Geoinformacja studia magisterskie - Wydział Nauk Geograficznych i

Komentarze

Transkrypt

Geoinformacja studia magisterskie - Wydział Nauk Geograficznych i
SYLWETKA ABSOLWENTA
ZASADY REKRUTACJI
Celem studiów magisterskich kierunku GEOINFORMACJA jest
przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych,
przedsiębiorczych, twórczych absolwentów, którzy będą mogli
działać na konkurencyjnym globalnym rynku pracy.
Absolwent kierunku GEOINFORMACJA będzie mógł sprostać
wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii
informatycznych i teleinformatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania, interpretacji i wizualizacji danych geograficznych.
Na studia stacjonarne II stopnia kierunku Geoinformacji może być
przyjęta osoba, która równocześnie:
Ş ukończyła studia pierwszego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów,
Ş uzyskała tytuł zawodowy inżyniera lub równorzędny,
Ş posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach
drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności z zakresu:
Ä matematyki i informatyki,
Ä systemów bazodanowych,
Ä geomatyki i teledetekcji,
Ä systemów informacji geograficznej i analiz geoinformacyjnych.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej
sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze
studiów I stop-nia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze
studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego.
Informacje o studiach i terminach rekrutacji na Wydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych znajdują się na stronie www:
http://wngig.amu.edu.pl/dla-kandydata/
Rejestracja kandydatów:
https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki
Wiedza i umiejętności pozwolą magistrowi geoinformacji z kompetencjami inżynierskimi na podejmowanie pracy w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem
środowiska geograficznego czy działalnością gospodarczą człowieka.
Studenckie Koło Naukowe Geografów (SKNG)
Do prowadzenia studenckich badań naukowych
zaprasza Sekcja Geoinformacji SKNG. Członkowie
sekcji pracują ze specjalistycznym sprzętem, poznają
różne oprogramowania, biorą udział w krajowych
i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Obecnie studenci tworzą Uniwersyteckie Repozytorium Danych
Przestrzennych, prowadzą szkolenia oraz współpracują z innymi
sekcjami Koła Naukowego w ramach interdyscyplinarnych
projektów, m. in. w szkołach.
Napisz do nas: [email protected]
KONTAKT
Dziekanat Wydziału NGiG
Collegium Geographicum
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
tel. 618296111, fax. 618296281
e-mail: [email protected]
http://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/
wngig/dziekanat
Znajdź nas
geoinformacja
WYDZIAŁ
NAUK GEOGRAFICZNYCH
I GEOLOGICZNYCH
Nikt już sobie dzisiaj nie wyobraża
działalności człowieka w jakiejkolwiek
dziedzinie gospodarowania bez
informacji pochodzącej ze zdalnej
rejestracji, bez informacji satelitarnej,
bez szybkiego przetwarzania dużych
ilości danych w czasie rzeczywistym.
Kierunek Geoinformacja
studia magisterskie
dla studentów geoinformacji
inżynierskiej i kierunków pokrewnych
Kierunek Geoinformacja
1,5-roczne studia magisterskie
Geoinformacyjny warsztat pracy
Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne, laboratoryjne
i terenowe, istotne z punktu widzenia nabywania i poszerzania
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Studia
umożliwiają także udział studentów w projektach badawczych
realizowanych przez kadrę naukową oraz stymulują
przedsięwzięcia mające charakter projektowy i aplikacyjny,
łączące działania naukowo-badawcze ze sferą gospodarki i
administracji.
Uruchomienie studiów drugiego stopnia ma na celu
pogłębianie wiedzy i umiejętności z dziedziny geoinformacji
oraz wykształcenie w pełni kompetentnych magistrów
geoinformacji, którzy będą pionierami na rynku pracy w
zakresie systemów informacji geograficznej i infrastruktury
informacji przestrzennej. Absolwenci tego kierunku studiów
zdobędą najnowszą wiedzę w zakresie geoinformacji oraz
wykształcą umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
technologiami i oprogramowaniami geoinformacyjnymi,
niezbędnymi dla wszechstronnej analizy środowiska
geograficznego. Zostaną wyposażeni w kompetencje do
spełniania roli naukowca, analityka, konsultanta i menadżera.
Studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
stwarzają możliwość uczestnictwa studentów w projektach
międzynarodowych, realizowanych przez pracowników
naukowych we współpracy z:
NASA, USA
University of Cincinnati, USA
San Diego State University, USA
Norwegian School of Economics, Bergen, Norwegia
University of Copenhagen, Dania
Durham University, Wielka Brytania
Martin Luther University Halle-Wittenberg, Niemcy
Uniwersytet Christiana Albrechta in Kiel, Niemcy
Wageningen University, Holandia
Neuchatel University, Szwajcaria
JINR, Dubna, Rosja
CNRS Researcher at EcoLab, Francja
Université Toulouse III, Francja
Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Vasyla Stefanika w
Ivano-Frankovsku, Ukraina
Ř Uniwersytety w Modenie i Turynie, Włochy
Ř Tomas Bata University, Zlin, Czechy
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Wybrane przedmioty na studiach II stopnia
ŘGeomorfometria
ŘTechnologie geoinformacyjne
ŘProgramowanie zaawansowane
ŘAnaliza geoinformacyjna
ŘAnaliza krajobrazu
ŘMonitoring lotniczy i satelitarny
ŘEkologia numeryczna
ŘSystem wspomagania decyzji
ŘEksploracja danych i uczenie maszynowe
ŘGeoinformacja w zarządzaniu i administracji
ŘGeoinformacja w kształtowaniu i ochronie środowiska
ŘPrognozowanie systemów przyrodniczych
ŘMiejskie systemy geoinformacyjne
ŘModelowanie hydrologiczne
ŘAspekty prawne geoinformacji
ŘCyfrowe mapy tematyczne
ŘPartycypacyjny i wolontariacki GIS
ŘNowe trendy w geoinformacji
ŘKognitywistyka i geoinformacja
ŘWojskowe systemy geoinformacyjne
ŘGeoinformacja w zarządzaniu kryzysowym
Współpraca międzynarodowa
DLACZEGO GEOINFORMACJA?
Geoinformacja opiera się na danych przestrzennych i
nieprzestrzennych, a ocenia się że ok. 80% wszelkiej informacji ma
charakter przestrzenny. Prof. Jerzy Gaździcki, przewodniczący
Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministrze
Cyfryzacji, określa współczesne czasy mianem rewolucji
geoprzestrzennej, co nawiązuje do raportu Komitetu Ekspertów
ONZ ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną. Do
prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenie takiej rewolucji
wymagani są wysoko wykwalifikowani specjaliści geoinformacji,
mający podstawy inżynierskie. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu wychodzi naprzeciw wyzwaniom i
potrzebom współczesności. Uniwersytet tym samym jest pierwszą
uczelnią w Polsce, która podejmuje trud wykształcenia
specjalistów na miarę XXI wieku.