pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik
SPOJRZENIE NA T5512 I T5522
Moc wyjÊciowa 0,5 W
Wskaênik poziomu na∏adowania baterii
PodÊwietlany wyÊwietlacz
Uruchamianie nadajnika g∏osem
z u˝yciem dodatkowych akcesoriów
W∏àcznik /
wy∏àcznik / pokr´t∏o
regulacji g∏oÊnoÊci
10 sygna∏ów
wywo∏awczych
8
Liczba kodów:
38
Kompatybilny ze wszystkimi radiotelefonami serii Talkabout Motorola
Dêwi´k potwierdzenia
Przycisk PTT
Liczba kana∏ów:
Cz´stotliwoÊci
poszczególnych
kana∏ów:
1. 446.00625MHz
2. 446.01875MHz
3. 446.03125MHz
4. 446.04375MHz
Zasi´g:
do 3 km (2 mile) zale˝nie od ukszta∏towania
terenu i innych warunków
Moc wyjÊciowa:
500mW ERP
Temperatura pracy:
od -20°C do +55°C
• Codzienne
czynnoÊci
èród∏o zasilania:
3 baterie alkaliczne typu AA lub akumulator
NiCd
• Wakacje
˚ywotnoÊç êród∏a
zasilania*
3 baterie alkaliczne
typu AA **
Akumulator NiCd
5% nadawania,
5% odbierania,
90% czuwania
30 godzin
12 godzin
Waga:
WysokoÊç:
SzerokoÊç:
GruboÊç:
179 g
160 mm
60 mm
30 mm
172 g
Z∏àcze akcesoriów
Skanowanie
kana∏ów
Przyciski
przewijania
5. 446.05625MHz
6. 446.06875MHz
7. 446.08125MHz
8. 446.09375MHz
* Typowo
** Przy u˝yciu najlepszej jakoÊci baterii alkalicznych. Przy wykorzystaniu baterii typu AA i akumulatorów NiCd
niewiadomego pochodzenia dane mogà si´ ró˝niç.
Akustyczne ostrzeganie o roz∏adowaniu baterii
• Spacery
Radiotelefon T5512 / T5522
Blokada kana∏ów
DANE TECHNICZNE
• Kamping
• Zakupy
• Sport i
rekreacja
• Wokó∏ domu
Twoja rodzina i przyjaciele
b´dà zachwyceni tak wieloma
mo˝liwoÊciami wykorzystania
radiotelefonów Motorola
Talkabout™ T5512 oraz T5522
Radiotelefony Motorola Talkabout™ T5512 oraz T5522 oferujà ∏atwe i tanie
utrzymywanie kontaktu z rodzinà i przyjació∏mi. W∏ó˝ baterie i ∏àcz si´ na
swoim terenie. Radiotelefony te pracujà w paÊmie 446MHz i mogà byç
u˝ywane w ka˝dym kraju, w którym sà zatwierdzone odpowiednie przepisy
dotyczàce tego pasma.
Radiotelefony Talkabout™ T5512 oraz T5522 zosta∏y
zaprojektowane pod kàtem pracy w warunkach przestrzeni
otwartej. Szczególny nacisk zosta∏ po∏o˝ony na uzyskanie
mo˝liwie du˝ego zasi´gu ∏àcznoÊci. Aby uniknàç zak∏óceƒ,
nie nale˝y u˝ywaç radiotelefonów, gdy znajdujà si´
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1,5 metra od siebie.
• Zasi´g 3 km (2 mile)
• Zabawa dla ca∏ej
rodziny
• Bez pozwoleƒ i op∏at
, MOTOROLA oraz Talkabout sà znakami towarowymi Motorola, Inc.
© Motorola, Inc. 2001. Wszystkie prawa zastrze˝one.
T5512/DL/RE/05/02
NIEZB¢DNE NARZ¢DZIE DO UTRZYMYWANIA
KONTAKTU Z TWOJÑ RODZINÑ I PRZYJACIÓ¸MI
Utrzymywanie kontaktu nigdy wczeÊniej nie by∏o ∏atwiejsze, jak teraz
z nowymi radiotelefonami Motorola TalkaboutTM T5512 oraz T5522.
Te ma∏e kolorowe radiotelefony stanowià podstawowe wyposa˝enie przy
wykonywaniu codziennych czynnoÊci. Wystarczy przycisnàç przycisk
nadawania PTT, aby mieç natychmiastowà ∏àcznoÊç ze swojà grupà.
10 Tonów wywo∏awczych pozwala na identyfikacj´ osoby wywo∏ujàcej.
Radiotelefony Motorola Talkabout™ T5512 oraz T5522 majà elegancki
wyglàd oraz sà ∏atwe w u˝ytkowaniu. Spodobajà si´ ca∏ej Twojej rodzinie
tak, ˝e ju˝ nigdy nie wyjdziesz bez nich z domu!
1
2
Rzeczywista wielkoÊç radiotelefonu T5522: 160 mm
3
• Natychmiastowa ∏àcznoÊç
Wystarczy wcisnàç przycisk nadawania PTT, aby uzyskaç
natychmiastowà ∏àcznoÊç z ca∏à Twojà grupà
4
• Obs∏uga bez u˝ycia ràk
Pod∏àcz swoje ulubione akcesoria Motorola i ciesz si´
komunikacjà uruchamianà g∏osem i bez koniecznoÊci u˝ycia ràk
5
• Blokada klawiatury
Gdziekolwiek jesteÊ 3, zawsze bàdê w kontakcie ze swojà rodzinà
i przyjació∏mi na tym samym kanale
• ¸atwa obs∏uga
Masywne pokr´t∏o w∏àcznika/wy∏àcznika/g∏oÊnoÊci oraz du˝y,
czytelny wyÊwietlacz z prostymi ikonami pokazujàcymi numer
kana∏u, kodu oraz poziom na∏adowania baterii
• Nagradzany, innowacyjny wyglàd
Stylowe wzornictwo po∏àczone z obudowà wykonanà
z niebieskiego lub czarnego, odpornego mechanicznie tworzywa
poliw´glanowego
• JakoÊç Motorola
Poddawane testom równoznacznym pi´cioletniej eksploatacji,
radiotelefony te sà odporne na wstrzàsy i trudne warunki atmosferyczne – zaprojektowane do u˝ytkowania niemal wsz´dzie!
6
AKUMULATOR NICD Z MO˚LIWOÂCIÑ
WIELOKROTNEGO ¸ADOWANIA
HKNN4002
• 8 kana∏ów oraz 38 kodów
Pozwala na utworzenie 304 kombinacji, wszystko, by uniknàç
zatorów w ∏àcznoÊci
1 Zale˝nie od lokalnych regulacji prawnych
2 T5512 wymaga 3 wysokiej jakoÊci baterii alkalicznych typu AA (nie sà zawarte w zestawie)
T5522 posiada w zestawie akumulator NiCd oraz ∏adowark´
3 do 3 km (2 mile) zale˝nie od ukszta∏towania terenu i innych warunków
4
ZESTAW NAG¸OWNY
Z MIKROFONEM PA¸ÑKOWYM
ENTN8868
FUTERA¸ WODOODPORNY
ENLN9580
1
DWUSTANOWISKOWA ¸ADOWARKA
BIURKOWA, 2 AKUMULATORY NiCd
ORAZ ZASILACZ
IXPN4004 (WERSJA BRYTYJSKA)
IXPN4005 (WERSJA EUROPEJSKA)
3
S¸UCHAWKA Z MIKROFONEM
WYPOSA˚ONYM W PRZYCISK
NADAWANIA PTT
ENTN8870
Zestawy:
T5512 –
zestaw pojedynczy
• Lekki, nadajàcy si´ do noszenia
Radiotelefony T5512 oraz T5522 sà dopasowane do kszta∏tu
d∏oni. Mo˝na je nosiç na zaczepie przymocowanym do paska
• Mo˝liwoÊç powi´kszania grupy rozmównej
JeÊli tego potrzebujesz – mo˝esz do∏àczyç do swojej grupy
kolejne radiotelefony. Wybierz tylko pomi´dzy bateriami
alkalicznymi typu AA lub akumulatorem NiCd 2
5
6
PODSTAWOWE W¸AÂCIWOÂCI
• Bez op∏at za po∏àczenia
˚adnych licencji ani op∏at 1; wystarczy w∏o˝yç baterie 2 i
rozmawiaç
FUTERA¸ NYLONOWY
ENTN9153
2
T5512 – zestaw podwójny
2 radiotelefony
2 radiotelefony
2 zaczepy do paska
1 instrukcja obs∏ugi
1 radiotelefon
1 zaczep do paska
1 instrukcja obs∏ugi
T5522 – zestaw podwójny
z ∏adowarkà
2 zaczepy do paska
2 wielokrotnie
∏adowalne
akumulatory
1 zasilacz oraz
1 ∏adowarka biurkowa
dwustanowiskowa
1 instrukcja
obs∏ugi

Podobne dokumenty