ANOREKSJA I BULIMIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za

Komentarze

Transkrypt

ANOREKSJA I BULIMIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za
1
ANOREKSJA I BULIMIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008
Opracowanie: Agnieszka Sobczak. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Opublikowano 14.07.2009
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu
psychicznego : studium dwóch przypadków / Anita Sumiła, Izabela Łucka, Anna Michalewska //
W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty
Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. – Kraków : "Impuls", 2006. – S. 39-58
2. Anoreksja : trudne pytania / Małgorzata Starzomska. – Warszawa : "Impuls", 2006. – 125 s.
3. Anoreksja i bulimia psychiczna z perspektywy teorii przywiązania / Barbara Józefik // W: Koncepcja
przywiązania : od teorii do praktyki klinicznej / pod red. Barbary Józefik i Grzegorza Iniewicza. –
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. – S. 209-223
4. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. – Warszawa :
"Scholar", 2005. – 103 s.
5. Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow. – Wyd. 2. – Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 139 s.
6. Behawioralna terapia systemów rodzinnych dla nastolatków cierpiących na jadłowstręt psychiczny /
Arthur L. Robin // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan
E. Kazdin, John R. Weisz. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 402-419
7. Bulimia : program terapii Myra Cooper, Gillian Bodd, Adrian Wells. – Poznań : Zysk i S-ka Wydaw.,
cop. 2005. – 250 s.
8. Etiologia anorexia nervosa z perspektywy funkcjonowania rodziny oraz relacji w diadzie matkadziecko / Magdalena Muszalska // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja.
T. 6 / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,
2004. – S. 73-102
9. Etiopatogeneza i terapia zaburzeń odżywiania się w perspektywie rodzinnej / Katarzyna Palus //
W: Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej / red. nauk. Anna Michalska. –
Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. – S. 235-253
10. Gotowość anorektyczna - zagrożenie współczesności? / Wioleta Chytra, Anna Kobieracka //
W: Psychologia w życiu osobistym i zawodowym człowieka : praca zbiorowa / pod red. Joanny
Rajang i Joanny Lessing-Pernak. – Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008.
– S. 18-27
Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej, 22 maja 2007 r., Bydgoszcz.
11. Jedzenie / Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk Lublin : Wydaw. Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego : "Gaudium", 2005. – 278 s.
12. Materiały dydaktyczne do zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia / Katarzyna Sygit. –
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. – S. 53-61 : Zaburzenia
w odżywianiu
13. Na obrzeżach społeczeństwa : samowykluczenie i wykluczenie ze społeczeństwa chorych na
anorexia nervosa / Sabina Bieniecka // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza,
uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. – Toruń :
"Akapit", 2005. – S. 175-192
14. Ocalić Ofelię od anoreksji : analiza kulturowych przyczyn zaburzeń jedzenia wśród dziewczynek
i dziewcząt / Monika Ksieniewicz // W: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty
Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 177-203
15. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : "Difin",
cop. 2007. – S. 23-28 : Uzależnienia od odżywiania: anoreksja i bulimia
2
16. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta
Kowalczuk. – Kraków : "Impuls", 2008. – 216 s.
17. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji : wybrane zagadnienia / red. nauk.
Anna Suchańska. – Poznań : Wydaw. Fundacji "Humaniora", 2000. – 288 s.
18. Poznawczy model bulimii / Daniel le Grange // W: Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red.
Mark A. Reinecke, David A. Clark. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 323346
19. Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. – Kielce : Wydaw.
Akademii Świętokrzyskiej, 2004. – S. 119-208 : Rozmiary zjawisk patologii społecznej w Polsce i we
Włoszech
20. Psychologia : mózg, człowiek, świat / Stephen M. Kosslyn, Robin S. Rosenberg. – Kraków : "Znak",
2006. – S. 622-671 : Zaburzenia psychiczne
21. Psychopatologia / John D. Stirling, Jonathan S. E. Hellewell. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw.
Psychologiczne, 2005. – S. 112-122 : Zaburzenia odżywiania
22. Pułapka anoreksji : dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć / Valerio Albisetti. – Wyd. 2. – Kielce :
"Jedność", 2003. – 171 s.
23. Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej / Barbara Józefik. – Kraków : Wydaw.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. – 227 s.
24. Religijność i anoreksja - rola poradnictwa / Małgorzata Starzomska // W: Podstawowe zagadnienia
psychologii religii : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Głaza. – Kraków : Wydaw. WAM, 2006. –
S. 546-561
25. Samotność globalnego nastolatka / Janusz Mastalski. – Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej
Akademii Teologicznej, 2007. – S. 383-400 : Choroby XXI wieku
26. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi. – Warszawa :
"Pax", 2007. - S. 204-281 : Różne rodzaje uzależnień
27. Stres w bulimii psychicznej - konfrontacja czy unikanie problemu? / Anna Brytek-Matera // W: Jakość
życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod red. nauk. Agnieszki Gawor i Alicji
Głębockiej. – Kraków : "Impuls", 2008. – S. 49-58
28. Terapia nastolatków / Neil G. Ribner. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 4773 : Opis problemu
Dotyczy zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zagadnień związanych z obrazem
własnego ciała i tożsamością.
29. Twoje dziecko i zaburzenia odżywiania : jak mu pomóc? James Lock, Daniel Le Grange. – Kraków :
"Znak", 2006. – 319 s.
30. Uwiedzeni przez jedzenie : kontekst społeczno-kulturowy wybranych zaburzeń odżywiania / Dorota
Mroczkowska // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. – Poznań :
Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. – S. 131-143
31. Wizerunek ciała u kobiet cierpiących na anoreksję / Alicja Głębocka, Małgorzata Bednarska
// W: Wizerunek ciała : portret Polek / pod red. Alicji Głębockiej i Jarosława Kulbata. – Opole :
Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 79-93
32. Zaburzenia odżywiania / Gabriela Jagielska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Artur Wiśniewski //
W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi
Komender. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. – S. 259-283
33. Zaburzenia odżywiania / Peter J. Cooper // W: Psychopatologia / pod red. Arnolda A. Lazarusa
i Andrew M. Colmana. – Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2001. – S. 78-101
34. Zaburzenia odżywiania : poradnik dla rodziców i bliskich / Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska,
Anna Cwojdzińska. – Warszawa : "Scholar", 2007. – 130 s.
35. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne /
Philip C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – S. 123-137 : Zaburzenia
odżywiania
3
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. Anoreksja - Bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) / Marta
Kowalczuk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 35-43
2. Anoreksja / Edyta Wachowicz // Lider. – 2002, nr 4, s. 7-8
3. Anoreksja : choroba nie tylko psychiczna / Kaja Wąsik // Biologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 24-26
4. Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk // Wychowawca. – 2008, nr 9, s. 16-18
5. Anoreksja to nie kaprys / Justyna Materlik // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 4, s. 60-64
6. Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji / Beata Ziółkowska // Remedium. – 2004, nr 9, s. 18-19
7. Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości / Małgorzata Starzomska // Kultura i
Społeczeństwo. – 2006, nr 4, s. 107-128
8. Bulimia - czy to sprawa szkoły? / Ewa Grzesiak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 8-9
9. Bulimia / Edyta Wachowicz // Lider. – 2003, nr 9, s. 10-11
10. Bulimia nervosa / Beata Ziółkowska // Remedium. – 2005, nr 2, s. 16-18
11. Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności
pedagogicznej nauczycieli wf / Marta Kowalczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 7,
s. 6-12
12. Ericksonowska perspektywa pracy w łączonym modelu terapii anoreksji / Maria Marquardt,
Małgorzata Skubacz // Nowiny Psychologiczne. – 2002, nr 4, s. 21-27
13. Ericksonowskie podejście systemowe do leczenia pacjentek z rozpoznaniem bulimii - terapia
indywidualna czy rodzinna? / Rafał Antkowiak // Nowiny Psychologiczne. – 2002, nr 4, s. 29-33
14. Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? / Beata Ziółkowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 4, s. 6572
15. Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 22-33
16. Odmowa jako istota życia osób z anoreksją i ich rodzin / Ewa Paszkiewicz // Nowiny Psychologiczne.
– 2003, nr 2, s. 15-19
17. Powstrzymać anoreksję i bulimię / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –
2007, nr 6, s. 24-27
18. Prezentacja osobistych celów pacjentek z diagnozą jadłowstrętu psychicznego / Anna BrytekMatera, Aleksandra Hess // Psychoterapia. – 2008, nr 2, s. 69-75
19. Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku / Beata Zaustowska // Lider. – 2008, nr 1, s. 13-15
20. Przegląd badań dotyczących nieskuteczności klasycznego modelu CBB w terapii bulimii oraz
propozycje jego modyfikacji / Małgorzata Bielak, Beresa Chachulska // Nowiny Psychologiczne. –
2007, nr 1, s. 55-63
21. Przyczyny anoreksji / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2008, nr 9, s. 15
22. Uzależnień inne oblicze / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10-11, s. 35-38
23. W szponach byczego głodu / Anna Brytek // Charaktery. – 2006, nr 12, s. 65-68
24. Za barierą głodu / Barbara Józefik, Grzegorz Iniewicz // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 117125
25. Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – 2008, nr 8, s. 34-40
4
26. ZnaleZć swój czas / Maria Marquardt, Małgorzata Skubacz // Nowiny Psychologiczne. – 2005, nr 4,
s. 27-34

Podobne dokumenty