Program Działania ZPS nr 3 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komentarze

Transkrypt

Program Działania ZPS nr 3 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Program Działania ZPS nr 3
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 od września 2005 roku rozpoczął pracę w grupach
dysfunkcyjnych:
•
•
•
•
rodziny niepełne, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
osoby niepełnosprawne i długotrwale chore
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ( uzależnione, bezdomne,
opuszczające Zakład Karny)
osoby bezrobotne.
Uwzględniając fakt, iż największą grupę osób korzystających z pomocy
społecznej stanowią osoby bezrobotne, rolą pracowników socjalnych będzie prowadzenie
intensywnej pracy socjalnej, zapobieganie bezczynności i apatii wśród długotrwale
bezrobotnych poprzez angażowanie ich do udziału w kursach, szkoleniach
organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy oraz w grupach
wsparcia powoływanych przy Zespołach Pracy Socjalnej.
Działania pracowników socjalnych w stosunku do osób pozostających bez
pracy zależą często od okresu pozostawania bez zatrudnienia.
Mając do czynienia z osobami bezrobotnymi o niskim poziomie wykształcenia
i niskich umiejętnościach zawodowych oraz małą motywacją do poszukiwania pracy,
w powoływanych grupach wsparcia ,chcemy poprzez swoją pracę, zwiększyć w nich wiarę
w siebie, własne możliwości i odbudowanie chęci do aktywnego poszukiwania pracy.
Ponadto pomoc w znajdowaniu zatrudnienia obejmowała będzie standardowe
działania podejmowane przez pracowników socjalnych: współpraca z Powiatowym
Urzędem Pracy, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, kontraktowanie pomocy
w stosunku do osób mających największą szansę na zatrudnienie, czyli ludzi młodych,
zachęcanie do indywidualnego poszukiwania pracy.
Osoby bezrobotne są również kierowane przez pracowników socjalnych do
udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Udział
w projektach pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji oraz zwiększa szanse na powrót na
rynek pracy.
Kolejną z grup dysfunkcyjnych stanowią, osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Jednym z podstawowych problemów tej grupy osób jest problem choroby
alkoholowej. Działania pracowników socjalnych w tym przypadku będą polegały głównie
na motywowaniu osób uzależnionych do leczenia stacjonarnego, udziału w grupach
samopomocowych, nawiązanie ścisłej współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień.
Zawieranie kontraktów na utrzymanie trzeźwości oraz bieżąca współpraca z Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jednym z poważniejszych problemów występujących wśród mieszkańców
naszego miasta jest niepełnosprawność. Jej rozmiar i powszechność występowania jest
tak duży, iż należy ona do jednego z dominujących powodów przyznania pomocy
z Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3.W życiu codziennym osoby niepełnosprawne napotykają
często na bariery społeczne czyli wszelkiego rodzaju negatywne reakcje środowiska
okazywane w formie niechęci, obojętności czy wręcz wrogości.
Konsekwencją takiego postępowania jest pozostawanie w izolacji osób chorych,
co z kolei powoduje ograniczenie procesów integracyjnych i adaptacyjnych a w rezultacie
utrudnia im rehabilitację.
Niepełnosprawni podlegają wykluczeniu w pełnieniu różnych ról społecznych
m.in. zawodowych, rodzinnych, towarzyskich. Utrudnione mają także korzystanie
z zasobów publicznych oraz zabezpieczenia własnej egzystencji w godziwy sposób.
Praca i pomoc w stosunku do tej grupy klientów obejmuje: poradnictwo
w zakresie uprawnień do korzystania z różnych systemów wsparcia m.in. Narodowy
Fundusz Zdrowia, Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, pomoc w formie usług
opiekuńczych. Duży nacisk chcemy położyć na współpracę z organizacjami
pozarządowymi, stowarzyszeniami, Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych tak aby
zapewnić jak największą pomoc i wsparcie.
Bardzo ważną grupę dysfunkcyjną stanowią – rodziny niepełne, bezradne
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Rolą pracowników socjalnych będą wszelkie
działania nakierowane na poprawne funkcjonowanie osób i rodzin w ich środowisku.
Podejmując pracę z rodziną należy pamiętać, że jest ona całością, w której mogą tkwić
przyczyny niekorzystnej sytuacji oraz możliwość jej rozwiązania, między innymi poprzez
szeroką współpracę z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
wymagającej długofalowej pracy i wsparcia.
Celem naszych zmian jest pokazanie mieszkańcom miasta, że pomoc
społeczna opiera się nie tylko na pomocy materialnej i dystrybucji świadczeń pieniężnych,
ale skupia się przede wszystkim na pracy socjalnej. Pracownicy socjalni mogą i chcą
pomagać w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, chcą inspirować działania
samopomocowe w zaspakajaniu potrzeb życiowych.
W prowadzeniu skutecznej pracy socjalnej pomocnym staje się wprowadzony
ustawą kontrakt socjalny, który stanowi o partnerskim podejściu do klienta. Aby dobrze
wypełniać zamierzone zadania pracownik socjalny zostanie wyposażony w odpowiednią
wiedzę, umiejętności dzięki czemu łatwiej sprosta trudnym sytuacjom ,sam będzie stawał
się inicjatorem grup samopomocowych dla swoich klientów, co pozwoli zmienić podejście
klienta do pracownika socjalnego i odwrotnie.

Podobne dokumenty