Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 48 x 24) H7GP

Komentarze

Transkrypt

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 48 x 24) H7GP
H7GP
Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 48 x 24)
Kompaktowe liczniki sumuj¹ce i liczniki
czasu z ³atwymi do odczytu wyœwietlaczami,
odporne na wodê i oleje (IP66G/NEMA4)
Du¿e, negatywowe wyœwietlacze LCD, podœwietlane
czerwonym œwiat³em LED o wysokoœci cyfr 8,5 mm
i ma³ym poborze mocy.
Ma³a g³êbokoœæ obudowy (80 mm).
RC
Specyfikacja
Napiêcie zasilania
6-cyfrowy licznik sumuj¹cy
Obudowa jasnoszara
Obudowa czarna
6-cyfrowy licznik czasu
Obudowa jasnoszara
Obudowa czarna
100 do 240 VAC
H7GP-C
H7GP-CB
H7GP-T
H7GP-TB
12 do 24 VDC
H7GP-CD
H7GP-CDB
H7GP-TD
H7GP-TDB
Oznaczanie modelu:
H7GP-jjj
1
2
1.
Klasyfikacja
C: Licznik sumuj¹cy
T: Licznik czasu
2.
Napiêcie zasilania
Brak: 100 do 240 VAC
D:
12 do 24 VDC
3
3.
Kolor panela czo³owego
Brak: Jasnoszary
B:
Czarny
Dane techniczne
Charakterystyka
Rezystancja izolacji
100 MΩ min. (przy 500 VDC)
OdpornoϾ dielektryczna
2,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy zaciskami pr¹dowymi a ods³oniêtymi czêœciami metalowymi
(modele AC)
1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy zaciskami pr¹dowymi a ods³oniêtymi czêœciami metalowymi
(modele DC)
2,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy zaciskami zasilania i steruj¹cymi (modele AC)
Odpornoœæ na przepiêcia
3 kV (miêdzy zaciskami zasilania) (1 kV dla modeli 12 do 24 VDC)
4.5 kV (miêdzy zaciskami pr¹dowymi a ods³oniêtymi czêœciami metalowymi) (1.5 kV dla modeli 12 do
24VDC)
OdpornoϾ na szumy
±1.5 kV (miêdzy zaciskami AC), ±480 V (miêdzy zaciskami zasilania DC)
±480 V (miêdzy zaciskami wejœciowymi);
fala prostok¹tna z generatora szumów (szerokoœæ impulsu: 100 ns/1 µs, czas narastania 1 ns)
£adunki elektrostatyczne
Wyœwietlacz:
DIP switch:
zak³ócenie pracy: 8 kV
zniszczenie: 15 kV
zak³ócenie pracy: 4 kV
zniszczenie: 8 kV
OdpornoϾ na wibracje
Zniszczenie:10 do 55 Hz z 0.75-mm pojedyncz¹ amplitud¹, ka¿de w trzech kierunkach
Zak³ócenie pracy: 10 do 55 Hz z 0.5-mm pojedyncz¹ amplitud¹, ka¿de w trzech kierunkach
OdpornoϾ na uderzenia
Zniszczenie: 294 m/s2 (30G) ka¿de w trzech kierunkach
Zak³ócenie pracy: 196 m/s2 (20G) ka¿de w trzech kierunkach
Temperatura otoczenia
Praca: –10°C do 55°C (bez oblodzenia)
Przechowywanie: –25°C do 65°C (bez oblodzenia)
WilgotnoϾ otoczenia
ZgodnoϾ ze standardami
Praca: 35% do 85%
UL508, CSA22.2 No.14, zgodny z IEC61010-1/EN61010-1, EN50081-2, EN50082-2,
VDE0106/P100
Kolor obudowy
Czêœæ tylna: szary; panel czo³owy: jasnoszary lub czarny
Waga
Oko³o 76 g
1
H7GP
H7GP
Parametry znamionowe
Parametr
6-cyfrowy licznik sumuj¹cy
H7GP-C
6-cyfrowy licznik czasu
H7GP-CD
H7GP-T
H7GP-TD
Znam. napiêcie zasilania
100 do 240 VAC
(50/60 Hz)
12 do 24 VDC
(p. Uwaga 1)
100 do 240 VAC
(50/60 Hz)
12 do 24 VDC
(p. Uwaga 1)
Zasilanie urz¹dzeñ zewn.
50 mA przy 12 VDC
---
50 mA przy 12 VDC
---
Dopuszcz. napiêcie zasil.
85% do 110% wartoœci znamionowej
Pobór mocy
100 do 240 VAC: 6.5 VA max.
12 do 24 VDC:
0.6 W max.
Wymiary
48 x 24 x 80 mm (szer. x wys. x g³êb.)
Sposób monta¿u
W otworze w panelu
Po³¹czenia zewnêtrzne
Zaciski œrubowe
Stopieñ ochrony
Panel czo³owy: JEM IP66G i NEMA Type 4 (wewn¹trz pomieszczeñ)
Wyœwietlacz
7-segmentowy, negatywowy LCD (z czerwonym podœwietleniem)
IloϾ cyfr
6 (wysokoϾ 8.5 mm)
Typ wejœcia
Zwiêkszaj¹ce (Up)
Kumulacyjne
Max. czêstotliwoœæ liczenia 30 Hz (cps) lub 5 kHz (kcps) (wybierane przy pomo- --cy DIP switch'y)
Zakres liczenia
0 do 999999
---
Zakresy czasowe
---
0.1 do 99999.9 h/1 s do 99 h 59 min 59 s
±100 ppm (–10°C do 55°C)
Dok³adnoœæ pomiaru czasu --Zabezpieczenie pamiêci
Wejœcia
EEP-ROM: 200,000 operacji min.
Sygn. wejœciowe Count, reset i zabezpieczenie dostêpu (p. Uwaga 2) Start, reset i zabezpieczenie dostêpu (p. Uwaga 2)
Typ wejϾ
Beznapiêciowe (tranzystor NPN) lub napiêciowe (tranzystor PNP); wybierane przy pomocy DIP switch'y
Count, reset,
start
Wejœcia beznapiêciowe (tranzystor NPN)
Impedancja zwarcia (ON):
1 KΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia (ON): 2 VDC max.
Impedancja w³¹czenia (OFF):
100 kΩ min.
Wejœcie napiêciowe (tranzystor PNP)
Impedancja zwarcia (ON):
1 KΩ max.
Napiêcie w³¹czenia (ON):
9 do 24 VDC
Napiêcie wy³¹czenia (OFF):
5 VDC max.
Impedancja wy³¹czenia (OFF): 100 kΩ min.
Czas
odpowiep
dzi d
Zabezpieczenie
dostêpu
Wejœcia beznapiêciowe (tranzystor NPN)
Impedancja zwarcia (ON):
1 KΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia: 0.5 VDC max.
Impedancja wy³¹czenia (OFF): 100 kΩ min.
Reset
20 lub 1 ms (automatycznie prze³¹czane w zale¿noœci od prêdkoœci liczenia)
20 ms
Start
---
20 ms
Zabezpieczenie
dostêpu
Oko³o 1 s
Oko³o 1 s
Metody kasowania
Kasowanie zewnêtrzne i rêczne
Uwaga: 1. Pulsacja max. 20%.
2. Wejœcie zabezpieczenia dostêpu jest tylko beznapiêciowe (tranzystor NPN)
Panel czo³owy
1. Przycisk Reset
Kasuje wartoœæ zliczon¹. Nieaktywny, gdy
w³¹czona jest funkcja zabezpieczenia dostêpu.
2. WskaŸnik zabezpieczenia dostêpu
Œwieci, gdy przyciski s¹ zablokowane.
3. NPN/PNP DIP Switch
Przed dokonaniem zmian ustawienia DIP switch'y
nale¿y wy³¹czyæ zasilanie. Po przywróceniu zasilania wyœwietlacz poka¿e wartoœæ "0".
4. Prze³¹cznik prêdkoœci liczenia (H7GP-C)
Prze³¹cznik zakresu czasu (H7GP-T)
Przed dokonaniem zmian ustawienia DIP switch'y
nale¿y wy³¹czyæ zasilanie. Po przywróceniu zasilania wyœwietlacz poka¿e wartoœæ "0".
2
H7GP
H7GP
Dzia³anie
Nastawy DIP switch'y
Potrzebne nastawy powinny byæ dokonane przed zamontowaniem licznika w panelu. Wszystkie switch'e ustawione s¹ fabrycznie w kierunku panela czo³owego.
H7GP-T/-TD
Switch
Parametr
3 (po prawej
stronie) )
Tryb
u wejœcia
ode
(p. Uwaga 1)
W kier. panela NPN
4 (O
(po lewej
e s de
stronie) )
Prêdkoœæ liczenia
(p. Uwaga 1)
W kier. panela 30 Hz
Parametr
Switch
H7GP-C/-CD
Funkcja
W kier. zacisków PNP
Funkcja
3 (po prawej
stronie) )
Tryb
u wejœcia
ode W kier. panela NPN
(p. Uwaga 1) W kier. zacisków PNP
4 (po lewej
stronie) )
Zakres czasu W kier. panela 99999.9h
(p. Uwaga 1)
(note 2)
W kier. zacisków 99 h 59 m
59 s
W kier. zacisków 5 kHz
Uwaga: 1. Po przywróceniu zasilania wyœwietlacz wska¿e
wartoϾ "0".
2. Punkt dziesiêtny bêdzie migaæ co sekundê, gdy
ustawiony jest zakres "99999.9 h".
Tryby pracy
Liczniki sumuj¹ce
Liczniki czasu
Wejœcie Reset
AC (2-7)
DC (2-5)
Wejœcie Count
Wejœcie Reset
AC (2-7)
DC (2-5)
Wejœcie Count
AC (3-7)
DC (3-5)
AC (3-7)
DC (3-5)
999999
99999.9 h
(see note)
Wskazanie
Wskazanie
0
0
Uwaga: Pokazane wartoœci s¹ dla ustawionej pe³nej skali 99999.9 h.
Wymiary
Uwaga: jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.
H7GP-C
H7GP-T
Otwór monta¿owy
Zaciski œrubowe M3.5
Os³ona zacisków (do³¹czana)
Uwaga: 1. Zalecana gruboϾ panela
monta¿owego: 1 do 6 mm.
2. W przypadku monta¿u liczników obok siebie mo¿e
zmniejszyæ siê odpornoœæ
na wilgoæ.
Z adapterem monta¿owym
Y92S-32
Uszczelka gumowa (do³¹czana)
Panel
Y92F-32
Adapter do monta¿u w panelu (do³¹czony)
3
H7GP
H7GP
Instalacja
Pod³¹czanie zacisków
Modele AC
H7GP-C
Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych
12 VDC 50mA max.
100 do 240 VAC
H7GP-T
Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych
12 VDC 50mA max.
100 do 240 VAC
Zasilanie
Zasilanie
0V
12 VDC
Zasilanie
Zasilanie
0V
12 VDC
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
Wejœcie
Reset
Wejœcie
Count
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
Wejœcie
Reset
Wolny
Wejœcie
Count
Wolny
Tryb NPN
Tryb NPN
Tryb PNP
Tryb PNP
Modele DC
H7GP-TD
H7GP-CD
12 do 24 VDC
12 do 24 VDC
0V
Wolny
Wolny
0V
Zasilanie
Wolny
Wolny
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
Wejœcie
Reset
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
Wejœcie
Reset
Tryb NPN
4
Zasilanie
Wejœcie
Count
Wolny
Tryb PNP
Tryb NPN
Wejœcie
Start
Wolny
Tryb PNP
H7HP
Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)
Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu
z du¿ym wyœwietlaczem, odporny na wodê
i oleje (IP66G/NEMA4)
Ma³a obudowa z du¿ym, wyraŸnym wyœwietlaczem:
- dla modeli 6-cyfrowych: wysokoϾ cyfr 15 mm
- dla modeli 8-cyfrowych: wysokoϾ cyfr 12 mm
Wyœwietlanie LCD negatywowe z podœwietleniem,
LED w kolorze czerwonym - ma³y pobór mocy.
RC
Specyfikacja
Napiêcie zasilania
Model 6-cyfrowy
Obudowa jasnoszara
Obudowa czarna
Model 8-cyfrowy
Obudowa jasnoszara
Obudowa czarna
100 do 240 VAC
H7HP-A
H7HP-AB
H7HP-C8
H7HP-C8B
12 do 24 VDC
H7HP-AD
H7HP-ADB
H7HP-C8D
H7HP-C8DB
Oznaczanie modeli:
1.
Klasyfikacja
A: Licznik sumuj¹cy/licznik czasu
C: Licznik sumuj¹cy
3.
Napiêcie zasilania
Brak: 100 do 240 VAC
D:
12 do 24 VDC
2.
IloϾ cyfr
Brak: 6 cyfr
8:
8 cyfr
4.
Kolor obudowy
Brak: Jasnoszary
B:
Czarny
H7HP-jjjj
1
2
3
4
Dane techniczne
Charakterystyka
Rezystancja izolacji
100 MΩ min. (przy 500 VDC)
OdpornoϾ dielektryczna
2,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min pomiêdzy zaciskami przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi czêœciami
metalowymi (modele AC)
1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min pomiêdzy zaciskami przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi czêœciami
metalowymi (modele DC)
2,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy zaciskami zasilania i zaciskami wejœciowymi (modele AC)
Odpornoœæ na przepiêcia
3 kV (miêdzy zaciskami zasilania) (1 kV dla modeli 12 do 24 VDC)
4.5 kV (miêdzy zaciskami przewodz¹cymi pr¹d a innymi czêœciami metalowymi) (11.5 kW dla modeli
12 do 24 VDC).
OdpornoϾ na szumy
±1.5 kV (miêdzy zaciskami zasilania AC), ±480 V (miêdzy zaciskami zasilania DC),
±480 V (miêdzy zaciskami wejœciowymi);
fala prostok¹tna z generatora szumów (szerokoœæ impulsu: 100 ns/1 µs, czas narastania 1ns).
£adunki elektrostatyczne
Wyœwietlacz: zak³ócenie pracy: 8 kV
uszkodzenie: 15 kV
DIP switch: zak³ócenie pracy: 4 kV
uszkodzenie: 8 kV
OdpornoϾ na wibracje
Uszkodzenie: 10 do 55 Hz z 0.75-mm pojedyncz¹ amplitud¹ ka¿dy w 3 kierunkach
Zak³ócenie pracy: 10 do 55 Hz z 0.5-mm pojedyncz¹ amplitud¹ ka¿dy w 3 kierunkach
OdpornoϾ na uderzenia
Uszkodzenie: 294 m/s2 (30G) ka¿dy w 3 kierunkach
Zak³ócenie pracy: 196 m/s2 (20G) ka¿dy w 3 kierunkach
Temperatura otoczenia
Praca: –10°C do 55°C (bez oblodzenia)
Przechowywanie: –25°C do 65°C (bez oblodzenia)
WilgotnoϾ otoczenia
ZgodnoϾ ze standardami
Praca: 35% do 85%
UL508, CSA22.2 No.14, zgodny z IEC61010-1/EN61010-1, EN55011, EN50081-2, EN50082-2,
VDE0106/P100
Kolor obudowy
Ty³: szary;
Waga
Oko³o 106 g
przód: jasnoszary lub czarny
H7HP
H7HP
Parametry znamionowe
Parametr
Model 6-cyfrowy
H7HP-A
Model 8-cyfrowy
H7HP-AD
H7HP-C8
H7HP-C8D
Znamionowe napiêcie pracy 100 do 240 VAC
(50/60 Hz)
12 do 24 VDC
(p. Uwaga 1)
100 do 240 VAC
(50/60 Hz)
12 do 24 VDC
(p. Uwaga 1)
Zasilanie elementów zewn. 50 mA przy 12 VDC
---
50 mA przy 12 VDC
---
Dopuszcz. napiêcie zasilania 85% do 110% wartoœci znamionowej
Pobór mocy
100 do 240 VAC: 6.5 VA max.
12 do 24 VDC:
0.6 W max.
Wymiary
72 x 36 x 66 mm (W x H x D)
Sposób monta¿u
W otworze w panelu
Zewnêtrzne po³¹czenia
Zaciski œrubowe
Stopieñ ochrony
Panel czo³owy: IEC IP66 (JEM standard IP66G) i NEMA Typ 4 (wewn¹trz budynków)
Wyœwietlacz
7-segmentowy, z podœwietleniem w kolorze czerwonym
IloϾ cyfr
6 (wysokoϾ 15 mm)
Funkcja
Licznik sumuj¹cy/licznik czasu (wybór przy pomocy Licznik sumuj¹cy
DIP-switch'a)
Tryb pracy wejϾ
Góra/dó³ (licznik sumuj¹cy) lub kumulacyjny (licznik Góra/dó³
czasu)
Max. prêdkoœæ liczenia
30 Hz (cps) lub 5 kHz (kcps) (wybór przy pomocy DIP-switch'a)
Zakres zliczania
–99999 do 999999
–9999999 do 99999999
Specyfikacja czasowa
0.1 do 99999.9 h/1 s do 99 h 59 min 59 s
---
8 (wysokoϾ 12 mm)
Dok³adnoœæ pomiaru czasu ±100 ppm (–10°C do 55°C)
Zabezpieczenie pamiêci
Wejœcie
---
EEP-ROM: min. 200,000 operacji
Sygna³y wejœc. Count 1 (zwiêkszaj¹ce), count 2 (zmniejszaj¹ce), reset i zabezpieczenie dostêpu (p. Uwaga 2)
Rodzaj wejϾ
Beznapiêciowe (tranzystorowe NPN) lub napiêciowe (tranzystorowe PNP) (wybór przy pomocy DIP-switch'a)
Count, start,
gate, reset
Beznapiêciowe (tranzystorowe NPN)
Impedancja zwarcia (ON):
1 KΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia (ON): 2 VDC max.
Impedancja wy³¹czenia (OFF):
100 kΩ min.
Napiêciowe (tranzystorowe PNP)
Impedancja zwarcia (ON):
Napiêcie w³¹czenia (ON):
Napiêcie wy³¹czenia (OFF):
Impedancja wy³¹czenia (OFF):
Zabezpieczenie dostêpu
1 KΩ max.
9 do 24 VDC
5 VDC max.
100 kΩ min.
Beznapiêciowe (tranzystorowe NPN)
Impedancja zwarcia (ON):
1 KΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia (ON): 0.5 VDC max.
Impedancja wy³¹czenia (OFF):
100 kΩ min.
Czas odpo- Reset
Licznik czasu: 20 ms; licznik sumuj¹cy: 20 lub 1 ms (automatycznie zmieniane w zale¿noœci od prêdkoœci zliczania).
wiedzi na Start
Licznik czasu: 20 ms
sygna³y
Zabezpieczenie
Oko³o: 1 s
Oko³o: 1 s
wejœciowe
dostêpu
Metody kasowania
Kasowanie zewnêtrzne lub rêczne
Uwaga: 1. Pulsacja max. 20%.
2. Wejœcie zabezpieczenia dostêpu mo¿liwe jest tylko jako wejœcie beznapiêciowe (NPN tranzystor).
Panel czo³owy
2
(Rysunek pokazuje DIP-switch i etykietê
z oznaczeniami na tyle obudowy)
1
3
1. Przycisk RESET
Kasuje wartoœæ zliczon¹. Nie jest aktywny, gdy w³¹czone jest zabezpieczenie dostêpu.
2. WskaŸnik w³¹czenia zabezpieczenia dostêpu
Œwieci, gdy jest w³¹czone zabezpieczenie dostêpu (przycisk RESET jest niekatywny)>
3. DIP Switch
U¿ywane do zmiany nastaw (dok³adniejsze informacje - p. Nastawy DIP-switch'y)
H7HP
H7HP
Dzia³anie
Nastawy DIP-swtch'y
Prze³¹czniki 1 do 4 s¹ ustawione fabrycznie w pozycji OFF.
H7HP-C8/-C8D
Nr pin-a
Parametr
OFF
ON
1
Funkcja
Licznik sumuj¹cy Licznik czasu
2
Czêstotliwoœæ zliczania 30 Hz
5 kHz
Zakres czasu
99999.9 h
99 h 59 m 59 s
3
Tryb wejœcia
(p. Uwaga)
NPN
PNP
4
Nieu¿ywane
---
---
OFF
ON
Nieu¿ywane
2
Czêstotliwoœæ zliczania 30 Hz
5 kHz
3
Tryb wejœcia
(p. Uwaga)
NPN
PNP
4
Nieu¿ywane
---
---
H7HP-A/-AD
Nr pin-a
Parametr
1
---
---
Uwaga: Po zmianie nastaw nale¿y ponownie za³¹czyæ zasilanie.
Wyœwietlacz bêdzie wskazywa³ "0" po przywróceniu
zasilania.
Tryby pracy
Liczniki sumuj¹ce
Wejœcie Reset
AC (10-2)
DC (5-2)
CP1
AC (10-3)
DC (5-3)
CP2
AC (10-4)
DC (5-4)
999999
(p. Uwaga)
Wskazanie
0
–99999
(p. Uwaga)
Wskazanie
Uwaga: Pokazane wartoœci dotycz¹ modelu 6-cyfrowego.
Liczniki czasu
Wejœcie Reset
AC (10-2)
DC (5-2)
Wejœcie Gate
AC (10-4)
DC (5-4)
Wejœcie Start
AC (10-3)
DC (5-3)
99999.9h
(p. Uwaga)
Wskazanie
0.0h
Uwaga: 1. Pokazane wartoœci dotycz¹ nastawy pe³nej skali 99999.9 h.
2. Wejœcie Gate jest dostêpne tylko w przypadku modelu H7HP-A.
H7HP
H7HP
Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.
H7HP-A
H7HP-C8
M3.5 zaciski œrubowe
Os³ona zacisków
Otwór monta¿owy
Zgodnie z DIN433700
Uwaga: 1. Zalecana gruboœæ panela monta¿owego:
1 do 6 mm.
2. Wodoszczelnoœæ mo¿e siê znacznie zmniejszyæ,
gdy liczniki s¹ montowane obok siebie.
Z zatrzaskiem do monta¿u w panelu
Y92S-33 (gumowa
podk³adka - do³¹czona)
Panel
Y92F-33 (adapter do monta¿u
w panelu - do³¹czony)
H7HP
H7HP
Instalacja
Pod³¹czenie zacisków
Modele AC
H7HP-C8
H7HP-A
100 do 240 VAC
Zasilanie Zasilanie Wolny
5
Wolny
Wolny
0V
12 VDC
10
11
6
7
8
9
1
2
3
4
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
100 do 240 VAC
Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych
12 VDC 50 mA max.
Wejœcie Wejœcie
Count 1
Reset lub Start
Zasilanie Zasilanie
5
Wolny
Wolny
Wolny
0V
12 VDC
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
Wejœcie
Count 2
lub Gate
Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych
12 VDC 50 mA max.
Wejœcie Wejœcie
1
Reset Count
lub Start
Wejœcie
Count 2
Tryb NPN
Tryb NPN
Tryb PNP
Tryb PNP
Modele DC
H7HP-C8D
H7HP-AD
12 do 24 VDC
12 do 24 VDC
0V
5
Zasilanie Wolny
Wolny
Wolny
Wolny
10
6
7
8
9
1
2
3
4
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
Wejœcie Wejœcie
Count 1
Reset lub Start
Wolny
11
0V
Zasilanie
Wolny
Wolny
Wolny
Wolny
Wolny
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
Wejœcie zabezpieczenia dostêpu
Wejœcie
Count 2
lub Gate
Tryb NPN
Tryb PNP
Wejœcie Wejœcie
1
Reset Count
lub Start
Tryb NPN
Wejœcie
Count 2
lub Gate
Tryb PNP
Uwaga: Count 1 (CP1) - wejœcie zwiêkszaj¹ce; Count 2 (CP2) - wejœcie zmniejszaj¹ce
&DW1R03/%=HZ]JOĊGXQDVWDáHXQRZRF]HĞQLDQLHZ\UREXGDQHWHFKQLF]QHPRJąE\ü]PLHQLDQHEH]XSU]HG]HQLD

Podobne dokumenty