Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15
ZARZĄDZENIE NR 42/2016
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz
do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .
Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 1515 ) oraz art. 11 ust.1 i art. 35 ,
art 37 ust.2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyrażeniu zgody Burmistrza Miasta na
stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w związku z § 8 ust. 2 załącznika nr 1 do
uchwały Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewo oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
(Dz.Urz. z 2011r. Województwa Warmińskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarządza się co
następuje :
§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej,
położonych w Braniewie
L Ulica,nr
p budynku
Nr k.w.
1 Szkolna 3B/4
2 9 Maja 24/4
3 Pl. Wolności
10/3
4 Elbląska 12/4
5 Przemysłowa
5/2
Udział
w
działce
pow[m2]
1/14
1144
23/100
170
8/100
316
Opłata
roczna za
działkę
[zł] [1%]
58,50+
VAT
35,00+
VAT
24,90+
VAT
I opłata za
działkę[zł]
/15%/
Cena
lokalu
[zł]
EL1B/000
15861/1
EL1B/000
16311/8
EL1B/000
24864/8
Nr
ewid.
działki
Nr obr.
126
3
109/19
2
200/16
4
81.360,00
Wysokość
Bonifikaty
od ceny
lokalu [%]
85%
Pow.
użytk.
lokalu
[m 2 ]
45,00
877,50+
VAT
525,00+
VAT
373,50+
VAT
93.860,00
85%
55,10
131.600,00
85%
63,10
EL1B/000
17668/2
247/7
6
20/100
426
68,60+
VAT
1.029,00+
VAT
76.950,00
EL1B/147
86/4
103/1
4
20/100
573
92,30+
VAT
1.384,50+
VAT
66.100,00
piwnica
85%
3,80
42,50
piwnica
85%
1,50
47,20
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym.
2. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy o
gospodarce nieruchomościami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrębnych
przepisów winny złożyć wniosek w terminie do dnia 28.04.2016r.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.