G 11 Załącznik Nr 4 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii

Komentarze

Transkrypt

G 11 Załącznik Nr 4 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii
Załącznik Nr 4 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego oraz jednostek podległych wraz z szacowanym
zapotrzebowaniem na energię elektryczną czynną dla poszczególnych PPE Zamawiającego oraz Odbiorców Końcowych, stanowiący zał. Nr 1 do Umowy Generalnej nr .... z dn
....
Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego oraz jednostek podległych
L.p.
Nazwa i adres
jednostki
Nazwa i adres
punktu
pomiarowego
Numer
ewidencyjny/
PPE
Płatnik
Punt Poboru Energii
Nr licznka
Grupa
taryfowa
Szacunkowe
zużycie energii
elektrycznej
Nazwa
Operator
Moc umowna
czynnej w
dotychczasoweg
Systemu
[kW]
okresie od
o sprzedawcy
Dystrybucyjnego
01.06.2014r. do
energii
31.05.2016r.
[kWh]
GRUPA TARYFOWA G11
1
2
Budynek
mieszkalny, ul.
Długa, 27-400
Ostrowiec Św.
Dom Pomocy
Społecznej, ul.
Grabowiecka 7, 27-400
Dom Pomocy
Ostrowiec Św.
Społecznej, ul.
Grabowiecka 7
Dom Pomocy
Społecznej, os.
Słoneczne 49, 27-400
Ostrowiec Św.
os. Słoneczne 49, 27400 Ostrowiec Św.
os. Słoneczne 49, 27400 Ostrowiec Św.
07/3588/067
07/3588/045
budynek ul.Długa
Dom Pomocy
Społecznej, ul.
Grabowiecka 7
8216502
G 11
12
18 304
budynek ul.Grabowiecka
96977537
j.w.
100
90 240
07/3588/046
budynek ul. Grabowiecka
96977538
j.w.
100
268 880
07/1025/048
Dom Pomocy Społecznej, os.
Słoneczne 49
95308489
j.w.
95
294 540
07/1025/050
Dom Pomocy
Społecznej, os.
Słoneczne 49
Dom Pomocy Społecznej, os.
Słoneczne 49
12990788
j.w.
20
24 428
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
3
Zespół Szkół
Mistrzostwa
Internat - ul.
Sportowego, ul.
Żeromskiego 5, 27Żeromskiego 5, 27-400 400 Ostrowiec Św.
Ostrowiec Św.
07/2082/023
Zespół Szkół
Mistrzostwa
Sportowego
Internat ul. Zeromskiego 5 O12562584
wiec.
j.w.
3
22 750
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
4
Młodzieżowy Ośrodek
Ośrodek - ul.
Socjoterapii, ul.
Sienkiewicza 67, 27Sienkiewicza 67, 27400 Ostrowiec Św.
400 Ostrowiec Św.
07/2078/185
Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii
14280 Młodzieżowy Ośrodek
50066838
Socjoterapii
j.w.
15
86 750
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
Bursa Szkolna, os.
Słoneczne 48, 27400 Ostrowiec Św.
5
Bursa Szkolna, os.
Słoneczne 48, 27-400
Ostrowiec Św.
Bursa Szkolna, os. Słoneczne
50431989
48
07/2014/006
Mieszkanie; os.
Słoneczne 48/2; 27400 Ostrowiec Św.
07/1025/102
Mieszkanie; os.
Słoneczne 48; 27400 Ostrowiec Św.
07/1025/037
Bursa Szkolna
Mieszkanie; os. Słoneczne
48/2
j.w.
40
108 954
29525018
j.w.
4
982
Mieszkanie; os. Słoneczne 48 31024363
j.w.
4
286
10 - ilość
liczników
w taryfie
RAZEM TARYFA G11
393
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
916 114
GRUPA TARYFOWA C11
1
Muzeum HistorycznoArcheologiczne w
Częstocicach, ul.
Świętokrzyska 37,
27-400 Ostrowiec Św.
Muzeum
HistorycznoArcheologiczne w
Częstocicach, ul.
Świętokrzyska 37
07/2249/006
Muzeum
HistorycznoArcheologiczne w
Częstocicach
2
Powiatowy Urząd
Pracy w Ostrowcu Św.,
al. 3-go Maja 36, 27400 Ostrowiec Św.
Powiatowy Urząd
Pracy w Ostrowcu
Św.,
al. 3-go Maja 36
07/2099/084
3
Zespół Szkół
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Ogólnokształcących, ul.
ul. Kilińskiego 19,
Kilińskiego 19, 27-400
27-400 Ostrowiec
Ostrowiec Św.
Św.
4
Liceum
Ogólnokształcące Nr II
im. J. Chreptowicza, ul.
Rosłońskiego 1, 27-400
Ostrowiec Św.
5
LO Nr II im. J.
Chreptowicza ul.
Rosłońskiego 1, 27400 Ostrowiec Św.
Liceum
LO Nr III im. Wł.
Ogólnokształcące Nr III Broniewskiego,
im. Wł. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza 67
ul. Sienkiewicza 67, 27-
C 11
19
44 954
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
Powiatowy Urząd
Aleja 3-go Maja 36, 27-400
Pracy
97725690
Ostrowiec Ś.
j.w.
39
171 440
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
07/1026/179
Zespół Szkół
Ogólnokształcący
ch
97726350
j.w.
38
95 640
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
07/2167/071
Liceum
Liceum Ogólnokształcące Nr
Ogólnokształcące
II im. J. Chreptowicza, ul.
Nr II im. J.
Rosłońskiego 1
Chreptowicza
50066711
j.w.
30
81 476
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
12660055
j.w.
40
18 578
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
72870145
j.w.
24
14 436
Zespół Szkół
Ogólnokształcących, ul.
Kilińskiego 19
Hala sportowa
07/2078/181
07/2078/069
07/2249/006
Liceum
Ogólnokształcące
Parter
6273064
5
ul. Sienkiewicza 67, 27400 Ostrowiec Św.
07/2078/071
07/2078/073
Ogólnokształcące
Nr III im. Wł.
Broniewskiego
Fizyka
00082408
j.w.
12
7 782
Szkoła
00222372
j.w.
24
46 894
Korty
14788233
j.w.
12
628
Zespół Szkół
Mistrzostwa
Sportowego
Internat
- ul. Żeromskiego 5
12514602
j.w.
12
64 396
7800808
j.w.
40
69 724
Zespół Szkół
Nr 1
Zespół Szkół nr 1
os. Słoneczne 33
Hala sportowa
os. Słoneczne 33
Zespół Szkół nr 1 nr pkt.003
os. Słoneczne 33
7799922
j.w.
30
19 990
22876596
j.w.
4
1 440
001THM-kotłownia Zespół
Szkół Nr 3,
ul. Sandomierska 2
12799044
j.w.
12
8 128
Stacja Trafo
97723640
j.w.
40
70 258
07/2078/132
6
Zespół Szkół
Mistrzostwa
Sportowego, ul.
Żeromskiego 5,
27-400 Ostrowiec Św.
Zespół Szkół
Mistrzostwa
Sportowego, ul.
Żeromskiego 5 Internat
07/2082/015
07/2044/001
7
Zespół Szkół Nr 1, os.
Słoneczne 33, 27-400
Ostrowiec Św.
Zespół Szkół Nr 1,
os. Słoneczne 33
07/2004/018
07/2004/011
8
9
Zespół Szkół Nr 3, ul.
Sandomierska 2, 27400 Ostrowiec Św.
Zespół Szkół Nr 3,
ul. Sandomierska 2,
Kotłownia
07/1040/084
Zespół Szkół Nr 4,
ul. Mickiewicza 1Budynek szkoły
07/2178/077
Zespół Szkół Nr 4, ul.
Mickiewicza 1, 27-400 Zespół Szkół Nr 4,
Ostrowiec Św.
ul. Iłżecka 45Warsztaty Szkolne
Młodzieżowy Ośrodek
Bursa szkolna ul.
Socjoterapii, ul.
12
Sienkiewicza 67, 27Sienkiewicza 67, 27400 Ostrowiec Św.
400 Ostrowiec Św.
Wydział Geodezji,
Kartografii i
Katastru w
Ostrowcu Św., ul.
Wardyńskiego 1
Sygnalizacja
świetlna IłżeckaJana Pawła, 27-400
Ostrowiec Św.
Zespół Szkół
Nr 3
Zespół Szkół Nr
4
07/2178/079
Stacja Trafo
11577
j.w.
40
122 900
Bursa szkolna ul.
Sienkiewicza 67
28039969
j.w.
4
0
07/2002/028
Nr punktu 002; Wydział
13316955
Geodezji; ul. Wardyńskiego 1
j.w.
30
65 158
07/1027/031
Nr punktu 003; Sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ul.
Iłżecka-Jana Pawła;
Ostrowiec Św.
j.w.
6
21 478
07/2078/070
Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii
12603677
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
Wojewódzka
Inspekcja Ochrony
Roślin, ul. Iłżecka
37; 27-400
Ostrowiec Św.
Starostwo
Powiatowe w
Ostrowcu Św., ul.
Iłżecka 37; 27-400
Ostrowiec Św.
(Mieszkanie
lokatorskie)
Starostwo Powiatowe w Przepompownia
Ostrowcu Św., ul.
wód deszczowych,
13
Iłżecka 37; 27-400
ul. Kilińskiego, 27Ostrowiec Św.
400 Ostrowiec Św.
Sygnalizacja
świetlna
skrzyżowania ul.
Mickiewicza –
Sienkiewicza, 27400 Ostrowiec Św.
Sygnalizacja
świetlna
skrzyżowania ul.
Siennieńska – Jana
Pawła, 27-400
Ostrowiec Św.
Sygnalizacja
świetlna
skrzyżowania ul.
Sienkiewicza –
Waryńskiego, 27400 Ostrowiec Św.
Sygnalizacja
świetlna
skrzyżowania ul.
Iłżecka – Polna, 27400 Ostrowiec Św.
07/1023/073
Nr punktu 004; Wojewódzka
Inspekcja Ochrony Roślin, ul. 19217825
Iłżecka 37; Ostrowiec Św.
j.w.
4
1 700
07/1023/099
Nr punktu 007; Starostwo
Powiatowe w Ostrowcu Św.,
19205896
ul. Iłżecka 37; Ostrowiec Św.
(Mieszkanie lokatorskie)
j.w.
4
0
34527; przepompownia wód
deszczowych, ul. Kilińskiego,
Ostrowiec Św.
1127220
j.w.
30
860
07/1084/122
Nr punktu 008; sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ul.
Mickiewicza – Sienkiewicza;
Ostrowiec Św.
31622869
j.w.
3
9 334
07/3584/029
Nr punktu 005; sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ul.
Siennieńska – Jana Pawła;
Ostrowiec Św.
13876264
j.w.
6
2 708
07/3163/042
Nr punktu 006; sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ul.
74705879
Sienkiewicza – Waryńskiego;
Ostrowiec Św.
j.w.
6
9 046
07/3584/019
Nr punktu 001; sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ul.
Iłżecka – Polna, 27-400
Ostrowiec Św.
j.w.
3
18 734
07/1084/131
Powiat
Ostrowiecki
RAZEM TARYFA C11
4982056
26 - ilość
liczników
w taryfie
512
967 682
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
GRUPA TARYFOWA C12a
1
Muzeum HistorycznoRezerwat
Archeologiczne w
ArcheologicznoCzęstocicach, ul.
Przyrodniczy
Świętokrzyska 37,
Krzemionki, 2727-400 Ostrowiec
420 Bodzechów
Św.
07/8590/114
Muzeum
HistorycznoArcheologiczne w
Częstocicach
Muzeum Regionalne
Krzemionki
00193107
C 12a
1 - ilość
liczników
w taryfie
RAZEM TARYFA C12a
24
14 036 PGE Obrót S.A.
24
14 036
PGE
Dystrybucja
S.A.
GRUPA TARYFOWA C21
1
Zespół Szkół Nr 2, os.
Zespół Szkół Nr 2,
Słoneczne 45, 27-400
os. Słoneczne 45
Ostrowiec Św.
52-5 502
Zespół Szkół Nr
2
Zespół Szkół Nr 2,
os. Słoneczne 45
94639244
C 21
54
107 624
2
Zespół Szkół Nr 3, ul.
Sandomierska 2, 27400 Ostrowiec Św.
Zespół Szkół Nr 3
ul. Sandomierska 2szkoła
52-5 503
Zespół Szkół Nr
3
Szkoła THMul. Sandomierska 2
94639035
j.w.
50
140 814 PGE Obrót S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
3
Muzeum HistorycznoArcheologiczne w
Częstocicach, ul.
Świętokrzyska 37, 27400 Ostrowiec Św.
Rezerwat
ArcheologicznoPrzyrodniczy
Krzemionki, Sudół
135a, 27-420
Bodzechów
52-5 501
96977649
j.w.
80
147 028 PGE Obrót S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
6
Starostwo Powiatowe w Budynek Starostwa
Ostrowcu Św., ul.
Powiatowego, ul.
Iłżecka 37; 27-400
Iłżecka 37; 27-400
Ostrowiec Św.
Ostrowiec Św.
52-5 504
Starostwo Powiatowe,
ul. Iłżecka 37
96207328
j.w.
50
238 082 PGE Obrót S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
7
Zespół Szkół
Mistrzostwa
Szkoła - ul.
Sportowego, ul.
Żeromskiego 5, 27Żeromskiego 5, 27-400 400 Ostrowiec Św.
Ostrowiec Św.
52-5 420
Szkoła ul. Żeromskiego 5 Owiec
97725689
j.w.
42
79 886 PGE Obrót S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
Muzeum
HistorycznoRezerwat Krzemionki, Sudół
Archeologiczne w
Częstocicach
Powiat
Ostrowiecki
Zespół Szkół
Mistrzostwa
Sportowego
RAZEM TARYFA C21
5 - ilość
liczników
w taryfie
276
713 434
PGE Obrót
S.A.
PGE Dystrybucja
S.A.
GRUPA TARYFOWA Biznes Plus B21
1
Zespoł Opieki
Zespoł Opieki
Zdrowotneji, ul.
Zdrowotneji ul.
Szymanowskiego 11,
Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św.
34-195
34195 Pomiar Nr 1
96207504
Biznes
Plus B21
180
1 457 400
umowa kompleksowa PGE
34-196
34195 Pomiar Nr 2
96837437
Biznes
Plus B21
200
2 163 600
umowa kompleksowa PGE
380
3 621 000
1 585
6 232 266
RAZEM TARYFA Biznes Plus B21
RAZEM WSZYSTKIE GRUPY TARYFOWE
2 - ilość
liczników
w taryfie
nr .... z dnia

Podobne dokumenty