moja odpowiedz

Komentarze

Transkrypt

moja odpowiedz
Tomasz Chlebba
Kalisz, dnia 14 października 2014 r.
Członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Oddziału w Kaliszu
Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu
W odpowiedzi na Decyzję Zarządu TOnZ O/Kalisz dotyczącą wykluczenia Tomasza Chlebby
w prawach członka TOnZ O/Kalisz, stwierdzam co następuje:
W odpowiedzi na sformułowanie, cyt”.. zostały odebranie Tomaszowi Chlebbie uprawnienia administratora
strony TOnZ O/Kalisz i Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza oraz strony Wirtualnego Muzeum Fotografii
Kalisza prowadzonej na Facebooku…” i dalej, cyt”…Strona Muzeum Fotografii Kalisza znajdująca się
na Facebooku: https://www.facebook.com/MuzeumFotografiiKalisza?fref=ts, zbudowana ze środków
pozyskanych przez TOnZ z dotacji…”
Proszę o wskazanie pozycji w kosztorysie dotacji, opisującej przeznaczenie środków finansowych
na utworzenie i administrowanie stroną Muzeum Fotografii Kalisza na Facebooku.
Po raz kolejny proszę także o merytoryczne uzasadnienie powyższej decyzji przegłosowanej przez
członków TOnZ O/Kalisz w dniu 12 maja 2014r. (dlaczego w piśmie z dnia 30.09. Zarząd podał datę 19 maja
2014r ?). Moje oświadczenie dotyczące powyższych kwestii odczytałem na Walnym Sprawozdawczym
Zebraniu TOnZ O/Kalisz w dniu 16 czerwca 2014 r. którego podpisany oryginał przekazałem wybranemu
na zebraniu sekretarzowi zebrania w osobie Pani Dominiki Płócienniczak, co zostało zapisane w Protokole –
w załączniku pod poz.9.
Odnosząc się do powyższej Decyzji oraz na podstawie zapisu w Protokole z zebrania TOnZ O/Kalisz
z dnia 12 maja 2014 r. w kontekście przekazania danych dostępu do panelu administratora strony
www.tonz.com.pl panu Danielowi Zglińskiemu kwestionuję brak merytorycznego uzasadnienia tej decyzji.
Kilkakrotnie próbowałem nawiązać kontakt z Panem Danielem Zglińskim - zarówno w formie wiadomości
mailowych oraz wiadomości na portalu Facebook niestety moje prośby pozostały bez odpowiedzi.
Niezrozumiały dla mnie jest zarzut ,, cyt”…wypożyczył zdjęcia do zeskanowania między innymi
od pana Romana Piotrowskiego, następnie przez rok nie zwrócił ich właścicielowi…”. Przytoczony fakt miał
podłoże wyłącznie prywatnego kontaktu w trakcie którego Pan Roman Piotrowski wypożyczył mi kilka
szklanych klisz celem zobaczenia, czy te zdjęcia wzbudzą moje zainteresowanie. Pan Roman Piotrowski nie
ma do mnie żadnej pretensji w związku z faktem długiego pozostawiania tych klisz w moim posiadaniu
/ załącznik – pismo Pana Romana Piotrowskiego/.
W odniesieniu do zarzutu, cyt”… Tomasz Chlebba twierdzi, iż jest wyłącznym właścicielem strony
Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza…”oświadczam, że nigdy i nigdzie nie użyłem sformułowania,
iż jestem jedynym właścicielem strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza, jest to nadinterpretacja
Zarządu. Odsyłam jednocześnie, do treści mojego oświadczenia złożonego na zebraniu w dniu 16 czerwca
2014r.
Na stronie
http://www.muzeumfotografiikalisza.pl/ istnieje także zapis potwierdzający, że, cyt”…
Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza powstało z dotacji przyznanej przez Muzeum Historii Polski
Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu w ramach Konkursu "Patriotyzm Jutra".
Proszę także o określenie sposobu, dat i treści przekazywanych materiałów które miałem dodawać
na stronę www.tonz.com.pl.
W odpowiedzi na zarzut, cyt”… nie zwrócił dostępu do poczty mailowej Oddziału…” Informuję,
iż w dniu 20 marca 2013 roku przekazałem w formie wiadomości mailowej na adres Pani Prezes
/[email protected]/ dane dostępu do poczty mailowej [email protected]
Ustosunkowując się do zarzutu, cyt”… Przychodzącą korespondencję traktuje jako własną, odsyłając
do Zarządu jedynie te maile o których sam zdecyduje, że mają trafić do ogółu - przykład: wystawa zdjęć
pochodzących ze zbiorów WMFK, o które wystąpił dział marketingu DT Tęcza w Kaliszu, a T. Chlebba nie
powiadomił o prowadzonej korespondencji członków oddziału i sam zadecydował o przekazaniu zdjęć
będących własnością Towarzystwa…”
Informuję, że w dniu 21 lutego 2014 roku na adres mailowy strony Wirtualnego Muzeum Fotografii
Kalisza, wpłynęła prośba z działu marketingu DT Tęcza, treści, cyt”… Witam, kontaktuję się z Państwem
w sprawie zdjęć z okresu PRL szczególnie przedstawiającą dawną Tęczę, okolice Nowego Rynku, ul. 3 maja.
Może w Państwa zbiorach znajdą się zdjęcia przedstawiające handel, witryny sklepowe, może kolejki, itp.”
W treści powyższej wiadomości załączona była kopia podobnej prośby, przekazana przez pracownika działu
marketingu DT Tęcza na adres mailowy Pani Haliny Marcinkowskiej ([email protected]) z datą nadania
10 luty 2014 r. treści, cyt.”… Witam, W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o odnalezienie
w Państwa zbiorach zdjęć z okresu PRL. Szczególnie cenne byłyby zdjęcia z okazji dnia kobiet i Nowego
Rynku. Dodatkowo zdjęcia przedstawiające budynki z lat 45-89 których już nie ma”.
W odpowiedzi na moją prośbę o przesłanie mi logo TonZ w wersji do druku, skierowanej do Pani
Prezes Haliny Marcinkowskiej drogą mailową dnia 10 marca 2014, w dniu następnym otrzymałem
odpowiedź, treści cyt.”… Przecież ja to uzgodniłam, że każde zdjęcie ma być podpisane kto jest jego
właścicielem i informacja o TOnZ. Pozdrawiam Hila Marcinkowska…”.
W odpowiedzi na zarzut, cyt.”… Tomasz Chlebba bez zgody członków Oddziału wykorzystał
w wydanym przez siebie albumie zdjęcia, które są własnością TOnZ O/Kalisz, ponadto bez zgody właściciela
wykorzystał w tej publikacji prywatne zdjęcia kol. Haliny Marcinkowskiej…” proszę o wskazanie zdjęć
będących własnością TOnZ O/Kalisz, wykorzystanych w publikacji oraz udostępnienie pisemnego
zastrzeżenia (z datą jego przekazania) komercyjnego wykorzystania zdjęć ze zbiorów Pani Haliny
Marcinkowskiej.
Proszę także o wskazanie daty podjęcia decyzji przez członków TOnZ O/Kalisz oraz jej pełnej treści
mówiącej, że, cyt.”…posiadane przez Towarzystwo archiwalne zdjęcia nie mogą przysparzać zysków i mogą
być udostępniane jedynie za zgodą Zarządu…”
Wobec zarzutu, iż jakobym oczerniał członków TOnZ, proszę o sprecyzowanie kogo oczerniałem,
w jaki sposób, gdzie i kiedy ?
W odniesieniu do stwierdzenia, cyt.”… W dniu 1 września br. na stronie domowej TOnZ, Tomasz
Chlebba umieścił wpis, w którym podaje nieprawdziwe informacje dotyczące tejże strony. Notatka zawiera
adnotację, jakoby Zarząd TOnZ nie chciał opłacić domeny…”
Informuję, iż co najmniej dwukrotnie (m.in. 21 i 14 dni przed terminem opłacenia) przypominałem
w wiadomościach mailowych Pani Prezes o konieczności zapłaty kwoty 97,17 zł jako rocznej należności
za przedłużenie rezerwacji domeny www.tonz.com.pl.
Natomiast ustosunkowując się do stwierdzenia, cyt.”… Tomasz Chlebba nie ustosunkował się jednak
do tego, iż członkowie TOnZ nie zagłosowali za dalszym utrzymywaniem tej strony…” czekam na głosowanie
członków TOnZ nad akceptacją dalszego utrzymania strony internetowej.
Niestety w związku z brakiem stosownej decyzji i żeby uniknąć utraty powyższej domeny ORAZ wykonanej
przeze mnie NIEODPŁATNIE nowej strony TOnZ, dokonałem opłaty z własnych środków finansowych.
Proszę Zarząd o sprecyzowanie stwierdzenia, cyt”…Tomasz Chlebba nielegalnie przetrzymuje
dokumenty księgowe Oddziału, mimo wielokrotnych wezwań, nie chce zwrócić dokumentów
co spowodowało sparaliżowanie pracy Zarządu”. Pragnę przypomnieć, iż segregator z dokumentami został
przekazany Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w dniu 9 kwietnia 2014 r. której jestem jednym z trzech członków.
Jednocześnie przypominam członkom Zarządu, że wniosek o wykluczenie mnie z prawa członkostwa
w TOnZ O/Kalisz, został uznany za nieważny, decyzją Wiceprezydenta Pana Jacka Konopki w piśmie wysłanym
do wiadomości Zarządu TOnZ, z dnia 11 lipca 2014roku.
Załączniki:
1) Pismo od Zarządu TOnZ O/Kalisz z dnia 30.09.2014 r.
2) Decyzja Zarządu TOnZ O/Kalisz dotycząca wykluczenia Tomasza Chlebby w prawach członka TOnZ
O/Kalisz.
3) Protokół z zebrania TOnZ Oddział w Kaliszu z dnia 12 maja 2014 r.
4) Protokół z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w
Kaliszu z dnia 16 czerwca 2014 r.
5) Oświadczenie Tomasza Chlebba odczytane na Zebraniu w dniu 16.06.2014 r.
6) Pismo Pana Romana Piotrowskiego
Do wiadomości:
1) Prezydent Miasta Kalisza
2) Zarząd Główny TOnZ w Warszawie
Z poważaniem
Tomasz Chlebba

Podobne dokumenty