Profit News nr 04_2012_ver5p

Komentarze

Transkrypt

Profit News nr 04_2012_ver5p
4/2012
Leszek Czarnecki prelegentem na Uniwersytecie Harvarda!
Geniusz
oraz
biznesowe
wizjonerstwo
właściciela i głównego udziałowca Getin Noble Banku
zostały po raz kolejny dostrzeŜone i docenione! Po
znalezieniu się wśród najbogatszych na świecie ludzi
według Forbesa oraz na liście 25 gwiazd europejskiego
biznesu stworzonej przez The Financial Times, Leszek
Czarnecki w połowie kwietnia wygłosił wykład
zatytułowany „Quo Vadis Europe?” dla studentów
najlepszej i najbardziej prestiŜowej uczelni wyŜszej
Stanów Zjednoczonych!
Prelekcja otworzyła serię „Harvard Club of Poland
Annual Lecture”, w ramach której studenci Uniwersytetu
Harvarda mają spotkać się z wybitnymi polskimi liderami
biznesu, artystami, naukowcami, politykami oraz poruszać
szeroko rozumiane zagadnienia związane z Polską i Europą.
W swoim wykładzie Leszek Czarnecki poruszył kwestie
związane z przyczynami kryzysu finansowego z lat 2008-2009, czyli błędną polityką społeczną wielu krajów, powodującą narastanie długu
publicznego czy niedopracowania koncepcji strefy euro. Prezentując moŜliwości wyjść z sytuacji, Leszek Czarnecki wskazywał na przykłady
własnych rozwiązań zastosowanych w kierowanych przez nich grupach Getin Noble Banku oraz Getin Holding. Organizatorzy wykładów chcą
promować wśród młodzieŜy ideę studiowania na zagranicznych uczelniach a potem powrotu do kraju i wspierania polskiej nauki oraz
gospodarki, co czynią takŜe poprzez konkurs „Droga na Harvard”.
Najpierw Kodeks a potem rewolucja!
Wywiad z MenedŜerem ds. Programu GPP Krzysztofem Wojciechowskim
ProfitNews: W kwietniu rozpoczęto prace nad stworzeniem
Kodeksu Dobrych Praktyk Programu Getin Profit Partner. Skąd ta
inicjatywa?
PN: Brzmi to jak zapowiedź dalszych nowości.
Krzysztof Wojciechowski: Mówiąc w skrócie, zainspirowała nas
codzienność. W dynamicznie rozwijającym się Programie GPP
pojawia
się
coraz
więcej
róŜnorodnych
zdarzeń
-
czasami
zaskakujących, nierzadko konfliktowych i zwykle trudnych do
rozstrzygnięcia. Skala tych zjawisk wymusza na nas, jako
organizatorach, konieczność szybkiego reagowania i znajdowania
dobrych rozwiązań. Gdy Program GPP powstawał, zasady jego
funkcjonowania tworzyliśmy od podstaw na miarę potrzeb tamtego
„pionierskiego” okresu. Teraz weszliśmy w kolejny etap, który
nazwałbym okresem dojrzewania. Występują nowe zjawiska,
których wcześniej nie obserwowaliśmy, a nawet nie wyobraŜaliśmy
sobie, Ŝe się pojawią. Nie mamy innego wyjścia - musimy zachować
elastyczność, jeśli chcemy się nadal rozwijać! Cel mamy jasno
sformułowany:
traktować jako kolejne z takich prorozwojowych działań - i na
pewno nie ostatnie…
tworzyć
optymalne
podstawy
dla
efektywnej
współpracy Obszaru Klienta Firmowego z Partnerami. Sądząc po
wynikach, to się udaje. Nasz Program naprawdę dobrze wpisuje się
w misję Banku, którą wyraŜa motto: „Sam do tego doszedłeś”.
Aktualnie trwające prace nad tekstem Dobrych Praktyk naleŜy
KW: W przypadku Programu GPP na brak nowości nie moŜna
narzekać! W grudniu zeszłego roku wprowadziliśmy uporządkowany
proces zgłaszania klientów. Usprawniliśmy w ten sposób współpracę
Doradców z Partnerami, a przez to takŜe realizację transakcji. Przy
okazji ten nowy proces dostarcza nam wielu cennych informacji
oraz rozwiązuje niektóre problemy. Wprowadzamy sprzedaŜ linii
gwarancyjnej przez GPP. Partnerzy na pewno zauwaŜają takŜe
zmiany kadrowe w Zespole - dołączają do nas nowi Koordynatorzy,
co wynika m.in. z modyfikacji podziału terytorialnego. Jednak
najciekawsze dopiero przed nami: w połowie roku planujemy
prawdziwą rewolucję! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
będziemy mogli rozpocząć działania wdroŜeniowe w tym zakresie
juŜ w czerwcu. Mogę na razie zdradzić tylko tyle, Ŝe chcemy dać
Partnerom szansę bardziej samodzielnego, sprawniejszego i - co
najwaŜniejsze - bardziej dochodowego działania! Przygotowujemy
w tym celu system informatyczny i zupełnie nowy proces obsługi
wniosków...
dokończenie na stronie 2
Program Getin Profit Partner
Najpierw Kodeks a potem rewolucja!
dokończenie ze strony 1
po stronie Banku, jak i po stronie Partnerów. Poza tym w strukturach
PN: Wróćmy jeszcze do
wewnętrznych i zewnętrznych stale pojawiają się nowe osoby, dla
których taki dokument będzie waŜnym źródłem informacji na temat
Dobrych Praktyk, czym one
będą dla Programu GPP?
KW: Organizacje i środowiska, w których istotne
znaczenie ma wysoki poziom
relacji, wykształcają z czasem mniej lub
sformalizowane
postępowania.
obowiązujących u nas zasad. Wierzymy, Ŝe Kodeks Dobrych Praktyk
przyczyni się do budowania coraz większego zaufania między Bankiem
i jego Partnerami.
PN: W proces tworzenia dokumentu mają zostać włączeni takŜe
sami Partnerzy.
bardziej
wzorce
KW: To dla nas oczywiste - a nawet konieczne: przecieŜ to oni
współtworzą Program GPP! Organizatorem jest Bank, ale to Partnerzy
Współpraca
stanowią o jego istnieniu, o wspólnym sukcesie tego przedsięwzięcia,
Banku z Partnerami ma
oczywiście z definicji bardzo
o miejscu, w którym obecnie się znajdujemy. Dlatego wstępną wersję
mocne, formalne podstawy:
Partnerów. Po pierwsze bardzo liczymy na informację zwrotną. Mamy
wiąŜe Jednak
nas nie wszystko
przecieŜ
wiąŜe nas przecieŜ wielostronicowa umowa.
nadzieję, Ŝe Partnerzy zwrócą uwagę na elementy istotne z ich punktu
moŜna zapisać w tekście takiej umowy. Praktyka pokazuje, Ŝe
widzenia, co pomoŜe nam lepiej zrozumieć ich oczekiwania. Po drugie
pozostaje
jest
wierzymy, Ŝe współtworząc zasady funkcjonowanie Programu, będą się
niezwykle istotne, ale równocześnie dość trudne do wyegzekwowania.
z nim bardziej identyfikować i w coraz większym stopniu będą się czuli
Podsunę tu pewną analogię z innej sfery Ŝycia: obok siebie funkcjonują
za niego odpowiedzialni. Nie chodzi nam o zbiór ładnie brzmiących
ścisłe regulacje prawne (np. kodeks cywilny), oraz nieskodyfikowane -
zdań pozostających w sferze Ŝyczeń obu stron - skutkiem tych prac ma
ale powszechnie uznawane i przestrzegane - zasady współŜycia,
być praktyczne narzędzie, które wszystkim przyniesie wymierne
np. savoir-vivre, czyli zachowania oczekiwane i dobrze widziane, które
efekty. Czego sobie, Partnerom oraz Pracownikom Banku serdecznie
ułatwiają ludziom wzajemne kontakty.
Ŝyczę.
PN: Wprowadzenie Kodeksu będzie zatem dla Programu GPP
PN: Kiedy zostanie przesłana wstępna wersja Kodeksu?
istotnym wydarzeniem.
KW: Planujemy to zrobić po długim weekendzie majowym i do końca
KW: To prawda. ZaleŜy nam nade wszystko na praktycznym aspekcie
miesiąca będziemy zbierać od Partnerów uwagi oraz propozycje zmian.
funkcjonowania Dobrych Praktyk. Wierzę, Ŝe pozwolą one unikać,
Po ich rozpatrzeniu i przedyskutowaniu przekaŜemy tekst Kodeksu do
a z czasem wyeliminować, sytuacje i zachowania niepoŜądane zarówno
Departamentu Prawnego Banku celem ostatecznego zaopiniowania.
pewna
sfera
zachowań,
których
przestrzeganie
dokumentu
zamierzamy
przesłać
grupie
najbardziej
aktywnych
Poznajmy się – Marek Dygas
Witam serdecznie! Miło mi przedstawić Państwu swoją osobę. Pochodzę
z Kielc, gdzie teŜ obecnie mieszkam z Ŝoną i dwoma synami. W Getin Noble Banku
pracuję od grudnia 2010 r. i na stanowisku Koordynatora odpowiadając za sprzedaŜ
oraz relacje z siecią zewnętrzną w moim regionie, czyli województwach
małopolskim i świętokrzyskim.
Moją karierę w branŜy finansowej rozpocząłem w 1999 r. Kiedy otrzymałem
propozycję pracy na stanowisku dyrektora biura regionalnego, wraz z zadaniem
zbudowania sieci sprzedaŜy dla OFE Kredyt Banku, nie spodziewałem się, Ŝe mój
romans ze sprzedaŜą produktów finansowych będzie trwał nieprzerwanie przez 13
lat. Po sukcesie w Kredyt Banku, gdzie zostałem liderem w obszarze sprzedaŜy,
przyszedł czas na kolejne instytucje finansowe. Sygma Bank, Dom Finansowy QS
oraz Provident Polska umoŜliwiły mi spakowanie dość pokaźnego bagaŜu
doświadczeń m.in. w zarządzaniu sprzedaŜą oraz we współpracy z siecią
zewnętrzną.
W swojej pracy lubię kontakt z ludźmi i to, Ŝe kaŜdy dzień jest inny od poprzedniego. Prywatnie cenię sobie wypoczynek, ale w formie
aktywnej. Do najbardziej udanych wakacji zaliczam te, które planuję sam bez korzystania z pomocy biur podróŜy. Staram się stale znajdować
czas na uprawianie ulubionych dyscyplin sportowych – przede wszystkim pływania, jazdy na rowerze oraz szusowania na nartach.
profit news
2
WIBOR na koniec marca
WIBOR 1M 4,72%
WIBOR 3M 4,95%
Gwarantujemy liniowo!
Dla Przedsiębiorców, którzy swoim kontrahentom pragną zapewnić bezpieczeństwo zawieranych transakcji, Getin Bank
przygotował specjalną ofertę gwarancji bankowych. Oprócz standardowych rodzajów gwarancji (przetargowej, zabezpieczającej zapłatę
naleŜności, zapłaty cła, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu i in.), Klienci Banku mogą otrzymać bardzo elastyczną i wygodną
Linię Gwarancyjną, umoŜliwiającą korzystanie z poszczególnych gwarancji bez konieczności kaŜdorazowego procesu oceny zdolności
kredytowej oraz ustanawiania zabezpieczeń!
Bank przyznaje Linię Gwarancyjną bezterminowo, natomiast okres udzielania pozostałych gwarancji w jej ramach wynosi do 5 lat,
przy czym w przypadku gwarancji wadialnych jest to 6 miesięcy. Kwota przyznawanego limitu kaŜdorazowo wyliczana jest indywidualnie
i zaleŜy od zdolności kredytowej, którą bada się na podstawie dochodów firmy. Zabezpieczenie linii gwarancyjnej moŜe przyjąć kaŜdą
standardowo akceptowaną przez Bank formę, a Klient poza pozytywnym przejściem weryfikacji (bazy, historia kredytowej nie zaleganie
z opłatami w ZUS i US), powinien prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 24 miesiące. Wysokości pojedynczych gwarancji udzielanych
w ramach linii mogą wynieść nawet 1 mln zł! Koszt uruchomienia pojedynczej gwarancji to juŜ 50 zł!
O Gwarancje Bankowe w Getin Banku mogą się ubiegać:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- spółki prawa handlowego
- przedstawiciele wolnych zawodów
Oprócz pełnej linii gwarancyjnej, nasi klienci mogą skorzystać ze specjalnej oferty w postaci szybkiej linii wadialnej, którą Bank
przyznaje bez ustanawiania zabezpieczeń! Kolejną jej zaletą jest to, Ŝe do wyliczenia zdolności kredytowej bierze się pod uwagę nie
dochody, ale przychody przedsiębiorstwa! Maksymalna kwota limitu przyznanego w ramach linii wynosi 300 tys. zł., a w przypadku
pojedynczej gwarancji jest to 100 tys. zł!
fff
profit news
3
Giełdy w marcu
WIG20 -1,41%
Dow Jones Industrial +1,59%
FTSE100 -2,69%
DAX +0,86%
Shanghai Composite -7,71%
Nikkei225 +3,71%
Rozpoczęliśmy współpracę z Funduszem z Nowego Sącza!
W marcu 2012 r. Getin Noble Bank SA rozpoczął współpracę z Małopolskim Funduszem Poręczeń Kredytowych z Nowego Sącza.
Dzięki temu nasi Klienci mający siedzibę bądź prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego będą mogli
skorzystać z poręczeń Funduszu. MFPK udziela dwóch rodzajów poręczeń: standardowego oraz Funduszu GALICJA, w ramach którego
łączny koszt poręczenia kredytu inwestycyjnego wynosi tylko 100 zł!
Poręczenia standardowe
Prowizja
Opłata za
rozpatrzenie
wniosku
0,6% - 2%
0,3%
Maksymalny okres Maksymalna wysokość
Maksymalna
poręczenia
kwota poręczenia
poręczenia
70% kwoty
kredytu
60 miesięcy
107 500 zł
kwoty poręczenia kwoty poręczenia
Poręczenia GALICJA (kredyty inwestycyjne)
Maksymalny okres Maksymalna wysokość
Maksymalna
poręczenia
poręczenia
kwota poręczenia
Prowizja
Opłata za
rozpatrzenie
wniosku
80% kwoty
kredytu
100 zł
BRAK
60 miesięcy
Kredyt z poręczeniem
Fundusz
Maksymalna
Kwota Poręczenia
województwo dolnośląskie
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu DzierŜoniowskiego Sp. z o.o.
700 tys. zł
53 tys. zł
1 mln zł
województwo łódzkie
Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Dla
2 mln zł
390 tys. zł
390 tys. zł
zawodów
uzyskiwanego
na
z moŜliwością odnowienia na kolejne okresy.
Kredyt obrotowy
Firmom potrzebującym wsparcia w finansowaniu bieŜącej
działalności proponujemy nasz kredyt obrotowy umoŜliwiający
480 tys. zł
województwo pomorskie
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
wolnych
kredytu
moŜna uzyskać nawet 100 000 zł w formie kredytu obrotowego na
2 mln zł
województwo podkarpackie
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
tzw.
ofertę
48 miesięcy, bądź kredytu w rachunku bieŜącym na 12 miesięcy
województwo opolskie
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
specjalną
zaświadczeń z ZUS i US, bez dokumentów finansowych, bez
województwo mazowieckie
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
przedstawicieli
przygotowaliśmy
zabezpieczeń rzeczowych. Szybko i bez zbędnych formalności
100 tys. zł
województwo małopolskie
Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Kredyt dla Wybranych
Grup Zawodowych
preferencyjnych warunkach: bez konieczności przedstawiania
województwo lubuskie
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
390 000 zł
700 tys. zł
terminowe regulowanie zobowiązań. Główną zaletą oferty jest
minimum formalności wymaganych do uruchomienia środków.
województwo śląskie
Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
448 tys. zł
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój
100 tys. zł
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
1 mln zł
województwo świętokrzyskie
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
1,4 mln zł
województwo warmińsko-mazurskie
Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
1 mln zł
Ten
innowacyjny
produkt
jest
dedykowany
firmom
wykonującym zadania inwestycyjne powierzone przez Jednostki
Samorządu Terytorialnego oraz Jednostki Organizacyjne Skarbu
Państwa. Przedsiębiorca, który ma kontrakt, moŜe otrzymać środki
juŜ w trakcie jego realizacji, zanim nastąpi końcowe rozliczenie ze
województwo wielkopolskie
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Kredyt PRZETARG
990 tys. zł
zleceniodawcą. Kredytem moŜe zostać sfinansowane do 70%
aktualnej wartości kontraktu netto (minimum 50 000 zł), a umowa
województwo zachodniopomorskie
Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina
400 tys. zł
kredytowa zawierana jest na okres od 3 do 24 miesięcy.
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
500 tys. zł
Zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z kontraktu.
profit news
4
Waluty na koniec marca
USD 3.1191
CHF 3.4540
EUR 4.1616
GBP 4.9908
Profit Books
jak naleŜy przygotować się do nadchodzącego kryzysu. Oprócz
Krzysztof Rybiński
Felietony
wytycznych dotyczących sposobu na przetrwanie trudnych czasów,
w ksiąŜce moŜna znaleźć takŜe wiele wskazówek, co kaŜdy sam moŜe
uczynić, by wpłynąć na poprawę stanu polskiej gospodarki, a przede
Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2012
Tematyką
zbioru
publikacji prof. Krzysztofa
Rybińskiego z lat 2010-2011 są
najistotniejsze
gospodarcze
oraz społeczne kwestie, które
Autor
podejmuje
zarówno
w skali światowej, jak i krajowej. Felietony te tyleŜ fascynują, co wydają się naiwnymi,
bowiem uznaniu dla trafnych
wszystkim własnych warunków bytowych.
DuŜa wartością tej ksiąŜki jest publicystyczny charakter
tekstów,
który
sprawia,
Ŝe
zagadnienia
gospodarcze
oraz
ekonomiczne omawiane są krótko za pomocą języka łatwego w
odbiorze i zrozumiałego dla kaŜdego. Pozwala to bez większych
problemów przyswoić sobie wiedzę na temat mechanizmów i zjawisk
zachodzących w światowej i krajowej gospodarce. Z uwagi na fakt,
Ŝe zebrane w jednej publikacji teksty ukazywały się w róŜnych
gazetach i w duŜych odstępach czasowych, informacje i treści w nich
zawarte są często powtarzane, co z jednej strony moŜe wydawać się
wadą, ale z drugiej jest zaletą tej ksiąŜki – wszak, jak głosi łacińska
szy nieodparte wraŜenie, Ŝe
maksyma, kropla drąŜy skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem.
Profesor Rybiński dzieli się takŜe swoimi licznymi
i tak jego postulaty raczej nie znajdą odbicia w rzeczywistości.
propozycjami, jak zaradzać róŜnorodnym problemom społeczno-
Rządzący Polską kierują się bowiem partyjnym pragmatyzmem
nakazującym utrzymanie władzy, natomiast głosujący na nich ludzie
gospodarczym, i choć część z tych pomysłów moŜe wydawać się
lekko przesadzonymi, to niewątpliwie wszystkie pobudzają umysł
od budowania solidnych podstaw gospodarczych kraju, bardziej
czytelnika do
rozwiązań.
spostrzeŜeń autora towarzy-
cenią sobie swoje partykularne krótkoterminowe interesy bądź
kwestie kompletnie niezwiązane z gospodarką.
poszukiwania
nieszablonowych,
innowacyjnych
„Felietony” Krzysztofa Rybińskiego powinien przeczytać
Czy warto zatem zainteresować się tą pozycją? Z kilku
powodów zdecydowanie tak! Według Krzysztofa Rybińskiego
kaŜdy, komu zaleŜy na dobrej kondycji gospodarczej Polski, kto chce
zapewnić sobie i swoim potomkom bezpieczny oraz stabilny
w 2013 r.
gospodarcze
finansowo poziom Ŝycia, kto wymaga od rządzących krajem rzetelnej
(a niestety w swoich prognozach Autor jest bezwzględnie skuteczny),
w związku z czym oprócz nawoływania i tłumaczenia potrzeby
pracy na rzecz dobra ojczyzny, wreszcie kaŜdy, kto chce być
bardziej świadomym obserwatorem i uczestnikiem zjawisk
przeprowadzenia koniecznych reform, Rybiński podaje cenne rady,
gospodarczych.
Polskę
czeka
gwałtowne
spowolnienie
jak naleŜy przygotować się do nadchodzącego kryzysu. Oprócz
Robert Kozielski
Biznes nowych moŜliwości.
Czterolistna koniczyna –
nowy paradygmat biznesu
licznych badań i analiz podejmowanych przez praktyków oraz
akademików, w efekcie których formułowane są kolejne teorie.
Wydawnictwo Wolters Kluwer,
Warszawa 2012
gwarantują powodzenia. Dowodzą tego historie firm, które pomimo
KsiąŜka ma bardzo
oryginalną kompozycję – Autor
najpierw szeroko omawia zagadnienia istotne dla podejmowanego tematu, by dopie-
RóŜne koncepcje zarządzania czy wskazówki, jak efektywnie
wykorzystywać i tworzyć moŜliwości biznesowe, bynajmniej nie
spełniania wszelkich warunków, mających im przynieść sukces,
poniosły jednak poraŜkę. Najlepszy nawet pomysł nie zawsze
przełoŜy się na powodzenie. Sukces bowiem zaleŜy od szeregu
czynników, a ich wpływ dodatkowo uzaleŜniony jest od branŜy,
koniunktury, aktualnych i przyszłych trendów oraz innych sfer, które
jutro będą miały kompletnie odmienne znaczenie niŜ dzisiaj.
ro na końcu wyjaśnić ich znaczenie i rolę w zapropono-
Ponadto z istnienia sporej części takich czynników w chwili obecnej
nawet nie zdajemy sobie jeszcze sprawy!
wanej przez siebie koncepcji.
W takiej sytuacji trudno pokusić się na próby formułowania
jakichkolwiek reguł, ale na pewno moŜna wskazać elementy, na
Wszystko zamyka w tytułowym symbolu – koniczynie,
a z poszczególnymi jej liśćmi
kojarzy cztery kluczowe pojęcia. Nadzieja, wiara, miłość i szczęście
Robert Kozielski uwaŜa za niezbędne w zaproponowanym przez
siebie paradygmacie.
które naleŜy zwracać uwagę. By to uczynić Robert Kozielski poddaje
szczegółowej analizie przykłady poraŜek oraz sukcesów w biznesie.
Oprócz określenia czterech kluczowych dla działalności gospodarczej
sfer, w swojej ksiąŜce zamieszcza takŜe wskazówki, w jaki sposób
Biznes nowych moŜliwości to efekt poszukiwania prawideł,
naleŜy dbać o odpowiednią jakość tych sfer.
Autor na co dzień zajmuje się kwestiami biznesowymi jako
które mogą stanowić receptę na odniesienie sukcesu. Autor
zaznacza, Ŝe nie istnieje Ŝadna uniwersalna zasada, pomimo
naukowiec oraz doradca, dzięki temu oprócz treści merytorycznych,
ksiąŜka zawiera takŜe wiele przydatnych informacji praktycznych.
profit news
5
Program Getin Profit Partner
Podziel się z nami pomysłem,
a my Cię nagrodzimy!
Stale
poszerzamy
naszą
ofertę
o
nowe
produkty
Rozliczanie faktur
Faktury wystawiane za pośrednictwo przy sprzedaŜy
produktów bankowych dla firm prosimy wysyłać na adres:
i udogadniamy nasze procedury, by sprostać potrzebom klientów oraz
wymaganiom rynku. W działaniach tych jesteśmy otwarci na wszelkie
Stefania Kasperek
Getin Noble Bank SA
ul. Pszczyńska 10
40-479 Katowice
sugestie z Państwa strony – prosimy je kierować mailowo na adres
[email protected] Najlepsze pomysły, które uwzględnimy
w naszych procedurach, zostaną nagrodzone!
Bądź w kontakcie ze swoim Koordynatorem
Daniel Rdzak
Daniel
Rdzak
785 902 630
PrzemysławGrochowicz
Grochowicz
Przemysław
667 450 173
785 902 630
[email protected]
[email protected]
667 450 173
[email protected]
[email protected]
wz.
wz.
Daniel Rdzak
Daniel
Rdzak
785 902 630
Paweł Stanisławek
Paweł697
Stanisławek
978 102
785 902 630
[email protected]
[email protected]
697 978 102
[email protected]
[email protected]
SandraWierczyńska
Wierczyńska
Sandra
667 876 056
667 876 056
[email protected]
[email protected]
Katarzyna PatrzycznaKatarzyna Patrzyczna-Gwiaździńska
-Gwiaździńska
667 450 194
667 450 194
[email protected]
[email protected]
wz.
wz.
Sandra
Wierczyńska
Sandra667
Wierczyńska
876 056
wz.
wz.
Grzegorz
Jurczak
Grzegorz Jurczak
785 809 529
785 809 529
[email protected]
[email protected]
667 876 056
[email protected]
[email protected]
Grzegorz Zamojski
Grzegorz
Zamojski
667 875 707
667 875 707
[email protected]
[email protected]
Marek Dygas
Marek
Dygas
667 876 035
667 876 035
[email protected]
[email protected]
Grzegorz Jurczak
Grzegorz
Jurczak
785 809 529
REDAKCJA
785 809 529
[email protected]
[email protected]
Zespół Programu GETIN Profit Partner
Getin Noble Bank SA
ul. Zawiła 65L
30-390 Kraków
tel. 12 254 57 24
e-mail: [email protected]
profit news
6

Podobne dokumenty