 60x80cm
Obraz olejny głŒwny wym. 80x160
3. cm
II. Ołtarz boczny św. Jana
Nepomucena - wym.
650x293x108cm
1. Stiuk - pow. 28.0 m2
2. Obraz olejny gŒrny wym. 60x80cm
Obraz olejny głŒwny wym. 80x160
3. cm
3500 dcm2
35 dcm2
128 dcm2
2800 dcm2
35 dcm2
128 dcm2
Razem
III. Ołtarz boczny św. Stanisława wym. 650x315x90cm
1. Stiuk - pow. 35 m2
2. Obraz olejny gŒrny wym. 60x80cm
Obraz olejny głŒwny wym. 80x160
3. cm
3500 dcm2
35 dcm2
128 dcm2
Razem
IV.Ołtarz boczny św. J•zefa - wym
650x293x108cm
1. Stiuk - pow. 30 m2
2. Obraz olejny gŒrny wym. 60x80cm
Rzeźba drewniana polichromowana
3. wym. 80x160 cm
3000 dcm2
35 dcm2
200 dcm2
Razem
V. Sklepienia malarstwo ścienne
wraz z obramieniem sztukatorskim
- posłannictwo św. JŒzefa 360x160,
pow. 5,8m2
- wizja św. Ignacego Loyoli 360x160,
pow. 5,8m2
- św. Jan Nepomucen 360x160, pow.
5,8m2
- św. Stanisław Kostka 360x160, pow.
5,8m2
- motywy florystyczne w ościeżach
okien 4 szt. X 5m2 = 40 m2
Razem 63,2 m2
63,2 m2
VI. Malatura ścian - 2 szt x 48 m2 =
96 m2
- Powierzchnia 96 m2
96 m2
NAWY BOCZNE PODSUMOWANIE
4. EMPORY
I. Sklepienia i podłucza arkad
empor (przedstawienie świętych i
błogosławionych) - malarstwo
ścienne wrez z obramieniem
sztukatorskim
Empora południowa (przęsło zach.)
-św. Alojzy Gonzaga (360x160) pow.
5,8 m2
-św. Sebastian (150x80) pow. 1,2 m2
-św. Wawrzyniec (150x80) pow. 1,2
m2
-V.P. Adalbertus (120x60) pow. 0,7
m2
-V.P. Rudolfus (120x60) pow 0,7 m2
-ornament (120x65) pow. 0,8 m2
Razem 10,4 m2
- 4 szt przęseł x 10,4 m2 = 41,6 m2
41,6 m2
II. Malatura ścian - 4szt przęseł x
30 m2 = 120 m2
Powierzchnia 120 m2
120 m2
III. Gzyms sztukatorski
- filar przy ścianie 2 szt. X 1,2 m x
5,95 m = 9,14 m2
9,14 m2
IV. Parapety (drewno snycerka) - 4
szt. X 6m2 = 24 m2
Powierzchnia 24 m2
2400 dcm2
V. Podłoga drewniana
Powierzchnia 51,4 m2
51,4 m2
VI. Podłoga ceglana
Powierzchnia 51,4 m2
51,4 m2
EMPORY PODSUMOWANIE
5. KRUCHTA ZACHODNIA
I. Ściany
malatura - pow. 20 m2
20 m2
KRUCHTA ZACHODNIA PODSUMOWANIE
6. ZAKRYSTIA
I.Obraz olejny "w niebowzięcie
NMP." wraz z ramą
Wymiary 150x110 cm
165 dcm2
Malatura
155 dcm2
ZAKRYSTIA PODSUMOWANIE
I. FERETRON
Wymiary 119x70x20
90 dcm2
FERETRON PODSUMOWANIE
Całość podsumowanie końcowe
………………….. dn…………………..
Podpis i pieczątka Wykonawcy

Podobne dokumenty