Program Rozwoju Oświaty 2015-2020-1

Komentarze

Transkrypt

Program Rozwoju Oświaty 2015-2020-1
PROGRAM ROZWOJU
OŚWIATY
W GMINIE WIEPRZ
NA LATA 2015-2020
1
1. WSTĘP
Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał
ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego pokolenia zależy przyszłość
nas wszystkich. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa, polityczna i
gospodarcza powoduje, że jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne. System
edukacyjny, aby dobrze spełniał swoje funkcje, musi być dostosowany do potrzeb
społecznych. Dotyczy to zarówno organizacji kształcenia, opieki i wychowania, jak również
bazy materialnej placówek oświatowych. Sprawny i efektywny system edukacyjny jest więc
warunkiem dobrego i równego startu życiowego oraz dalszego wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży.
Podział
kompetencji
w
zarządzaniu
sferą
publiczną
państwa
sprawia,
że
najpoważniejsze zadania związane z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym,
podstawowym i gimnazjalnym spoczywają na samorządzie gminnym. Gmina jako organ
prowadzący ma obowiązek między innymi:
1. zapewnić właściwe warunki działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej
placówek oświatowych;
2. wykonywać remonty oraz zadania inwestycyjne;
3. wyposażać placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów
nauczania i innych zadań strategicznych.
Subwencja oświatowa przekazywana gminom jest niewystarczająca. Gmina Wieprz
chcąc utrzymać standardy edukacyjne ponosi zwiększone wydatki na tę sferę życia
publicznego, nakłady własne Gminy na oświatę wzrastają z roku na rok.
W trosce o przyszłość oświaty w Gminie postanowiono opracować Program Rozwoju
Oświaty na lata 2015-2020, który określi priorytety władz gminy na najbliższe lata.
2
2. CHARAKTERYSTYKA OŚWIATY W GMINIE
2.1. STRUKTURA SAMORZĄDOWEJ OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ
Według stanu na 1 września 2014 roku Gmina Wieprz prowadzi następujące placówki
oświatowe:
Zespoły Szkolno-Przedszkolne:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu (w skład którego
wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu (w
skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach (w skład
którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu (w skład
którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku (w skład którego
wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach (w skład
którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
Przedszkole:
1. Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu
W zgodzie z oczekiwaniami społecznymi obecna sieć przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów sprzyja sytuacji, gdy dzieci rozpoczynają edukację w pobliżu miejsca
zamieszkania.
3
2.2. UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE
Na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (spis 30 września 2014
roku) ogólna liczba dzieci i młodzieży objętych systemem oświaty i opieki edukacyjnej w
Gminie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi
uczęszcza
do
szkół
podstawowych,
1668. Z ogólnej liczby uczniów 50,24%
25,54%
stanowią
gimnazjaliści,
natomiast
wychowankowie przedszkoli to 24,22 %.
Lp.
Rodzaj placówki
Rok szkolny
Rok szkolny
2013/2014
2014/2015
Liczba uczniów
Liczba uczniów
1
Gimnazja
424
426
2
Szkoły podstawowe
801
838
3
Przedszkola
392
404
RAZEM
1617
1668
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
4
2.3. WYKAZ URODZEŃ W LATACH 2001 - 2014
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.01-
1.07-
2009 2010 2011 2012 2013 2014
30.06.2008 31.12.2008
ZSP 1 Wieprz
35
30
32
23
33
39
27
13
19
33
30
35
32
33
30
ZSP 2 Wieprz
14
13
14
18
13
17
17
8
11
23
22
28
12
14
12
ZSP Przybradz
21
15
10
13
17
13
10
8
11
17
12
14
15
13
13
ZSP Nidek
15
14
22
17
21
20
14
10
19
22
22
19
19
19
17
ZSP Gierałtowice
19
25
24
20
13
25
23
5
10
26
25
28
15
13
22
ZSP Frydrychowice
47
37
32
29
40
25
36
25
18
38
38
31
32
39
36
Razem
151
134
134
120
137
139
127
69
88
159
149
155
125
131
130
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Wprowadzenie zmian w polskim prawie oświatowym i objęcie obowiązkiem szkolnym 6-latków spowodowało, że od roku 2012 do grupy
przedszkolnej zaliczają się dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, stąd nastąpiło przesunięcie roczników pomiędzy poszczególnymi grupami edukacyjnymi.
Tym zmianom towarzyszy systematyczny spadek liczby urodzeń. Poziom wyższej liczby urodzeń (powyżej 150 dzieci) na przestrzeni 14 lat
miał miejsce tylko w latach 2001, 2008, 2009 i 2011. Poza tym liczebność roczników zmniejsza się, a obecnie tempo spadku wzrasta. Spadek
liczby uczniów spowoduje zmniejszenie liczby oddziałów, co może wpłynąć na zmniejszenie zatrudnienia kadry nauczycielskiej
5
2.4. DOWÓZ UCZNIÓW
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Gmina zapewnia
uczniom bezpłatny dowóz do szkoły, jeżeli ich droga z domu do szkoły przekracza określone
przepisami kilometry.
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach realizowany jest
przez Firmę PKS Pszczyna, która wyłoniona została w drodze zapytania o cenę. W dni nauki
szkolnej przewoźnik wykonywał usługę przewozową dowożąc 58 uczniów pokonując trasę o
długości około 30 km.
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nidku realizowany jest środkami
komunikacji publicznej dla 7 uczniów oraz samochodem prywatnym rodziców na ich wniosek
dla 2 uczniów.
Ponadto zapewnia się także transport dla uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie dla 2 uczniów, do Szkoły Specjalnej z
internatem w Oświęcimiu dla 1 dziecka oraz do Szkoły Specjalnej z internatem w Kalwarii
Zebrzydowskiej dla 1 ucznia.
2.5. STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
Rada Gminy Wieprz w dniu 2 października 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne
osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz. W roku
szkolnym 2013/2014 stypendia takie otrzymało 22 uczniów na łączną kwotę 11.100,00
złotych.
Ponadto Dyrektorzy poszczególnych Zespołów na podstawie opracowanych regulaminów
przyznali stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w następujących wysokościach:
Placówka
Ilość uczniów którym
Kwota przyznanych
przyznano stypendium za
stypendiów
wyniki w nauce
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im.
Jana Pawła II w Wieprzu
38
6
3.800,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.
kard.
Stefana
Wyszyńskiego
w
4
400,00 zł
18
2.600,00 zł
16
1.600,00 zł
23
2.920,00 zł
9
900
108
12.220,00
Wieprzu
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
im.
Michała Szczygła w Gierałtowicach
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
im.
Mikołaja Kopernika w Nidku
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana
Brzechwy we Frydrychowicach
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
Władysława
Broniewskiego
im.
w
Przybradzu
RAZEM
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
2.6. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE
Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących
szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności
niezbędnych na wyższym etapie kształcenia. Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze
diagnozowanie osiągnięć uczniów.
Lp.
1
2
3
4
Placówka
Rok szkolny 2012/2013
wynik
stanin
miejsce
22,5
4
V
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 im. Jana
Pawła II w Wieprzu
Zespół Szkolno23,15
Przedszkolny nr 2 im. kard.
Stefana Wyszyńskiego w
Wieprzu
Zespół Szkolno21,08
Przedszkolny im. Michała
Szczygła w Gierałtowicach
Zespół Szkolno24,6
Przedszkolny im. Mikołaja
Rok szkolny 2013/2014
wynik
stanin
miejsce
29,6
8
I
5
III
27,13
6
V
3
VI
29
7
II
6
II
28,3
7
III
7
Kopernika w Nidku
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Jana
Brzechwy we
Frydrychowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Władysława
Broniewskiego w
Przybradzu
5
6
22,9
5
IV
26
5
VI
26,2
7
I
28,1
7
IV
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Rok szkolny 2012/2013
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
25,1
25,2
23,1
Rok szkolny 2013/2014
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
26,8
27,0
27,8
GIMNAZJA
Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych
zasadach:
Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie.
Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu: matematyki oraz zadań z
zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego
języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu
ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
część humanistyczna
Lp.
1
Placówka
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr
1 im. Jana Pawła
Język polski
2012/2013
Wynik
punktowy
stanin
19,5
5
Historia i wiedza
o społeczeństwie
2012/2013
Wynik
stanin
punktowy
Wynik
punktowy
stanin
20,8
23,3
7
8
7
Język polski
2013/2014
Historia i wiedza
o społeczeństwie
2013/2014
Wynik
stanin
punktowy
20,9
7
2
3
4
5
6
II w Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr
2 im. kard.
Stefana
Wyszyńskiego w
Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Michała
Szczygła w
Gierałtowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Mikołaja
Kopernika w
Nidku
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Jana Brzechwy
we
Frydrychowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Władysława
Broniewskiego
w Przybradzu
16,1
2
17,4
4
21,1
5
19,1
5
18,7
4
20,5
7
18,9
3
16,2
2
17,5
3
18,2
5
22,8
6
20,7
7
18,4
4
21,0
7
21,1
5
19,9
6
19,2
5
18,7
5
24,0
7
19,3
5
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Rok szkolny 2012/2013
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
20,5 (Język Polski)
20,0
18,3
19,9 (Historia i WOS)
20,1
19,7
Rok szkolny 2013/2014
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
22,6 (Język Polski)
22,8
21,9
20,2 (Historia i WOS)
20,2
19,6
część matematyczno-przyrodnicza
Lp.
1
Placówka
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr
1 im. Jana Pawła
II w Wieprzu
Matematyka
2012/2013
Wynik
punktowy
stanin
13,8
5
Przedmioty
przyrodnicze
2012/2013
Wynik
stanin
punktowy
Wynik
punktowy
stanin
17,9
14,4
6
9
7
Matematyka
2013/2014
Przedmioty
przyrodnicze
2013/2014
Wynik
stanin
punktowy
16,2
7
2
3
4
5
6
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr
2 im. kard.
Stefana
Wyszyńskiego w
Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Michała
Szczygła w
Gierałtowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Mikołaja
Kopernika w
Nidku
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Jana Brzechwy
we
Frydrychowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Władysława
Broniewskiego
w Przybradzu
11,8
4
15,6
4
15,4
7
15
6
16,2
7
17,6
7
10,6
3
12,7
3
15,0
6
16,8
6
14,2
6
15,1
6
15,5
7
17
6
14,7
7
16,1
7
15,8
7
17,4
6
16,4
7
15,9
7
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Rok szkolny 2012/2013
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
14,9 (Matematyka)
15,6
14,7
17,6 (Przyroda)
17,7
17,1
Rok szkolny 2013/2014
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
14,1 (Matematyka)
14,8
14,3
15,3 (Przyroda)
15,3
15,4
część językowa, poziom podstawowy
Lp.
Placówka
Język angielski
Poziom
podstawowy
2012/2013
Wynik
stanin
punktowy
Język niemiecki
Poziom
podstawowy
2012/2013
Wynik
stanin
punktowy
Język angielski
Poziom
podstawowy
2013/2014
Wynik
stanin
punktowy
Język niemiecki
Poziom
podstawowy
2013/2014
Wynik
stanin
punktowy
1
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr
32,3
21,5
29
20
8
10
5
6
5
2
3
4
5
6
1 im. Jana Pawła
II w Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr
2 im. kard.
Stefana
Wyszyńskiego w
Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Michała
Szczygła w
Gierałtowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Mikołaja
Kopernika w
Nidku
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Jana Brzechwy
we
Frydrychowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Władysława
Broniewskiego
w Przybradzu
16,5
2
-
-
24,2
5
18,0
3
26,8
6
24,0
6
22,1
3
18,0
3
26,5
6
-
-
27,3
6
24
6
23,8
5
23,9
6
24,4
5
21,7
5
24,6
5
-
-
28,3
6
16,7
3
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Rok szkolny 2012/2013
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
25,7 (język angielski)
25,8
24,9
24,2 (język niemiecki)
26,1
22,8
Rok szkolny 2013/2014
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
27,2 (język angielski)
27,2
26,2
22,3 (język niemiecki)
23
20,7
część językowa, poziom rozszerzony
Lp.
Placówka
Język angielski
Poziom
rozszerzony
2012/2013
Wynik
stanin
punktowy
Język niemiecki
Poziom
rozszerzony
2012/2013
Wynik
stanin
punktowy
Język angielski
Poziom
rozszerzony
2013/2014
Wynik
stanin
punktowy
Język niemiecki
Poziom
rozszerzony
2013/2014
Wynik
stanin
punktowy
1
Zespół Szkolno-
25,3
-
20,8
-
-
-
11
-
-
2
3
4
5
6
Przedszkolny nr
1 im. Jana Pawła
II w Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr
2 im. kard.
Stefana
Wyszyńskiego w
Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Michała
Szczygła w
Gierałtowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Mikołaja
Kopernika w
Nidku
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Jana Brzechwy
we
Frydrychowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Władysława
Broniewskiego
w Przybradzu
9
-
-
-
14,8
-
-
-
15,8
-
-
-
12,6
-
18,0
-
16,7
-
-
-
17,8
-
-
-
24,5
-
13,1
-
30
-
14,2
-
18,3
-
-
-
22,4
-
-
-
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Rok szkolny 2012/2013
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
18,0 (język angielski)
18,1
17,1
17,4 (język niemiecki)
16,7
13,1
Rok szkolny 2013/2014
Średnia województwa
Średnia powiatu
Średnia gminy
18,1 (język angielski)
18,2
18,3
16,8 (język niemiecki)
15,3
14,2
Analiza wyników sprawdzianów uzyskanych przez Szkoły Podstawowe pozwala stwierdzić,
że ulegają one stopniowej poprawie, a wyniki osiągnięte w dwóch ostatnich latach można
uznać za zadowalające. W roku szkolnym 2013/2014 tylko jedna szkoła osiągnęła wynik w
staninie 5 (średni), a pozostałe w staninach wyższych, najlepsze wyniki miały miejsce w
12
Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w staninie 8 (bardzo wysoki). Praca
dydaktyczna szkół podstawowych jest efektywna, celem winno być utrzymanie trendu
wznoszącego w wynikach sprawdzianu.
Ocena wyników sprawdzianów zewnętrznych w Gimnazjach może być oparta na analizie
wyników punktowych. Rezultaty osiągane przez Gimnazja tylko w zakresie części
humanistycznej wykazały tendencję wzrostową w każdym Zespole Szkół. W pozostałych
częściach tego egzaminu postęp w wynikach został dokonywany na bardzo umiarkowanym
poziomie, odnotowywany został także trend ujemny w niektórych Zespołach. Zadaniem szkół
na następne lata musi być poszukiwanie skuteczniejszych metod lepszego wykorzystania
potencjału uczniów, którzy rozpoczynają naukę w gimnazjach.
2.7. KADRA PEDAGOGICZNA
Nowelizacja ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000r. wprowadziła
czteroszczeblowy system awansu zawodowego nauczycieli wg stopni: stażysta, kontraktowy,
mianowany i dyplomowany. Wszyscy nauczyciele zostali objęci tym systemem. Struktura
zatrudnienia nauczycieli (w etatach) według stopni awansu zawodowego przedstawia się
następująco:
L. p.
Stopień awansu
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Liczba etatów
Liczba etatów
nauczycieli
nauczycieli
1.
n-l dyplomowany
88,82
88,11
2.
n-l mianowany
23,90
29,50
3.
n-l kontraktowy
12,73
11,22
4.
n-l stażysta
1,82
6,53
5.
n-l bez stopnia
0
0
127,27
135,36
RAZEM
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Z powyższych danych wynika, że Gmina zatrudnia najwięcej nauczycieli dyplomowanych
czyli o najwyższym stopniu awansu zawodowego.
13
2.8. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych
Placówka
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 im. Jana
Pawła II w Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2 im. kard.
Stefana Wyszyńskiego w
Wieprzu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Michała
Szczygła w Gierałtowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Mikołaja
Kopernika w Nidku
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Jana
Brzechwy we
Frydrychowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im.
Władysława
Broniewskiego w
Przybradzu
Przedszkole Publiczne nr 3
w Wieprzu
RAZEM
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Pracownicy
Pracownicy Pracownicy
Pracownicy
administracyjni obsługi
administracyjni obsługi
1,5
9,5
1,5
9
2,25
7
2
7,5
1,38
7,5
1,38
8
1,38
6
1,38
6,5
2
11
2
11
1,5
7
1,5
7
1,38
3,5
1,38
3,5
11,39
51,5
11,14
52,5
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
Zwiększenie etatów administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu
spowodowane z uruchomieniem oddziału integracyjnego w przedszkolu.
Zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach
spowodowane otwarciem III oddziału przedszkolnego.
Zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nidku spowodowane
oddaniem do użytku hali sportowej.
2.9. INWESTYCJE I REMONTY
14
ROK 2012
PLACÓWKA
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
1 im. Jana Pawła II w Wieprzu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
2 im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Wieprzu
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Michała Szczygła w
Gierałtowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w
Nidku
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Brzechwy we
Frydrychowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Władysława Broniewskiego
w Przybradzu
Przedszkole Publiczne nr 3 w
Wieprzu
ZADANIE
Malowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń
gospodarczych, remont sekretariatu i gabinetu
Dyrektora
Malowanie korytarzy I piętra, sal lekcyjnych i
sanitariatów
Doposażenie przedszkola - zakup zabawek i
książek dla dzieci
Zakup krzeseł, ławek ogrodowych, czajnika,
naprawa palnika
Remont komina
Zakup zmywarki, kuchenek
Drzwi przeciwpożarowe
Zakup Kamery wewnętrznej do monitoringu,
notebooka
Malowanie 2 sal i klatki schodowej w starym
budynku
KWOTA (zł)
17.000,00
10.000,00
1.000,00
2.750,00
14.000,00
3.490,00
1.272,00
3.786,00
5.500,00
Naprawa kotła c.o.
Montaż listew w salach lekcyjnych
Zakup wykładziny i stolików dla przedszkola
Zakup kosiarki
6.000,00
4.000,00
2.500,00
9.950,00
Budowa ogrodzenia
Zakup laptopa, 2 projektorów, zestawu
nagłaśniającego
Remont pieca c.o.
Zakup rolet
Remont stołówki szkolnej
Zakup ławek stalowych na boisko Orlik
Odnowienie pomieszczenia szatni dla dzieci i
młodzieży, zakup indywidualnych szafek
metalowych na obuwie i odzież
Brukowanie dróg wewnętrznych Zespołu
Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod
wykonanie boiska wielofunkcyjnego za
budynkiem sali gimnastycznej
Wykonanie parkingu dla rowerzystów
Remont kanalizacji
16.613,54
6.217,71
Remont ogrodzenia
Wymiana grzejników w łazienkach
Zakup krzesełek dla dzieci
15
1.300,00
1.350,00
11.700,00
3.525,00
28.000,00
26.000,00
15.000,00
12.000,00
785,00
1.734,00
2.029,00
3.804,00
ROK 2013
PLACÓWKA
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
1 im. Jana Pawła II w Wieprzu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
2 im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Wieprzu
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Michała Szczygła w
Gierałtowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w
Nidku
ZADANIE
Remont dachu na budynku hali sportowej
KWOTA (zł)
25.000,00
Montaż zadaszenia nad wejściem do szkoły
Zakup 10 zestawów komputerowych do pracowni
Zakup mebli do pracowni muzycznej
Częściowa wymiana szafek ubraniowych dla
uczniów
Remont pomieszczenia po Gminnej Bibliotece
Publicznej
Gruntowna pielęgnacja zieleni i wykonanie
nowych nasadzeń w ogrodzie
Doposażenie biblioteki szkolnej
Malowanie 2 sal w przedszkolu
2.000,00
16.000,00
3.200,00
1.500,00
Powiększenie węzła sanitarnego w Przedszkolu
Pomoc
rodziców
3.184,00
2.400,00
1.000,00
15.200,00
16.200,00
2.000,00
1.282,00
Doposażenie sal dydaktycznych w Przedszkolu
Remont podłóg
Malowanie 2 sal lekcyjnych
Wymiana mebli szkolnych
Doposażenie pracowni komputerowej
Zakup nowych lektur do biblioteki
Malowanie kuchni wraz z zapleczem, stołówki
oraz korytarza
Doposażenie kuchni
Zakup huśtawki oraz montaż
Zakup ławek na plac zabaw
Wymiana barierek przy ulicy (płatne przez ZDW)
Zakup radiomagnetofonów i aparatów
fotograficznych
Zakup drabiny
Odnowienie jadalni
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
5.806,98
15.000,00
1.000,00
3.252,00
200,00
1.700,00
Zakup komputerów
Zakup monitorów
Zakup Chłodziarki, odkurzacza
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
Malowanie
13.082,00
2.845,00
1.520,00
2.995,00
6.500,00
Zakup 11 zestawów komputerowych
Wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego
16.688,00
1.500,00
+1.800,00
darowizna
8.500,00
Zakup sprzętu, pomocy i zabawek dla
16
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Brzechwy we
Frydrychowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Władysława Broniewskiego
w Przybradzu
Przedszkole Publiczne nr 3 w
Wieprzu
przedszkola
Uzyskanie pomocy i sprzętu z projektu "średnia
szansa"
Zakup 20 stolików przez Spółdzielnię
Uczniowską
Wymiana instalacji elektrycznej
Zakup i wymiana drzwi
Malowanie
Remont wejścia szkoły
Zakup ławek na plac apelowy
Zakup węży hydraulicznych
Zakup zlewozmywaków, malowanie 3 sal w
przedszkolu, wymiana blatu kuchennego, zakup
pomocy dydaktycznych
Zakup patelni elektrycznej
Naprawa instalacji odgromowej
Zakup dozowników do mydła i suszarek
Remont kotłów CO
Remont pomieszczeń pod archiwum
Zakup gry-piłkarzyki 3 szt
Remont i przystosowanie sali komputerowej
Wymiana instalacji gazowej w przedszkolu,
zakup i montaż grzejników
Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego
Zakup szafy przesuwnej na stroje krakowskie
Zakup drzwi przeciwpożarowych do przedszkola
Brukowanie dróg wewnętrznych Zespołu
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni trawiastej
Zakup i montaż 2 szt drzwi ppoż
Doposażenie kuchni
Wymiana pokrycia dachowego na najstarszej
części budynku
Zakup 10 szt komputerów do pracowni wraz z
oprogramowaniem i montażem
Wymiana drzwi wewnętrznych
Zakup odkurzacza
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej
malowanie
Zakup mebli
30.274,00
2.180,00
5.500,00
6.300,00
12.000,00
1.000,00
3.000,00
2.620,00
4.500,00
4.910,00
1.600,00
6.550,00
29.440,95
4.500,00
6.202,00
28.000,00
20.015,00
12.800,00
2.600,00
1.196,00
36.000,00
4.000,00
2.500,00
4.954,55
48.000,00
24.000,00
7.740,00
1.710,00
1.414,50
1.803,40
2.078,40
ROK 2014
PLACÓWKA
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
ZADANIE
Malowanie dachu hali sportowej
17
KWOTA (zł)
25.000,00
1 im. Jana Pawła II w Wieprzu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
2 im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Wieprzu
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Michała Szczygła w
Gierałtowicach
Częściowa wymiana szafek ubraniowych
Doposażenie biblioteki
Instalacja sieci WiFi
Rozbudowa monitoringu
Wymiana lamp na hali sportowej
Zakup tablicy interaktywnej z projektorem
Adaptacja pomieszczenia dla ZNP
Wymiana filtrów wentylacyjnych na hali
sportowej
Zakup i montaż ławek do ogrodu
Malowanie kotłowni
Doposażenie placu zabaw w piaskownicę
Zakup wyposażenia świetlicy
Modernizacja oddziału przedszkolnego
Wymiana blatów stolikowych
Wymiana zbiornika wyrównawczego ciepłej
wody
Doposażenie sal lekcyjnych (ławki i krzesła)
1.500,00
1.000,00
2.500,00
3.000,00
5.000,00
5.800,00
1.000,00
1.200,00
4.000,00
500,00
1.200,00
10.000,00
87.000,00
500,00
5.000,00
31.400,00
Zakup stołów i krzeseł do przedszkola
Doposażenie stołówki
Doposażenie szatni
Zakup sprzętów: zestaw komputerowy i drukarki,
telewizor, video, radiomagnetofony
Doposażenie sal lekcyjnych (pomoce
dydaktyczne, tablice, firanki, rolety)
Zakup pomocy gospodarczych
Zakup serwisów do kawy i herbaty
Zakup lampek świątecznych
Zakup dozowników do mydła i na papier
Zakup Komputera, drukarki, monitora
2.102,00
7.100,00
2.100,00
6.800,00
Wyposażenie biblioteki
Malowanie sal lekcyjnych
Zakup materiału budowlanego
Wyposażenie kuchni
Zakup telewizora i odkurzacza
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
oczyszczalni ścieków
Zakup grzejników z montażem do przedszkola
Zakup drzwi przesuwnych do przedszkola
Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola
Wykładzina dywanowa do przedszkola
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do
przedszkola
Wykonanie instalacji elektrycznej dla
przedszkola
2.499,00
8.765,00
3.763,00
4.537,14
1.949,00
4.920,00
18
8.139,00
1080,00
500,00
500,00
300,00
2.997,00
2.950,00
4.840,00
17.198,00
756,00
7.190,00
810,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w
Nidku
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Brzechwy we
Frydrychowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Władysława Broniewskiego
w Przybradzu
Przedszkole Publiczne nr 3 w
Wieprzu
Zakup 2 komputerów
Założenie monitoringu
Zakup książek do biblioteki
Malowanie, założenie marmuritu, położenie
płytek
Naprawa kotła CO
Budowa hali sportowej, chodników, parkingu i
ogrodzenia
Zakup sprzętu do nowych pomieszczeń
Położenie wylewki, płytek, zakup drzwi
Remont dyżurki szkolnej, balustrada, domofon,
instalacja elektryczna
Wymiana instalacji na parterze szkoły,
malowanie
Zakup indywidualnych szafek na ubrania
Naprawa systemu telewizji przemysłowej
Zakup ksero i zmywarki
Przystosowanie pomieszczeń na siłownię i
świetlicę
Doposażenie świetlicy w pomoce
Zakup 2 Laptopów i projektora
Zakup laptopów z oprogramowaniem
Wykonanie kablowego dostępu do Internetu
Wykonanie instalacji odgromowej na najstarszej
części budynku
Zakup 3 bujaków sprężynowych na plac zabaw
Sprzęt OTV, mini wieże audio
Wykonanie monitoringu wizyjnego
Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków
Wymiana drzwi
Malowanie
Zaadoptowanie pomieszczenia na pokój
nauczycielski
Wymiana wykładziny w szatni
Zakup komputera
Założenie monitoringu
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
2.10. ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE NA ROZWÓJ OŚWIATY Z
PROGRAMÓW RZĄDOWYCH I EUROPEJSKICH
Środki zewnętrzne pozyskane na cele oświatowe w 2012-2014 r.
19
1.800,00
8.912,00
1.600,00
27.500,00
4.655,00
2.122.922,00
60.000,00
27.989,11
8.735,11
6.924,00
55.600,00
5.200,00
8.500,00
13.200,00
10.000,00
6.600,00
15.000,00
3.000,00
2.200,00
3.097,00
14.000,00
11.000,00
4.920,00
5.870,00
1.170,00
2.300,00
2.549,60
2.855,00
3.800,00
Nazwa projektu
Pierwsze 3 kroki w
wyrównywaniu
szans edukacyjnych
w nauczaniu
początkowym na
terenie Gminy
Wieprz
Program/
Źródło
dofinansowania
Europejski Fundusz
Społeczny
Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Realizacja
programów
rozwojowych szkół
podstawowych z
terenu Gminy
Wieprz
Europejski Fundusz
Społeczny
Szansa na sukces program zajęć
pozalekcyjnych w
szkołach
gimnazjalnych na
terenie Gminy
Wieprz
Europejski Fundusz
Społeczny
Już pływam
Samorząd
Województwa
Małopolskiego
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Samorząd
Województwa
Małopolskiego
Unia Europejska,
Fundusz Promocji
Mleka
Umiem pływać
Jeżdżę z głową
Mleko w szkole
Owoce w szkole
Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Unia Europejska
Krótki opis
Wyrównywanie szans
edukacyjnych
uczniów z grup o
utrudnionym dostępie
do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w
jakości usług
edukacyjnych
Zakup pomocy
dydaktycznych,
organizacja zajęć
dydaktycznowyrównawczych i
rozwijających oraz
zajęć z opieki
psychologicznopedagogicznej dla
uczniów klas IV-VI
Wyrównywanie szans
edukacyjnych
uczniów z grup o
utrudnionym dostępie
do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w
jakości usług
edukacyjnych
Nauka pływania
Nauka pływania
Nauka jazdy na
nartach dla uczniów
Kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży
dobrych nawyków
żywieniowych
poprzez promowanie
spożycia mleka i
przetworów
mlecznych
Zmiana nawyków
żywieniowych dzieci i
młodzieży poprzez
zwiększenie udziału
owoców i warzyw w
20
Wartość
Uwagi
projektu/kwota
dofinansowania
215.079,00 zł
1.368.149,00 zł
681.700,00 zł
41.023,01 zł
66.600,00 zł
108.070,00 zł
-
-
Akademia
przedszkolaka w
środowisku
wiejskim
Budowa kompleksu
sportowego "Moje
boisko - Orlik
2012" we
Frydrychowicach
Budowa i
wyposażenie placu
zabaw
Modernizacja
oddziału
przedszkolnego
przy ZSP nr 1 w
Wieprzu
ich codziennej diecie
na etapie, na którym
kształtują się ich
nawyki żywieniowe
Europejski Fundusz otwarcie od dwóch
Społeczny
dodatkowych
oddziałów
Program
przedszkolnych
Operacyjny Kapitał oddział przedszkolny
Ludzki
dla 25 dzieci
w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym im. M.
Szczygła w
Gierałtowicach
oddział integracyjny
dla 20 dzieci w
Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 2 w
Wieprzu im. Kard.
Stefana
Wyszyńskiego.
Ministerstwo
Sportu i Turystyki,
Województwo
Małopolskie,
Program "Moje
boisko Orlik 2012"
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Europejski Fundusz
Społeczny
Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Projekt
Diament
Europejski Fundusz
Społeczny
Dostrzec i
aktywizować
możliwości,
energię, talenty
Realizacja
Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Europejski Fundusz
287.626,40 zł
Wybudowanie boiska
wielofunkcyjnego
500.000,00 zł
250.000,00 zł
Wybudowanie placu
zabaw i miejsca
zabaw w klasach I-III
Modernizacja
oddziału
przedszkolnego:
remont
pomieszczenia, zakup
mebli i wyposażenia,
sprzętu ICT, pomocy
dydaktycznych,
zabawek,
wyposażenia kuchni i
placu zabaw
Zajęcia dla 8
najzdolniejszych
uczniów
314.650,00 zł
wycieczka edukacyjna
21
87.195,10 zł
-
-
wycieczki
edukacyjnej dla
dzieci z obszaru
Lokalnej Grupy
Rybackiej
"Dorzecze Soły i
Wieprzówki" na
stawy karpiowe
położone w
Brzeszczach
Nazieleńcach
Na Własne Konto
Rybacki
Program
Operacyjny PO
RYBY 2007-2013
dla dzieci z Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego we
Frydrychowicach na
stawy karpiowe
położone w
Brzeszczach
Nazieleńcach oraz
pomoce dydaktyczne
Narodowy Bank
Polski
dodatkowe zajęciach
dla uczniów z
przedsiębiorczości i
Fundacja na Rzecz ekonomii. Wizyta w
Rozwoju Wsi
banku oraz u
"Polska Wieś 2000" lokalnego
przedsiębiorcy.
-
Źródło: Urząd Gminy Wieprz
3. DIAGNOZA STANU OŚWIATY W GMINIE
zasoby Gminy
Silne strony
Wykwalifikowana kadra nauczycielska
Słabe strony
Niewystarczający budżet na realizację zadań
oświatowych
Pozytywny wpływ samorządu na
Niewystarczająca liczba specjalistów: brak
dokształcanie nauczycieli
pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy
Regularne podnoszenie kwalifikacji przez
Przestarzałe lub brak wyposażenia pracowni
kadrę pedagogiczną
przedmiotowych
Wsparcie organu prowadzącego w procesie
Zbyt liczne klasy i grupy
podnoszenia efektywności kształcenia i
rozwoju szkół i przedszkoli
Systematyczna rozbudowa bazy szkół i
Nadmiernie rozbudowana biurokracja
przedszkoli
Rozbudowane i nowoczesne zaplecze
Problem ze zmotywowaniem uczniów do
sportowe
uczenia się
Udział w programach unijnych
Specyfika środowiska wynikająca z
22
wiejskiego charakteru gminy
Sprawny system udzielania stypendiów za
Brak klas integracyjnych
wyniki w nauce
Dobra współpraca z rodzicami
Brak środków na działalność innowacyjną i
eksperymentalną
Pełne zabezpieczenie opieki przedszkolnej
Dobra sieć i organizacja oświaty
Prooświatowa polityka gminy
Dobra kondycja finansowa gminy
Źródło: opracowanie własne
otoczenie zewnętrzne Gminy
Szanse
Zagrożenia
Udział w projektach unijnych
Brak stabilizacji w oświacie – ciągłe reformy
Wspieranie oświaty przez sponsorów
Spadająca ilość dzieci w Gminie
indywidualnych
Czerpanie dobrych wzorców i rozwiązań z
Spadek autorytetu nauczyciela w
innych gmin i placówek oświatowych
społeczności lokalnej
Rozwój samorządności uczniowskiej
Moda na „nieuczenie”
Prooświatowa polityka rządu
Odpływ najlepszych uczniów do szkół
miejskich
Narastająca liczba rodzin dysfunkcyjnych
Źródło: opracowanie własne
Diagnoza stanu oświaty w Gminie Wieprz przeprowadzona została przez Komisję we
współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami i rodzicami. Była podstawą
do określenia priorytetów rozwoju oświaty w Gminie na najbliższe lata.
4. PRIORYTETY W ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 20152020
Celem głównym rozwoju oświaty w Gminie Wieprz jest tworzenie warunków do
wszechstronnego rozwoju uczniów (intelektualnego, psychofizycznego, kulturalnego)
23
poprzez podnoszenie jakości kształcenia i wychowania oraz rozbudowę i unowocześnianie
bazy oświatowej.
Celami operacyjnymi głównego celu rozwoju oświaty w Gminie Wieprz są:
1. Podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych;
2. Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży;
3. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych oraz promujących zdrowie;
4. Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań wynikających z
potrzeby kształcenia, wychowania i opieki.
I CEL OPERACYJNY
1. Podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych.
Cel szczegółowy: Stwarzanie uczniom warunków umożliwiających osiąganie jak
najlepszych wyników w nauce.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
1.
Systematyczne wyposażanie
szkół w pomoce
dydaktyczne
Stwarzanie warunków do
udziału
w turniejach, konkursach
i zawodach sportowych.
20152020
2.
3.
4.
Stosowanie twórczych i
aktywizujących metod oraz
form nauczania
Zapewnienie uczniom
bogatej i różnorodnej oferty
zajęć pozalekcyjnych i kół
zainteresowań zgodną z
potrzebami uczniów
zdolnych i potrzebujących
pomocy.
Podmioty Uwarealizują- gi
ce i odpowiedzialne
dyrektorzy
budżet szkoły,
środki zewnętrzne szkół
Źródła
finansowania
20152020
budżet gminy,
dyrektorzy
budżet szkoły,
szkół
środki zewnętrzne
20152020
budżet szkoły,
dyrektorzy
środki zewnętrzne szkół
20152020
budżet gminy,
dyrektorzy
budżet szkoły,
szkół
środki zewnętrzne
24
5.
Diagnozowanie poziomu
osiągnięć edukacyjnych
uczniów
20152020
budżet szkoły
dyrektorzy
szkół
6.
Opracowanie programu
2015ewaluacji wyników
2020
sprawdzianu szóstoklasisty i
egzaminu gimnazjalnego
budżet szkoły
dyrektorzy
szkół
7.
Przyznawanie stypendiów
za wybitne osiągnięcia
uczniom Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
20152020
budżet gminy
Wójt
8.
Organizacja dla uczniów
zajęć z technik szybkiego
ucznia się
20152020
budżet szkoły
dyrektorzy
szkół
Cel szczegółowy: ustawiczne doskonalenie kadry pedagogicznej.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
Źródła
finansowania
1.
Wspieranie dokształcania
nauczycieli w zakresie
wykorzystania narzędzi
multimedialnych.
Doskonalenie nauczycieli
w zakresie umiejętności
wychowawczych
Organizowanie spotkań
i warsztatów mających na
celu prezentację
nowatorskich rozwiązań
metodycznych, wymianę
doświadczeń
i współpracę miedzy
nauczycielami.
Udzielanie pomocy w
rozwoju awansu
zawodowego nauczycieli
20152020
budżet gminy,
budżet szkoły
20152020
budżet szkoły,
dyrektorzy
środki zewnętrzne szkół
20152020
budżet szkoły
dyrektorzy
szkół
20152020
budżet gminy,
budżet szkoły
Wójt,
Dyrektorz
y szkół
2.
3.
4.
25
Podmioty Uwarealizują- gi
ce i odpowiedzialne
dyrektorzy
szkół
Cel szczegółowy: Włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy
szkół i odpowiedzialność za jakość szkoły.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
1.
Systematyczna współpraca
z rodzicami uczniów
mających trudności
w nauce i zachowaniu oraz
rodzicami uczniów
zdolnych
20152020
2.
Angażowanie rodziców do
planowania i
przygotowywania imprez
szkolnych, klasowych i
środowiskowych
Podnoszenie kompetencji
wychowawczych rodziców
dzieci sprawiających
problemy wychowawcze
Prowadzenie warsztatów,
szkoleń rodziców w celu
nabycia przez nich
umiejętności właściwego
kierowania rozwojem dzieci
Włączanie rodziców do
opracowania i realizacji
projektów i programów
ogólnoszkolnych
finansowanych przez
stowarzyszenia i fundacje
20152020
3.
4.
5.
Podmioty Uwarealizują- gi
ce i odpowiedzialne
budżet szkoły,
dyrektorzy
środki zewnętrzne placówek
oświatowy
ch
Źródła
finansowania
Dyrektorz
y szkół
20152020
budżet szkoły
Dyrektorz
y szkół
20152020
budżet szkoły
Dyrektorz
y szkół
20152020
budżet szkoły
Dyrektorz
y szkół
Źródło: opracowanie własne
Oczekiwane efekty:
- Uczniowie osiągają wysokie na miarę swoich możliwości wyniki w sprawdzianach
i egzaminach zewnętrznych, a także w konkursach i turniejach.
- Uczniowie potrafią wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne.
- Bogata i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom rozwijanie
zainteresowań i zdolności.
- Kadra pedagogiczna posiada szerokie kompetencje w zakresie dydaktyki i wychowania
- Rodzice biorą aktywny udział w procesie edukacyjnym swoich dzieci.
26
II CEL OPERACYJNY
2. Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
Cel szczegółowy: Otoczenie opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
wychowawczych.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
Źródła
finansowania
1.
Promowanie i wspieranie
uczniów uzdolnionych przez
indywidualną pracę
z nimi, przyznawanie
stypendiów oraz nagród za
szczególne osiągnięcia.
Wspieranie aktywizacji
dzieci niepełnosprawnych
20152020
budżet szkoły
20152020
budżet szkoły i
przedszkola
2
3
Podmioty Uwarealizują- gi
ce i odpowiedzialne
dyrektorzy
szkół
dyrektor
szkoły,
przedszkol
a
dyrektor
szkoły,
przedszkol
a
Organizowanie zajęć
2015budżet szkoły i
specjalistycznych,
2020
przedszkola
rewalidacyjnych,
logopedycznych,
korekcyjnokompensacyjnych,
socjoterapeutycznych i
gimnastyki korekcyjnej
4
Zapewnienie uczniom zajęć 2015budżet szkoły i
dyrektor
specjalistycznych, które nie 2020
przedszkola
szkoły,
mogą być realizowane w
przedszkol
placówce m.in. integracji
a
sensorycznej, rehabilitacji
ruchowej, hipoterapii,
dogoterapii itp.
Cel szczegółowy: Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci
najmłodszych.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
Źródła
finansowania
1.
Upowszechnianie edukacji
przedszkolnej i
uświadamianie rodzicom
20152020
budżet
przedszkoli
27
Podmioty Uwarealizują- gi
ce i odpowiedzialne
dyrektorzy
szkół
i przed-
znaczenia wychowania
przedszkolnego dla rozwoju
dziecka
szkoli
Źródło: opracowanie własne
Oczekiwane efekty:
- Właściwa diagnoza potrzeb uczniów umożliwia indywidualne wsparcie w zakresie
dydaktyki, wychowania i opieki.
- Najmłodsze dzieci znajdują miejsce w przedszkolu.
III CEL OPERACYJNY
3. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych oraz promujących
zdrowie.
Cel szczegółowy: Propagowanie zdrowego stylu życia.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
1.
20152020
5.
Realizacja projektów
mających na celu
zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży
w tym aktywnych form
wypoczynku.
Promowanie zdrowego
odżywiania poprzez
wprowadzenie zdrowych
przekąsek do sklepików
szkolnych.
Zorganizowanie imprezy pt:
MARATON FITNESS,
zaproszenie profesjonalnych
instruktorów nowych form
ruchu przy muzyce.
Spotkania z instruktorami
pogadanki na temat "Dieta a
ruch"
Uruchomienie zajęć
gimnastyki korekcyjnej
Zajęcia karate
6.
Realizacja zajęć pod nazwą
2.
3.
4.
Podmioty
realizujące i odpowiedzialne
Wójt,
budżet gminy,
dyrektorzy
budżet szkoły,
środki zewnętrzne szkół
Źródła
finansowania
20152020
budżet szkoły
dyrektorzy
szkół
20152020
budżet szkoły
dyrektorzy
szkół
20152020
20152020
budżet szkoły
dyrektorzy
szkół
Dyrektorz
y szkół i
przedszkol
i
Dyrektorz
201528
budżet szkoły,
budżet
przedszkola
budżet szkoły,
Uwagi
7.
8.
"Szkółka narciarska
malucha"
2020
budżet
przedszkola
Udział uczniów w
konkursach i akcjach
propagujących zdrowy styl
życia
Prowadzenie przez placówki
oświatowe działalności
edukacyjnej dotyczącej
wiedzy o szkodliwości
używek.
20152020
y szkół im
przedszkol
i
budżet szkoły,
Dyrektorz
środki zewnętrzne y szkół
20152020
budżet gminy,
budżet szkoły
Dyrektorz
y szkół
Cel szczegółowy: Kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy szacunku dla środowiska
naturalnego człowieka.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
Źródła
finansowania
1.
Podmioty
realizujące i odpowiedzialne
dyrektorzy
szkół
Uwagi
Organizowanie konkursów
2015budżet szkoły
ekologicznych
2020
i happeningów.
2.
Organizowanie na terenie
2015budżet szkoły
dyrektorzy
2020
placówek oświatowych
szkół
zbiórek surowców
wtórnych, segregacji śmieci,
akcji sprzątania świata itp.
Cel szczegółowy: Stworzenie dzieciom i uczniom warunków dostępu do kultury oraz
wdrażanie do życia w społeczeństwie wielokulturowym
1
2
3
4
Organizowanie wyjazdów
do kin, teatrów, muzeum,
filharmonii, opery, spotkań
z ludźmi kultury i sztuki
Kultywowanie tradycji
lokalnych
Pozyskiwanie środków na
organizowanie wycieczek
regionalnych i
krajoznawczych
Realizacja z Gminna
Biblioteką Publiczną oraz
Gminnym Ośrodkiem
Kultury wspólnych
przedsięwzięć
20152020
budżet szkoły,
budżet
przedszkola
20152020
budżet szkoły,
budżet
przedszkola
20152020
Środki
zewnętrzne
20152020
budżet szkoły,
budżet
przedszkola
29
Dyrektorz
y szkół i
przedszkol
i
Dyrektorz
y szkół i
przedszkol
i
Dyrektorz
y szkół i
przedszkol
i
Dyrektorz
y szkół i
przedszkol
i
5
Nawiązanie współpracy z
grupą promującą kulturę
afrykańską TERANGA
20152020
budżet
przedszkola
6
Zorganizowanie spotkań z
obcokrajowcami
zamieszkującymi naszą
małą ojczyznę
(Meksykanką,
wietnamczykiem itp.)
Nawiązanie współpracy z
zagranicznymi placówkami
obcojęzycznymi (M.in.
poprzez korespondencję
internetową)
Zorganizowanie spotkania z
antropologiem
20152020
budżet
przedszkola
20152020
budżet
przedszkola
Dyrektorz
y
przedszkol
i
20152020
budżet
przedszkola
Dyrektorz
y
przedszkol
i
7
8
Dyrektorz
y
przedszkol
i
Dyrektorz
y
przedszkol
i
Źródło: opracowanie własne
Oczekiwane efekty:
- Dzieci i młodzież preferują aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia.
- Uczniowie dbają o środowisko naturalne i uczestniczą w działaniach proekologicznych.
- Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku
- rozbudzenie zainteresowania innymi kulturami
- podniesienie jakości i skuteczności edukacji językowej
IV CEL OPERACYJNY
4.Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań wynikających z
potrzeby kształcenia, wychowania i opieki.
Cel szczegółowy: Modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy oświatowej.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
Źródła
finansowania
1.
Remonty bieżące związane
z utrzymaniem obiektów,
poprawą standardów
nauczania
oraz bezpieczeństwem
20152020
budżet szkoły,
budżet
przedszkola
30
Podmioty Uwarealizują- gi
ce i odpowiedzialne
Dyrektor
szkoły,
dyrektor
przedszkol
a
2.
3.
4.
6.
7.
8.
dzieci.
Utworzenie nowego
pomieszczenia dla świetlicy
w ZSP nr 2 w Wieprzu
Utworzenie nowego
pomieszczenia w ZSP nr 2
w Wieprzu dla sali
korekcyjnej
Rozbudowa ZSP nr 1 w
Wieprzu-dobudowanie
dodatkowego skrzydła w
celu oddzielenia dzieci
młodszych młodzieży
gimnazjalnej
Wymiana kotłów na
niskoemisyjne spełniające
normy w ZSP w Przybradzu
i ZSP we Frydrychowicach
Modernizacja instalacji CO
w ZSP w Przybradzu i ZSP
we Frydrychowicach
Budowa oczyszczalni
ścieków w ZSP w
Przybradzu, Gierałtowicach,
Nidku i Frydrychowicach
Modernizacja instalacji
wodno-kanalizacyjnej w
ZSP w Przybradzu
2015 –
2020
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
Dyrektor
ZSP nr 2
w Wieprzu
Dyrektor
ZSP nr 2
w Wieprzu
2015 –
2020
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
Dyrektor
ZSP nr 1
w Wieprzu
2015 –
2020
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
Dyrektor
szkoły
2015 –
2020
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
Dyrektor
szkoły
2015 –
2020
2015 –
2020
Dyrektor
szkoły
Dyrektor
ZSP w
Przybradz
u
10.
Modernizacja placu zabaw
2015budżet
Dyrektor
przy Przedszkolu
2020
przedszkola,
ZSP w
Publicznym nr 3 w Wieprzu
środki
Przybradz
zewnętrzne
u
Dyrektor
11
Budowa pełnowymiarowej
2015budżet szkoły,
sali gimnastycznej we
2020
środki
ZSP we
zewnętrzne
Frydrycho
Frydrychowicach
wicach
12
Budowa parkingu przy ZSP 2015budżet szkoły,
Dyrektor
we Frydrychowicach
2020
środki
ZSP we
zewnętrzne
Frydrycho
wicach
13
Wymiana stolarki okiennej
2015budżet szkoły,
Dyrektor
w starej sali gimnastycznej
2020
środki
ZSP we
zewnętrzne
Frydrycho
wicach
14
Termomodernizacja
2015budżet szkoły,
Dyrektor
północnej strony budynku
2020
środki
ZSP we
ZSP we Frydrychowicach
zewnętrzne
Frydrycho
wicach
Cel szczegółowy: Wyposażanie placówek oświatowych w nowoczesne sprzęty, pomoce
9.
20152020
31
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
dydaktyczne i programy.
L. p.
Zadania do realizacji
Okres
realizacji
Źródła
finansowania
1.
Doposażanie pracowni
przedmiotowych
w sprzęt i pomoce
dydaktyczne.
Doposażenie przedszkoli w
nowoczesne pomoce
dydaktyczne i sprzęt
2015 –
2020
budżet szkoły,
środki
zewnętrzne
20152020
Budżet
przedszkola,
środki
zewnętrzne
budżet szkoły
2.
3.
4.
Sukcesywne wprowadzanie
e-dziennika
Wyposażenie pracowni
komputerowej, zakup
komputerów i tablicy
multimedialnej dla klas I-III
2015 –
2020
20152020
budżet szkoły
Podmioty
realizujące i odpowiedzialne
Dyrektorz
y szkół
Uwagi
Dyrektorz
y
przedszkol
i
Dyrektor
szkoły
Dyrektor
szkoły
Źródło: opracowanie własne
Oczekiwane efekty :
- Poprawa standardów warunków nauczania i wychowania.
- Baza sportowa umożliwia prowadzenie na wysokim poziomie lekcji wychowania fizycznego
i gimnastyki korekcyjnej oraz organizację zajęć rekreacyjno-sportowych.
5. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU
Program Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020 będzie monitorowany
przez Urząd Gminy Wieprz, który będzie przedstawiał Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Gminy Wieprz roczne sprawozdanie z przebiegu realizacji
zawartych w programie zadań i osiągania celów operacyjnych. Komisja będzie dokonywać
ewaluacji programu tj. oceniać wykonanie poszczególnych zadań, identyfikować problemy i
trudności w ich realizacji oraz proponować korekty i zmiany uwzględniające nowe potrzeby
środowiska oświatowego jak również zmieniające się czynniki otoczenia zewnętrznego, np.
nowe regulacje prawne, sytuację społeczno-ekonomiczną, możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych.
Program Rozwoju Oświaty jest dokumentem otwartym i winien być uzupełniany poprzez
wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych. Na podstawie wyników monitoringu
32
i oceny formułowane będą rekomendacje i projekty zmian do Programu. Postulaty oraz
wnioski składać mogą także radni, stowarzyszenia, nieformalne grupy mieszkańców,
organizacje powiązane z oświatą oraz budżetem Gminy.
Program Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020 został opracowany przez
Komisję ds. opracowania Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020
powołaną Zarządzeniem nr 22/2015 Wójta Gminy Wieprz z dnia 10 marca 2015r. w
następującym składzie:
1. P. Marta Mrozik - Sekretarz Gminy Wieprz - Przewodnicząca Komisji
2. P. Artur Penkala - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Gminyczłonek komisji
3. P. Jolanta Rusinek - Inspektor ds. ewidencji ludności i administracyjnych - członek
komisji
4. P. Edyta Skowron - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy we
Frydrychowicach - członek komisji
5. P. Aleksandra Kamionka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu - członek komisji
6. P. Małgorzata Jura - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Wieprzu - członek
komisji
7. P. Kazimierz Fąferko - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Jana Pawła
II w Wieprzu - członek komisji
8. P. Adam Szota - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika
w Nidku - członek komisji
9. P. Bogusław Zawierucha - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Władysława Broniewskiego w Przybradzu - członek komisji
10. P. Krzysztof Putek
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała
Szczygła w Gierałtowicach- członek komisji.
33

Podobne dokumenty