PL-Warszawa: Centrale telefoniczne

Komentarze

Transkrypt

PL-Warszawa: Centrale telefoniczne
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271238-2012:TEXT:PL:HTML
PL-Warszawa: Centrale telefoniczne
2012/S 163-271238
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
Osoba do kontaktów: Rafał Skłodowski
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 2204220
E-mail: [email protected]
Faks: +48 2204899
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gitd.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i wdrożenie systemu telefonii stacjonarnej wraz z aparatami telefonicznymi.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/8
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/8
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
System dedykowany do obsługi następujących lokalizacji:
— 1 lokalizacja główna dla 200 użytkowników systemu – Warszawa, ul. Postępu 21,
— 1 lokalizacja zapasowa dla 200 użytkowników systemu – Warszawa, ul. Przyczółkowa 109A,
— 1 lokalizacja zwykła dla 100 użytkowników systemu – Warszawa, ul. Prosta 69,
— 10 lokalizacji zwykłych każda dla 50 użytkowników systemu – cała Polska.
System ma być wyposażony w odpowiednią ilość licencji umożliwiającą podłączenie i uruchomienie w/w liczby
użytkowników.
Połączenia od operatora będą przychodziły do lokalizacji głównej. Szacuje się wykorzystanie łączy miejskich
na poziomie 90 jednoczesnych połączeń. W lokalizacji zapasowej powinny być zapewnione łącza zapasowe na
wypadek awarii lokalizacji głównej.
W przypadku awarii lokalizacji głównej mechanizmy automatyczne powinny zapewnić uruchomienie sterowania
całością systemu z lokalizacji zapasowej w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Nie jest wymagane podtrzymanie
istniejących rozmów w przypadku awarii.
System musi być fabrycznie nowy, nie używany i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 r.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32551200, 32551400, 32551000, 45314120
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowity zakres zamówienia został okresłony w załączniku nr 1 do części III SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 544 715,07 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy)
złotych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000,
jako tytuł przelewu wskazując:
„Dostawę i wdrożenie systemu telefonii stacjonarnej wraz z aparatami telefonicznymi”.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od
wyboru Wykonawcy:
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/8
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/8
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Części II SIWZ;
2) poręczeniach bankowych;
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
4) gwarancjach bankowych;
5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej w postępowaniu wysokości, we wskazanej formie lub
formach, zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Realizacja zamówienia będzie przebiegała w oparciu o przepisy polskie.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie
przepisów art. 24 ustawy Pzp.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy
Wykonawca polega na potencjale podmiotów trzecich, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, żaden
z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art.
24 ustawy Pzp.
3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, winien on złożyć niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty:
3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z wzorem określonym
w formularzu nr DP.1 (dostępnym na stronie internetowej);
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające
złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1;
3.3. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8
ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – dokument zawierający oświadczenie złożone
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/8
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/8
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
3.4. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 3.2, 3.4, 3.5 i 3.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt 3.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp.
4.1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4. ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4. ppkt 1) lit. b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku określonym w pkt 2 oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 powinien złożyć każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot trzeci, na którego wiedzy
lub doświadczeniu polega Wykonawca.
II.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w
zakresie określonym w Sekcji III.2.2) i III.2.3) ogłoszenia.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem określonym w formularzu nr DP. 2 (dostępny
na stronie internetowej) oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w Sekcji III.2.2) i III.2.3) ogłoszenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu określone w Sekcji III.2.2) i III.2.3) ogłoszenia muszą oni spełniać łącznie. W przypadku
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/8
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/8
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu wymienione w pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) mogą dotyczyć dowolnego
Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić, np. poprzez pisemne zobowiązanie tego podmiotu, że podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji
zamówienia. Ponadto, zobowiązany jest wykazać, przedkładając dokumenty i oświadczenia wymienione
w punkcie I niniejszej Sekcji ogłoszenia, że nie podlega on wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia
publiczne.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania oraz że oferowane dostawy spełniają
wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku
obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia
odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wdrożenie systemu
telefonicznego w środowisku rozproszonym na nie mniej niż 3 lokalizacje z ilością co najmniej 500 aparatów
telefonicznych, o łącznej wartości wskazanego sprzętu co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset
tysięcy) w każdym zamówieniu. Wykonawca obowiązany jest załączyć do wykazu dokumenty potwierdzające,
że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z
których każda posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie:
1. minimum 1 osoba jako kierownik projektu. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim
doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami w zakresie wdrażania systemów telefonii IP, które
prowadziła jako ich kierownik;
2. minimum 2 osoby jako inżynierowie wdrożeniowi. Każda z tych osób musi posiadać wykształcenie wyższe
informatyczne lub telekomunikacyjne oraz kwalifikacje w zakresie projektowania sieci telefonicznych w oparciu
o technologię IP, posiadać doświadczenie przy projektowaniu co najmniej jednego systemu telefonicznego w
środowisku rozproszonym na nie mniej niż 3 lokalizacje;
3. minimum 2 osoby jako technicy wdrożeniowi. Każda z tych osób musi posiadać co najmniej 3-letnie
doświadczenie w zakresie konfiguracji sieci telefonii IP.
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/8
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
6/8
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Okres gwarancji. Waga 20
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BFK.OGL.ZPB.230.48.2012
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.10.2012 - 13:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 2.10.2012 - 13:30
Miejscowość:
W siedzibie Zamawiającego pod adresem podanym w Sekcji I, sala konferencyjna w budynku A przy ul.
Postępu 21 na VI piętrze.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Dodatkowe informacje o osobach
upoważnionych i procedurze otwarcia: Sesja otwarta.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/8
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/8
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki
te wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli
została przesłana w inny sposób.
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
Jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku - nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Sposób, terminy oraz inne przepisy dotyczące wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej zawiera
Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587701
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/8
Dz.U./S S163
25/08/2012
271238-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/8
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.8.2012
25/08/2012
S163
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/8