Suncur_Starluxe

Komentarze

Transkrypt

Suncur_Starluxe
Suncure Starluxe
Technical Data Sheet
Suncure Starluxe
1. Opis
Suncure® Starluxe to gama farb do druku offsetowego UV przeznaczonych do drukowania
etykiet,
identyfikatorów,
okładek
płyt,
biletów
i
innych
zastosowań
w
dziedzinie
druku
wąskowstęgowego.
2. Cechy produktu*

Adhezja do szerokiej gamy tworzyw sztucznych, papieru i kartonu.

Rzetelna i wydajna litografia nawet przy największej szybkości pracy maszyny drukarskiej.

Nadają się do druku typograficznego.

Receptura nie zawiera krzemu dla łatwiejszej laminacji i prac podrukarskich.

Nie zawiera VOC, ITX, benzofenonu i 4-metylo-benzofenonu.
3. Zakres stosowania produktu*
3.1 Zastosowania
Farby Suncure® Starluxe zostały wyprodukowane z myślą o następujących zastosowaniach:

do druku litograficznego i typograficznego.

do papieru i etykiet samoprzylepnych pokrytych plastikiem.

do innych rodzajów papieru i kartonu, takich jak etykiety i bilety.

do innych zastosowań, np. wąskich elementów okładek płyt i owijek.
Farby Suncure® Starluxe nie nadają się do następujących zastosowań:

do nakładania na papier termiczny bez warstwy okrywającej.

do
zastosowania
do
materiałów
stanowiących
podstawowe
opakowania
produktów
spożywczych lub pomocnicze opakowania produktów spożywczych, chyba że zastosowana
Technical Data Sheet
Suncure Starluxe
zostanie skuteczna bariera funkcjonalną.

do zastosowania na opakowaniach i butelkach plastikowych, które zazwyczaj nie
zapewniają skutecznej bariery zapobiegającej migracji.

Zakłady drukarskie na własną rękę powinny sprawdzić, czy ryzyko zastosowania tych
produktów w opakowaniach artykułów spożywczych zostało odpowiednio zbadane oraz
czy gotowy produkt z zadrukiem spełnia wszystkie wymagania obowiązujących przepisów
prawa.

Zazwyczaj będzie to wymagało zastosowania specjalnie opracowanych produktów o
niskim współczynniku migracji cząsteczkowej (LM).
Farby Suncure® Starluxe nie powinny być stosowane do innych celów bez wcześniejszego omówienia
tej sprawy z lokalnym przedstawicielem firmy Sun Chemical.
* Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Sun Chemical w celu uzyskania bliższych
informacji.
3.2 Podłoża
Farby Suncure®
Starluxe nadają się do wszelkiego rodzaju etykiet wymagających druku
wąskowstęgowego powszechnie stosowanych w przemyśle. W przypadku podłoży plastikowych
niepokrytych warstwą wierzchnią zaleca się aktywowanie koronowe dla optymalnej aktywacji na
poziomie 38-44 din/cm, niemniej przed zadrukiem komercyjnym zawsze należy przeprowadzić
odpowiednie testy. Ze względu na znaczące różnice występujące w różnych podłożach przed
dokonaniem zadruku komercyjnego zakład drukarski powinien zawsze skonsultować się z
producentem danego podłoża w celu uzyskania konkretnych porad, a następnie przeprowadzić
wszelkie niezbędne testy w warunkach odzwierciedlających warunki produkcyjne.
3.3 Prace podrukowe
Farby Suncure® Starluxe można pokryć odpowiednim lakierem, aby zwiększyć połysk i odporność
fizykochemiczną, farby te nadają się również do tłoczenia folii na gorąco i na zimno, gdy używa się ich
w połączeniu z odpowiednim lakierem do nadruku lub klejem, takim jak SLD008.
Technical Data Sheet
Suncure Starluxe
Farby Suncure® Starluxe mogą być stosowane do większości metod drukowania informacji
zmiennych, jednak należy z dużą uwagą dokonywać ponownego wydruku ze względu na
różnorodność dostępnych procesów technologicznych i materiałów. Często najlepsze wyniki można
uzyskać używając lakieru do nadruku*.
* Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sun Chemical w celu uzyskania
bliższych informacji.
4. Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne
Farby Suncure® Starluxe powinny być stosowane zgodnie ze zwykłymi normami BHP
obowiązującymi w branży. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na etykietach
produktów oraz z odpowiednimi Arkuszami Bezpieczeństwa Produktu (SDS). W celu uzyskania
dalszych informacji na temat obchodzenia się z materiałami utwalanymi promieniowaniem UV prosimy
zapoznać się z najświeższym dokumentem EuPIA – „Wytyczne dla zakładów drukarskich w zakresie
bezpiecznego stosowania farb utrwalanych energetycznie i produktów z nimi związanych".
4.1 Przechowywanie
Farby Suncure® Starluxe są dostarczane w trzykilogramowych czarnych plastikowych
kubełkach. Produkt przechowywany w opakowaniach fabrycznych nadaje się do użytku przez co
najmniej 2 lata od daty produkcji, jeżeli temperatura przechowywania mieści się w przedziale od 5° do
25°C, a sam produkt jest chroniony przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego,
niemniej może zachować przydatność w dłuższym okresie. Farby zdjęte z prasy należy zużyć w ciągu
3 miesięcy.
4.2 Usuwanie odpadów
Należy odpowiednio zadbać o usuwanie odpadów farb drukarskich. W tym procesie należy
postępować zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi, stosując się do wszelkich obowiązujących
przepisów i wytycznych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych porad co do zasad obchodzenia
się z produktem prosimy zapoznać się z Arkuszem Bezpieczeństwa Produktu (SDS).
Technical Data Sheet
Suncure Starluxe
5. Warunki druku
5.1 Dodatki:
Do nietypowych warunków i zastosowań dostępna jest gama dodatków po stronie druku.
5.2 Nawilżenie
Dostępnych jest wiele systemów nawilżenia SunFountTM do zastosowania w celu optymalizacji
właściwości druku, w zależności od warunków druku i zastosowanego podłoża.
5.3 Mycie
Dostępnych jest wiele środków myjących pochodzących od różnych producentów, które
nadają się do stosowania do farb UV i części maszyn drukarskich takich jak, formy drukarskie, obciągi
gumowe i walce. prosimy skontaktować się z serwisem Sun Chemical lub lokalnym przedstawicielem
Sun Chemical w celu uzyskania konkretnych zaleceń i porad.
5.4 Formy drukowe i walce
Farby Suncure®
Starluxe nadają się do zastosowania z formami drukowymi i obciągami
gumowymi zgodnymi z UV powszechnie używanymi w branży. Wszystkie walce, rury, uszczelniacze
itp. muszą być odporne na materiały utrwalane promieniowaniem UV.
6. Bezpieczeństwo w zastosowaniach końcowych / założenia
Wyniki techniczne stosowania farb Suncure® Starluxe zależą od:

Kontrolowania wagi folii.

Właściwego utrwalenia na prasie, aby druk został wysuszony przed przełożeniem.

Przeprowadzono komplet badań w celu zapewnienia, aby materiał drukowany spełniał
wymagania klienta.
Farby Suncure® Starluxe nie są przeznaczone do zastosowania w dziedzinach, w którym
wymogiem końcowym jest niska migracja cząsteczkowa. W składzie farby znajdują się substancje,
które w pewnych warunkach mogą migrować do produktów. Jeżeli etykieta, okładka płyty lub
identyfikator jest częścią opakowania produktu spożywczego, do podstawowych obowiązków
zakładów przetwarzających i pakujących żywność należy dopilnowanie, aby poziom migracji nie
Suncure Starluxe
Technical Data Sheet
przekraczał norm przewidzianych przez prawo.
Kod
Druk czterokolorowy
USL26
USL27
USL25
USL46
USL28
USL54
USL44
USL24
Standardowe kolory mieszania USL04
USL21
USL31
USL32
USL55
USL51
USL52
USL60
USL61
USL71
Kolory o wysokiej odporności USL36
USL56
USL57
USL53
USL73
USL63
USL50
Kolory dodatkowe
USL48
USL84
USL47
Opis
Światłoodpor
ność
Metale
alkaliczne
Alkohol
PROCESS YELLOW
PROCESS MAGENTA
PROCESS CYAN
PROCESS BLACK
OPAQUE PROCESS YELLOW
RESISTANT PROCESS YELLOW
RESISTANT PROCESS MAGENTA
INTENSE PROCESS BLACK
PANTONE® 012 YELLOW
PANTONE® ORANGE
PANTONE® WARM RED
PANTONE® RED 032
PANTONE® RHODAMINE3
PANTONE® PURPLE
PANTONE® VIOLET3
PANTONE® 072 BLUE 3
PANTONE® REFLEX BLUE 3
PANTONE® GREEN
RESISTANT WARM RED 2
RESISTANT PINK
RESISTANT PURPLE 2
RESISTANT VIOLET 2
RESISTANT (072) BLUE
RESISTANT REFLEX BLUE 2
UNTONED BLACK
TRANSPARENT WHITE
OPAQUE WHITE
NON-YELLOWING OPAQUE WHITE
5
51
7
7
5
7
7
7
5
4
3
6
4
4
3
31
3
7
7
7
7
7
7
7
8
nie dotyczy
8
8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
nie dotyczy
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
nie dotyczy
+
+
1 Światłoodporność w warunkach mokrych, takich jak wystawienie na działanie warunków
atmosferycznych dla niektórych kolorów jest o wiele słabsza. Prosimy o kontakt z naszym
działem technicznym w celu uzyskania zaleceń dotyczących możliwości zastosowania
odcieni.
2 Kolory o wysokiej odporności mogą swoim odcieniem znacząco odbiegać od odpowiednika
o zwyczajnej odporności.
3 Zawiera kompleks pigmentów (fanal), który może przesiąkać/przenikać do produktów.
Suncure®, SunFount®, SunChemical TM oraz Solaris ® są znakami handlowymi Sun Chemical
Technical Data Sheet
Suncure Starluxe
Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.
Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.
Niniejsze informacje odzwierciedlają naszą najnowszą wiedzę i opierają się na naszych wieloletnim doświadczeniu, zdobytym w
ramach produkcji naszych wyrobów. Niemniej ze względu na złożoność materiałów do druku, warunków procesu drukarskiego i
możliwych zastosowań, są przekazywane tylko w celach orientacyjnych. Przy konkretnych zastosowaniach drukarnie powinny
za każdym razem przeprowadzić testy przed wdrożeniem do produkcji. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie
mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Podobne dokumenty