Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zamieszczono 16.08.2011r.

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zamieszczono 16.08.2011r.
1z2
file:///C:/Documents and Settings/ZofiaT/Ustawienia lokalne/Temporary...
Zakopane: BZP.271.73.2011 zakup sprzętu komputerowego na potrzeby
Urzędu Miasta Zakopane
Numer ogłoszenia: 219353 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 209880 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018
2020448, faks 018 2020448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP.271.73.2011 zakup sprzętu komputerowego na
potrzeby Urzędu Miasta Zakopane.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego na potrzeby bieŜącej obsługi Urzędu Miasta Zakopane Zakres Zamówienia obejmuje: -15 sztuk
zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem -1 sztuka przełącznika KVM 8 portowy -5 sztuk monitorów 1.
Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem- 15 szt. Parametr Minimalny parametr 1. Procesor min. 45903
CTP in MTOPS (Million Theoretical Operations Per Second, min. 0,007 APP in WT (Weighted TFLOPS), ),
technologia wykonania 32 nm, współczynniki na podstawie danych producentów. 2. Pamięć RAM min. 4 GB DDR 3
wolne złącza pamięci: min 2 3. Płyta główna Częstotliwość pracy magistrali FSB- zgodna z oferowanym modelem
procesora Minimum 1 złącze PCI-EXPRESS x16 Kontroler HDD 4x SATAII Obsługa RAID:0,1,5 (sprzętowy) 6 złącza
USB 2.0 Zintegrowana karta sieciowa 10 100 1000 1 złącze równoległe (moŜliwość podłączenia starszych drukarek
LPT) 4. HDD dysk twardy o pojemności min. 500 GB , 32MB SATA II, 7200 obr. min 5. FDD Opcjonalnie
(niewymagane) 6. Napęd optyczny Napęd optyczny DVD + - RW Dual Layer, wewnętrzny SATA 7. Karta dźwiękowa
Zintegrowana 8. Karta graficzna 512 MB DDR3 (128 bit) PCI Express x16, obsługiwane standardy: DirectX 10.1,
HDCP, OpenGL 3.1, low-profile, wyjście DVI i D-Sub 9. Obudowa i zasilacz Obudowa stojąca Midi Tower, z
wentylatorem wolnoobrotowym wyciągającym ciepłe powietrze z tyłu obudowy, wejście słuchawek i mikrofonu oraz 2
x USB 2.0 z przodu obudowy, zasilacz : 400W - ATX 2.0; wentylatory: 1 x 120mm na łoŜysku ślizgowym; AFC
(automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów); PFC (współczynnik korekcji mocy aktywny);
zabezpieczenia: zwarciowe, przeciąŜeniowe, przepięciowe, termiczne; złącza długość kabli: 1 x 24/20 PIN ATX 2.0
(w koszulce) 45cm, 1 x 4 PIN ATX 12V 50cm, 1 x 6 PIN PCI Express (50cm, 2 x SATA ) 45cm, 65cm, 7 x Molex
(HDD s, CD-ROM etc.), na trzech wiązkach 45cm, 65cm, 80cm, 2 x Floppy na końcu dwóch wiązek Molexów 80cm;
wymiary: 14cm x 15cm x 8,5cm 10. Klawiatura Standard - zgodny z portami płyty głównej Ciche klawisze Slim Nie
dopuszcza się stosowanie adapterów 11. Mysz Optyczna, rolka, Standard - zgodny z portami płyty głównej Nie
dopuszcza się stosowanie adapterów 12. Oprogramowanie zainstalowany system operacyjny Windows 7
Professional x86 (32 bit) PL lub równowaŜny, posiadający klucz licencyjny niezbędny do rejestracji i aktywacji
usług,licencja uŜytkownika, uprawniająca do legalnej instalacji systemu Windows wraz z nośnikiem CD/DVD
dołączone sterowniki dla systemu operacyjnego Windows 7 (na płycie CD lub DVD), Microsoft Office 2010 PL Professional zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program bazodanowy access oraz program do
2011-08-16 08:56
2z2
file:///C:/Documents and Settings/ZofiaT/Ustawienia lokalne/Temporary...
przygotowywania prezentacji, klucz licencyjny niezbędny do rejestracji i aktywacji usług, licencja uŜytkownika,
oprogramowanie do nagrywania płyt zgodne z oferowaną nagrywarką (Nero lub równowaŜne), oprogramowanie do
odtwarzania DVD (Power DVD lub równowaŜne), 13. Konfiguracja wszystkie komputery muszą mieć identyczną
konfigurację, niezbędne kable potrzebne do podłączenia, dla kaŜdego zestawu komputerowego, wolnostojące
głośniki stereo, podkładka pod myszkę, 2 partycje w tym partycja systemowa minimum 150 GB. spójna kolorystyka
zestawu (wszystkie elementy zewnętrzne w tym samym kolorze i odcieniu barwy) 14. Gwarancja 36 miesięcy od
daty dostawy komputera w miejsce uŜytkowania, obejmująca transport od i do klienta, części i robociznę 2.
Przełącznik KVM 8 portowy- 1 szt.: przełącznik KVM 8 portowy. przeznaczony dla systemów wyposaŜonych w porty
PS/2 (klawiatura mysz) lub USB i wyjście video VGA oraz zestaw kabli do podłączenia 4 urządzeń po PS 2 i zestawy
do podłączenia 4 urządzeń po USB. Max. ilość podłączonych PC 8 komputerów z wyjściem VGA i 2 x PS 2 lub USB
Typ kabla do podłączenia KVM 2 x PS 2 + VGA Podłączenie do PC 2 x PS 2 + HDB 15pin (złącze VGA) Podłączenie
konsoli do KVM 2 x PS 2 + HDB 15pin (złącze VGA) Złącza kaskadowe 2 x PS2 + VGA - zamiast lokalnej konsoli
Przełączniki 8 x wybór portu aktywnego Max. rozdzielczośc video 1920 x 1440, DDC2B Kontrolki lokalne LED 8 x
(online, select), 1 x power, Emulacja klawiatury myszy PS2 Wybór aktywnego portu Menu OSD na monitorze lub
skrót z klawiatury Gwarancja 24 miesiące 3. Monitory- 5 szt. Przekątna: Min. 20 - 22 cale Rozdzielczość nominalna:
1680 x 1050 piksele Normy jakościowe: Spełniane normy jakościowe Energy Star Cyfrowe złącze DVI Tak Zgodność
z technologią HDCP Tak Gwarancja 36 miesięcy Kąt widzenia - pion 160 stopni Kąt widzenia -poziom 170 stopni
Dodatkowe Kabel DVI w zestawie WyŜej wymieniony sprzęt musi być fabrycznie nowy. W ofercie naleŜy
wyszczególnić nazwę, rodzaj podzespołu, podać producenta oraz istotne elementy, które maja wpływ na cenę. Do
zestawu Wykonawca dołączy wszystkie potrzebne kable przyłączeniowe, nośniki ze sterownikami i
oprogramowaniem, dokumentację techniczną oraz gwarancję.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.31.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Biuro Informatyczno-WdroŜeniowe KONCEPT Sp. z o.o., ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41162,00
Oferta z najniŜszą ceną: 41162,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 53869,00
Waluta: PLN.
2011-08-16 08:56

Podobne dokumenty