PRZEDMIAR ROBÓT

Komentarze

Transkrypt

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : SZW-KIN-00
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.3
Roboty inżynieryjne
Budowa :
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Zielonej Górze w ulicach Przylep-Szewska i Przylep-Leśna
Dz.nr:127/3;147/5;395;396/10;396/12;396/17;409;413/4;413/7;413/8;413/10 obręb 0060 Zielona Góra
Obiekt :
Adres :
Rozbudowa sieci wodociągowej Dz.nr:127/3;147/5;395;396/10;396/12;396/17;409;413/4;413/7;413/8;413/10 obręb 0060 Zielona Góra
Zielona Góra Przylep ul. Szewska i Przylep-Leśna
PRZEDMIAR ROBÓT
Data : 2015-07-30
Lp.
Str: 1
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
1 STAN : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
1.1 ELEMENT : Roboty ziemne
1 KNNR 001-0111-01-00 MRRiB
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym
0,629 km
2 KNNR 001-0210-02-10 MRRiB
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,60 m3 - grunt kat. I-II
794,142 m3
3 KNNR 001-0210-03-10 MRRiB
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,60 m3 - grunt kat. III-IV
88,238 m3
4 KNNR 001-0307-03-00 MRRiB
Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i
głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II
41,796 m3
5 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB
Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i
głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV
4,644 m3
6 KNNR 001-0313-01-00 MRRiB
Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy
wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym
22,528 100 m2
7 KNNR 001-0527-01-00 MRRiB
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m
5,000 kpl
8 KNNR 001-0527-06-00 MRRiB
Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m
5,000 kpl
9 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech.
<pomniejszona o podsypki i obsypki>
628,788 m3
10 KNNR 001-0214-05-00 MRRiB
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech.
<pomniejszona o podsypki i obsypki>
33,094 m3
11 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i
34,836 m3
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : SZW-KIN-00
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.3
Roboty inżynieryjne
STAN : 1. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ELEMENT : 1.1. Roboty ziemne
Data : 2015-07-30
Lp.
Str: 2
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III
12 KNNR 001-0408-01-00 MRRiB
Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi
34,836 m3
1.2 ELEMENT : Roboty montażowe
13 KNNR 011-0501-04-00 MRRiB
Podsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym
56,610 m3
14 KNNR 004-1701-01-00 MRRiB
Trójniki żeliwne wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy: 80 mm
2,000 kpl
15 KNNR 004-1704-02-00 MRRiB
Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 90 mm
2,000 wcinka
16 KNNR 004-1009-04-00 MRRiB
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm
R=1,25
17 KNNR 004-1010-03-00 MRRiB
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 90 mm
R/S=1,25
629,000 m
60,000 złącze
18 KNNR 004-1112-02-01 MRRiB
Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 80 mm
3,000 kpl
19 KNNR 004-1112-02-02 MRRiB
Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 100 mm
2,000 kpl
20 KNNR 004-1119-03-00 MRRiB
Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy: 80 mm
7,000 kpl
21 KNNR 004-1012-01-00 MRRiB
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz/, o średnicy zewnętrznej
90 mm
R=1,11
3,000 szt
22 KNNR 004-1012-02-00 MRRiB
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm
R=1,11
4,000 szt
23 KNNR 004-1010-03-00 MRRiB
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 90 mm
<łuk PE 90st.dz 110mm >
R/S=1,25
1,000 złącze
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : SZW-KIN-00
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.3
Roboty inżynieryjne
STAN : 1. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ELEMENT : 1.2. Roboty montażowe
Data : 2015-07-30
Lp.
Str: 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
24 KNNR 004-1010-04-00 MRRiB
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 110 mm
<łuki PE 15st.dz 110mm - 1 szt.>
<łuki PE 60st.dz 110mm - 1 szt.>
<łuki PE 90st.dz 110mm - 2 szt.>
<trójnik PE dz.110/110mm - 1szt.>
<trójnik PE dz.110/90mm - 2szt.>
<redukcja PE dz. 110/90mm - 6szt>.
R/S=1,25
Ilość
Jedn. miary
13,000 złącze
25 KNNR 004-1702-02-00 MRRiB
Nasady rurowe żeliwne /opaski/ montowane na istniejących rurociągach o średnicy: 100/25 mm
2,000 szt
26 KNNR 004-1113-01-00 MRRiB
Zasuwy gwintowane z obudową, na rurociągach PE - średnica zasuwy: 25 mm
2,000 kpl
27 KNR 219-0218-01-00
Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robót przy budowie wodociągu, przy długości zabezpieczenia do
1,5 m
5,000 szt
28 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego skrzyżowania z kablem ułożonym w ziemi
7,500 m
29 KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej:
do 100 mm
3,000 próba
30 KNR 218-9913-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Nakłady uzupełniające do tabl. 0802 za wykonanie próby szczelności przewodów/za każde 10m przewodu/ o
długości różnej od 200 m i średnicy rur : 80-100 mm
2,900 10 m
31 KNR 218-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
3,000 200 m
32 KNR 218-9914-01-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Uzupełnienie do tabl.0803 za wykonanie dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych /za każde 10 m/ długości
różnej od 200 m dla średnicy rur: 100 mm
2,900 10 m
33 KNNR 011-0501-04-00 MRRiB
Obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym
169,516 m3
34 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
629,000 m
35 KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm
<wokół skrzynek zasuw,hydrantów i nawiertek>
19,500 m2
36 KNR 231-0308-02-00 IGM Warszawa
19,500 m2
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : SZW-KIN-00
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.3
Roboty inżynieryjne
STAN : 1. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ELEMENT : 1.2. Roboty montażowe
Data : 2015-07-30
Lp.
Str: 4
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
<za dalsze 3 cm>
37 KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm
<wokół skrzynek zasuw,hydrantów i nawiertek>
19,500 m2
38 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym
<dodatkowo 7 tabliczek>
13,000 kpl
1.3 ELEMENT : Kładki dla pieszych
39 KNR 401-0107-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego
24,000 m2
1.4 ELEMENT : Roboty drogowe odtworzeniowe
40 KNNR 006-1301-01-00 MRRiB
Naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi
2 202,000 m2
41 KNNR 006-1301-02-00 MRRiB
Naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni
2 202,000 m2
- - - Koniec wydruku - - -

Podobne dokumenty